Khóa luận Kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả hoạt động kinh doanh tại Công ty TNHH Đắc Hưng Gia Lai

pdf 147 trang thiennha21 23/04/2022 1650
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Khóa luận Kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả hoạt động kinh doanh tại Công ty TNHH Đắc Hưng Gia Lai", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Tài liệu đính kèm:

 • pdfkhoa_luan_ke_toan_doanh_thu_chi_phi_va_xac_dinh_ket_qua_hoat.pdf

Nội dung text: Khóa luận Kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả hoạt động kinh doanh tại Công ty TNHH Đắc Hưng Gia Lai

 1. B GIÁO D C VÀ ÀO T O TR NG I H C CÔNG NGH TP. HCM KHOA K TOÁN – TÀI CHÍNH – NGÂN HÀNG KHÓA LU N T T NGHI P TÀI: K TOÁN DOANH THU, CHI PHÍ VÀ XÁC NH KT QU KINH DOANH TI CÔNG TY TNHH C H NG GIA LAI Ngành : K TOÁN Chuyên ngành : K TOÁN - TÀI CHÍNH Gi ng viên h ng d n: PGS.TS PHAN ÌNH NGUYÊN Sinh viên th c hi n: TR N TH DI M MY MSSV: 1054030913 Lp: 10DKTC7 TP. H Chí Minh, 2014 i
 2. KHÓA LU N T T NGHI P GVHD: PGS.TS PHAN ÌNH NGUYÊN LI CAM OAN Tôi xin cam oan r ng ây là khóa lu n do tôi nghiên c u trong quá trình th c t p ti công ty TNHH c H ng Gia Lai do s hng d n c a giáo viên h ng d n là Th y PGS.TS PHAN ÌNH NGUYÊN. Các n i dung nghiên c u và k t qu trong báo cáo này là trung th c. Nh ng s li u trong các b ng bi u ph c v cho vi c phân tích, nh n xét, ánh giá c chính tác gi thu th p t các ngu n khác nhau và t công ty th c t p. Ngoài ra, tài còn s dng m t s nh n xét, ánh giá c ng nh s li u c a các tác gi , cơ quan t ch c khác, và c ng c th hi n trong ph n tài li u tham kh o. Nu phát hi n có b t k s gian l n nào tôi xin hoàn toàn ch u trách nhi m tr c Hi ng, c ng nh k t qu khóa lu n c a mình. Tp. H ồ Chí Minh, ngày 30 tháng 06 năm 2014 Sinh viên Tr n Th Di m My SVTH: Tr n Th Di m My ii MSSV: 1054030913
 3. KHÓA LU N T T NGHI P GVHD: PGS.TS PHAN ÌNH NGUYÊN LI C M ƠN Kính th a th y cô trng H Công Ngh Tp.HCM và các th y cô trong khoa K Toán – Tài Chính – Ngân Hàng, Ban Giám c Công ty Trách Nhi m H u H n c Hng Gia Lai. Qua th i gian h c t p t i tr ng, c ng nh th i gian c sát th c t ti Công ty ã giúp em tích l y c nh ng kin th c khoa h c quý báu, qua ó c th hóa lý lu n thành th c ti n, ng th i nâng cao nh n th c c a b n thân. Có c k t qu nh trên là nh công ơn d y d ca quý th y cô tr ng H Công Ngh Tp.HCM ã giúp chúng em có c nh ng ki n th c c n thi t v K Toán – Tài Chính. Qua ây em xin g i n quý th y cô lòng kính tr ng và s bi t ơn sâu s c, c bi t là Th y PGS.TS PHAN ÌNH NGUYÊN, ng i ã t n tình h ng d n em trong quá trình làm khóa lu n và ã góp nhi u ý ki n quý báu em hoàn thành bài khóa lu n này. ng th i, em c ng xin chân thành c m ơn Ban Giám c và các anh ch trong công ty TNHH c H ng Gia Lai ã t n tình giúp , cung c p s li u và gi i áp nh ng th c m c cho em khi c n thi t trong su t quá trình em tham gia th c t p t i công ty. Trân tr ng! TP. H ồ Chí Minh, ngày 30 tháng 06 năm 2014 Sinh viên th c hi n Tr n Th Di m My SVTH: Tr n Th Di m My iii MSSV: 1054030913
 4. KHÓA LU N T T NGHI P GVHD: PGS.TS PHAN ÌNH NGUYÊN NH N XÉT C A GI NG VIÊN H NG D N H và Tên SVTH : TR N TH DI M MY MSSV : 1054030913 Lp : 10DKTC07 TP. H Chí Minh, ngày tháng n m 2014 Gi ng viên h ng d n SVTH: Tr n Th Di m My iv MSSV: 1054030913
 5. KHÓA LU N T T NGHI P GVHD: PGS.TS PHAN ÌNH NGUYÊN MC L C LI M U 1 CH Ơ NG I: C Ơ S LÝ LU N V K TOÁN DOANH THU, CHI PHÍ VÀ XÁC NH K T QU KINH DOANH 3 1.1 Doanh thu bán hàng: 3 1.1.1 Khái ni m: 3 1.1.2 Ch ng t s dng: 3 1.1.3 Tài kho n s dng: 3 1.1.4 Ph ơ ng pháp h ch toán: 4 1.2 K toán các kho n gi m tr doanh thu 7 1.2.1 K toán chi t kh u th ơ ng m i 7 1.2.1.1 Khái ni m: 7 1.2.1.2 Ch ng t s dng: 7 1.2.1.3 Tài kho n s dng: 8 1.2.1.4 Ph ơ ng pháp h ch toán: 8 1.2.2 K toán hàng bán b tr li 8 1.2.2.1 Khái ni m: 8 1.2.2.2 Ch ng t s dng: 8 1.2.2.3 Tài kho n s dng: 9 1.2.2.4 Ph ơ ng pháp h ch toán: 9 1.2.3 K toán gi m giá hàng bán 10 1.2.3.1 Khái ni m: 10 1.2.3.2 Ch ng t s dng: 10 1.2.3.3 Tài kho n s dng: 10 1.2.3.4 Ph ơ ng pháp h ch toán: 10 1.3 K toán các kho n chi phí phát sinh 11 1.3.1 K toán giá v n hàng bán 11 1.3.1.1 Khái ni m: 11 1.3.1.2 Ch ng t s dng: 12 1.3.1.3 Tài kho n s dng: 12 1.3.2 K toán chi phí bán hàng 14 1.3.2.1 Khái ni m: 14 SVTH: Tr n Th Di m My v MSSV: 1054030913
 6. KHÓA LU N T T NGHI P GVHD: PGS.TS PHAN ÌNH NGUYÊN 1.3.2.2 Ch ng t s dng: 14 1.3.2.3 Tài kho n s dng: 15 1.3.2.4 Ph ơ ng pháp h ch toán: 15 1.3.3 K toán chi phí qu n lý doanh nghi p 17 1.3.3.1 Khái ni m: 17 1.3.3.2 Ch ng t s dng: 17 1.3.3.3 Tài kho n s dng: 18 1.3.3.4 Ph ơ ng pháp h ch toán: 18 1.4 K toán ho t ng tài chính 22 1.4.1 K toán doanh thu ho t ng tài chính 22 1.4.1.1 Khái ni m 22 1.4.1.2 Ch ng t s dng 22 1.4.1.3 Tài kho n s dng 23 1.4.1.4 Ph ơ ng pháp h ch toán 23 1.4.2 K toán chi phí ho t ng tài chính 25 1.4.2.1 Khái ni m 25 1.4.2.2 Ch ng t s dng 26 1.4.2.3 Tài kho n s dng 26 1.4.2.4 Ph ơ ng pháp h ch toán: 27 1.5 K toán ho t ng khác 28 1.5.1 K toán thu nh p khác 28 1.5.1.1 Khái ni m 28 1.5.1.2 Ch ng t s dng 29 1.5.1.3 Tài kho n s dng 29 1.5.1.4 Ph ơ ng pháp h ch toán 29 1.5.2 K toán chi phí khác 31 1.5.2.1 Khái ni m 31 1.5.2.2 Ch ng t s dng 31 1.5.2.3 Tài kho n s dng 31 1.5.2.4 Ph ơ ng pháp h ch toán 32 1.6 K toán xác nh k t qu kinh doanh 33 1.6.1 c im k toán xác nh k t qu kinh doanh: 33 SVTH: Tr n Th Di m My vi MSSV: 1054030913
 7. KHÓA LU N T T NGHI P GVHD: PGS.TS PHAN ÌNH NGUYÊN 1.6.2 Ch ng t s d ng: 33 1.6.3 Tài kho n s dng 33 1.6.4 Ph ơ ng pháp h ch toán 34 CH Ơ NG II: TH C TR NG K TOÁN BÁN HÀNG & XÁC NH KT QU KINH DOANH T I CÔNG TY TNHH C H NG GIA LAI 36 2.1 Gi i thi u khái quát Công Ty TNHH c H ng Gia Lai. 36 2.1.1 Gi i thi u v Công ty TNHH c H ng Gia Lai 36 2.1.2. T ch c b máy qu n lý 37 2.1.3 Doanh s ca Công Ty 39 2.1.4. T ch c công tác k toán 40 2.1.5. H th ng thông tin k toán trong Công Ty 42 2.2 Th c tr ng t ch c công tác k toán doanh thu, chi phí và xác nh k t qu kinh doanh t i Công Ty TNHH c H ng Gia Lai. 43 2.2.1. Nh ng v n chung 43 2.2.2. K toán doanh thu bán hàng và cung c p d ch v 45 2.2.2.1 Ch ng t s d ng 45 2.2.2.2 S sách s d ng 46 2.2.2.3 Th c t k toán doanh thu t i công ty 46 2.2.4 K toán giá v n hàng bán 48 2.2.4.1 Ch ng t s d ng 48 2.2.4.2 S sách s d ng 48 2.2.4.3 Ph ơ ng pháp tính giá v n c a hàng bán 48 2.2.4.4 Th c t k toán giá v n t i công ty 48 2.2.5 K toán chi phí bán hàng & chi phí qu n lý doanh nghi p 49 2.2.5.1 Ch ng t s d ng 49 2.2.5.2 S sách s d ng 49 2.2.5.3 Th c t k toán chi phí bán hàng và chi phí qu n lý doanh nghi p t i công ty 49 2.2.6 K toán doanh thu ho t ng tài chính 51 2.2.6.1 Ch ng t s d ng 51 2.2.6.2 S sách s d ng: 51 SVTH: Tr n Th Di m My vii MSSV: 1054030913
 8. KHÓA LU N T T NGHI P GVHD: PGS.TS PHAN ÌNH NGUYÊN 2.2.6.3 Th c t doanh thu ho t ng tài chính t i công ty 51 2.2.7 K toán chi phí ho t ng tài chính 52 2.2.7.1 Ch ng t s d ng 52 2.2.7.2 S sách s d ng: 52 2.2.7.3 Th c t chi phí ho t ng tài chính t i công ty 52 2.2.8 K toán thu nh p khác 52 2.2.8.1 Ch ng t s d ng: 52 2.2.8.2 S sách s d ng: 52 2.2.8.3 Th c t thu nh p khác t i công ty 53 2.2.9 K toán chi phí khác 53 2.2.9.1 Ch ng t s d ng 53 2.2.9.2 S sách s d ng 53 2.2.9.3 Th c t chi phí khác t i công ty 53 2.2.10 K toán xác nh k t qu kinh doanh 54 2.2.10.1 Ch ng t s d ng: 54 2.2.10.2 S sách s d ng 54 2.2.10.3 Ph ơ ng pháp tính: 54 2.2.11 S ơ k toán xác nh k t qu kinh doanh n m 2012 56 2.2.12 Phân tích k t qu kinh doanh c a Công ty TNHH c H ng Gia Lai trong các nm 2010, 2011, 2012. 57 2.2.13 Phân tích nh h ng c a ho t ng khác n l i nhu n c a doanh nghi p 63 CH Ơ NG III: NH N XÉT VÀ KI N NGH 65 3.1 Nh n xét 65 3.1.1. u im: 65 3.1.2. Nh c im: 66 3.2 M t s ki n ngh 67 KT LU N 70 TÀI LI U THAM KH O 71 PH LC SVTH: Tr n Th Di m My viii MSSV: 1054030913
 9. KHÓA LU N T T NGHI P GVHD: PGS.TS PHAN ÌNH NGUYÊN DANH M C CÁC CH VI T T T BHXH Bo hi m xã h i BHYT Bo hi m y t CCDC Công c dng c DN Doanh nghi p FIFO First In First Out GBN Gi y báo n GNC Gi y báo có GTGT Giá tr gia t ng H Hoá ơ n HKD Ho t ng kinh doanh KQKD Kt qu kinh doanh LIFO Last In First Out NVL Nguyên v t li u PKT Phi u k toán QLDN Qu n lý doanh nghi p SX Sn xu t TK Tài kho n TM Th ơ ng m i TNDN Thu nh p doanh nghi p TNHH Trách nhi m h u h n TSC Tài s n c nh SVTH: Tr n Th Di m My ix MSSV: 1054030913
 10. KHÓA LU N T T NGHI P GVHD: PGS.TS PHAN ÌNH NGUYÊN DANH M C CÁC S Ơ , BI U , TH Bi u 2.1: Tc tng tr ng doanh thu và l i nhu n sau thu 40 Bi u 2.1: T tr ng giá v n hàng bán trong doanh thu 58 Bi u 2.2: T tr ng chi phí bán hàng trong doanh thu 59 Bi u 2.3: T tr ng chi phí qu n lý doanh nghi p trong doanh thu 60 Bi u 2.4: Hiu su t s dng chi phí 61 Bi u 2.5: Biu di n s nh h ng c a ho t ng tài chính n t ng l i nhu n 62 Bi u 2.6: Biu di n s nh h ng c a ho t ng khác n l i nhu n 64 Sơ 1.1: H ch toán TK 511 - "Doanh thu bán hàng" 7 Sơ 1.2: H ch toán TK 521, 531, 532 - "Chi t kh u th ơ ng m i, Hàng bán b tr li, Gi m giá hàng bán" 11 Sơ 1.3: H ch toán TK 632 – “Giá v n hàng bán” 14 Sơ 1.4: H ch toán TK 641 – “Chi phí bán hàng” & TK 642 – “Chi phí qu n lý doanh nghi p” 21 Sơ 1.5: H ch toán TK 911 – “Xác nh k t qu kinh doanh” 35 Sơ 2.1: S ơ t ch c b máy c a công ty 37 Sơ 2.2: S ơ t ch c nhân s phòng k toán 40 Sơ 2.3: Quy trình k toán duy t h p ng bán hàng 44 Sơ 2.4: Quy trình k toán xu t kho hàng bán 45 Sơ 2.5: H ch toán k toán X KQKD 56 Sơ 3.1: K toán bán hàng và công n ph i thu 68 SVTH: Tr n Th Di m My x MSSV: 1054030913
 11. KHÓA LU N T T NGHI P GVHD: PGS.TS PHAN ÌNH NGUYÊN DANH M C CÁC B NG BI U Bng 2.1: Doanh thu và l i nhu n sau thu ca công ty t nm 2010 – 2012 39 Bng 2.2: B ng phân tích bi n ng GVHB, CPBH, CPQLDN 57 Bng 2.3: B ng phân tích hi u qu s dng chi phí 61 Bng 2.4: B ng phân tích nh h ng c a ho t ng tài chính n tng l i nhu n 62 Bng 2.5: B ng phân tích nh h ng c a ho t ng khác n l i nhu n 63 SVTH: Tr n Th Di m My xi MSSV: 1054030913
 12. KHÓA LU N T T NGHI P GVHD: PGS.TS PHAN ÌNH NGUYÊN LI M U 1. Lý do ch n tài Vi doanh nghi p mang tính ch t th ơ ng m i, tiêu th hàng hoá là giai on quan tr ng nh t c a quá trình kinh doanh, nó có tính ch t quy t nh t i thành công hay th t bi c a doanh nghi p, gi i quy t t t khâu tiêu th thì doanh nghi p m i th c s th c hi n c ch c n ng là c u n i gi a s n xu t và tiêu dùng. iu ó cho th y công tác h ch toán nói chung và công tác h ch toán xác nh k t qu kinh doanh nói riêng là khâu vô cùng quan tr ng không th thi u v i m i doanh nghi p. th c hi n m c tiêu này doanh nghi p ph i l a ch n kinh doanh m t hàng nào có l i nh t, các ph ơng th c tiêu th làm sao bán c nhi u m t hàng nh t. Doanh nghi p nên ti p t c u t hay chuy n sang h ng khác. Do v y vi c t ch c tiêu th và xác nh k t qu kinh doanh nh th nào có th cung c p thông tin nhanh nh t k p th i cho các nhà qu n lý, phân tích ánh giá l a ch n ph ơ ng th c kinh doanh thích h p nh t. có th tn t i và phát tri n, các nhà doanh nghi p ph i xây d ng cho mình chi n l c c th nh m nâng cao kh nng cnh tranh và c bi t là thúc y công tác tiêu th tìm u ra cho s n ph m c a doanh nghi p mình. ây là nhi m v sng còn c a m i doanh nghi p hi n nay, b i v y thông qua vi c tiêu th sn ph m thì doanh nghi p m i có v n ti n hành tái m rng, t ng tc lu chuy n v n và nâng cao hi u qu s dng v n c a doanh nghi p. Xu t phát t òi h i c a n n kinh t tác ng m nh n h th ng qu n lý nói chung và k toán nói riêng c ng nh vai trò c a tính c p thi t c a k toán bán hàng và xác nh kt qu ho t ng kinh doanh, em ch n tài “ K toán doanh thu, chi phí vàxác nh k t qu ho t ng kinh doanh t i Công ty TNHH c H ng Gia Lai” i sâu nghiên c u. 2. Mc tiêu tài Tng k t và h th ng nh ng v n liên quan n k toán bán hàng và xác nh k t qu kinh doanh c a doanh nghi p. ánh giá th c tr ng công tác k toán doanh thu, chi phí và xác nh k t qu kinh doanh t i công ty TNHH c H ng Gia Lai T vi c ánh giá th c tr ng công tác k toán doanh thu, chi phí và xác nh kinh doanh công ty a ra u nh c im và nh ng t n t i trong công tác k toán. xu t nh ng gi i pháp nh m hoàn thi n công tác k toán doanh thu, chi phívà xác nh k t qu kinh doanh công ty. SVTH: Tr n Th Di m My 1 MSSV: 1054030913
 13. KHÓA LU N T T NGHI P GVHD: PGS.TS PHAN ÌNH NGUYÊN 3. Ph ng pháp nghiên c u Ph ơ ng pháp nghiên c u ch yu c v n d ng trong tài là phân tích, t ng h p, so sánh, quy n p, di n d ch, k t h p gi a phân tích lý lu n v i th c ti n làm sáng t vn cn nghiên c u. 4. Ph m vi nghiên c u Nghiên c u tình hình hch toán doanh thu, chi phí và xác nh k t qu kinh doanh t i công ty TNHH c H ng Gia Lai. Các s li u c a công ty TNHH c H ng Gia Lai trong n m 2012. 5. Gi i thi u k t c u chuyên Chuyên gm 3 ph n: Ch ng I: Cơ s lý lu n v công tác k toán doanh thu, chi phí và xác nh k t qu kinh doanh. Ch ng II: Gi i thi u khái quát v công ty TNHH c H ng Gia Lai và th c tr ng t ch c công tác k toán doanh thu, chi phí và xác nh k t qu kinh doanh t i công ty. Ch ng III: Mt s xu t nh m hoàn thi n công tác k toán doanh thu, chi phí và xác nh k t qu kinh doanh t i công ty TNHH c H ng Gia Lai. SVTH: Tr n Th Di m My 2 MSSV: 1054030913
 14. KHÓA LU N T T NGHI P GVHD: PGS.TS PHAN ÌNH NGUYÊN CHƠ NG I: C Ơ S LÝ LU N V K TOÁN DOANH THU, CHI PHÍ VÀ XÁC NH K T QU KINH DOANH 1.1 Doanh thu bán hàng: 1.1.1 Khái ni m: Là toàn b s ti n thu c ho c s thu c t các giao d ch và nghi p v phát sinh doanh thu nh : bán s n ph m, hàng hoá cho khách hàng bao g m c các kho n ph thu và phí thu thêm ngoài giá bán (n u có). i v i ph ơ ng pháp thu GTGT theo ph ơ ng pháp kh u tr : Doanh thu bán hàng là toàn b s ti n bán hàng ch a có thu GTGT bao g m c các kho n ph thu và phí thu thêm ngoài giá bán (n u có) mà doanh nghi p ã cung c p cho khách hàng t i th i im khách hàng ch p nh n thanh toán, có th thu c ti n ho c ch a thu c ti n. i v i ph ơ ng pháp thu GTGT theo ph ơ ng pháp tr c ti p ho c không ch u thu GTGT: Doanh thu bán hàng là toàn b s ti n bán hàng (giá thanh toán ã có thu ) g m c các kho n ph thu và phí thu thêm ngoài giá bán (n u có). 1.1.2 Ch ng t s dng: - Phi u xu t kho - Hp ng - Hóa ơ n GTGT (m u 01- GTKT – 3Liên) - Phi u bán hàng/ Hóa ơ n bán hàng thông th ng - Phi u thu - Gi y báo Có - Bng thanh toán hàng i lý, ký g i - Bng kê hóa ơ n, ch ng t hàng hóa, d ch v bán ra (kèm theo t khai thu GTGT) 1.1.3 Tài kho n s dng: TK c ấp 1: Tài Kho n 511 – “Doanh thu bán hàng và cung c p d ch v ” TK c ấp 2: TK 5111 – Doanh thu bán hàng hóa TK 5112 – Doanh thu bán các thành ph m TK 5113 – Doanh thu cung c p d ch v TK 5114 – Doanh thu tr c p, tr giá TK 5117 – Doanh thu kinh doanh b t ng s n u t TK 5119 – Doanh thu khác. SVTH: Tr n Th Di m My 3 MSSV: 1054030913
 15. KHÓA LU N T T NGHI P GVHD: PGS.TS PHAN ÌNH NGUYÊN Tài kho n 511 SPS N: SPS Có: S thu TT B, ho c thu xu t kh u Doanh thu bán s n ph m, hàng ph i n p tính trên doanh thu bán hàng hóa, b t ng s n u t và cung c p th c t ca s n ph m, hàng hóa d ch v dch v ca doanh nghi p ã c ã cung c p cho khách hàng và c xác th c hi n trong k k toán. nh là tiêu th trong k k toán; S thu GTGT ph i n p c a doanh nghi p n p thu GTGT tính theo ph ơ ng pháp tr c ti p; Doanh thu hàng bán b tr li k t chuy n cu i k ; Kho n gi m giá hàng bán/chi t kh u th ơ ng m i kt chuy n cu i k ; Kho n chi t kh u th ơ ng m i k t chuy n cu i k ; Kt chuy n doanh thu thu n vào TK 911 “Xác nh k t qu kinh doanh”. TK 511 – “Doanh thu bán hàng và cung c p d ch v ” không có s d cu i k . 1.1.4 Ph ng pháp h ch toán: Bán hàng tr c ti p: i v i s n ph m, hàng hóa, b t ng s n u t , d ch v thu c i t ng ch u thu GTGT tính theo ph ơ ng pháp kh u tr và doanh nghi p n p thu GTGT theo ph ơ ng pháp kh u tr : N các TK111,112, 131,. . .T ng giá thanh toán Có TK 511- Giá bán ch a có thu GTGT Có TK 3331 – Thu GTGT ph i n p. i v i s n ph m, hàng hóa, b t ng s n u t , d ch v không thu c i t ng ch u thu GTGT ho c thu c i t ng ch u thu GTGT tính theo ph ơ ng pháp tr c ti p: N các TK 111,112, 131,. . . T ng giá thanh toán Có TK 511- Giá bán ch a có thu GTGT SVTH: Tr n Th Di m My 4 MSSV: 1054030913
 16. KHÓA LU N T T NGHI P GVHD: PGS.TS PHAN ÌNH NGUYÊN Doanh thu bán hàng theo hình th c i hàng: Doanh nghi p áp d ng thu GTGT theo ph ơ ng pháp kh u tr : N TK 131 - Tng giá thanh toán Có TK 511 - Giá bán ch a có thu GTGT Có TK 3331 – Thu GTGT ph i n p. Khi nh n v t t hàng hóa do trao i nh p v N các TK 152, 153, 156, 211,. . .Giá mua ch a có thu GTGT N TK 133 - Thu GTGT c kh u tr (Nu có) Có TK 131 - Ph i thu c a khách hàng (T ng giá thanh toán). Tr ng h p c thu thêm ti n do giá tr c a s n ph m, hàng hóa a i trao i ln h ơn giá tr ca s n ph m hàng hóa nh n c do trao i N TK 111, 112 (S ti n ã thu thêm) Có TK 131 - Ph i thu c a khách hàng. Tr ng h p ph i tr thêm ti n do giá tr c a s n ph m, hàng hóa a i trao i nh hơn giá tr c a s n ph m hàng hóa nh n c do trao i N TK 131 - Ph i thu c a khách hàng Có các TK 111, 112,. . . Doanh nghi p áp d ng thu GTGT theo ph ơ ng pháp tr c ti p: N TK 131 - Ph i thu c a khách hàng Có TK 511- (T ng giá thanh toán). Khi nh n v t t hàng hóa do trao i nh p v N các TK 152, 153, 156, 211,. . . (Theo giá thanh toán) Có TK 131 - Ph i thu c a khách hàng. Tr ng h p c thu thêm ti n/ph i tr thêm ti n do giá tr c a s n ph m, hàng hóa a i trao i l n h ơn/nh h ơn giá tr c a s n ph m hàng hóa nh n c do trao i hch toán nh doanh nghi p áp d ng thu GTGT theo ph ơ ng pháp tr c ti p. Doanh thu bán hàng theo ph ng th c tr ch m, tr góp: N TK 131 - Ph i thu c a khách hàng Có TK 511- Giá bán tr ti n ngay ch a có thu GTGT Có TK 3331 - Thu GTGT ph i n p Có TK 3387 - Doanh thu ch a th c hi n (Chênh l ch gi a t ng s ti n theo giá bán tr ch m, tr góp v i giá bán tr ti n ngay ch a có thu GTGT). SVTH: Tr n Th Di m My 5 MSSV: 1054030913
 17. KHÓA LU N T T NGHI P GVHD: PGS.TS PHAN ÌNH NGUYÊN Khi thu c ti n bán hàng: N các TK 111, 112,. . . Có TK 131 - Ph i thu c a khách hàng. nh k , ghi nh n doanh thu ti n lãi bán hàng tr ch m, tr góp trong k : N TK 3387 - Lãi tr góp 1 k Có TK 515 - Doanh thu ho t ng tài chính (Lãi tr ch m, tr góp). Doanh thu bán hàng qua i lý: Khi xu t kho s n ph m, hàng hóa g i bán i lý: N TK 157 - Hàng g i i bán Có các TK 155, 156. Khi hàng hóa giao cho i lý ã xác nh bán c: N các TK 111, 112, 131,. . . (T ng giá thanh toán) Có TK 511 - Giá bán ch a có thu GTGT Có TK 3331 - Thu GTGT ph i n p . ng th i ph n ánh giá vn c a hàng bán ra: N TK 632 - Giá v n hàng bán Có TK 157 - Hàng g i i bán. S ti n hoa h ng ph i tr cho i lý: N TK 641 - Hoa h ng i lý ch a có thu GTGT N TK 133 - Thu GTGT c kh u tr Có các TK 111, 112, 131,. . . Xác nh thu tiêu th c bi t ho c thu xu t kh u ph i n p: N TK 511 - Doanh thu bán hàng và cung c p d ch v Có TK 3332 - Thu tiêu th c bi t Có TK 3333 - Thu xu t, nh p kh u (Chi ti t thu xu t kh u) Cu i k , k toán tính toán, xác nh thu GTGT ph i n p theo ph ơ ng pháp tr c tip i v i ho t ng SXKD N TK 511- Doanh thu bán hàng và cung c p d ch v Có TK 3331 - Thu GTGT ph i n p. Cu i k , k t chuy n doanh thu c a hàng bán b tr l i, kho n gi m giá hàng bán và chi t kh u th ơ ng m i phát sinh trong k tr vào doanh thu th c t trong k xác nh doanh thu thu n SVTH: Tr n Th Di m My 6 MSSV: 1054030913
 18. KHÓA LU N T T NGHI P GVHD: PGS.TS PHAN ÌNH NGUYÊN N TK 511 - Doanh thu bán hàng và cung c p d ch v Có TK 531 - Hàng bán b tr l i Có TK 532 - Gi m giá hàng bán Có TK 521 - Chi t kh u th ơ ng m i. Cu i k , k t chuy n doanh thu bán hàng và cung c p d ch v trong k sang TK 911 – “Xác nh k t qu kinh doanh” xác nh k t qu kinh doanh N TK 911 - Xác nh k t qu kinh doanh Có TK 511 - Doanh thu bán hàng và cung c p d ch v S 1.1: Hch toán doanh thu bán hàng TK 333 TK 511 TK 111,112,131 (1) (4) TK521,531,532 (2) TK 333 (5) TK 911 (3) (1) Thu TT B, thu XNK ph i np (2) Kt chuy n Chi t kh u th ơ ng m i, Hàng bán b tr li, Gi m giá hàng bán (3) Kt chuy n doanh thu thu n sang TK 911 – “Xác nh k t qu kinh doanh” (4) Doanh thu bán hàng (5) Thu GTGT ph i n p 1.2 K toán các kho n gi m tr doanh thu 1.2.1 K toán chi t kh u th ng m i 1.2.1.1 Khái ni m: Chi t kh u th ơ ng m i là kho n ti n mà doanh nghi p ã gi m tr , ho c ã thanh toán cho ng i mua hàng (s n ph m, hàng hóa, d ch v ) v i kh i l ng l n theo th a thu n v chi t kh u th ơ ng m i ã ghi trên h p ng kinh t mua bán ho c ã cam k t mua bán. 1.2.1.2 Ch ng t s dng: - Ch tài chính c a doanh nghi p v chi t kh u th ơ ng m i - Hóa ơ n GTGT - Hóa ơ n bán hàng - Hp ng SVTH: Tr n Th Di m My 7 MSSV: 1054030913
 19. KHÓA LU N T T NGHI P GVHD: PGS.TS PHAN ÌNH NGUYÊN 1.2.1.3 Tài kho n s dng: Tài Kho n 521: “Chi t kh u th ơ ng m i” Tài Kho n 521 SPS N : SPS Có: S chi t khu th ơ ng m i ã ch p nh n Cu i k k toán, k t chuy n toàn b s thanh toán cho khách hàng chi t kh u th ơ ng m i sang Tài kho n 511 “Doanh thu bán hàng và cung c p d ch v ” xác nh doanh thu thu n c a k báo cáo Tài kho n 521 – “Chi t kh u th ng m i” không có s d cu i k . 1.2.1.4 Ph ư ng pháp h ch toán: Chi t kh u th ơ ng m i th c t phát sinh trong k : N TK 521 - Chi t kh u th ơ ng m i N TK 3331 - Thu GTGT c kh u tr (N u có) Có các TK 111, 112, 131,. . . Cu i k , k t chuy n s chi t kh u th ơ ng m i ã ch p thu n cho ng i mua phát sinh trong k sang TK 511 – “Doanh thu bán hàng và cung c p d ch v ”: N TK 511 - Doanh thu bán hàng và cung c p d ch v Có TK 521 - Chi t kh u th ơ ng m i. 1.2.2 K toán hàng bán b tr li 1.2.2.1 Khái ni m: Hàng bán b tr li là s sn ph m, hàng hóa doanh nghi p ã xác nh tiêu th nh ng b khách hàng tr li do vi ph m các iu ki n ã cam k t trong h p ng kinh t nh : hàng kém, m t ph m ch t; không úng chu n lo i; sai quy cách. 1.2.2.2 Ch ng t s dng: Biên b n thu h i hóa ơ n bán hàng Phi u nh p kho l i s n ph m SVTH: Tr n Th Di m My 8 MSSV: 1054030913
 20. KHÓA LU N T T NGHI P GVHD: PGS.TS PHAN ÌNH NGUYÊN 1.2.2.3 Tài kho n s dng: Tài Kho n 531: “Hàng bán b tr li” Tài Kho n 531 SPS N : SPS Có: Doanh thu c a hàng bán b tr li, ã tr li Kt chuy n doanh thu c a hàng bán b tr ti n cho ng i mua ho c tính tr vào kho n li vào bên N TK 511 “Doanh thu bán ph i thu c a khách hàng v s sn ph m, hàng và cung c p d ch v ”, ho c TK 512 hàng hóa ã bán. “Doanh thu n i b ” xác nh doanh thu thu n trong k báo cáo. Tài kho n 531 – “Hàng bán b tr li” không có s d cu i k . 1.2.2.4 Ph ư ng pháp h ch toán: Khi doanh nghi p nh n l i s n ph m, hàng hoá b tr li, k toán ph n ánh giá v n ca hàng bán b tr li: N TK 154 - Chi phí s n xu t, kinh doanh d dang N TK 155 - Thành ph m N TK 156 - Hàng hoá Có TK 632 - Giá v n hàng bán. Thanh toán v i ng i mua hàng v s ti n c a hàng bán b tr li: i v i s n ph m, hàng hoá thu c i t ng ch u thu GTGT tính theo ph ơ ng pháp kh u tr và doanh nghi p n p thu GTGT tính theo ph ơ ng pháp kh u tr : N TK 531 - Giá hàng bán b tr li ch a có thu GTGT N TK 3331 - S thu GTGT c a hàng bán b tr li Có các TK 111, 112, 131,. . . i v i s n ph m, hàng hoá không thu c i t ng ch u thu GTGT ho c thu c i tng ch u thu GTGT tính theo ph ơ ng pháp tr c ti p: N TK 531 - Hàng bán b tr li Có các TK 111, 112, 131,. . . Cu i k , k t chuy n t ng s hàng bán b tr li phát sinh trong k sang TK 511 “Doanh thu bán hàng và cung c p d ch v ”. N TK 511 - Doanh thu bán hàng và cung c p d ch v Có TK 531 - Hàng bán b tr li. SVTH: Tr n Th Di m My 9 MSSV: 1054030913
 21. KHÓA LU N T T NGHI P GVHD: PGS.TS PHAN ÌNH NGUYÊN 1.2.3 K toán gim giá hàng bán 1.2.3.1 Khái ni m: Gi m giá hàng bán là kho n gi m tr c doanh nghi p (bên bán) ch p thu n m t cách c bi t trên giá ã th a thu n trong hóa ơ n, vì lý do hàng b kém ph m ch t, không úng quy cách ho c không úng th i h n ã ghi trên h p ng. Ch ph n ánh vào tài kho n này các kho n gi m tr do vi c ch p thu n gi m giá sau khi ã bán hàng và phát hành hóa ơ n do hàng kém, m t ph m ch t, 1.2.3.2 Ch ng t s dng: Công v n ngh gi m giá ho c ch ng t ngh gi m giá có s ng ý c a ng i mua và ng i bán. 1.2.3.3 Tài kho n s dng: Tài Kho n 532: “Gi m giá hàng bán” Tài Kho n 532 SPS N : SPS Có: Các kho n gi m giá hàng bán ã ch p Kt chuy n toàn b s ti n gi m giá hàng thu n cho ng i mua hàng do hàng bán b bán sang TK 511 “Doanh thu bán hàng và kém ph m ch t, không úng quy cách ho c cung c p d ch v ” ho c TK 512 “Doanh không úng th i h n ã ghi trên h p ng. thu bán hàng n i b ” Tài kho n 531 – “Gi m giá hàng bán” không có s d cu i k . 1.2.3.4 Ph ư ng pháp h ch toán: Khi có ch ng t xác nh kho n gi m giá hàng bán cho ng i mua v s lng hàng ã bán do kém ph m ch t, không úng quy cách ho c không úng th i h n ã ghi trên hp ng. Sn ph m, hàng hoá ã bán ph i gi m giá cho ng i mua thu c i t ng ch u thu GTGT tính theo ph ơ ng pháp kh u tr , và doanh nghi p tính thu GTGT theo ph ơ ng pháp kh u tr N TK 532 - Gi m giá hàng bán (Theo giá bán ch a có thu GTGT) N TK 3331 - S thu GTGT c a hàng bán ph i gi m giá Có các TK 111, 112, 131,. . . SVTH: Tr n Th Di m My 10 MSSV: 1054030913
 22. KHÓA LU N T T NGHI P GVHD: PGS.TS PHAN ÌNH NGUYÊN Sn ph m, hàng hoá ã bán ph i gi m giá cho ng i mua không thu c i t ng ch u thu GTGT ho c thu c i t ng ch u thu GTGT tính theo ph ơ ng pháp tr c ti p N TK 532 - Gi m giá hàng bán Có các TK 111, 112, 131,. . . Cu i k k toán, k t chuy n t ng s gi m giá hàng bán phát sinh trong k sang TK 511 “Doanh thu bán hàng và cung c p d ch v ”. N TK 511 - Doanh thu bán hàng và cung c p d ch v Có TK 532 - Gi m giá hàng bán. S 1.2: Hch toán chi t kh u th ng m i, Hàng bán b tr l i, Gi m giá hàng bán TK 521,531, 532 TK 511 TK 111,112,131 (4 ) (2) (1) TK 3331 (3) (1) Giá thanh toán (2) Giá ch a thu (3) Thu GTGT ph i n p (4) Kt chuy n sang TK 511 – “Doanh thu bán hàng & cung c p d ch v ” 1.3 K toán các kho n chi phí phát sinh 1.3.1 K toán giá v n hàng bán 1.3.1.1 Khái ni m: Giá v n hàng bán là giá th c t ca s n ph m, hàng hóa, d ch v ã c xác nh tiêu th trong k . Cách xác nh: Tr giá v n c a hàng = Tr giá mua th c t ca hàng + Chi phí phân b cho hàng xu t bán xu t kho bán bán ra Chi phí mua phân Chi phí thu mua hàng + Chi phí thu mua hàng Tr giá b cho hàng hóa = hóa t n u k hóa phát sinh trong k x hàng tiêu th trong k Tr giá hàng hóa t n + Tr giá hàng hóa nh p hóa xu t u k trong k bán SVTH: Tr n Th Di m My 11 MSSV: 1054030913
 23. KHÓA LU N T T NGHI P GVHD: PGS.TS PHAN ÌNH NGUYÊN Chi phí mua hàng hóa bao g m các kho n chi phí liên quan tr c ti p n quá tringh thu mua hàng hóa nh : chi phí b o hi m hàng hóa, ti n thuê kho, b n bãi; Chi phí v n chuy n b c x p, b o qu n hàng hóa t nơi mua v n kho c a doanh nghi p; Các kho n hao h t trong nh m c trong quá trình thu mua hàng hóa. 1.3.1.2 Ch ng t s dng: - Hp ng mua bán - Phi u xu t kho - Hóa ơ n GTGT - Hóa ơ n bán hàng - Báo cáo luân chuy n kho s n ph m hàng hóa t ng h p nh p – xu t – tn - Phi u giao hàng - Bng kê hóa ơ n, ch ng t hàng hóa, d ch v mua vào (kèm theo t khai thu GTGT) 1.3.1.3 Tài kho n s dng: Tài kho n 632: “ Giá v n hàng bán ” Tài kho n 632 SPS N : SPS Có: Tr giá v n c a s n ph m, hàng hoá, d ch Kt chuy n giá v n c a s n ph m, hàng v ã bán trong k ; hoá, d ch v ã bán trong k sang Tài Các kho n hao h t, m t mát c a hàng t n kho n 911 “Xác nh k t qu kinh doanh”; kho sau khi tr ph n b i th ng do trách Kho n hoàn nh p d phòng gi m giá hàng nhi m cá nhân gây ra; tn kho cu i n m tài chính (Chênh l ch S trích l p d phòng gi m giá hàng t n gi a s d phòng ph i l p n m nay nh h ơn kho (Chênh l ch gi a s d phòng gi m giá s ã l p n m tr c); hàng t n kho ph i l p n m nay l n h ơn s Tr giá hàng bán b tr l i nh p kho. d phòng ã l p n m tr c ch a s d ng ht). Tài kho n 632 – “ Giá v n hàng bán” không có s d cu i k . 1.3.1.4 Ph ơ ng pháp h ch toán: Khi xu t các s n ph m, hàng hoá, d ch v c xác nh là ã bán trong k : N TK 632 - Giá v n hàng bán Có các TK 154, 155, 156, SVTH: Tr n Th Di m My 12 MSSV: 1054030913
 24. KHÓA LU N T T NGHI P GVHD: PGS.TS PHAN ÌNH NGUYÊN Sn ph m g i bán ã xác nh tiêu th : N TK 632 - Giá v n hàng bán Có các TK 157 Nh p l i kho sn ph m, hàng hóa b khách hàng tr li N TK 155,156 Có các TK 632 - Giá v n hàng bán Ph n ánh kho n hao h t, m t mát c a hàng t n kho sau khi tr (-) ph n b i th ng do trách nhi m cá nhân gây ra: N TK 632 - Giá v n hàng bán Có các TK 152, 153, 156, 138 (1381),. . . Cu i n m, doanh nghi p c n c vào tình hình gi m giá hàng t n kho th i im cu i k tính toán kho n ph i l p d phòng gi m giá cho hàng t n kho so sánh v i s d phòng gi m giá hàng t n ã l p kho n m tr c ch a s dng h t xác nh s chênh l ch ph i trích l p thêm, ho c gi m i (N u có): - Tr ng h p s d phòng gi m giá hàng t n kho ph i l p n m nay l n h ơn s d phòng gi m giá hàng t n kho ã l p n m tr c ch a s dng h t thì s chênh l ch l n h ơn c trích b sung: N TK 632 - Giá vn hàng bán Có TK 159 - D phòng gi m giá hàng t n kho. - Tr ng h p s d phòng gi m giá hàng t n kho ph i l p k này nh hơn s d phòng gi m giá hàng t n kho ã l p n m tr c ch a s dng h t thì s chênh l ch nh hơn c hoàn l p: N TK 159 - D phòng gi m giá hàng t n kho Có TK 632 - Giá v n hàng bán. Cu i k k toán, k t chuy n giá v n hàng bán c a các s n ph m, hàng hoá, d ch v c xác nh là ã bán trong k vào bên N Tài kho n 911 “Xác nh k t qu kinh doanh”: N TK 911 - Xác nh k t qu kinh doanh Có TK 632 - Giá v n hàng bán. SVTH: Tr n Th Di m My 13 MSSV: 1054030913
 25. KHÓA LU N T T NGHI P GVHD: PGS.TS PHAN ÌNH NGUYÊN S 1.3: Hch toán TK 632 – “Giá v n hàng bán” TK 156 TK 632 TK 911 (1) TK 157 (4) (2) (3 ) (1) Giá v n hàng bán (2) Gi hàng i bán (3) Giá v n hàng bán ã xác nh bán c (4) Kt chuy n Giá v n hàng bán sang TK 911 – “Xác nh k t qu kinh doanh” 1.3.2 K toán chi phí bán hàng 1.3.2.1 Khái ni m: Chi phí bán hàng là toàn b chi phí liên quan tiêu th sn ph m, hàng hóa, cung c p dch v ca doanh nghi p bao g m các chi phí: nhân viên bán hàng,v t li u, bao bì, d ng c, dùng, kh u hao TSC , d ch v mua ngoài, chào hàng, gi i thi u, qu ng cáo s n ph m, hoa h ng bán hàng, chi phí b o hành s n ph m, hàng hoá, chi phí b o qu n, óng gói, v n chuy n và chi phí b ng ti n khác. 1.3.2.2 Ch ng t s dng: - Bng phân b ti n l ơ ng, BHXH - Hóa ơ n GTGT - Hóa ơ n bán hàng - Gi y báo n - Ch ng t gc ( hàng hóa, dich v mua vào) - Phi u xu t kho - Bng phân b kh u hao TSC - Phi u chi SVTH: Tr n Th Di m My 14 MSSV: 1054030913
 26. KHÓA LU N T T NGHI P GVHD: PGS.TS PHAN ÌNH NGUYÊN 1.3.2.3 Tài kho n s dng: TK c ấp 1: Tài Kho n 641 – “Chi phí bán hàng” TK c ấp 2: TK 6411 – Chi phí nhân viên TK 6412 – Chi phí v t li u, bao bì TK 6413 – Chi phí d ng c dùng TK 6414 – Chi phí kh u hao TSC TK 6415 – Chi phí b o hành TK 6417 – Chi phí d ch v mua ngoài TK 6418 – Chi phí b ng ti n khác. Tài Kho n 641 SPS N : SPS Có: Tp h p các chi phí th c t phát sinh trong Kt chuy n chi phí bán hàng vào TK 911 quá trình tiêu th sn ph m, hàng hóa, d ch “Xác nh k t qu kinh doanh” tính k t v ca DN qu kinh doanh trong k . Tài kho n 641 – “Chi phí bán hàng” không có s d cu i k 1.3.2.4 Ph ư ng pháp h ch toán: Tính ti n l ơ ng, ph cp, ti n n gi a ca cho nhân viên ph c v tr c ti p cho quá trình bán các s n ph m, hàng hoá, cung c p d ch v : N TK 6411 - Chi phí lơ ng nhân viên bán hàng Có các TK 334 – Lơ ng NV b ph n bán hàng ph i tr Trích b o hi m xã h i, b o hi m y t , kinh phí công oàn cho nhân viên ph c v tr c ti p cho quá trình bán các s n ph m, hàng hoá, cung c p d ch v : N TK 6411 - Chi phí l ơ ng nhân viên bán hàng Có các TK 338 – Các kho n trích theo l ơ ng ph i n p Xu t vt li u ph c v cho quá trình bán hàng: N TK 6412 - Chi phí vt li u dùng cho bán hàng Có các TK 152 – Giá tr vt li u xu t dùng Xu t công c dng c ph c v cho quá trình bán hàng: Lo i phân b 1 l n: N TK 6413 - Chi phí CCDC dùng cho bán hàng Có các TK 153 – Giá tr CCDC xu t dùng SVTH: Tr n Th Di m My 15 MSSV: 1054030913
 27. KHÓA LU N T T NGHI P GVHD: PGS.TS PHAN ÌNH NGUYÊN Lo i phân b nhi u l n: N TK 6413 – Giá tr công c dng c phân b k này N TK 142 – Giá tr CCDC ch phân b Có các TK 153 - Tng giá tr CCDC xu t dùng Trích kh u hao TSC c a b ph n bán hàng, ghi: N TK 6414 - Chi phí kh u hao TSC b ph n bán hàng Có TK 214 - Hao mòn TSC Chi phí in, n c mua ngoài, chi phí thông tin ( in tho i, fax ), chi phí thuê ngoài sa ch a TSC có giá tr không l n, c tính tr c ti p vào chi phí bán hàng, ghi: N TK 6417 - Chi phí bán hàng N TK 133 - Thu GTGT c kh u tr (N u có) Có TK các TK 111, 112, 141, 331,. . . Tr ng h p s dng ph ơ ng pháp trích tr c chi phí s a ch a l n TSC b ph n bán hàng: Khi trích tr c chi phí s a ch a l n TSC vào chi phí bán hàng: N TK 641 - Chi phí bán hàng Có TK 335 - Chi phí ph i tr . Khi chi phí s a ch a l n TSC th c t phát sinh, ghi: N TK 335 - Chi phí ph i tr Có các TK 331, 241, 111, 112, 152,. . . Tr ng h p chi phí s a ch a TSC phát sinh m t l n có giá tr ln và liên quan n vi c bán s n ph m, hàng hoá, d ch v trong nhi u k hch toán, doanh nghi p không s dng ph ơ ng pháp trích tr c chi phí s a ch a l n TSC mà h ch toán: N TK 242 - Chi phí tr tr c dài h n Có TK 331, 241, 111, 112, 152, nh k , tính vào chi phí bán hàng t ng ph n chi phí s a ch a l n ã phát sinh, ghi: N TK 641 - Chi phí bán hàng Có TK 242 - Chi phí tr tr c dài h n S ti n ph i tr cho ơ n v nh n u thác xu t kh u v các kho n ã chi h liên quan n hàng u thác xu t kh u và phí u thác xu t kh u, c n c các ch ng t liên quan: N TK 641 - Chi phí bán hàng N TK 133 - Thu GTGT c kh u tr SVTH: Tr n Th Di m My 16 MSSV: 1054030913
 28. KHÓA LU N T T NGHI P GVHD: PGS.TS PHAN ÌNH NGUYÊN Có TK 3388 - Ph i tr , ph i n p khác Hoa h ng bán hàng DN ph i tr cho bên nh n i lý khi bán hàng qua i lý: N TK 641 - Chi phí bán hàng N TK 133 - Thu GTGT c kh u tr Có TK 131 - Ph i thu khách hàng Khi phát sinh các kho n ghi gi m chi phí bán hàng: N các TK 111, 112,. . . Có TK 641 - Chi phí bán hàng. Cu i k , k t chuy n chi phí bán hàng phát sinh trong k vào Tài kho n 911 “Xác nh k t qu n kinh doanh”, ghi: N TK 911 - Xác nh k t qu kinh doanh Có TK 641 - Chi phí bán hàng. i v i DN có k kinh doanh dài, chi phí bán hàng c phân b nhi u k N TK 142 Có TK 641 - Chi phí bán hàng. nh k , phân b chi phí bán hàng xác nh k t qu kinh doanh c a k ó N TK 911 - Xác nh k t qu kinh doanh Có TK 142 1.3.3 K toán chi phí qu n lý doanh nghi p 1.3.3.1 Khái ni m: Chi phí qu n lý DN là các chi phí liên quan chung t i toàn b ho t ng qu n lý iu hành c a doanh nghi p bao g m các chi phí v lơ ng nhân viên b ph n qu n lý doanh nghi p (Ti n l ơ ng, ti n công, các kho n ph cp, ); BHXH, BHYT, KPC c a nhân viên qu n lý doanh nghi p; chi phí v t li u v n phòng, công c lao ng, kh u hao TSC dùng cho qu n lý doanh nghi p; ti n thuê t, thu môn bài, kho n l p d phòng ph i thu khó òi, d ch v mua ngoài (in, n c, in tho i, fax, b o hi m tài s n, cháy n , ); chi phí b ng ti n khác (Ti p khách, h i ngh khách hàng, ) 1.3.3.2 Ch ng t s dng: - Bng phân b ti n l ơ ng, BHXH - Hóa ơ n GTGT - Hóa ơ n bán hàng - Gi y báo n SVTH: Tr n Th Di m My 17 MSSV: 1054030913
 29. KHÓA LU N T T NGHI P GVHD: PGS.TS PHAN ÌNH NGUYÊN - Ch ng t gc ( hàng hóa, dich v mua vào) - Phi u xu t kho - Bng phân b kh u hao TSC - Phi u chi 1.3.3.3 Tài kho n s dng: TK c ấp 1: Tài Kho n 642 – “Chi phí qu n lý doanh nghi p” TK c ấp 2: TK 6421 – Chi phí nhân viên TK 6422 – Chi phí v t li u qu n lý TK 6423 – Chi phí dùng v n phòng TK 6424 – Chi phí kh u hao TSC TK 6425 – Thu , phí và l phí TK 6426 – Chi phí d phòng TK 6427 – Chi phí d ch v mua ngoài TK 6428 – Chi phí b ng ti n khác. Tài Kho n 642 SPS N : SPS Có: Các chi phí qu n lý doanh nghi p th c Hoàn nh p d phòng ph i thu khó òi, t phát sinh trong k ; d phòng ph i tr (Chênh l ch gi a s S d phòng ph i thu khó òi, d phòng d phòng ph i l p k này nh h ơn s d ph i tr (Chênh l ch gi a s d phòng phòng ã l p k tr c ch a s d ng ph i l p k này l n h ơn s d phòng ã ht); lp k tr c ch a s d ng h t); Kt chuy n chi phí qu n lý doanh D phòng tr c p m t vi c làm. nghi p vào Tài kho n 911 “Xác nh kt qu kinh doanh”. Tài kho n 642 – “Chi phí qu n lý doanh nghi p” không có s d cu i k . 1.3.3.4 Ph ư ng pháp h ch toán: Tính ti n l ơ ng, ph cp và các kho n ph i tr cho nhân viên b ph n qu n lý doanh nghi p: N TK 6421 - Chi phí l ơ ng nhân viên qu n lý Có các TK 334 – Lơ ng nhân viên b ph n qu n lý ph i tr Trích b o hi m xã h i, b o hi m y t , kinh phí công oàn cho nhân viên b ph n qu n lý: SVTH: Tr n Th Di m My 18 MSSV: 1054030913
 30. KHÓA LU N T T NGHI P GVHD: PGS.TS PHAN ÌNH NGUYÊN N TK 6421 - Chi phí l ơ ng nhân viên qu n lý Có các TK 338 – Các kho n trích theo l ơ ng ph i n p Giá tr vt li u xu t dùng, ho c mua vào s dng ngay cho qu n lý doanh nghi p nh : x ng, d u, m ch y xe, v t li u dùng cho s a ch a TSC chung c a doanh nghi p,. . .: N TK 6422 - Chi phí qu n lý doanh nghi p N TK 133 - Thu GTGT c kh u tr Có TK 152 - Nguyên li u, v t li u Có các TK 111, 112, 142, 224, 331,. . . Tr giá d ng c , dùng v n phòng xu t dùng ho c mua s dng ngay không qua kho cho b ph n qu n lý c tính tr c ti p m t l n vào chi phí qu n lý doanh nghi p: Lo i phân b 1 l n: N TK 6423 - Chi phí qu n lý doanh nghi p N TK 133 - Thu GTGT c kh u tr (N u có) Có TK 153 - Tr giá công c . d ng c xu t dùng Có các TK 111, 112, 331,. . .Tr giá công c . d ng c mua ngoài Lo i phân b nhi u l n: N TK 6423 – Giá tr công c dng c phân b k này N TK 142 – Giá tr CCDC ch phân b N TK 133 - Thu GTGT c kh u tr (N u có) Có các TK 153 - Tng giá tr công c . d ng c xu t dùng Có các TK 111, 112, 331,. . .Tr giá công c . d ng c mua ngoài Trích kh u hao TSC dùng cho qu n lý chung c a doanh nghi p, nh : Nhà s a, v t ki n trúc, kho tàng, thi t b truy n d n,. . .: N TK 6424 - Chi phí qu n lý doanh nghi p Có TK 214 - Hao mòn TSC . Trích tr c chi phí s a ch a TSC b ph n qu n lý doanh nhi p: N TK 6424 - Chi phí qu n lý doanh nghi p Có TK 335 – Chi phí ph i tr Thu môn bài, thu nhà t,. ph i n p Nhà n c: N TK 6425 - Chi phí qu n lý doanh nghi p Có TK 333 - Thu và các kho n ph i n p Nhà n c SVTH: Tr n Th Di m My 19 MSSV: 1054030913
 31. KHÓA LU N T T NGHI P GVHD: PGS.TS PHAN ÌNH NGUYÊN Thu GTGT ph i n p i v i s n ph m ch u thu theo ph ơ ng pháp tr c ti p: N TK 6425 - Chi phí qu n lý doanh nghi p Có TK 333 - Thu GTGT ph i n p Nhà n c L phí giao thông, l phí qua c u, phà ph i n p: N TK 6425 - Chi phí qu n lý doanh nghi p Có các TK 111, 112,. . . D phòng gi m giá hàng t n kho vàd phòng các kho n ph i thu khó òi trong k : N TK 6426 - Chi phí qu n lý doanh nghi p Có TK 139, 159 - D phòng ph i thu khó òi. Ti n in tho i, in, n c mua ngoài ph i tr , chi phí s a ch a TSC m t l n v i giá tr nh : N TK 6427 - Chi phí qu n lý doanh nghi p N TK 133 - Thu GTGT c kh u tr (N u có) Có các TK 111, 112, 331, 335,. . . Chi phí phát sinh v hi ngh , ti p khách, chi cho lao ng n, chi cho nghiên c u, ào t o, chi n p phí tham gia hi p h i và chi phí khác: N TK 6428 - Chi phí qu n lý doanh nghi p N TK 133 - Thu GTGT c kh u tr Có các TK 111, 112, 331, 335,. . . nh k , tính vào chi phí qu n lý doanh nghi p s ph i n p c p trên cp trên l p qu qu n lý: N TK 642 - Chi phí qu n lý doanh nghi p Có TK 336 - Ph i tr ni b Có các TK 111, 112 (N u n p ti n ngay cho c p trên) Khi trích l p qu d phòng tr cp m t vi c làm: N TK 6426 - Chi phí qu n lý doanh nghi p Có TK 351 - Qu d phòng tr cp m t vi c làm Hoàn nh p s chênh l ch gi a s d phòng ph i thu khó òi c n l p k k toán này nh hơn s d phòng ã l p k k toán tr c ch a s dng h t: N TK 139 - D phòng ph i thu khó òi Có TK 6426 - Chi phí qu n lý doanh nghi p Khi phát sinh các kho n ghi gi m chi phí qu n lý doanh nghi p: SVTH: Tr n Th Di m My 20 MSSV: 1054030913
 32. KHÓA LU N T T NGHI P GVHD: PGS.TS PHAN ÌNH NGUYÊN N các TK 111, 112,. . . Có TK 642 - Chi phí qu n lý doanh nghi p. Cu i k k toán, k t chuy n chi phí qu n lý doanh nghi p tính vào Tài kho n 911 – “Xác nh k t qu kinh doanh” xác nh k t qu kinh doanh trong k : N TK 911 - Xác nh k t qu kinh doanh Có TK 642 - Chi phí qu n lý doanh nghi p. i v i DN có k kinh doanh dài, chi phí qu n lý doanh nghi p c phân b nhi u k N TK 142 Có TK 642 - Chi phí qu n lý doanh nghi p. nh k , phân b chi phí qu n lý doanh nghi p xác nh k t qu kinh doanh c a k ó N TK 911 - Xác nh k t qu kinh doanh Có TK 142 S 1.4: Hch toán TK 641 – “Chi phí bán hàng” & TK 642 – “Chi phí qu n lý doanh nghi p” TK 334 TK 641,642 TK 111,112 (1) (7) TK 338 (2) TK 911 TK 152,153,156,142 (8) (3) TK 214 (4) TK 111,112,131 (5) TK 335,111,112 (6) SVTH: Tr n Th Di m My 21 MSSV: 1054030913
 33. KHÓA LU N T T NGHI P GVHD: PGS.TS PHAN ÌNH NGUYÊN (1) - Tin l ơ ng NVBH, NVQLDN (6) - Trích tr c chi phí s a ch a TSC (2) - Trích BHXH, BHYT, KPC b ph n BH, QLDN (3) - Xu t NVL, CCDC, hàng hóa dùng cho (7) - Phát sinh các kho n ghi gi m chi phí quá trình BH, QLDN BH, QLDN (4) - Trích kh u hao TSC b ph n BH, (8) - Kt chuy n chi phí BH, chi phí QLDN QLDN sang TK 911 – “Xác nh k t qu kinh (5) - Chi phí di n, n c, in tho i, d ch v doanh” mua ngoài dùng b ph n BH, QLDN 1.4 K toán ho t ng tài chính 1.4.1 K toán doanh thu ho t ng tài chính 1.4.1.1 Khái ni m Doanh thu ho t ng tài chính là thu nh p có c do vi c em ti n ho c tài s n c a doanh nghi p i u t và t o ra m t kho n ti n m i. Bao g m: - Ti n lãi: Lãi cho vay, lãi ti n g i Ngân hàng, lãi bán hàng tr ch m, tr góp, lãi u t trái phi u, tín phi u, chi t kh u thanh toán c h ng do mua hàng hoá, d ch v ;. . . - C t c l i nhu n c chia; - Thu nh p v ho t ng u t mua, bán ch ng khoán ng n h n, dài h n; - Thu nh p v thu h i ho c thanh lý các kho n v n góp liên doanh, u t vào công ty liên k t, u t vào công ty con, u t v n khác; - Thu nh p v các ho t ng u t khác; - Lãi t giá h i oái; - Chênh l ch lãi do bán ngo i t ; - Chênh l ch lãi chuy n nh ng v n; - Các kho n doanh thu ho t ng tài chính khác. 1.4.1.2 Ch ng t s dng - Hp ng cho vay và h p ng kinh t - Gi y báo có c a ngân hàng - S ph ngân hàng - Bng kê s d tính lãi c a ngân hàng SVTH: Tr n Th Di m My 22 MSSV: 1054030913
 34. KHÓA LU N T T NGHI P GVHD: PGS.TS PHAN ÌNH NGUYÊN 1.4.1.3 Tài kho n s dng Tài Kho n 515 – “Doanh thu ho t ng tài chính” Tài Kho n 515 SPS N : SPS Có: - S thu GTGT ph i n p tính theo - Ti n lãi, c t c và l i nhu n c chia; ph ơ ng pháp tr c ti p (n u có); - Lãi do nh ng bán các kho n u t - Kt chuy n doanh thu ho t ng tài vào công ty con, công ty liên doanh, công chính thu n sang Tài kho n 911 - “Xác ty liên k t; nh k t qu kinh doanh”. - Chi t kh u thanh toán c h ng; - Lãi t giá h i oái phát sinh trong k ca ho t ng kinh doanh; - Lãi t giá h i oái phát sinh khi bán ngo i t ; - Lãi t giá h i oái do ánh giá l i cu i nm tài chính các kho n m c ti n t có g c ngo i t c a ho t ng kinh doanh; - Kt chuy n ho c phân b lãi t giá h i oái c a ho t ng u t XDCB (giai on tr c ho t ng) ã hoàn thành u t vào doanh thu ho t ng tài chính; - Doanh thu ho t ng tài chính khác phát sinh trong k. Tài Kho n 515 – “Doanh thu ho t ng tài chính” không có s d cu i k 1.4.1.4 Ph ư ng pháp h ch toán Ph n ánh doanh thu c tc, l i nhu n c chia phát sinh trong k t ho t ng góp vn u t : N các TK 111, 112, 138,. . . N TK 221 - Nh n c tc bng c phi u N TK 222 - Li nhu n c chia b sung v n góp liên doanh N TK 223 - C tc, l i nhu n c chia b sung v n u t Có TK 515 - Doanh thu ho t ng tài chính. SVTH: Tr n Th Di m My 23 MSSV: 1054030913
 35. KHÓA LU N T T NGHI P GVHD: PGS.TS PHAN ÌNH NGUYÊN Khi mua ch ng khoán u t ng n h n, dài h n, c n c vào chi phí th c t mua: N các TK 121, 228,. . . – Giá mua ch ng khoán + chi phí phát sinh liên quan. Có các TK 111, 112, 141,. . . nh k , tính lãi và thu lãi tín phi u, trái phi u ho c nh n c thông báo v c tc, li nhu n c h ng: + Tr ng h p nh n lãi b ng ti n: N các TK 111, 112, 138,. . . Có TK 515 –Lãi tín phi u, c phi u hay c tc, l i nhu n c h ng. + Tr ng h p dùng c tc và l i nhu n c chia b sung v n góp: N TK 121 - u t ch ng khoán ng n h n N TK 228 - u t dài h n khác Có TK 515 - C tc và l i nhu n c chia. Chuy n nh ng, thu h i ho c thanh toán ch ng khoán u t ng n h n, dài h n khi áo h n có lãi: N các TK 111, 112,. . . Theo giá thanh toán Có TK 121 - Tr giá v n Có TK 228 - Tr giá v n Có TK 515 - Kho n chênh l ch gi a giá chuy n nh ng cao h ơn giá v n. K toán bán ngo i t (c a ho t ng kinh doanh) n u có lãi: N các TK 1111, 1121, 131, - Tng giá thanh toán - T giá th c t bán Có các TK 1112, 1122 - Theo t giá trên s k toán Có TK 515 - S chênh l ch t giá th c t bán l n h ơn t giá trên s k toán. nh k, tính toán xác nh s lãi cho vay ph i thu trong k theo kh c vay: N TK 138 - Ph i thu khác Có TK 515 – Lãi cho vay c nh n. Các kho n thu lãi ti n g i phát sinh trong k : N các TK 111, 112,. . . Có TK 515 – Lãi ti n gi nh n c. S ti n chi t kh u thanh toán c h ng do thanh toán ti n mua hàng tr c th i h n c ng i bán ch p thu n, ghi: N TK 111, 112, 331 - Ph i tr cho ng i bán Có TK 515 - Chi t kh u thanh toán c h ng. SVTH: Tr n Th Di m My 24 MSSV: 1054030913
 36. KHÓA LU N T T NGHI P GVHD: PGS.TS PHAN ÌNH NGUYÊN Khi bán các kho n u t vào công ty con, c ơ s kinh doanh ng ki m soát, công ty liên k t có chênh l ch gi a giá bán l n h ơn giá v n: N các TK 111, 112,. . . Có TK 221 - u t vào công ty con (Giá v n) Có TK 222 - Vn góp liên doanh (Giá v n) Có TK 223 - u t vào công ty liên k t (Giá v n) Có TK 515 - Chênh l ch giá bán l n h ơn giá v n. Khi bán s n ph m, hàng hoá thu c i t ng ch u thu GTGT tính theo ph ơ ng pháp kh u tr theo ph ơ ng th c tr ch m, tr góp: N các TK 111, 112, 131,. . . Có TK 511 - Theo giá bán tr ngay ch a có thu GTGT Có TK 3387 - Ph n chênh l ch gi a giá bán tr ch m, tr góp và giá bán tr ngay ch a có thu GTGT Có TK 333 - Thu GTGT ph i n p. nh k , xác nh và k t chuy n doanh thu ti n lãi bán hàng tr ch m, tr góp trong k: N TK 3387 - Doanh thu ch a th c hi n Có TK 515 – Lãi tr góp, tr ch m c a 1 k . Xác nh và k t chuy n doanh thu ti n lãi i v i các kho n cho vay ho c mua trái phi u nh n lãi tr c: N TK 3387 - Doanh thu ch a th c hi n Có TK 515 - Ti n lãi cho vay ho c mua trái phi u nh n lãi tr c Cu i k k toán, k t chuy n doanh thu ho t ng tài chính trong k sang TK 911 – “Xác nh k t qu kinh doanh” xác nh k t qu kinh doanh N TK 911 - Xác nh k t qu kinh doanh Có TK 515 - Doanh thu ho t ng tài chính 1.4.2 K toán chi phí ho t ng tài chính 1.4.2.1 Khái ni m Chi phí ho t ng tài chính bao g m các kho n chi phí ho c các kho n l liên quan n các ho t ng u t tài chính, chi phí cho vay và i vay v n, chi phí góp v n liên doanh, liên k t, l chuy n nh ng ch ng khoán ng n h n, chi phí giao d ch bán ch ng SVTH: Tr n Th Di m My 25 MSSV: 1054030913
 37. KHÓA LU N T T NGHI P GVHD: PGS.TS PHAN ÌNH NGUYÊN khoán, ; D phòng gi m giá u t ch ng khoán, kho n l phát sinh khi bán ngo i t , l t giá h i oái 1.4.2.2 Ch ng t s dng - Phi u tính lãi - Hóa ơ n bán hàng, hóa ơ n GTGT - Gi y báo N - Các ch ng t khác liên quan t i chi phí tài chính 1.4.2.3 Tài kho n s dng Tài Kho n 635 – “Chi phí ho t ng tài chính” Tài Kho n 635 SPS N : SPS Có: - Chi phí lãi ti n vay, lãi mua hàng - Hoàn nh p d phòng gi m giá u tr ch m, lãi thuê tài s n thuê tài chính; t ch ng khoán (Chênh l ch gi a s d - L bán ngo i t ; phòng ph i l p k này nh h ơn s d - Chi t kh u thanh toán cho ng i phòng ã trích l p n m tr c ch a s d ng mua; ht); - Các kho n l do thanh lý, nh ng - Cu i k k toán, k t chuy n toàn bán các kho n u t ; b chi phí tài chính phát sinh trong k sang - L t giá h i oái phát sinh trong TK 911 xác nh k t qu ho t ng kinh k c a ho t ng kinh doanh (L t giá h i doanh. oái ã th c hi n); - L t giá h i oái do ánh giá l i cu i n m tài chính các kho n m c ti n t có gc ngo i t c a ho t ng kinh doanh (L t giá h i oái ch a th c hi n); - D phòng gi m giá u t ch ng khoán (Chênh l ch gi a s d phòng ph i lp n m nay l n h ơn s d phòng ã trích lp n m tr c ch a s d ng h t); - Các kho n chi phí c a ho t ng u t tài chính khác. Tài kho n 635 “Chi phí ho t ng tài chính” không có s d cu i k . SVTH: Tr n Th Di m My 26 MSSV: 1054030913
 38. KHÓA LU N T T NGHI P GVHD: PGS.TS PHAN ÌNH NGUYÊN 1.4.2.4 Ph ư ng pháp h ch toán: Khi phát sinh chi phí liên quan n ho t ng bán ch ng khoán, vay v n, mua bán ngo i t : N TK 635 - Chi phí bán ch ng khoán Có các TK 111, 112, 141,. . . Khi bán ho c nh n l i vn góp liên doanh, v n u t vào công ty con, công ty liên kt mà giá bán hay giá nh n l i nh hơn giá tr vn góp (l ): N các TK 111, 112,152,156,211, Giá bán/ Tr giá nh n l i N TK 635 – Chênh l ch gi a giá bán nh hơn giá v n góp Có TK 221 –Giá tr u t vào công ty con Có TK 222 - Giá tr Vn góp liên doanh Có TK 223 - Giá tr u t vào công ty liên k t. Có TK 121,228 - Giá tr u t ng n h n, dài h n. Kho n chi t kh u thanh toán cho ng i mua hàng hoá, d ch v c h ng do thanh toán tr c h n ph i thanh toán theo tho thu n khi mua, bán hàng: N TK 632 - Chi phí tài chính Có các TK 131, 111, 112,. . . Kho n l phát sinh khi bán ngo i t ca ho t ng kinh doanh: N các TK 1111, 1121 - Theo t giá bán N TK 635 - Khon l (Nu có) Có các TK 1112, 1122- Theo t giá trên s k toán Cu i k , c n c vào tình hình gi m giá u t ng n h n, dài h n c a các lo i ch ng khoán, các kho n u t ng n h n, dài h n hi n có, tính toán kho n ph i l p d phòng gi m giá cho các kho n u t : + Tr ng h p s d phòng gi m giá u t ch ng khoán ng n h n, dài h n ph i l p n m nay l n h ơn s d phòng gi m giá u t ch ng khoán ng n h n, dài h n ã l p n m tr c ch a s dng h t: N TK 635 - Chi phí tài chính Có TK 129,229 - D phòng gi m giá u t ng n h n/dài h n + Tr ng h p s d phòng gi m giá u t ch ng khoán ng n h n, dài h n ph i l p n m nay nh hơn s d phòng gi m giá u t ch ng khoán ng n h n, dài h n ã l p n m tr c ch a s dng h t, thì s chênh l ch ph i c hoàn nh p: SVTH: Tr n Th Di m My 27 MSSV: 1054030913
 39. KHÓA LU N T T NGHI P GVHD: PGS.TS PHAN ÌNH NGUYÊN N TK 129,229 - D phòng gi m giá u t ng n h n/dài h n. Có TK 635 - Chi phí tài chính Khi phát sinh chi phí phát hành trái phi u có giá tr nh : N TK 635 - Chi phí phát hành Có các TK 111,112,. . . Khi phát sinh chi phí phát hành trái phi u có giá tr ln, ph i phân b dn: N TK 242 - Chi ti t chi phí phát hành trái phi u Có các TK 111,112,. . . nh k , phân b chi phí phát hành trái phi u, ghi: N TK 635 - Ph n phân b chi phí phát hành trái phi u trong k Có TK 242 - Chi ti t chi phí phát hành trái phi u. Cu i k , k t chuy n toàn b chi phí tài chính phát sinh trong k sang Tài kho n 911 “Xác nh k t qu kinh doanh”: N TK 911 - Xác nh k t qu kinh doanh Có TK 635 - Chi phí tài chính. 1.5 K toán ho t ng khác 1.5.1 K toán thu nh p khác 1.5.1.1 Khái ni m Thu nh p khác là các kho n thu nh p ngoài ho t ng s n xu t kinh doanh c a doanh nghi p, bao g m: - Thu nh p t nh ng bán, thanh lý TSC ; - Chênh l ch lãi do ánh giá l i v t t , hàng hoá, tài s n c nh a i góp v n liên doanh, u t vào công ty liên k t, u t dài h n khác; - Thu nh p t nghi p v bán và thuê l i tài s n; - Thu ti n c ph t do khách hàng vi ph m h p ng; - Thu các kho n n khó òi ã x lý xoá s ; - Các kho n thu c NSNN hoàn l i; - Thu các kho n n ph i tr không xác nh c ch ; - Các kho n ti n th ng c a khách hàng liên quan n tiêu th hàng hoá, s n ph m, dch v không tính trong doanh thu (N u có); - Thu nh p quà bi u, quà t ng b ng ti n, hi n v t c a các t ch c, cá nhân t ng cho doanh nghi p; SVTH: Tr n Th Di m My 28 MSSV: 1054030913
 40. KHÓA LU N T T NGHI P GVHD: PGS.TS PHAN ÌNH NGUYÊN 1.5.1.2 Ch ng t s dng - Hóa ơ n GTGT/ Hóa ơ n bán hàng - Biên b n vi ph m h p ng - Biên b n thanh lý h p ng - Phi u thu - Gi y báo Có 1.5.1.3 Tài kho n s dng Tài Kho n 711 - “Thu nh p khác” Tài Kho n 711 SPS N : SPS Có: - S thu GTGT ph i n p (n u có) tính - Các kho n thu nh p khác phát sinh theo ph ơ ng pháp tr c ti p i v i các trong k . kho n thu nh p khác doanh nghi p n p thu GTGT tính theo ph ơ ng pháp tr c ti p. - Cu i k k toán, k t chuy n các kho n thu nh p khác phát sinh trong k sang Tài kho n 911 “Xác nh k t qu kinh doanh”. Tài kho n 711 - “Thu nh p khác” không có s d cu i k . 1.5.1.4 Ph ư ng pháp h ch toán Ph n ánh các kho n thu nh p v thanh lý, nh ng bán TSC : N các TK 111,112, 131 - Tng giá thanh toán Có TK 711 - S thu nh p ch a Có thu GTGT Có TK 3331 - Thu GTGT ph i n p. Khi u t vào công ty liên k t d i hình th c góp v n b ng v t t , hàng hoá, tr ng hp giá ánh giá l i c a v t t , hàng hoá l n h ơn giá tr ghi s ca v t t , hàng hoá: N TK 223 - Giá ánh giá l i Có các TK 152, 153, 155, 156 - Giá tr ghi s Có TK 711 - Chênh l ch gi a giá ánh giá l i l n h ơn giá tr ghi s ca v t t, hàng hoá. SVTH: Tr n Th Di m My 29 MSSV: 1054030913
 41. KHÓA LU N T T NGHI P GVHD: PGS.TS PHAN ÌNH NGUYÊN Khi u t vào công ty liên k t d i hình th c góp v n b ng TSC , tr ng h p giá ánh giá l i c a TSC l n h ơn giá tr còn l i c a TSC , ghi: N TK 223 - Giá ánh giá l i N TK 214 - Giá tr hao mòn lu k Có các TK 211, 213 - Nguyên giá Có TK 711 - Chênh l ch gi a giá tr ánh giá l i c a TSC l n h ơn giá tr còn l i c a TSC . Khi thu ph t khách hàng do vi ph m h p ng kinh t , truy thu c kho n n khó òi ã x lý xoá s , hay các kho n hoàn thu xu t kh u, nh p kh u, thu tiêu th c bi t: N các TK 111,112,. . . Có TK 711 - Thu nh p khác. Chú ý : V i kho n n khó òi ph i ti n hành ghi ơ n bên Có TK 004 “N khó òi ã x lý” (Tài kho n ngoài B ng C KT). Các kho n n ph i tr không xác nh c ch n, quy t nh xoá s và tính vào thu nh p khác: N TK 311 - Ph i tr cho ng i bán N TK 338 - Ph i tr , ph i n p khác Có TK 711 - Thu nh p khác. Tr ng h p c gi m thu GTGT ph i n p: - Nu s thu GTGT c gi m, tr vào s thu GTGT ph i n p, n u c tính vào thu nh p khác trong k : N TK 3331 - Thu GTGT ph i n p Có TK 711 - S thu GTGT c gi m. - Nu s GTGT c gi m tính vào thu nh p khác, khi NSNN tr li b ng ti n: N các TK 111,112,. . . Có TK 711 - S thu GTGT c gi m. Tr ng h p doanh nghi p c tài tr , bi u, t ng v t t , hàng hoá, TSC , : N các TK 152, 156, 211,. . . Có TK 711 - Thu nh p khác. SVTH: Tr n Th Di m My 30 MSSV: 1054030913
 42. KHÓA LU N T T NGHI P GVHD: PGS.TS PHAN ÌNH NGUYÊN Cu i k , k t chuy n các kho n thu nh p khác phát sinh trong k vào Tài kho n 911 “Xác nh k t qu kinh doanh”: N TK 711 - Thu nh p khác Có TK 911 - Xác nh k t qu kinh doanh. 1.5.2 K toán chi phí khác 1.5.2.1 Khái ni m Chi phí khác là nh ng kho n chi phí phát sinh do các s ki n hay các nghi p v riêng bi t v i ho t ng thông th ng c a doanh nghi p, g m: - Chi phí thanh lý, nh ng bán TSC và giá tr còn l i c a TSC thanh lý và nh ng bán TSC (N u có); - Chênh l ch l do ánh giá l i v t t , hàng hoá, TSC a i góp v n liên doanh, u t vào công ty liên k t, u t dài h n khác; - Ti n ph t do vi ph m h p ng kinh t ; - B ph t thu , truy n p thu 1.5.2.2 Ch ng t s dng - Hóa ơ n GTGT - Gi y báo n - Phi u chi - Biên lai n p thu 1.5.2.3 Tài kho n s dng Tài Kho n 811- “ Chi phí khác”. Tài Khon 811 SPS N : SPS Có: Các kho n chi phí khác phát sinh. Cu i k , k t chuy n toàn b các kho n chi phí khác phát sinh trong k sang Tài kho n 911 “Xác nh k t qu kinh doanh”. Tài kho n 811 - “ Chi phí khác” không có s d cu i k . SVTH: Tr n Th Di m My 31 MSSV: 1054030913
 43. KHÓA LU N T T NGHI P GVHD: PGS.TS PHAN ÌNH NGUYÊN 1.5.2.4 Ph ư ng pháp hch toán Ghi gi m TSC dùng vào SXKD ã nh ng bán, thanh lý: N TK 214 - Giá tr hao mòn N TK 811 - Giá tr còn l i Có TK 211 - TSC h u hình (Nguyên giá) Có TK 213 - TSC vô hình (Nguyên giá). Ghi nh n các chi phí phát sinh cho ho t ng nh ng bán, thanh lý TSC : N TK 811 - Chi phí phát sinh N TK 133 - Thu GTGT c kh u tr (1331) (N u có) Có các TK 111, 112, 141,. . . Hch toán các kho n ti n ph t do vi ph m h p ng kinh t , b ph t thu , truy n p thu : N TK 811 - Chi phí khác Có các TK 111,112,. . . Có TK 3331 - Thu và các kho n ph i n p Nhà n c Có TK 338 - Ph i tr , ph i n p khác. Khi u t vào công ty liên k t d i hình th c góp v n b ng v t t , hàng hoá tr ng hp giá ánh giá l i nh hơn giá tr ghi s : N TK 223 - Theo giá ánh giá l i N TK 811 - Chênh l ch gi a giá ánh giá l i nh hơn giá tr ghi s ca v t t , hàng hoá Có các TK 152, 153, 156, 611,. . . (Giá tr ghi s ). Khi u t vào công ty liên k t d i hình th c góp v n b ng TSC , tr ng h p giá tr ánh giá l i nh hơn giá tr còn l i c a TSC : N TK 223 - Theo giá ánh giá l i N TK 214 - Giá tr hao mòn N TK 811 - Chênh l ch gi a giá ánh giá l i nh hơn giá tr còn l i c a TSC Có các TK 211, 213 - Nguyên giá. Cu i k , k t chuy n toàn b chi phí khác phát sinh trong k xác nh k t qu kinh doanh: N TK 911 - Xác nh k t qu kinh doanh Có TK 811 - Chi phí khác. SVTH: Tr n Th Di m My 32 MSSV: 1054030913
 44. KHÓA LU N T T NGHI P GVHD: PGS.TS PHAN ÌNH NGUYÊN 1.6 K toán xác nh k t qu kinh doanh 1.6.1 c im k toán xác nh k t qu kinh doanh: - Kt qu hot ng s n xu t kinh doanh là k t qu cu i cùng c a ho t ng s n xu t kinh doanh thông th ng và các ho t ng khác c a DN trong m t k nh t nh, bi u hi n b ng s ti n lãi hay l . - K toán này dùng xác nh và ph n ánh k t qu ho t ng kinh doanh và các ho t ng khác c a doanh nghi p trong k k toán n m. K t qu ho t ng kinh doanh ca DN bao g m: k t qu ho t ng s n xu t kinh doanh, k t qu ho t ng tài chính và kt qu ho t ng khác. - Kt qu ho t ng s n xu t kinh doanh: Là s chênh l ch gi a doanh thu thu n và tr giá v n hàng bán, chi phí bán hàng và chi phí qu n lý doanh nghi p. - Kt qu ho t ng tài chính: Là s chênh l ch gi a thu nh p c a ho t ng tài chính và chi phí ho t ng tài chính. - Kt qu ho t ng khác: Là s chênh l ch gi a các kho n thu nh p khác và các kho n chi phí khác và chi phí thu thu nh p doanh nghi p. 1.6.2 Ch ng t s d ng: - Công ty không s d ng ch ng t - Công ty k t chuy n t các s cái c a các TK liên quan vào TK 911 1.6.3 Tài kho n s dng Tài kho n 911: “ Xác nh k t qu kinh doanh” Tài kho n 911 SPS N : SPS Có: - Tr giá v n c a s n ph m, hàng hoá, - Doanh thu thu n v s s n ph m, bt ng s n u t và d ch v ã bán; hàng hoá, b t ng s n u t và d ch v ã - Chi phí ho t ng tài chính, chi phí bán trong k ; thu thu nh p doanh nghi p và chi phí - Doanh thu ho t ng tài chính, các khác; kho n thu nh p khác và kho n ghi gi m chi - Chi phí bán hàng và chi phí qu n lý phí thu thu nh p doanh nghi p; doanh nghi p; - Kt chuy n l . - Kt chuy n lãi. Tài kho n 911 - “ Xác nh k t qu kinh doanh” không có s d cu i k . SVTH: Tr n Th Di m My 33 MSSV: 1054030913
 45. KHÓA LU N T T NGHI P GVHD: PGS.TS PHAN ÌNH NGUYÊN 1.6.4 Ph ng pháp hch toán Cu i k , th c hi n vi c k t chuy n s doanh thu bán hàng thu n vào Tài kho n Xác nh k t qu kinh doanh: N TK 511 - Doanh thu bán hàng và cung c p d ch v N TK 512 - Doanh thu bán hàng n i b Có TK 911 - Xác nh k t qu kinh doanh. Kt chuy n giá v n c a s n ph m, hàng hoá, d ch v ã tiêu th trong k : N TK 911 - Xác nh k t qu kinh doanh Có TK 632 - Giá v n hàng bán. Cu i k , k t chuy n doanh thu hot ng tài chính và các kho n thu nh p khác: N TK 515 - Doanh thu ho t ng tài chính N TK 711 - Thu nh p khác Có TK 911 - Xác nh k t qu kinh doanh. Cu i k , k t chuy n chi phí ho t ng tài chính và các kho n chi phí khác: N TK 911 - Xác nh k t qu kinh doanh Có TK 635 - Chi phí tài chính Có TK 811 - Chi phí khác. Cu i k , k t chuy n chi phí thu thu nh p doanh nghi p hi n hành: N TK 911 - Xác nh k t qu kinh doanh Có TK 8211 - Chi phí thu thu nh p doanh nghi p hi n hành. Cu i k , k t chuy n chi phí bán hàng vàchi phí qu n lý doanh nghi p phát sinh trong k : N TK 911 - Xác nh k t qu kinh doanh Có TK 641 - Chi phí bán hàng. Có TK 642 - Chi phí qu n lý doanh nghi p. Tính và k t chuy n s li nhu n sau thu TNDN c a ho t ng kinh doanh trong k: N TK 911 - Xác nh k t qu kinh doanh Có TK 421 - Li nhu n ch a phân ph i. Kt chuy n s l ho t ng kinh doanh trong k , ghi: N TK 421 - Li nhu n ch a phân ph i Có TK 911 - Xác nh k t qu kinh doanh. SVTH: Tr n Th Di m My 34 MSSV: 1054030913
 46. KHÓA LU N T T NGHI P GVHD: PGS.TS PHAN ÌNH NGUYÊN S 1.5: Hch toán TK 911 – “Xác nh kt qu kinh doanh” TK 511 TK 632 TK 911 (1) (7) TK 635 (2) TK 515 TK 641,642 (8) (3) TK 811 TK 711 (4) (9) TK 821 (5) TK 421 TK 421 (10) (6) (1) - Kt chuy n GVHB (2) - Kt chuy n chi phí tài chính (3) - Kt chuy n chi phí BH và chi phí QLDN (4) - Kt chuy n chi phí khác (5) - Kt chuy n chi phí thu TNDN (6) - Kt chuy n lãi (7) - Kt chuy n doanh thu thu n (8) - Kt chuy n doanh thu ho t ng tài chính (9) - Kt chuy n thu nh p khác (10) - Kt chuy n l SVTH: Tr n Th Di m My 35 MSSV: 1054030913
 47. KHÓA LU N T T NGHI P GVHD: PGS.TS PHAN ÌNH NGUYÊN CH Ơ NG II: TH C TR NG K TOÁN BÁN HÀNG & XÁC NH K T QU KINH DOANH TI CÔNG TY TNHH C H NG GIA LAI 2.1 Gi i thi u khái quát Công Ty TNHH c H ng Gia Lai. 2.1.1 Gi i thi u v Công ty TNHH c H ng Gia Lai Công ty TNHH c H ng Gia Lai c thành l p tháng 10 n m 1992, theo gi y ch ng nh n kinh doanh s : 5900188378 do phòng kinh doanh c a S k ho ch u t t nh Gia Lai c p. Ho t ng theo lu t doanh nghi p theo quy t nh c a B tài chính (Quy t nh 15). • Tên công ty : - Tên ti ng vi t: Công ty TNHH c H ng Gia Lai. - Tên giao d ch: Công ty TNHH c H ng Gia Lai. - Tên vi t t t: DACHUNG Co; LTD • a ch tr s chính: 19 Ngô Gia T - TP Pleiku – Gia Lai. • Vn Phòng giao d ch : 226A Lê Thánh Tôn - TP Pleiku – Gia Lai • in tho i : 0593 827 906 Fax: 0593873892 • Email: info@dachung.com Website: www.dachung.com • Tài kho n: GD ti Ngân hàng u t & Phát tri n Vi t Nam Chi nhánh Gia Lai T tháng 7 n m 2011,Công ty TNHH c H ng Gia Lai ho t ng v i qui mô công ty m, công ty con và các công ty thành viên. n nay Công ty TNHH c H ng Gia Lai ã có 5 công ty con và 10 chi nhánh tr c thu c, g m: Công ty DacHung Trade; Công ty Nguyên li u g Sài Gòn (SaigonWood); Công ty DacHung Attapeu Lào; Công ty 10B Logistis; Công ty Nhân Thành-10B (kho ngo i quan c a kh u QT B y). Nm 2013 c Hi p h i doanh nghi p Vi t Nam vinh danh B n l nh Doanh nhân th i h i nh p; Gi i Sao Vàng t Vi t n m 2013, vinh d c bình ch n gi i th ng “Tốp100 Nhà Qu ản lý Tài Đức 2013 ”ASEAN c t ch c t i Th ô Viêng Ch n Lào. Ngoài ra còn làm t t công tác t thi n v t khó h c t p nh “ H ỗ tr ợ tài n ăng tr ẻ t ỉnh nhà ” ng th i là nhà tài tr chính và ng h t thi n ch ơ ng trình “ Khúc tráng ca thành cổ l ần th ứ nh ất” ã t ch c tháng 9 n m 2013 t i Hà N i. Góp m t ph n không nh vào ho t ng h t s c ý ngh a và mang m tính nhân v n sâu s c, th hi n s tri ân v i các th h i tr c ã u tranh cho s bình yên c a quê h ơ ng t n c. SVTH: Tr n Th Di m My 36 MSSV: 1054030913
 48. KHÓA LU N T T NGHI P GVHD: PGS.TS PHAN ÌNH NGUYÊN Công ty c H ng phát tri n l n m nh và m r ng kinh doanh nhi u l nh v c nh phân ph i m ph m, khai thác ch bi n g , m ng v n t i. • Quy mô công ty: Ban u thành l p v n iu l c a công ty là: 30 t ng. Hi n nay công ty có s vn iu l là: 200 t ng. T ng s cán b công nhân viên c a công ty là trên 700 nhân viên. • Ch c n ng c a công ty: Là ơ n v trung gian n i li n nhà s n xu t v i ng i tiêu dùng thông qua ho t ng buôn bán hàng hóa n tay ng i tiêu dùng m t cách nhanh nh t. m b o vi c l u thông hàng hóa trên th tr ng • Nhi m v ca công ty Mua bán hàng hóa, cung c p các d ch v th ơ ng m i và các ho t ng xúc ti n th ơ ng m i nh m m c ích mang l i l i nhu n cho công ty và th c hi n ngh a v i v i nhà n c óng góp vào s tng tr ng c a n n kinh t nói chung và c nc nói riêng. 2.1.2. T ch c b máy qu n lý S 2.1: S t ch c b máy c a công ty TNG GIÁM C P.TG P.TG KD PHÒNG P. K P. H U P. NHÂN TOÁN CN S KINH DOANH BP KT TR NG KINH DOANH BP K TO ÁN SVTH: Tr n Th Di m My 37 MSSV: 1054030913
 49. KHÓA LU N T T NGHI P GVHD: PGS.TS PHAN ÌNH NGUYÊN Tng giám c: Là ng i qu n lý cao nh t c a Công ty, có toàn quy n quy t nh các v n liên quan n m c ích quy n l i c a công ty, phù h p v i pháp lu t. Phó t ng giám c: Có ch c n ng lãnh o qu n lý, iu hành tr c ti p, các phòng ban, t ch c c a công ty. Là i di n tr c ti p c a doanh nghi p tr c pháp lu t. Vì v y giám c ph i tr c ti p ch u trách nhi m và k t qu ho t ng kinh doanh c a doanh nghi p tr c pháp lu t. Phó t ng giám c kinh doanh: Là ng i h tr , nghiên c u, xu t v i giám c ph ơ ng h ng kinh doanh, phân ph i phù h p cho t ng khu v c th tr ng, làm công tác tham m u, ng i c giám c y quy n x lý toàn b ho t ng c a công ty. Phòng kinh doanh : ây là b ph n h t s c quan tr ng, óng vai trò ch ch t trong Công ty. m b o u vào và u ra c a Công ty, ti p c n và nghiên c u th tr ng, gi i thi u s n ph m và m rng th tr ng c ng nh thu hút khách hàng m i. T ch c th c hi n k ho ch kinh doanh, tính giá và l p h p ng v i khách hàng. Ngoài ra phòng kinh doanh còn là b ph n tìm ki m i tác kinh doanh và theo dõi tình hình th c hi n k ho ch d a trên thông tin thu th p c phòng k toán. Phòng nhân s : Có ch c n ng tuy n d ng, b i d ng lao ng khi có nhu c u, qu n lý h s ơ, qu n lý lao ng, xây d ng thang b ng l ơ ng, xây d ng các bi u nh m c lao ng. L p k ho ch khen th ng cho nhân viên. Gi i quy t k p th i, úng ch và chính sách v quy n l i cho ng i lao ng.Và ch u trách nhi m v m t s công tác hành chính khác c a công ty, b o m công tác thi ua và công tác hành chính qu n tr toàn công ty. Phòng h u c n: Ch u trách nhi m th c hi n quy trình bán hàng, dch v khách hàng, cung ng hàng hóa, v t li u bày bi n, hàng khuy n mãi cho h i s ho c chi nhánh hi u qu , chính xác, áp ng yêu c u khách hàng. T ó h tr t t nh t cho bán hàng t c doanh s và các y u t n n t ng. Phòng k toán: - T ch c th ng nh t s sách ch ng t , ph n ánh chính xác, k p th i, y các nghi p v kinh t phát sinh trong quá trình ho t ng c a công ty. - Lu gi h sơ, ch ng t và cung c p y s li u, tài li u, báo cáo trong kinh doanh theo tháng, quý, n m. SVTH: Tr n Th Di m My 38 MSSV: 1054030913
 50. KHÓA LU N T T NGHI P GVHD: PGS.TS PHAN ÌNH NGUYÊN - Tham m u cho ban giám c v tài chính, theo dõi ph n ánh s li u k toán chính xác, trung th c giúp ban giám c bi t rõ tình hình ho t ng kinh doanh c a công ty, ra quy t nh úng n k p th i. - T ch c bô máy k toán công ty, l p k ho ch tài chính, h ch toán v các m t ho t ng kinh doanh cua công ty. Nh n xét : B máy công ty phù h p v i c ơ ch qu n lý doanh nghi p nhà n c trong n n kinh t th tr ng, có m c tiêu chi n l c th ng nh t, có c ơ ch trách nhi m rõ ràng, quy n h n và trách nhi m cân x ng v i nhau, có s ch huy th ng nh t vào m t u mi, b o m hi u qu trong kinh doanh c a công ty. Tuy nhiên, trong iu ki n h i nh p kinh t hi n nay, kh nng kinh doanh và s c cnh tranh c a các doanh nghi p Vi t Nam còn h n ch công ty c n ph i n lc h ơn n a hoàn thi n b máy t ch c c a công ty h ng t i s to l p th ng nh t, ng thu n v t t ng t ban giám c n i ng cán b trong công ty, c ơ c u t ch c c n ph i ch t ch và khoa h c nh m nâng cao hi u qu ho t ng c a toàn công ty. 2.1.3 Doanh s ca Công Ty Bng 2.1: Doanh thu và l i nhu n sau thu ca công ty t nm 2010 – 2012 ơ n v tính: ng. Nm N m 2010 Nm 2011 Nm 2012 Ch ti êu Doanh thu thu n 187.744.896.780 313.089.339.912 351.445.764.561 Li nhu n sau thu 421.879.596 899.523.113 1.173.178.389 (Ngu ồn: Phòng k ế toán cung c ấp) SVTH: Tr n Th Di m My 39 MSSV: 1054030913
 51. KHÓA LU N T T NGHI P GVHD: PGS.TS PHAN ÌNH NGUYÊN Bi u 2.1: T c tng tr ng doanh thu và l i nhu n sau thu Tri u ng 400000 351.446 350000 313.089 300000 250000 187.745 Doanh thu thu n 200000 150000 Li nhu n sau thu 100000 50000 422 900 1.173 0 Nm 2010 Nm 2011 Nm 2012 Qua bi u trên ta th y, doanh thu c a công ty TNHH c H ng Gia Lai t ng tr ng t ơ ng i u: N m 2011 doanh thu là 313.089.339.912 ng t ng 125.344.443.132 ng so v i n m 2010. N m 2012 doanh thu là 351.445.764.561 ng tng 38.356.424.649 ng. L i nhu n sau thu n m 2011 t ng 477.643.517 ng so v i nm 2010, n m 2012 t ng 273.655.276 ng so v i n m 2011. 2.1.4. T ch c công tác k toán S 2.2: S t ch c nhân s phòng k toán K toán tr ng K toán K bán K toán K toán bán hàng tng h p công n ngân hàng Th kho và k toán và k toán và ti n và th qu kho thu lơ ng (Ngu ồn tin: Phòng k ế toán cung c ấp) • K toán tr ng: Ph trách chung công tác tài chính c a công ty, tr c ti p ch o b máy k toán, l p k ho ch cân i tài chính; ph trách chung và tr c ti p t ch c nhân s, phân công công tác cán b nhân viên phòng k toán; Ch o các nghi p v k toán, SVTH: Tr n Th Di m My 40 MSSV: 1054030913
 52. KHÓA LU N T T NGHI P GVHD: PGS.TS PHAN ÌNH NGUYÊN duy t các ch ng t thu chi trong kinh doanh, bt khen th ng các b nhân viên trong phòng. • K toán bán hàng và k toán kho: Vi t hóa ơ n bán hàng h ng ngày. Theo dõi lng hàng hóa mua vào, bán ra và hàng t n kho trên thc t so v i hóa ơ n. Cu i tháng lp báo cáo doanh thu, báo cáo nh p xu t t n th c t trình lên k toán tr ng. • K toán t ng h p và k toán thu - K toán t ng h p: Tp h p các chi phí c a ơ n v nh p li u vào ph n m m; gi s cái và các bi u m u nh t ký, b n kê s chi ti t, h sơ quy t toán c a quý và n m; ki m tra phát hi n sai sót báo lên k toán tr ng tìm cách gi i quy t. - K toán thu : Hoàn thành các công vi c kê khai liên quan n thu theo quy nh ca nhà n c, theo dõi tình hình s dng hóa ơ n giá tr gia t ng và các công vi c liên quan n thu . • K toán công n và ti n l ng: Có nhi m v theo dõi, ch m công cho cán b công nhân viên công ty. Cu i tháng l p báo cáo thanh toán l ơ ng cho k toán tr ng trình ban giám c duy t. Sau ó phát l ơ ng cho nhân viên. Ph trách và ch u trách nhi m v ph n công n , theo dõi, qu n lý và ôn c thu ti n n khách hàng; xu t các ph ơ ng án gi i quy t các kho n n phát sinh và t n ng. • K toán ngân hàng và th qu : Giao d ch v i ngân hàng: Vi t UNC thanh toán cho nhà cung c p, Séc thanh toán ho c rút ti n trong ngân hàng. Ph trách thu chi qu ti n m t h ng ngày (Phi u chi khi có ch kí c a giám c mi c chi) • Th kho: Bo qu n hàng hóa trong kho. C n c vào các ch ng t nh p xu t hàng hóa ghi vào s theo dõi hàng hóa. Xu t hàng hóa khi k toán bán hàng a ch ng t xu ng. Theo dõi l ng hàng hóa trong kho, khi s p h t hàng ph i thông báo cho k toán tr ng thông báo cho b ph n kinh doanh có l ng hàng cung ng k p th i. Cu i tháng ki m kê l ng hàng trong kho v i k toán kho. Nh n xét: - Công ty ã xây d ng b máy k toán khoa h c, t ch c t ơ ng i hoàn ch nh v i i ng nhân viên k toán có trình nghi p v chuyên môn v ng vàng, c phân công nhi m v rõ ràng. M i nhân viên trong phòng K toán t i Công ty c phân công m t SVTH: Tr n Th Di m My 41 MSSV: 1054030913
 53. KHÓA LU N T T NGHI P GVHD: PGS.TS PHAN ÌNH NGUYÊN mng công vi c nh t nh trong chu i m t xích công vi c chung. Chính s phân công trách nhi m rõ ràng trong công tác k toán ã t o ra s chuyên môn hoá trong công tác k toán, tránh ch ng chéo công vi c t ó nâng cao hi u qu ca công tác k toán c ng nh công tác qu n lý tài chính c a Công ty. - H th ng tài kho n t i công ty c xây d ng y các tài kho n t cp 1 n c p 2 c ng nh nhi u tài kho n khác. Trong công tác k toán, iu này ã t o iu ki n thu n l i và có hi u qu trong công vi c qu n lý chi ti t ho t ng kinh doanh c a công ty. - B ph n k toán t ch c th c hi n t t các ch v vi c làm báo cáo k toán cu i k theo úng qui nh và yêu c u c a công ty. 2.1.5. H th ng thông tin k toán trong Công Ty Ch k toán áp d ng Công ty áp d ng ch k toán doanh nghi p ban hành theo quy t nh s 15/2006/Q -BTC ngày 20/03/2006 c a b tài chính. Báo cáo tài chính c l p và trình bày phù h p v i các chu n m c k toán Vi t Nam và ch k toán Vi t Nam hi n hành • Hình th c ghi s : Nh t Ký chung • Niên k toán c doanh nghi p l a ch n là n m d ơ ng l ch tính t ngày 01/07 n ngày 31/06 hàng n m. • ơ n v ti n t s d ng: ng Vi t Nam, c ghi nh n theo giá g c. Nguyên t c, ph ơ ng pháp chuy n i các ng ti n khác: t giá th c t , t giá liên ngân hàng, ánh giá l i vào cu i n m theo t giá liên ngân hàng ngày cu i n m. • Nguyên t c ghi nh n hàng t n kho: - Ghi nh n theo th c t . - Ph ơ ng pháp xác nh hàng t n kho cu i kì: Bình quân gia quy n liên hoàn. - Ph ơ ng pháp h ch toán hàng t n kho: Kê khai th ng xuyên. • Nguyên t c tính thu GTGT: Theo ph ơ ng pháp kh u tr . Hình th c k toán áp d ng Hi n nay công ty s dng ph n m m k toán SouthSoft là h th ng ph n m m c s dng nhi u doanh nghi p. ây là ph n m m t ng hóa, thu n ti n và x lý d li u tt giúp cho k toán d dàng nh p, ki m tra thông tin m t cách d dàng và nhanh chóng. Nh n xét : Công tác k toán c th c hi n b ng máy tính cho nên g n nh toàn b s sách c a Công ty c l u tr trên máy tính, do v y gi m b t kh i l ng tính toán rt nhi u, giúp cho k toán l p các báo cáo tài chính nhanh chóng, thu n ti n và chính SVTH: Tr n Th Di m My 42 MSSV: 1054030913
 54. KHÓA LU N T T NGHI P GVHD: PGS.TS PHAN ÌNH NGUYÊN xác. M t khác, bo toàn d li u và ph c v cho công tác ki m tra, i chi u và tránh l thu c hoàn toàn vào máy tính phòng có r i ro x y ra, cu i kì Công ty còn cho in t máy tính các lo i s sách lu tr s li u song song cùng máy tính. iu này ch ng t Công ty r t th n tr ng trong công tác b o qu n và l u gi s sách theo úng nh ch ban hành. S sách k toán t i công ty c th c hi n t ơ ng i rõ ràng, s sách chi ti t cng c l p t m nh vi c m tng s (th ) chi ti t cho m i i t ng khác nhau ph c v cho công vi c qu n lý toàn công ty t t h ơn. 2.2 Th c tr ng t ch c công tác k toán doanh thu, chi phí và xác nh k t qu kinh doanh t i Công Ty TNHH c H ng Gia Lai. 2.2.1. Nh ng v n chung Các ph ng th c bán hàng: • Bán buôn c tr ng c a bán buôn là bán v i s l ng l n. Khi nghi p v bán buôn phát sinh tc là khi h p ng kinh t ã c ký k t, khi h p ng kinh t ã c ký k t phòng k toán c a công ty l p hoá ơn GTGT • Bán l l n Ph ơ ng th c bán l l n thì c ng t ơ ng t gi ng nh ph ơ ng th c bán buôn tuy nhiên bán v i s l ng ít h ơn bán buôn, khách hàng không th ng xuyên nh bán buôn. • Bán l nh Hình th c bán l nh c áp d ng t i kho c a công ty, khách hàng n tr c ti p kho c a công ty mua hàng. • Bán hàng ng ph Bán hàng ng ph là ph ơ ng th c bán hàng mà nhân viên bán hàng n các c a hàng, các i lý trên các ng ph chào hàng. N u vi c chào hàng c ch p nh n, khách hàng s g i cho công ty m t ơn t hàng • Bán hàng cho siêu th Da trên h p ng ký k t gi a công ty và siêu th , 1 tu n 2 l n phòng k toán l p hoá ơ n GTGT Da vào ơ n t hàng, phòng k toán l p hoá ơn GTGT, khi phát sinh nghi p v bán l hàng hoá thì k toán l p hoá ơn GTGT Trên c ơ s t hàng c a ng i mua, phòng k toán l p hoá ơn GTGT SVTH: Tr n Th Di m My 43 MSSV: 1054030913
 55. KHÓA LU N T T NGHI P GVHD: PGS.TS PHAN ÌNH NGUYÊN • Bán hàng cho khu v c t nh Tơ ng t các ph ơ ng pháp trên Hoá ơ n GTGT c vi t thành 3 liên: liên 1 l u t i g c, liên 2 giao cho khách hàng, liên 3 dùng thanh toán. S tóm t t quy trình bán hàng: S 2.3: Quy trình k toán duy t h p ng bán hàng B ph n ngh Tr ng KTT/ Phòng k CEO/G b ph n toán-Tài chính Bt 1. Trình h p ng u yêu c u ký duy t Thông 2. H p 3. ng ý 5. Ki m qua 6.Duy t ng bán tra Ko Thông thông Ko qua qua thông qua 4. iu chnh 7. Ký duy t Kt thúc SVTH: Tr n Th Di m My 44 MSSV: 1054030913
 56. KHÓA LU N T T NGHI P GVHD: PGS.TS PHAN ÌNH NGUYÊN S 2.4: Quy trình k toán xu t kho hàng bán Tr ng b Phòng k K toán B ph n bán hàng CEO/G ph n toán tr ng Bt u Ko thông qua 1.Ch ng t gc liên quan t i xu t hàng 2.Ki m Thông 4.X lý Thông 5.X lý Thông tra hàng qua ch ng t qua ch ng t qua hóa Kothông qua 8.Phi u Thông qua 6.Xem xu t/ghi xét nh n công Thông qua n/thu ti n Kothông qua 3.X lý ca KH chênh lch Kt thúc Thông 7. X lý qu a Kothông qua Kt thúc 2.2.2. K toán doanh thu bán hàng và cung c p d ch v 2.2.2.1 Ch ng t s d ng - Phi u yêu c u Xu t kho – Hoá ơ n - Hp ng - Hóa ơ n GTGT - Phi u thu, gi y báo có SVTH: Tr n Th Di m My 45 MSSV: 1054030913
 57. KHÓA LU N T T NGHI P GVHD: PGS.TS PHAN ÌNH NGUYÊN 2.2.2.2 S sách s d ng - S nh t ký chung - S t ng h p: S cái TK 511 - S chi ti t: S chi ti t TK 5111, TK 5119 2.2.2.3 Th c t k toán doanh thu t i công ty K toán nhn h p ng kinh t t phòng kinh doanh và ki m tra tính h p l , sau ó lp phi u xu t kho và Hóa ơ n GTGT cho khách hàng.Phi u xu t c chuy n t i kho và ti n hành xu t hàng úng v i s l ng hàng trên phi u xu t. ng th i Hóa ơn GTGT gm 3 liên trong ó: Liên 1: L p thành ch ng t g c. Liên 2: Giao cho khách hàng khi nh n c l nh khách hàng ã thanh toán ti n hàng. Liên 3: L u n i b . 1. Ngày 01/12/2012 Công ty bán hàng cho c a hàng Tuy t C u a ch Ch Sê, giá tr ơn hàng 6.354.049 ng, thu su t thu GTGT là 10%. Theo hóa ơ n GTGT s 0046544 (Ph l c 1) , ch a thu ti n. K toán h ch toán nh sau: N TK 1311: 6.354.049 Có TK 5119: 5.776.408 Có TK 3331: 577.641 2. Ngày 03/12/2012 Công ty bán hàng cho Ngh a a ch Phú Thi n , giá tr ơn hàng 4.869.512 ng, thu su t thu GTGT là 10%. Theo hóa ơ n GTGT s 0046570 (Ph l c 1) , ch a thu ti n. K toán h ch toán nh sau: N TK 1311: 4.869.512 Có TK 5119: 4.426.829 Có TK 3331: 442.683 3. Ngày 10/12/2012 Công ty bán hàng cho Ch Liên a ch Ayunpa , giá tr ơn hàng 11.542.469 ng, thu su t thu GTGT là 10%. Theo hóa ơ n GTGT s 0046770 (Ph l c 1) , ch a thu ti n. K toán h ch toán nh sau: N TK 1311: 11.542.469 Có TK 5119: 10.493.154 Có TK 3331: 1.049.315 SVTH: Tr n Th Di m My 46 MSSV: 1054030913
 58. KHÓA LU N T T NGHI P GVHD: PGS.TS PHAN ÌNH NGUYÊN 4. Ngày 31/12/2012 k t chuy n DT bán hàng và CCDV theo ch ng t s KC.511 (Ph l c 2.511 ), k toán h ch toán: N TK 5119: 29.578.600.600 Có TK 911: 29.578.600.600 Cu i tháng c n c vào b ng cân i kho c a Chi nhánh, kèm theo các phi u xu t kho, hóa ơ n GTGT k toán ghi vào s Nh t ký chung (Ph l c 2.1), t ó k toán vào s Cái TK 511 (Ph l c 2.511) . 2.2.3 K toán các kho n gi m tr doanh thu Các kho n gi m tr doanh thu t i công ty bao g m TK 521: Chi t kh u th ơ ng m i Khi phát sinh nghi p v khách hàng mua v i s lng l n thì công ty s cho khách hàng h ng chi t kh u th ơ ng m i. i v i bán hàng cho các t nh chi t kh u 4%, còn khách hàng mua buôn ho c bán l ln chi t kh u 2,5%. 2.2.3.1 Ch ng t s dng - Ch tài chính c a doanh nghi p v chi t kh u th ơ ng m i - Hóa ơ n GTGT - Hóa ơ n bán hàng - Hp ng 2.2.3.2 S sách s d ng - S nh t ký chung - S cái TK 511 2.2.3.3 Th c t các kho n gi m tr doanh thu t i công ty 1. Ngày 29/12/1012, Công ty bán cho Công ty c ph n Gia lai CTC, a ch 18 Lê Lai, ph ng Tây S ơn, Pleiku, Gia Lai m t hàng Dao c o Gilete tr giá 4.249.822, thu su t thu GTGT 10%, chi t kh u th ơ ng m i 64.718 gi m tr tr c ti p trên hóa ơ n GTGT s 0046418 (Ph l c 1) , ch a thu ti n. K toán h ch toán: N TK 1311: 6.603.614 Có TK 3331: 418.510 Có TK 5119: 4.185.104 Cu i k a vào s chi ti t và s Nh t ký chung (Ph l c 2.1) , SVTH: Tr n Th Di m My 47 MSSV: 1054030913
 59. KHÓA LU N T T NGHI P GVHD: PGS.TS PHAN ÌNH NGUYÊN 2.2.4 K toán giá v n hàng bán 2.2.4.1 Ch ng t s d ng - Hóa ơ n GTGT - Hóa ơ n bán hàng - Phi u xu t kho - Báo cáo luân chuy n kho s n ph m hàng hóa t ng h p nh p – xu t – tn - Phi u giao hàng 2.2.4.2 S sách s d ng - S nh t ký chung - S t ng h p: S cái TK 632 - Ph ơ ng pháp tính giá v n hàng bán 2.2.4.3 Ph ư ng pháp tính giá v n c a hàng bán Công th c tính: ơ n giá bình quân c a Tr giá hàng t n u k + Tr giá hàng nh p trongk hàng hoá xu t trong k = SL hàng t n u k + SL hàng nh p trong k Giá tr th c t hàng = = x ơ n giá bình quân S lng hàng xu t kho xu t kho = + 2.2.4.4 Th c t k toán giá v n t i công ty 1. Ngày 01/12/2012 Giá v n hàng bán theo s phi u xu t kho BH46553_AUTO, k toán h ch toán: N TK 6321: 109.771.810 Có TK 1561: 109.771.810 2. Ngày 01/12/2012 Công ty xu t hàng cho CN t i Kontum theo s phi u xu t kho 46554_AUTO (Ph lc 1) , k toán hch toán: N TK 6329: 18.264.695 Có TK 1569: 18.264.695 3. Ngày 31/12/2012 k t chuy n giá v n hàng bán tháng 12/2012 theo ch ng t s KC.632 (Ph l c 2.632), k toán h ch toán: N TK 911: 24.126.342.947 Có TK 632: 24.126.342.947 SVTH: Tr n Th Di m My 48 MSSV: 1054030913
 60. KHÓA LU N T T NGHI P GVHD: PGS.TS PHAN ÌNH NGUYÊN Cu i tháng c n c vào b ng cân i kho c a Chi nhánh, kèm theo các phi u xu t kho, k toán ghi vào s Nh t ký chung ( Ph l c 2.1), t ó k toán vào s Cái TK 632. (Ph lc 2.632). 2.2.5 K toán chi phí bán hàng & chi phí qu n lý doanh nghi p 2.2.5.1 Ch ng t s d ng - Bng thanh toán ti n l ơ ng - Hóa ơ n GTGT - Hóa ơ n bán hàng - Biên lai n p thu - Gi y báo n - Phi u chi 2.2.5.2 S sách s d ng - S nh t ký chung - S t ng h p: S cái TK 641, TK642 - S chi ti t: TK 6411,TK 6412, TK 6413, TK 6414, TK 6415, TK 6417, TK 6418 TK 6421, TK 6422, TK 6423, TK 6424, TK 6425, TK 6427, TK 6428 2.2.5.3 Th c t k toán chi phí bán hàng và chi phí qu n lý doanh nghi p t i công ty Chi phí bán hàng: 1. Ngày 01/12/2012 Mua d u c a CN Gia Lai theo H 0158900 ( Ph l c 1) . Ký hi u H PC003/12.PK. Tr giá 3.694.500 ng (g m thu GTGT 10%) Chi b ng ti n m t, k toán h ch toán: N TK 6418: 3.358.636 N TK 1331: 335.864 Có TK 1111: 3.694.500 2. Ngày 01/12/2012 Thanh toán ti n thuê v n chuy n hàng hóa (CN B o L c) theo H bán hàng 0098427 (Ph l c 1) .Ký hi u H PC034/12.PK tr giá 7.000.000 ng, thanh toán b ng ti n m t. K toán h ch toán: N TK 6418: 7.000.000 Có TK1111: 7.000.000 SVTH: Tr n Th Di m My 49 MSSV: 1054030913
 61. KHÓA LU N T T NGHI P GVHD: PGS.TS PHAN ÌNH NGUYÊN 3. Ngày 10/12/2012 Thanh toán ti n xe v n chuy n hàng hóa c a CN Gia Lai theo H 0001506 (Ph l c 1) Ký hi u Hóa ơn PC122/12.PK. Tr giá 11.500.000 ng hanh toán b ng ti n m t, k toán h ch toán: N TK 6418: 11.500.000 Có TK 1111: 11.500.000 4. Ngày 16/12/2012 Mua x ng c a CN Kon Tum theo H 0021478 (Ph l c 1). Ký hi u Hóa ơn PC167/12.PK. Tr giá 2.361.000 ng .Chi b ng ti n m t, k toán h ch toán: N TK 6418: 2.361.000 Có TK 1111: 2.361.000 5. Ngày 31/12 K t chuy n chi phí bán hàng tháng 12/2012 theo ch ng t s KC.641 (Ph l c 2.641 ), k toán h ch toán: N TK 911: 2.303.818.156 Có TK 6418: 2.303.818.156 Chi phí qu n lý doanh nghi p: 1. Ngày 05/12 Mua máy tính CN akLak theo H 0000204 (Ph l c 1). Ký hi u ch ng t PCC078/03.PK , k toán h ch toán: N TK 2114: 8.830.000 Có TK 1111: 8.830.000 N TK 6428: 802.728 Có TK 214: 802.728 2. Ngày 06/12 mua máy chi u chi nhánh k L k, H 0001078 (Ph l c 1). Ký hi u ch ng t PC088/03.PK, k toán h ch toán: N TK 2114: 15.143.636 N TK 6428: 1.514.364 Có TK 1111: 16.658.000 3. Ngày 01/12/2012 Thanh toán c c DVVT tháng 11/2012 c a CN Gia Lai theo H 0584247 (Ph l c 1). Ký hi u H PC007/12.PK. Tr giá 586.989(g m thu GTGT 10%) Chi b ng ti n m t, k toán h ch toán: N TK 6428: 533.626 N TK 1331: 53.363 Có TK 1111: 586.989 SVTH: Tr n Th Di m My 50 MSSV: 1054030913
 62. KHÓA LU N T T NGHI P GVHD: PGS.TS PHAN ÌNH NGUYÊN 4. Ngày 07/12/2012 thanh toán ti n l u trú cho công ty TNHH Mai Hoa a ch 705 QL20, Lâm ng theo hóa ơ n GTGT s 0001609 (Ph l c 1). Ký hi u H PC104/12.PK Chi b ng ti n m t, k toán h ch toán: N TK 6428: 360.000 Có TK 1111: 360.000 5. Ngày 31/12/2012 kh u hao Thi t b VP cho b ph n v n phòng : 822.677 ng (Ph l c 2.214), k toán h ch toán: N TK 6424: 822.677 Có TK 2141: 822.677 6. Ngày 31/12/2012 K t chuy n chi phí qu n lý doanh nghi p 12/2012 (Ph l c 1) , k toán h ch toán: N TK 911: 1.696.485.389 Có TK 642: 1.696.485.389 Cu i k davào s chi ti t và s nh t ký chung ( Ph lc 2.1) tp h p chi phí sau ó lp s cái TK 641 (Ph lc 2.641) và s cái TK 642 (Ph lc 2.642). 2.2.6 K toán doanh thu ho t ng tài chính 2.2.6.1 Ch ng t s d ng - Gi y báo có 2.2.6.2 S sách s d ng: - S nh t ký chung - S t ng h p: S cái TK 515 2.2.6.3 Th c t doanh thu ho t ng tài chính t i công ty 1. Ngày 25/12 Lãi ti n g i ngân hàng nh p v n (Ph L c 1). K toán h ch toán: N TK 1121: 582.386 Có TK 515: 582.386 2. Ngày 31/12 Kt chuy n doanh thu ho t ng tài chính vào k t qu ho t ng s n xu t kinh doanh (Ph L c1). K toán h ch toán : N TK 515: 302.682.800 Có TK 911: 302.682.800 Cu i k , da s chi ti t và s Nh t ký chung (Ph l c 2.1) , k toán vào s cái TK 515 SVTH: Tr n Th Di m My 51 MSSV: 1054030913
 63. KHÓA LU N T T NGHI P GVHD: PGS.TS PHAN ÌNH NGUYÊN 2.2.7 K toán chi phí ho t ng tài chính 2.2.7.1 Ch ng t s d ng - Phi u tính lãi - Hóa ơ n bán hàng, hóa ơ n GTGT - Các ch ng t khác liên quan t i chi phí tài chính 2.2.7.2 S sách s d ng: - S nh t ký chung - S t ng h ơp: S cái TK 635 2.2.7.3 Th c t chi phí ho t ng tài chính t i công ty Không xin được ch ứng t ừ tại công ty. D ựa vô s ổ NKC, gi ấy đề ngh ị thu n ợ của ngân hàng và s ổ ph ụ ngân hàng TK 62010000505568 tháng 12 có các nghi ệp v ụ sau: 1. Ngày 26/12, công ty tr s ti n lãi vay ng n h n c a ngân hàng BIDV tháng 12/2012 b ng ti n m t v i s ti n 213.591.751, k toán nh kho n: N TK 635: 213.591.751 Có TK 111: 213.591.751 2. Ngày 31/12, k t chuy n chi phí ho t ng tài chính sang k t qu ho t ng kinh doanh, k toán nh kho n: N TK 911: 713.591.751 Có TK 635: 713.591.751 2.2.8 K toán thu nh p khác 2.2.8.1 Ch ng t s d ng: - Hóa ơ n GTGT, hóa ơ n bán hàng - Biên b n vi ph m h p ng - Biên b n thanh lý h p ng 2.2.8.2 S sách s d ng: - S nh t ký chung - S t ng h p: S cái TK 711 SVTH: Tr n Th Di m My 52 MSSV: 1054030913
 64. KHÓA LU N T T NGHI P GVHD: PGS.TS PHAN ÌNH NGUYÊN 2.2.8.3 Th c t thu nh p khác t i công ty Không xin được ch ứng t ừ tại công ty, d ựa vô s ổ NKC, có các nghi ệp v ụ sau: 1. Ngày 18/12/2012 N p ti n b i th ng do công ty vi ph m cam k t giao hàng bang ti n m t 3.000.000 ng, k toán nh kho n: N TK 711: 3.000.000 Có TK 111: 3.000.000 2. Ngày 23/12/2012, Thu ti n ph t vi ph m h p ng c a Công ty Tôn Th Dân bng ti n m t 9.000.000 ng, k toán nh kho n: N TK 111: 9.000.000 Có TK 711: 9.000.000 Cu i k da s chi ti t và s Nh t ký chung (Ph l c 2.1) , k toán ghi nh n vào s cái TK 711 (Ph lc 2.711). 2.2.9 K toán chi phí khác 2.2.9.1 Ch ng t s d ng - Hóa ơ n GTGT - Gi y báo có - Gi y báo n - Biên lai n p thu 2.2.9.2 S sách s d ng - S nh t ký chung - S t ng h p: S cái TK 811 2.2.9.3 Th c t chi phí khác t i công ty Không xin được ch ứng t ừ tại công ty, d ựa vô s ổ NKC, có các ví d ụ minh h ọa sau: 1. Ngày 08/12/2012 N p ph t theo Q s 1447/Q -CT ngày 31/5/2012 (lý do n p thu GTGT ch m) (Ph Lc 1) .K toán nh kho n N TK 8112: 105.577.453 Có TK 1121: 105.577.453 2. Ngày 31/12/2012 K t chuy n kho n vi ph m hành chính (Ph Lc 1). K toán nh kho n: N TK 911: 105.577.403 Có TK 8112: 105.577.403 SVTH: Tr n Th Di m My 53 MSSV: 1054030913
 65. KHÓA LU N T T NGHI P GVHD: PGS.TS PHAN ÌNH NGUYÊN Cu i k da s chi ti t và s Nh t ký chung (Ph l c 2.1) , k toán vào s cái TK 811 (Ph lc 2.811) 2.2.10 K toán xác nh k t qu kinh doanh 2.2.10.1 Ch ng t s d ng: - Công ty không s d ng ch ng t - Công ty k t chuy n t các s cái c a các TK liên quan vào TK 911 2.2.10.2 S sách s d ng - S nh t ký chung - S cái TK 8211, TK 911 2.2.10.3 Ph ư ng pháp tính: Vi c xác nh k t qu kinh doanh c xác nh nh sau: CPBH CP tài chính DT tài chính Kt qu Doanh thu Tr giá v n - - - = thu n hàng xu t bán kinh doanh CPQLDN CP khác + DT khác Trong đó: Doanh thu thun = DT bán hàng – Các kho n gi m tr doanh thu Li nhu n khác = Thu nh p khác – Chi phí khác S k toán xác nh k t qu kinh doanh n m 2012 Trình t k toán xác nh k t qu kinh doanh: Kt qu kinh doanh c a Công ty trong Tháng 12/2012: Tng doanh thu bán hàng: 29.578.600.600 ng Các kho n gi m tr doanh thu: 764.718 ng Giá v n bán hàng: 24.126.342.947 ng Chi phí bán hàng: 2.303.818.156 ng Chi phí qu n lý doanh nghi p: 1.696.485.386 ng Doanh thu ho t ng tài chính: 302.682.800 ng Chi phí tài chính: 713.591.751 ng Thu nh p khác: 12.000.000 ng Chi phí khác: 105.577.403 ng SVTH: Tr n Th Di m My 54 MSSV: 1054030913
 66. KHÓA LU N T T NGHI P GVHD: PGS.TS PHAN ÌNH NGUYÊN K toán ti n hành k t chuy n xác nh k t qu bán hàng: Kt chuy n doanh thu thu n DT thu n = DT bán hàng – Các kho n gi m tr doanh thu = 29.578.600.600 - 764.718 = 29.577.835.882 ng N TK 511: 29.577.835.882 Có TK 911: 29.577.835.882 Kt chuy n giá v n hàng bán N TK 911: 24.126.342.947 Có TK 632: 24.126.342.947 Kt chuy n chi phí bán hàng: N TK 911: 2.303.818.156 Có TK 641: 2.303.818.156 Kt chuy n chi phí QLDN : N TK 911: 1.696.485.386 Có TK 642: 1.696.485.386 Kt chuy n doanh thu ho t ng tài chính : N TK 515: 302.682.800 Có TK 911: 302.682.800 Kt chuy n chi phí tài chính : N TK 911: 713.591.751 Có TK 635: 713.591.751 Kt chuy n l i nhu n khác : N TK 711: 12.000.000 Có TK 911: 12.000.000 N TK 911: 105.577.403 Có TK 811: 105.577.403 SVTH: Tr n Th Di m My 55 MSSV: 1054030913
 67. KHÓA LU N T T NGHI P GVHD: PGS.TS PHAN ÌNH NGUYÊN Kt qu Doanh thu Tr giá v n CPBH CP tài chính DT tài chính - - - = thu n hàng xu t bán kinh doanh CPQLDN CP khác + DT khác = 29.577.835.882 - 24.126.342.947 - 2.303.818.156 - 1.696.485.386 - 713.591.751 - 105.577.403 + 302.682.800 + 12.000.000 = 946.703.039 (Lãi) Khi k t chuy n lãi sang TK 421: N TK 911: 946.703.039 Có TK 421: 946.703.039 - S cái TK 911 (Ph lc 2.911) - Báo cáo k t qu HKD (Ph Lc 3.1) 2.2.11 S k toán xác nh k t qu kinh doanh Tháng 12/2012 S 2.5: Hch toán k toán X KQKD ơ n v tính: ng TK 511 TK 632 TK 911 24.126.342.947 29.577.835.882 TK 635 713.591.751 TK 515 TK 641 302.682.800 2.303.818.156 TK 642 TK 711 1.696.485.386 12.000.000 TK 811 105.577.403 TK 421 946 .703.039 SVTH: Tr n Th Di m My 56 MSSV: 1054030913
 68. KHÓA LU N T T NGHI P GVHD: PGS.TS PHAN ÌNH NGUYÊN 2.2.12 Phân tích k t qu kinh doanh c a Công ty TNHH c H ng Gia Lai trong các nm 2010, 2011, 2012. Phân tích tình hình bi n ng c a giá v n hàng bán, chi phí bán hàng và chi phí qu n lý Bng 2.2: Bng phân tích bi n ng GVHB, CPBH, CPQLDN ơ n v tính: ng NmNm Chênh l ch 2010 2011 2012 Ch tiêu 10- 11 11- 12 1. Giá v n hàng 179.087.403.855 291.278.695.449 322.211.393.441 62,65% 10,62% bán 2. Chi phí bán 2.178.526.271 18.238.578.264 21.262.112.082 737,2% 16,58% hàng 3. Chi phí qu n 6.001.559.686 4.360.613.219 5.994.259.647 -27,34 % 37,46% lý 4. Doanh thu 187.744.896.780 313.089.339.912 351.445.764.561 66,76% 12,25% thu n Giá v n/ Doanh thu 95,39% 93,03% 91,68% -2,36% -1,35% thu n CPBH/ Doanh 1,16% 5,83% 6,05% 4,67% 0,22% thu thu n CPQL/ Doanh 3,2% 1,39% 1,71% -1,81 % 0,32% thu thu n (Ngu ồn: Phòng k ế toán cung c ấp) SVTH: Tr n Th Di m My 57 MSSV: 1054030913