Tóm tắt Luận văn Hoàn thiện công tác hạch toán kế toán tại các đơn vị dự toán cấp 3 thuộc Học viện Chính trị - Hành chính Quốc gia Hồ Chí Minh

pdf 14 trang yendo 15/05/2021 490
Bạn đang xem tài liệu "Tóm tắt Luận văn Hoàn thiện công tác hạch toán kế toán tại các đơn vị dự toán cấp 3 thuộc Học viện Chính trị - Hành chính Quốc gia Hồ Chí Minh", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Tài liệu đính kèm:

 • pdftom_tat_luan_van_hoan_thien_cong_tac_hach_toan_ke_toan_tai_c.pdf

Nội dung text: Tóm tắt Luận văn Hoàn thiện công tác hạch toán kế toán tại các đơn vị dự toán cấp 3 thuộc Học viện Chính trị - Hành chính Quốc gia Hồ Chí Minh

 1. 1 2 Cơng trình đưc hồn thành ti B GIÁO DC VÀ ðÀO TO ðI HC ðÀ NNG ðI HC ðÀ NNG Ngưi hưng dn khoa hc : PGS.TS. NGUYN CƠNG PHƯƠNG HỒNG TH THANH TÚ HỒN THIN CƠNG TÁC HCH TỐN K TỐN Phn bin 1 : PGS.TS NGUYN MNH TỒN TI CÁC ðƠN V D TỐN CP 3 THUC HC VN CHÍNH TR HÀNH CHÍNH Phn bin 2 : GS.TS ðNG TH LOAN QUC GIA H CHÍ MINH Chuyên ngành : K tốn Mã s : 60.34.30 Lun văn s đưc bo v trưc Hi đng chm Lun văn tt nghip Thc sĩ Qun tr kinh doanh hp ti ði hc ðà Nng vào ngày . tháng . năm 2012 TĨM TT LUN VĂN THC SĨ QUN TR KINH DOANH Cĩ th tìm hiu Lun văn ti : Trung tâm Thơng tin – Hc liu, ði hc ðà Nng Thư vin trưng ði hc Kinh t, ði hc ðà Nng ðÀ NNG – NĂM 2012
 2. 3 1 M ðU Tính cp thit ca đ tài Hc vin Chính tr Hành chính Quc gia H Chí Minh là đơn v s nghip cĩ thu đng thi là đơn v giáo dc đào to mang tính cht đc thù do ch yu đi tưng đào to ca các đơn v đu là cán b qun lý, lý lun, truyn thơng ca ðng và Nhà nưc. T năm 2007, Hc vin đã t chc trin khai thc hin cơ ch qun lý tài chính theo Ngh đnh 43/2006/NðCP ngày 25/04/2006 và thc hin giao quyn t ch, t chu trách nhim tài chính cho các đơn v d tốn trc thuc, trong đĩ đc bit chú trng hồn thin cơng tác hch tốn k tốn. Tuy nhiên, cơng tác k tốn ca các đơn v vn cịn nhiu bt cp, chưa đáp ng đưc yêu cu qun lý. Do đĩ, vic đánh giá thc trng và nghiên cu đ xut các gii pháp nhm hồn thin t chc cơng tác k tốn ti các Hc vin thuc Hc vin Chính tr Hành chính Quc gia H Chí Minh là mt yêu cu thc t, cp bách và lâu dài. Vì vy, tác gi chn đ tài “ Hồn thin cơng tác hch tốn k tốn ti các đơn v d tốn cp 3 thuc Hc vin Chính tr Hành Chính Quc gia H Chí Minh ” đ làm đi tưng nghiên cu cho Lun văn Thc s ca mình. Mc tiêu nghiên cu H thng hĩa các vn đ lý lun cơ bn v t chc cơng tác k tốn trong các đơn v s nghip cơng lp cĩ thu nĩi chung và đơn v s nghip giáo dc đào to cĩ thu nĩi riêng, mơ t mt “bc tranh” khái quát v cơng tác k tốn, qun lý tài chính ti các đơn v d tốn cp 3 thuc Hc vin Chính tr Hành chính Quc gia H Chí Minh, qua đĩ đánh giá thc trng, làm rõ các nguyên nhân nh hưng và đ xut nhng phương hưng và gii pháp hồn thin cơng tác k tốn,
 3. 2 3 qun lý tài chính cũng như các điu kin thc hin các gii pháp ti Chương 1: T chc cơng tác k tốn ti các đơn v s nghip các đơn v này. giáo dc đào to cĩ thu. ði tưng và phm vi nghiên cu Chương 2: Thc trng t chc cơng tác k tốn ti các đơn v ði tưng nghiên cu là lý lun t chc cơng tác k tốn ti d tốn cp 3 thuc Hc vin Chính tr Hành chính Quc gia H các đơn v s nghip cơng lp cĩ thu và thc tin cơng tác này ti các Chí Minh. đơn v d tốn cp 3 thuc Hc vin Chính tr Hành chính Quc gia Chương 3: Các gii pháp hồn thin t chc cơng tác k tốn H Chí Minh hin nay. ti các đơn v d tốn cp 3 thuc Hc vin Chính tr Hành chính Vi phm vi nghiên cu là 2 đơn v : Hc vin Chính tr Quc gia H Chí Minh. Hành chính khu vc I, III trong khong thi gian t 2007 – 2011. Phương pháp nghiên cu Chương 1 S dng tng hp các phương pháp nghiên cu, bao gm: T CHC K TỐN TI CÁC ðƠN V S NGHIP Phương pháp nghiên cu lý lun, kho sát tư liu, phương pháp điu GIÁO DC – ðÀO TO CĨ THU tra, thu thp thơng tin, phương pháp tng hp, phân tích, so sánh và 1.1. ðc đim đơn v s nghip cơng lp cĩ thu chng minh, phương pháp tham vn ý kin chuyên gia đ đưa ra 1.1.1. Khái nim nhng ni dung cn hồn thin phù hp và cĩ tính kh thi. ðơn v s nghip cơng lp cĩ thu là các đơn v do Nhà nưc Ý nghĩa khoa hc và thc tin thành lp hot đng trong các lĩnh vc y t, giáo dc đào to, văn V lý lun : Lun văn trình bày h thng và tồn din v t hĩa, th thao Ngun kinh phí hot đng ca các đơn v này ch chc cơng tác k tốn ti các đơn v s nghip cơng lp cĩ thu nĩi yu là do Ngân sách Nhà nưc cp. Ngồi ra, gn vi các chc năng chung và đơn v s nghip giáo dc đào to nĩi riêng và cơng tác này hot đng, các đơn v này phép khai thác các ngun thu đ trang tri phi phù hp vi cơ ch t ch tài chính trong các đơn v s nghip. mt phn chi phí hoc tồn b chi phí thưng xuyên ca đơn v. V thc tin : Lun văn mơ t thc trng v cơng tác hch 1.1.2. ðc đim hot đng ca đơn v s nghip cơng lp cĩ thu tốn k tốn đ qun lý ngun tài chính ti các đơn v d tốn cp 3 1.1.3. Phân cp qun lý tài chính ti các đơn v s nghip cơng lp thuc Hc vin Chính tr Hành chính Quc gia H Chí Minh. T đĩ cĩ thu đ xut các gii pháp nhm hồn thin hơn cơng tác k tốn, qun lý 1.2. ðc đim đơn v s nghip giáo dc đào to cĩ thu tài chính ti các đơn v này. 1.2.1. ðc đim hot đng đơn v s nghip đào to cĩ thu B cc ca Lun văn Là các đơn v s nghip cơng lp cĩ thu thuc lĩnh vc giáo Ni dung ca Lun văn gm 03 chương (ngồi phn m đu, dc đào to. Các đơn v này cĩ trách nhim đào to nhân lc, bi kt lun) : dưng nhân tài, đào to bi dưng đi ngũ trí thc, đi ngũ cán b
 4. 4 5 khoa hc, k thut cĩ trình đ chuyên mơn, nghiên cu khoa hc đáp T chc lp chng t k tốn : ðây là quá trình s dng các ng yêu cu xây dng và phát trin kinh t ca đt nưc. chng t đã đưc la chn trong danh mc chng t ca đơn v và 1.2.2. Qun lý tài chính các đơn v s nghip giáo dc đào to cĩ các phương tin phù hp đ ghi nhn các nghip v kinh t phát sinh thu vào chng t. Hin nay, các đơn v s nghip giáo dc đào to cĩ thu đang T chc kim tra, x lý chng t k tốn : ðây là vic xác thc hin trin khai cơ ch qun lý tài chính theo Ngh đnh đnh tính chính xác, đúng đn ca thơng tin ghi trên chng t k tốn. 43/2006/QðCP ngày 25/4/2006. Cơng tác qun lý tài chính ti các T chc bo qun, lưu tr và hy chng t k tốn : Khi đơn v s nghip giáo dc đào to cĩ thu phi thc hin các cơng vic kt thúc kỳ k tốn năm, chng t đưc chuyn sang lưu tr theo sau : tng loi và theo th t thi gian phát sinh. Khi ht thi gian lưu tr, 1.2.2.1. Cơng tác lp d tốn thu chi chng t đưc phép tiêu hy theo quy đnh. 1.2.2.2. Cơng tác chp hành d tốn thu chi * Chương trình luân chuyn chng t k tốn: ðây là khâu 1.2.2.3. Cơng tác quyt tốn thu chi thit lp đưng đi cho mi loi chng t, t khâu lp, thu nhn, kim 1.3. ðc đim t chc k tốn trong đơn v s nghip giáo dc đào tra, hồn chnh, s dng, bo qun và lưu tr chng t nhm giúp cho to cĩ thu vic ghi s k tốn, thơng tin kinh t ni b đưc khoa hc, hiu qu. 1.3.1. Nguyên tc k tốn chi phi Xây dng ni quy quy đnh v chng t k tốn : ð qun lý K tốn theo cơ s tin. và s dng hp lý tài sn, tăng cưng cơng tác qun lý tài chính, các K tốn theo tng ngun kinh phí đưc giao. đơn v s nghip giáo dc đào to cn đưa cơng tác chng t k tốn 1.3.2. T chc cơng tác k tốn vào n np và duy trì k cương trong vic thc hin các khâu v 1.3.2.1.T chc h thng chng t k tốn chng t. Ni dung t chc chng t k tốn trong các đơn v s 1.3.2.2.T chc h thng tài khon k tốn nghip bao gm : Các đơn v s nghip giáo dc đào to hin nay căn c vào Xác đnh danh mc k tốn : Các đơn v s nghip giáo dc h thng tài khon k tốn áp dng cho các đơn v HCSN ti Quyt đào to là mt trong nhng đơn v s nghip cơng lp cĩ thu nên h đnh s 19/2006/QðBTC ngày 30/3/2006 ca B Tài chính và thng chng t k tốn phi tuân theo quy đnh ca Lut K tốn, Thơng tư 185/2010/TTBTC ngày 15/11/2010 đ chn h thng tài Quyt đnh s 19/2006/QðBTC ngày 30/3/2006, Thơng tư khon áp dng cho đơn v và đưc xây dng h thng tài khon chi 185/2010/TTBTC ngày 15/11/2010 ca B trưng B Tài chính quy tit các cp đ h thng hĩa thơng tin k tốn chi tit nhm c th hĩa đnh ch đ k tốn HCSN. các ch tiêu kinh t, tài chính tng hp đã phn ánh trong các tài khon cp 1 phc v cho yêu cu qun lý.
 5. 6 7 1.3.2.3.T chc la chn hình thc k tốn và h thng s k tốn ti hi ngh giao ban, đi hi cơng nhân viên chc và niêm yt trên Hin nay, các đơn v đu phi m s k tốn, ghi chép, qun bng thơng báo ca đơn v. lý, bo qun, lưu tr s k tốn theo quy đnh ca Lut k tốn, Ngh 1.3.2.5.T chc cơng tác t kim tra k tốn đnh s 128/2004/NðCP ngày 31/5/2004 quy đnh chi tit và hưng Cơng tác t kim tra k tốn các đơn v s nghip do th dn thi hành mt s điu ca Lut k tốn, Quyt đnh s trưng đơn v và k tốn trưng chu trách nhim t chc thc hin 19/2006/QðBTC ngày 30/3/2006 và Thơng tư 185/2010/TTBTC theo Qð 67/2004/QðBTC ngày 13/8/2004 ban hành “Quy ch v t ngày 15/11/2010 ca B trưng B Tài chính quy đnh ch đ k kim tra tài chính, k tốn ti các cơ quan, đơn v cĩ s dng kinh phí tốn HCSN ngân sách nhà nưc”. H thng s k tốn áp dng tng đơn v s nghip đưc 1.3.3. T chc b máy k tốn quy đnh gn lin vi hình thc k tốn mà đơn v đĩ la chn áp T chc b máy k tốn chính là vic tp hp các cán b k dng trong thc tin : ( Ph lc s 01 ) tốn đ xác lp quan h phân chia cơng vic k tốn các đơn v. Hình thc k tốn Nht ký – S cái Các đơn v s nghip giáo dc đào to cĩ th la chn mt trong hai Hình thc k tốn Nht ký chung mơ hình t chc b máy k tốn sau : Hình thc k tốn Chng t ghi s ði vi đơn v s nghip giáo dc đào to cĩ quy mơ ln 1.3.2.4. T chc h thng báo cáo tài chính va cĩ các đơn v trc thuc hch tốn ph thuc va cĩ các đơn v * T chc h thng báo cáo tài chính : trc thuc hch tốn đc lp, cĩ tư cách pháp nhân thì cĩ th la chn T chc h thng báo cáo tài chính ti các đơn v s nghip mơ hình T chc b máy k tốn va tp trung va phân tán. giáo dc đào to cĩ thu là vic to ra mt mi liên h cht ch gia ði vi đơn v s nghip giáo dc đào to đc lp, cĩ tư quá trình hch tốn k tốn vi nhu cu thơng tin v mi mt ca cách pháp nhân (đơn v d tốn cp 3) cĩ hoc khơng cĩ các đơn v qun lý giúp cơ quan ch qun, cơ quan tài chính kim tra, xem xét, trc thuc hch tốn ph thuc thì cĩ th la chn mơ hình T chc nm bt đưc tình hình chp hành ngân sách và xét duyt chi s b máy k tốn tp trung. nghip ca đơn v trong năm báo cáo. Hin nay, các đơn v đu phi lp báo cáo tài chính theo Quyt đnh 19/2006/QDBTC ngày 30/3/2006 và Thơng tư 185/2010/TTBTC ngày 15/11/2010 ca B trưng B Tài chính. * Cơng khai tài chính : Các đơn v s nghip giáo dc đào to cĩ thu phi cơng khai d tốn, quyt tốn thu chi ngân sách năm và các khon thu chi khác
 6. 8 9 Chương 2 Cơng tác xây dng d tốn ngân sách THC TRNG CƠNG TÁC T CHC K TỐN TI CÁC Các đơn v lp d tốn thu chi NSNN theo mc lc NSNN, ðƠN V D TỐN CP 3 THUC HC VIN CHÍNH TR kèm theo các báo cáo thuyt minh cơ s và căn c tính tốn, thuyt HÀNH CHÍNH QUC GIA H CHÍ MINH minh các nhim v chi trng tâm, đt xut, các kin ngh gi v Hc 2.1. ðc đim hot đng ca Hc vin Chính tr Hành chính vin trưc ngày 5/7 hàng năm. Quc gia H Chí Minh hin nay Cơng tác chp hành, thc hin d tốn ngân sách Nhà 2.1.1. ðc đim hot đng nưc Hc vin Chính tr Hành chính Quc gia H Chí Minh thc Trên cơ s d tốn ngân sách đưc giao, các đơn v đã ch hin các chc năng đào to, bi dưng cán b lãnh đo, qun lý trung đng qun lý, chi tiêu đúng ch đ, chính sách nhm thc hin tt cp, cao cp và các đi tưng khác theo quy đnh ca cp cĩ thm nhim v chuyên mơn đưc giao. quyn; nghiên cu khoa hc lý lun Mác Lênin và tư tưng H Chí * Ngun kinh phí ca các đơn v Minh, đưng li ca ðng, chính sách và pháp lut ca Nhà nưc, các * S dng ngun kinh phí ti các đơn v khoa hc chính tr và khoa hc hành chính. Cơng tác quyt tốn ngân sách Nhà nưc 2.1.2. T chc b máy ti Hc vin Chính tr Hành chính Quc Các đơn v thc hin báo cáo quyt tốn theo quy đnh ti gia H Chí Minh Quyt đnh s 19/2006/QðBTC ngày 30/3/2006 ca B Tài chính 2.1.3. Cơ ch qun lý tài chính ti Hc vin Chính tr Hành chính và ca Hc vin. Ngồi ra, đ phc v cơng tác qun lý mang tính Quc gia H Chí Minh cht đc thù, các đơn v phi lp thêm mt s báo cáo chi tit theo 2.1.3.1. Phân cp qun lý tài chính nh hưng đn cơng tác k tốn yêu cu ca V Tài chính – K hoch. ti Hc vin Chính tr – Hành chính Quc gia H Chí Minh 2.2. ðc đim t chc cơng tác k tốn ti các đơn v d tốn cp 2.1.3.2. Cơ ch qun lý tài chính nh hưng đn cơng tác k tốn ti 3 thuc Hc vin Chính tr – Hành chính Quc gia H Chí Minh các đơn v d tốn cp 3 thuc Hc vin Chính tr – Hành chính 2.2.1. ðc đim t chc cơng tác k tốn ti các đơn v d tốn cp Quc gia H Chí Minh 3 thuc Hc vin Chính tr – Hành chính Quc gia H Chí Minh Cơ ch qun lý tài chính ca Hc vin hin nay đưc xây T khi chuyn đi t cơ ch qun lý tài chính ðng sang cơ dng trên cơ s các quy đnh hin hành ca Nhà nưc. Trên cơ s ch qun lý tài chính Nhà nưc thì cơng tác t chc hch tốn k tốn đĩ, t chc qun lý tài chính trong các Hc vin chính là vic t ca các đơn v cũng thay đi mà đim rõ nht là s thay đi trong chc qun lý các khon thu, khon chi theo hưng dn thng nht t hch tốn ngun hình thành kinh phí ca đơn v t vic cp phát kinh khâu lp, chp hành và quyt tốn ngân sách. Quy trình qun lý tài phí theo hình thc lnh chi tồn b kinh phí cp sang thc hin vic chính ca Hc vin gm các bưc sau : chi đưc kim sốt qua h thng Kho bc, các ni dung chi đưc
 7. 10 11 thm đnh, duyt thanh quyt tốn đưc cơng nhn là ngun hình * Chương trình luân chuyn chng t : Các đơn v chưa cĩ thành ca đơn v. k koch luân chuyn chng t đ xác đnh tng khâu, tng giai đon Trong phm vi nghiên cu, Lun văn s ch nghiên cu đin luân chuyn, xác đnh con đưng đi riêng ca tng loi chng t. hình t chc cơng tác k tốn ti 2 đơn v d tốn cp 3 : Hc vin Các đơn v chưa xây dng ni quy chng t. Chính tr – Hành chính khu vc I và Hc vin Chính tr – Hành chính 2.2.2.2. Thc trng t chc h thng tài khon khu vc III. Các đơn v xây dng h thng tài khon da theo Quyt đnh 2.2.2. Thc trng t chc cơng tác k tốn ti các đơn v d tốn s 19/2006/QðBTC ca B Tài chính, thc t thc hin cĩ điu cp 3 thuc Hc vin Chính tr – Hành chính Quc gia H Chí chnh b sung thêm mt s tài khon chi tit song vn chưa đáp ng Minh đưc yêu cu qun lý. 2.2.2.1. Thc trng t chc h thng chng t 2.2.2.3. Thc trng t chc h thng s k tốn Kt qu kho sát cho thy, các đơn v đã căn c vào Quyt Qua kho sát, các đơn v áp dng hình thc k tốn Chng t đnh s 19/2006/QðBTC ca B Tài chính đ xây dng mt h ghi s và tin hành hch tốn các nghip v qua phn mm k tốn. thng chng t k tốn tương đi phù hp vi đc đim, quy mơ Hình thc này tương đi phù hp vi mơ hình t chc, qun lý ca hot đng và b máy k tốn ti đơn v. Vic luân chuyn chng t các đơn v và phù hp vi vic áp dng phn mm trong cơng tác k ca các đơn v cịn thc hin chưa tt : tốn. Các đơn v chưa m và in đy đ các s đ phn ánh các hot Khâu lp chng t : các đơn v cịn chưa vn dng đy đ đng ca đơn v. các mu biu chng t đ kim sốt chi tit mi hot đng ca đơn v 2.2.2.4. Thc trng t chc h thng báo cáo tài chính mình, ni dung ghi trên chng t chưa c th rõ ràng . H thng báo cáo tài chính ti các đơn v đưc áp dng theo Khâu kim tra chng t : Vn cĩ chng t b ty xĩa, thiu Quyt đnh 19/2006/QðBTC ngày 30/03/2006 ca B Tài chính, ch ký ca các đi tưng liên quan, s tin tính tốn chưa chính xác, bao gm báo cáo tài chính và báo cáo quyt tốn ngân sách. Ngồi ra, các chng t vn cịn nhm ln v s tin, đnh khon sai, nhm các đơn v cịn phi lp các báo cáo đ phc v cơng tác tng hp ngun kinh phí, ghi sai mc lc ngân sách thơng tin và s liu v các hot đng ti các đơn v cho V K hoch Khâu phân loi, sp xp chng t : Các đơn v phân loi sp – Tài chính (báo cáo tng hp theo dõi đu tư xây dng cơ bn và xp chng t chưa khoa hc, chng t sp xp khơng theo tng sa cha ln TSCð; báo cáo tình hình thc hin đ tài nghiên cu ngun, khơng theo th t thi gian. khoa hc; báo cáo tình hình đào to, bi dưng cán b cơng chc). Khâu bo qun và lưu tr chng t k tốn: Các đơn v chưa Các đơn v cĩ thc hin cơng tác cơng khai tài chính theo cĩ kho đ lưu tr chng t, trong quá trình lưu tr xp chng t ln quy đnh ti Thơng tư 21/2005/TTBTC ngày 22/3/2005 ca B Tài xn khơng theo trình t thi gian gây khĩ khăn trong vic tìm kim. chính v/v hưng dn thc hin quy ch cơng khai tài chính.
 8. 12 13 cu qun lý ca đơn v mình, đáp ng đưc nhng yêu cu và quy đnh ca B Tài chính và hưng dn ca V K hoch – Tài chính. 2.2.2.5. Thc trng t chc t kim tra k tốn Các đơn v đã áp dng h thng s k tốn phù hp vi đc Kt qu kho sát cho thy, các đơn v đã nhn thc đưc vai đim quy mơ, điu kin vt cht hin cĩ ca mình đm bo thun li trị, ý nghĩa ca cơng tác kim tra k tốn theo Quyt đnh cho cơng tác ghi chép, phn ánh các s liu, thơng tin tài chính k 67/2004/Qð – BTC ngày 13/8/2004 v quy ch t kim tra tài chính. tốn d dàng, chính xác. Tuy nhiên, vic t kim tra tài chính, k tốn ca các đơn v khơng Các báo cáo tài chính đưc lp đy đ theo đúng quy đnh, đưc tin hành thưng xuyên, liên tc. Các đơn v cũng chưa lp b v cơ bn đã cung cp kp thi thơng tin tài chính và mt phn thơng phn làm cơng tác kim tra và thc hin k hoch kim tra k tốn. tin qun lý ni b. 2.2.2.6. Thc trng t chc ng dng CNTT vào cơng tác k tốn Các đơn v đã trin khai ng dng tin hc trong cơng tác Các đơn v đã ng dng cơng ngh thơng tin vào cơng tác k hch tốn k tốn. tốn. Ngồi ra, đ phc v cho cơng tác k tốn các đơn v cịn s Các đơn v đã xác đnh đưc khi lưng cơng tác k tốn, dng các phn mm riêng l khác như phn mm H tr kê khai thu cht lưng thơng tin k tốn và cơ cu, t cht nghip v ca lao thu nhp, phn mm tính lương, theo dõi cơng trình, cơng n đng k tốn, trên cơ s đĩ đã t chc tương đi hp lý b máy k 2.2.3. Thc trng t chc b máy k tốn tốn ca đơn v mình. Mơ hình t chc cơng tác k tốn ti các đơn v là theo hình 2.3.2. Nhng tn ti, vưng mc thc mơ hình t chc b máy k tốn tp trung. * Trình đ chuyên mơn ca cán b k tốn và t chc b 2.3. ðánh giá thc trng t chc cơng tác k tốn ti các đơn v máy k tốn: d tốn cp 3 thuc Hc vin Chính tr Hành chính Quc gia ði ngũ cán b k tốn cịn th đng, làm theo li mịn, chưa H Chí Minh chú trng và dành thi gian nghiên cu, cp nht các ch đ chính 2.3.1. Nhng ưu đim sách mi, chưa đào sâu, tìm tịi sáng to trong cơng vic. Vic phân Các đơn v v cơ bn đã tuân th tt ch đ chng t k cơng đm nhim các phn hành k tốn phù hp vi kh năng chuyên tốn, các biu mu theo đúng hưng dn ca B Tài chính. Ngồi các mơn chưa đưc chú trng và khơng rõ ràng, khoa hc. biu mu theo quy đnh, các đơn v cũng đã vn dng sáng to các * V t chc vn dng h thng chng t k tốn : chng t k tốn hưng dn phù hp vi đc thù hot đng, phc v Vic lp, ghi chép, tính tốn các s liu liên quan đn các yu cho cơng tác qun lý tài chính trong tng đơn v. t ca chng t gc đơi khi khơng chính xác, thơng tin chưa đy đ, Các đơn v đã nghiên cu, t chc vn dng các tài khon quá rút gn gây khĩ hiu, mt s chng t thanh tốn chưa kim tra tng hp và chi tit v cơ bn là hp lý, phù hp vi đc đim yêu đưc thơng tin giá c t th trưng.
 9. 14 15 Các đơn v chưa m s đăng ký mu ch ký ca th qu, th mm riêng l chưa tích hp đưc vi phn mm k tốn tng hp đã kho, các cán b k tốn, k tốn trưng, th trưng đơn v theo quy gây chng chéo trong cơng tác cp nht chng t, kim tra, lp báo đnh ca B Tài chính. cáo. Cơng tác t chc lưu tr chng t ti các đơn v thc hin * V cơng tác qun lý tài chính ti các đơn v : chưa tt, các đơn v chưa cĩ đa đim riêng dành cho vic lưu tr Cơng tác xây dng d tốn : D tốn các đơn v vn lp theo chng t k tốn, chưa x lý chng t ht thi hn bo qun. phương pháp truyn thng và thưng np chm so vi thi gian quy Các đơn v chưa lp đưc k hoch luân chuyn chng t và đnh. b trí con ngưi chưa thc s hp lý, khoa hc nên quy trình luân Cơng tác chp hành d tốn : Các đơn v chưa ch đng chuyn chng t chưa đm bo tính liên tc, khép kín. trong qun lý điu hành ngân sách, cịn b đng, lúng túng trong cơng * V t chc vn dng h thng tài khon k tốn : tác trin khai, đc bit đi vi ngun kinh phí khơng thưng xuyên. H thng tài khon cp 2,3,4 các đơn v xây dng cịn thiu, Cơng tác quyt tốn d tốn : Cơng tác trin khai, báo cáo chưa đáp ng đưc yêu cu qun lý. quyt tốn mt s ngun kinh phí trong d tốn đưc giao ca đơn v * V t chc h thng s sách k tốn : chưa tt, s liu chưa chính xác vn phi chnh sa nhiu ln, np H thng s chi tit cịn thiu nhiu, chưa đáp ng đưc yêu báo cáo quyt tốn khơng đúng thi gian quy đnh. cu h thng hố thơng tin phc v cho vic qun lý ti các đơn v. 2.3.3. Nhng nguyên nhân * V t chc h thng báo cáo tài chính : Cơ ch kim sốt chi qua KBNN quá phc tp làm cho Các báo cáo ch mang tính cht tuân th, pháp lý. Các đơn v cơng tác theo dõi, đi chiu, thanh quyt tốn kinh phí rt vt v, d lp báo cáo tài chính mang tính đi phĩ, ch lp các bng biu báo nhm ln, sai sĩt. cáo k tốn tài chính thơng dng cịn cơ quan qun lý cp trên cĩ yêu Cơng tác phi hp gia V K hoch Tài chính, các đơn cu thì đơn v mi lp các báo cáo khác. v chc năng khác cĩ liên quan (V Qun lý Khoa hc, V Qun lý * V t chc cơng tác t kim tra k tốn : ðào to, V T chc Cán b, V Hp tác Quc t) và các đơn v d Cơng tác t kim tra tài chính chưa phát huy đưc vai trị, tốn trong trin khai thc hin nhim v chưa đm bo theo yêu cu kh năng kim tra, kim sốt, chưa thc s đĩng gĩp cho các đơn v làm nh hưng khơng nh đn cơng tác k tốn ca các đơn v d trong cơng tác qun lý và minh bch báo cáo tài chính, quyt tốn. tốn trc thuc. * V ng dng tin hc trong t chc cơng tác k tốn: Ch đ k tốn mi ban hành, mc dù đã sa đi nhng Vic vn dng phn mm k tốn trong cơng vic vn cịn đim bt cp và b sung thêm nhng ni dung mi nhưng vn cịn nhiu sai sĩt, lúng túng nên chưa khai thác ht hiu qu s dng ca nhiu đim chưa đáp ng yêu cu thc tin. phn mm trong t chc hch tốn k tốn. Vic s dng các phn
 10. 16 17 Vic t chc các bui tp hun bi dưng nghip v, thi giúp cho ngưi qun lý đơn v ra các quyt đnh qun lý phù hp chuyên mơn các ch đ chính sách mi cho k tốn các đơn v đm bo s cơng khai, minh bch, dân ch. thưng khơng kp thi, thưng xuyên. Cơng tác đào to, bi dưng 3.2. ðnh hưng hồn thin t chc cơng tác k tốn ti các đơn cho cán b k tốn v kin thc tin hc và ng dng máy tính trong v d tốn cp 3 thuc Hc vin Chính tr hành chính Quc gia cơng tác k tốn chưa đưc quan tâm đúng mc. H Chí Minh Năng lc, trình đ ca các cán b làm cơng tác k tốn nhìn Hồn thin t chc cơng tác k tốn phi đm bo tuân th chung cịn hn ch, chưa đu tư thi gian đ nghiên cu, tìm hiu cơ nghiêm chnh các chính sách, quy đnh hin hành ca Nhà nưc ch chính sách mi đ nâng cao nhn thc phù hp vi tình hình mi. Hồn thin t chc cơng tác k tốn phi phù hp vi đc Cơng tác phân cơng, phân nhim trong b máy k tốn đim ca đơn v, đáp ng yêu cu nâng cao hiu qu cht lưng cơng khơng rõ ràng, khoa hc. tác giáo dc và đào to. S phi hp gia b phn k tốn và các b phn khác Hồn thin t chc cơng tác k tốn phi tin hành tt c trong tồn đơn v chưa cht ch dn đn vn đ luân chuyn, kim tra các khâu, các phn hành, tt c các yu t nhm đm bo s đng b và x lý chng t thưng chm tr. đáp ng yêu cu ca đơn v. Gii pháp hồn thin cơng tác t chc k tốn phi đm bo Chương 3 tính kh thi, tit kim trong điu kin c th ca đơn v v cơ s vt CÁC GII PHÁP HỒN THIN T CHC CƠNG TÁC cht, đi ngũ. K TỐN TI CÁC ðƠN V D TỐN CP 3 3.3. Mt s gii pháp hồn thin cơng tác t chc k tốn ti các THUC HC VIN CHÍNH TR HÀNH CHÍNH đơn v d tốn cp 3 thuc Hc vin Chính tr Hành chính QUC GIA H CHÍ MINH Quc gia H Chí Minh 3.1. S cn thit phi hồn thin t chc cơng tác k tốn ti các 3.3.1.Phân cơng lao đng hp lý, nâng cao trình đ chuyên mơn, đơn v d tốn cp 3 thuc Hc vin Chính tr Hành chính nghip v ca cán b k tốn Quc gia H Chí Minh T chc cơng tác rà sốt, sp xp và phân cơng cơng vic Vic áp dng cơ ch qun lý tài chính mi và khơng ngng cho các cán b k tốn mt cách khoa hc, hp lý, đm bo phù hp nâng cao hồn thin cơng tác t chc k tốn là mt yu t gĩp phn vi trình đ chuyên mơn ca tng ngưi. đm bo hiu qu hot đng ca các đơn v. Thưng xuyên cĩ s kim tra đánh giá cht lưng cơng tác Hồn thin cơng tác t chc k tốn trong các đơn v nhm ca tng cán b va cĩ phương án xây dng cng c đi ngũ cán b mc tiêu đm bo thơng tin k tốn tin cy, đy đ, chính xác, kp k cn.
 11. 18 19 Tăng cưng tính ch đng hc hi ca các cán b k tốn chng t, loi b đưc các bưc trùng lp trong khâu kim tra, rà đng thi khuyn khích cán b t ch đng hc tp, nâng cao trình sốt tính hp lý, hp l ca chng t k tốn và th hin đưc s đ nghip v chuyên mơn chuyên mơn hĩa trong tng phn hành k tốn. Các đơn v cĩ th ði ngũ cán b k tốn phi đưc xây dng trên nguyên tc tham kho mt s quy trình luân chuyn chng t lp riêng cho tng chun hố v năng lc, nghip v chuyên mơn, đo đc ngh nghip. loi chng t như sau: 3.3.2. Hồn thin h thng chng t k tốn * Quy trình luân chuyn chng t thu bng tin mt Th nht, Xác đnh đúng chng t cho tng nghip v kinh * Quy trình luân chuyn chng t chi bng tin mt t phát sinh. Chng hn, khi thanh tốn mua cơng c dng c b hng * Quy trình luân chuyn chng t thanh tốn bng chuyn cho các phịng ban thì các mu chng t cn thit gm Giy báo khon hng, mt cơng c dng c (Mu s C22HD_ Theo Qð 19/2006/QD * Quy trình luân chuyn chng t mua sm vt tư, tài sn BTC ), Bng kê mua hàng (Mu s C24HD_ Theo Qð 19/2006/QD Song song vi vic lp k hoch luân chuyn chng t các BTC ), Phiu giao nhn nguyên liu, vt liu, cơng c dng c (Mu đơn v phi xây dng ni quy v chng t k tốn, tiêu chun hp l s C26HD_ Theo TT 185/2010/TTBTC ); khi thanh tốn thuê mưn ca chng t. lao đng cn s dng mu chng t là Bng thanh tốn tin thuê 3.3.3. Hồn thin h thng tài khon k tốn ngồi (Mu C09HD_ Theo Qð 19/2006/QDBTC ); S dng đy đ các tài khon theo quy đnh phù hp vi Th hai, trong khâu lp chng t, các yu t ni dung trên đc thù hot đng ca đơn v. bn chng t cn ghi c th, rõ ràng, trung thc, đy đ các liên theo Xây dng tài khon chi tit kt hp vi vic mã hĩa các đi quy đnh, các liên phi ging nhau v ni dung, gch b phn đ tưng k tốn đi vi tng ngun kinh phí, ngun thu s nghip hin trng, khơng đưc ty xố sa cha trên chng t. cĩ ca đơn v đ phát huy ht hiu qu ca vic s dng phn mm Th ba , trong khâu kim tra chng t, k tốn cn phi tăng k tốn, đáp ng nhu cu ngày càng cao ca cơng tác qun lý. cưng kim tra tt c các nghip v kinh t thu và chi trong đơn v. Các đơn v cn quy đnh bng văn bn cách hch tốn thng Th tư, đi vi khâu phân loi, sp xp chng t, các chng nht trong đơn v mình, chp hành nghiêm chnh ch đ k tốn, t phi đưc phân loi hp lý, khoa hc đ thun tin trong cơng tác nghiêm cm cách hch tốn tt, vn dng đy đ các tài khon và xây qun lý, tìm kim. dng cách hch tốn chi tit cho tng phn hành k tốn đng thi Th năm, đi vi khâu bo qun và lưu tr chng t, các quy đnh rõ cách hch tốn ni b, tránh trùng lp tài khon khi phn đơn v cn tuân th quy đnh v cơng tác lưu tr tài liu k tốn . ánh cùng mt nghip v kinh t phát sinh. Th sáu, đi vi cơng tác xây dng k hoch luân chuyn 3.3.4. Hồn thin h thng s k tốn chng t, các đơn v cn xây dng c th k hoch luân chuyn Các đơn v phi thc hin khĩa s, m và in đy đ các s k
 12. 20 21 tốn tng hp, chi tit theo quy đnh, đĩng du giáp lai gia các trang xác đ cĩ bin pháp gim bt các chi phí khơng cn thit, kim sốt s, quy đnh trách nhim ca ngưi gi s. Cơng tác in n s k tốn các chi phí trc tip phc v cho vic tính tốn hiu qu s dng các phi kp thi, kt thúc kỳ k tốn phi đưa vào kho lưu tr đ tránh ngun lc tài chính trong đơn v. Các đơn v cĩ th xây dng thêm tht lc và d dàng trong vic qun lý, kim tra, kim sốt. các báo cáo sau : Các đơn v cũng cn nghiên cu thit k các mu S chi tit Báo cáo tng hp thu – chi hot đng đào to ti chc trên cơ s các tài khon chi tit đã xây dng đ phn ánh chi tit, đy Báo cáo tình hình thu – chi các qu đ các thơng tin v các ngun thu hin cĩ, các khon chi phát sinh Báo cáo chi tit các khon chi t qu Phúc li tương ng, nâng cao cơng tác qun lý tài sn phc v cho quá trình Báo cáo tình hình thu – chi các hot đng khác lp báo cáo tài chính và các báo cáo qun lý ni b. C th, ngồi các * V cơng tác cơng khai tài chính : Nên trình bày rõ ràng s chi tit các đơn v cn m theo quy đnh, các đơn v cn nghiên bng ch, các bng biu theo đúng tinh thn ca Thơng tư tư cu m thêm các s : 21/2005/TTBTC ngày 22/3/2005 ca B Tài chính v/v hưng dn S chi tit các khon thu các lp đào to khơng chính quy thc hin quy ch cơng khai tài chính. S chi tit các khon thu s nghip khác 3.3.6. Hồn thin t chc t kim tra k tốn S chi tit các khon chi đào to khơng chính quy, s chi Tip tc tăng cưng t kim tra thưng xuyên, tồn b hot tit các khon chi t ngun thu s nghip đng tài chính, k tốn ca đơn v. 3.3.5. Hồn thin h thng báo cáo k tốn T chc cơng tác t kim tra thưng xuyên theo k hoch: Các đơn v cn phi chi tit hơn ni dung ca Báo cáo thu Th nht, phi thành lp b phn làm cơng tác kim tra ni b chi hot đng s nghip và hot đng sn xut kinh doanh theo đúng Th hai, xây dng k hoch kim tra k tốn ni b. Mu B03H (đưc b sung theo Thơng tư s 185/2010/TTBTC) đ Th ba, xác đnh đi tưng ca cơng tác kim tra và đa đim t đĩ đánh giá hiu qu ca tng hot đng ca đơn v. tin hành kim tra. Cn t chc bi dưng cho các k tốn v cách lp các báo Th tư, kim tra xong phi báo cáo và cơng khai kt qu kim cáo, chú trng các tiêu chí như tính trung thc, chính xác ca s liu, tra. các ch tiêu v s liu trong báo cáo phi thng nht, so sánh đưc. 3.3.7. Hồn thin vic ng dng CNTT vào cơng tác k tốn Thi hn lp, np báo cáo tài chính phi đúng theo quy đnh Các đơn v cn ch đng đu tư cơ s vt cht v thit b ca nhà nưc. cơng ngh thơng tin. Ngồi ra, các đơn v cũng cn nghiên cu xây dng h thng Các đơn v cn xây dng h thng phn mm đáp ng đưc báo cáo qun lý ni b trên cơ s tng hp thơng tin t các s sách k nhu cu qun lý và đào to cho tt c các h đào to đ giúp cho cơng tốn tng hp và chi tit nhm cung cp các thơng tin cn thit, chính tác k tốn đưc thun li trong vic qun lý ngun thu chi trong vic
 13. 22 23 đào to chính quy, ti chc, bi dưng, liên doanh, liên kt trong đào KT LUN to Trong điu kin kinh t th trưng đnh hưng xã hi ch Xây dng và hồn thin phn mm k tốn trên cơ s tích nghĩa ngày càng phát trin, cùng vi quá trình hi nhp ca nn kinh hp đưc các phn mm k tốn (phn mm k tốn thu thu nhp cá t, các hot đng s nghip nĩi chung và hot đng s nghip trong nhân, phn mm lương, phn mm k tốn tài sn c đnh ) vào mt lĩnh vc giáo dc đào to nĩi riêng ngày càng tr nên phong phú, đa phn mm k tốn tng hp thng nht đ d s dng, qun lý. dng đã và đang gĩp phn quan trng trong s nghip phát trin kinh 3.3.8. Hồn thin cơng tác qun lý tài chính t xã hi ca đt nưc. Tuy nhiên, đ các hot đng s nghip thc Thc hin t ch v biên ch s vn hành theo cơ ch th trưng thì phi cĩ phương hưng và gii ði mi quy trình ngân sách và t chc thc hin trong tng pháp phát trin phù hp. Mt trong nhng bin pháp đưc quan tâm khâu t lp d tốn, chp hành, điu chnh d tốn đn quyt tốn đĩ là hồn thin t chc cơng tác k tốn ti các đơn v. ðây cũng là tuân th theo Lut NSNN. mt yêu cu cp thit trong quá trình chuyn sang cơ ch t ch tài Tăng cưng huy đng khai thác và qun lý các ngun thu chính. ngồi ngân sách nhà nưc (m rng các chương trình ging dy, liên Vic hồn thin t chc cơng tác k tốn là nhm nâng cao doanh, liên kt đào to, tư vn và thc hin các nghiên cu theo đơn cht lưng cơng tác qun lý tài chính, đm bo qun lý đy đ và s đt hàng, nâng cao cht lưng bài vit, m rng mng lưi phân phi dng cĩ hiu qu các ngun lc tài chính ca các đơn v gĩp phn và tăng cưng khai thác qung cáo trên tp chí Sinh hot lý lun, nâng cao cht lưng ging dy đào to và hồn thành nhim v đưc chc đu thu và m rng các hot đng dch v) . giao. Tăng cưng qun lý, s dng các ngun tài chính thơng qua Vi kt qu nghiên cu, lun văn đã tp trung làm sáng t vic hồn thin Quy ch chi tiêu ni b phù hp vi đc đim ca các các vn đ lý lun và thc tin như sau: đơn v. Th nht, lun văn đã h thng hố cơ s lý lun v t chc Các th trưng đơn v phi tìm hiu, nm bt kin thc v cơng tác k tốn ti các đơn v s nghip cơng lp nĩi chung và các qun lý tài chính, v cơ ch chính sách mi ca Nhà nưc đ trin đơn v giáo dc đào to cĩ thu nĩi riêng. Hơn na, lun văn cũng khai vn dng linh hot, đúng thi đim và hưng vào thc tin hot đưa ra vn đ t chc cơng tác k tốn đáp ng yêu cu qun lý tài đng ca đơn v. chính mi – cơ ch t ch tài chính. 3.4. ðiu kin thc hin các gii pháp hồn thin Th hai, trên cơ s lý lun, lun văn đã đi sâu phân tích thc trng cơng tác k tốn, qun lý tài chính ti các đơn v d tốn cp 3 thuc Hc vin Chính tr Hành chính Quc gia H Chí Minh hin nay. Qua nghiên cu kho sát, tác gi nhn thy, cơng tác t chc k
 14. 24 tốn ti các đơn v mc dù phn nào đã đáp ng đưc yêu cu v cung cp thơng tin tài chính trung thc, khách quan nhưng đ cung cp thơng tin cho yêu cu qun lý thì các đơn v vn chưa thc hin đưc, các báo cáo cịn mang nng hình thc, hơn na, các đơn v vn cịn nhiu lúng túng b ng khi chuyn sang cơ ch qun lý tài chính mi. T kt qu nghiên cu kho sát, lun văn đã phn ánh trung thc nhng ưu đim, nhng vn đ cịn tn ti trong cơng tác t chc k tốn ti tng đơn v đng thi cũng nêu ra nhng nguyên nhân ca tình trng trên. Th ba, qua nghiên cu lý lun, thc trng t chc cơng tác k tốn ti các đơn v và kh năng áp dng các gii pháp vào thc tin, lun văn đã nêu ra nhng đnh hưng, nguyên tc hồn thin và đ xut mt s gii pháp kh thi hồn thin tng ni dung ca cơng tác k tốn đ qun lý tp trung các ngun lc tài chính, s dng ngun kinh phí cht ch, tit kim, hiu qu qua đĩ gĩp phn nâng cao cơng tác qun lý tài chính ti các đơn v d tốn cp 3 thuc Hc vin Chính tr Hành chính Quc gia H Chí Minh. Vi nhng ni dung và đ xut đã trình bày trong tồn b lun văn, tác gi mong mun đưc gĩp mt phn nh vào quá trình hồn thin t chc cơng tác k tốn ti các đơn v d tốn cp 3 thuc Hc vin. Mc dù đã cĩ nhiu c gng nhưng do kh năng và điu kin nghiên cu cịn hn ch nên lun văn chc chn khơng th tránh khi nhng thiu sĩt. Tác gi mong nhn đưc nhng ý kin đĩng gĩp, b sung ca quý thy cơ và nhng ngưi quan tâm đ nâng cao s hiu bit và hồn thin hơn na ni dung ca lun văn.