Tiểu luận Công nghệ lên men truyền thống: Tôm chua

pdf 15 trang yendo 11/05/2021 5830
Bạn đang xem tài liệu "Tiểu luận Công nghệ lên men truyền thống: Tôm chua", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Tài liệu đính kèm:

 • pdftieu_luan_cong_nghe_len_men_truyen_thong_tom_chua.pdf

Nội dung text: Tiểu luận Công nghệ lên men truyền thống: Tôm chua

 1. TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA TP. HỒ CHÍ MINH KHOA CÔNG NGHỆ HÓA HỌC BỘ MÔN CÔNG NGHỆ SINH HỌC TIỂU LUẬN CÔNG NGHỆ LÊN MEN TRUYỀN THỐNG TTÔÔMM CCHHUUAA NTTULIB GVHD: Cô Nguyễn Thuý Hương SV: Nguyễn Duy Hưng Nguyễn Duy Nghĩa LỚP: HCO2BSH Năm học 2005 – 2006
 2. ơ o o oo o o o NTTULIB
 3. o oơo o ơ ooơoơ oo o oo o ơoo oo ơơoo oơ ơ ơ ơo oơ oo o ơ o o ooo NTTULIB oo o oo o o ơo ơoo ooo o oo ơơơ oơ ơo o 2
 4. o oooo oo ơơo o ơ oơ ơo oo o o oo o ơo o o o o NTTULIB o
 5. ơooo oo ơ oooo o ooo oo oo oơ ơoo ooo ooơ oơ oơooo ơơooooo o ooơo ơoo o NTTULIB o o oe ơoo oooơ ooơ oo oơooo ooo oơo oơo ơ oo ooơ oơ 4
 6. ơ o oo o oooo ooo oooo o ee oooo oơooo o o eooee o o eooe ơ ơơo o o o ơoơ NTTULIB
 7. ơơ ơ o e A oơ o ee o oee eee eee ee oNTTULIB ee eeee ơ ooo oo o ơ oo o ơ ơơơ ơo 6
 8. o ơo o ơơ oo o oooơ oơ o o ooo oo oo o ơooơ o - - - - o o o o oNTTULIBoo oo ooo oo oo oơ ooooo oe o ơ ơo oo ơo oơơ oơ
 9. ơơo ơo ơoơơ oo ooơ oơo ooơ oo o oo oơo o e o ơ ơ o oo o oo ooo oo oNTTULIB o oo o ơo ooo o oơơ ooơ ơoơ oo 8
 10. o ooo o o oo oo o oơơơo o o o o o o o oơ o oơ ơoơơ oo oơo oơ oo oe o oo ooo ooooo ơ ooNTTULIB oơ oơ oo oo oooo ơo o oo oo o o oe oo oo oo o o oo
 11. oo oo ơo ooo oooo oo o oo ooo oo oo ooo o ooo o o o o ooooo oooo ơoo e o ooNTTULIB o o ooo oo -ơoơ o ơ o ooo -ooo e oo ooo oo 10
 12. oo o ooo ooo oo ơooo ơo o ooo oooo oo o ơơ o oo ooo oo o NTTULIB
 13. o o e NTTULIBo 12
 14. o ơo o o o o ơo o ơo o o ơo o o e eeo e o oooo ooo oo ooo ơơo oơ ơoo NTTULIB o o o o ơoo o o ooo oo oo o
 15. - ơo - oo oơ - ơoo o o NTTULIB o e o o o e o oe eo 14