Khóa luận Công tác kế toán nợ phải thu - nợ phải trả tại Công ty Cổ phần Tư vấn và Giao nhận Vạn Hạnh

pdf 142 trang thiennha21 20/04/2022 1150
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Khóa luận Công tác kế toán nợ phải thu - nợ phải trả tại Công ty Cổ phần Tư vấn và Giao nhận Vạn Hạnh", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Tài liệu đính kèm:

 • pdfkhoa_luan_cong_tac_ke_toan_no_phai_thu_no_phai_tra_tai_cong.pdf

Nội dung text: Khóa luận Công tác kế toán nợ phải thu - nợ phải trả tại Công ty Cổ phần Tư vấn và Giao nhận Vạn Hạnh

 1. BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ TP.HCM KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐỀ TÀI: CÔNG TÁC KẾ TOÁN NỢ PHẢI THU - NỢ PHẢI TRẢ TẠI CÔNG TY CP TƯ VẤN VÀ GIAO NHẬN VẠN HẠNH Ngành: Kế toán Chuyên ngành: Kế toán – Kiểm Toán Gi ảng viên hướng dẫ n : Th.S Trịnh Ngọc Anh Sinh viên thực hiện : Trần Thị Kim Thuỳ MSSV: 1094031142 L ớp: 10KHT3 TP. Hồ Chí Minh, 2012
 2. LI CAM OAN Tôi cam oan ây là tài nghiên cu ca tôi. Nhng kt qu và s liu trong khóa lun tt nghip ã ưc thc hin ti Công Ty C Phn Tư Vn Và Giao Nhn Vn Hnh, không sao chép bt k ngun nào. Tôi hoàn toàn chu trách nhim trưc nhà trưng v s cam oan này. Tp. H Chí Minh, ngày .tháng .nm 2012 Tác gi (Ký tên) Trn Th Kim Thùy
 3. L I CM ƠN Xin chân thành cm ơn quý Thy Cô Trưng i Hc K Thut Công Ngh TP. HCM ã ging dy, truyn t kin thc cho em trong sut khoá hc qua, xin cm ơn Cô Trnh Ngc Anh ã tn tâm giúp em trong sut thi gian thc hin khóa lun tt nghip này. Cm ơn quý Công Ty C Phn Tư Vn Và Giao Nhn Vn Hnh ã to in kin thi gian cho em va làm vic và va thc hin khóa lun này. c bit là s nhit tình ca Ban Giám c công ty ã ng h và có óng góp nhiu ý kin em có th vit mt khóa lun khá hoàn thin và y . ây là iu quý báu mà mà em may mn có ưc. Cui cùng, xin kính chúc toàn th Quý Thy Cô Trưng i Hc K Thut Công Ngh TP. HCM, kính chúc Ban Giám c Công Ty C Phn Tư Vn Và Giao Nhn Vn Hnh cùng tt c Anh Ch Em trong gia ình EVERGOOD sc kho và thành t. Kính chúc Quý công ty làm n phát t, ngày càng m rng th trưng, nâng tm nh hưng. Xin chân thành cm ơn
 4. TÀI LIU THAM KHO Th.S Trn Ngc Ngha (2008). Giáo trình k toán tài chính. Tài Chính. Hà Ni PGS.TS. Võ Vn Nh. 133 S K Toán Doanh Nghip. Nhà Xut Bn lao ng
 5. M C LC DANH MC CÁC T VIT TT iv DANH MC CÁC BNG v DANH MC CÁC S vi LI M U 1 1. Tính cp thit ca tài 1 2. Mc ích nghiên cu tài 1 3. Nhim v nghiên cu 1 4. Phưng pháp nghiên cu 2 5. Các kt qu t ưc ca tài 2 6. Kt cu khóa lun 2 CHƯNG 1: C S LÝ LUN V HCH TOÁN K TOÁN N PHI THU – N PHI TR 3 1.1. Tng quan v k toán n phi thu - n phi tr 3 1.1.1. i vi công tác k toán n phi thu 3 1.1.2. i vi công tác k toán n phi tr 4 1.1.3. Nhim v ca k toán n phi thu - n phi tr 5 1.2. Ni dung k toán công n phi thu phi tr 6 1.2.1. K toán n phi thu 6 1.2.1.1 K toán n phi thu khách hàng 6 1.2.1.2 Thu GTGT c khu tr 11 1.2.1.3. K toán n phi thu ni b 16 1.2.1.4. K toán n phi thu khác 21 1.2.1.5. K toán d phòng n phi thu khó òi 25 1.2.1.6. K toán khon tm ng 28 1.2.1.7. K toán các khon cm c, k qu, ký cc 30 1.2.2. K toán n phi tr 33 1.2.2.1 K toán n vay ngn hn 33 1.2.2.2 K toán n phi tr ngi bán 38 i
 6. 1.2.2.3. Thu và các khon phi np cho nhà nc 45 1.2.2.4 K toán n phi tr ngi lao ng 50 1.2.2.5 K toán n phi tr ni b 55 1.2.2.6 K toán n phi tr khác 60 CHƯNG 2: THC TRNG T CHC CÔNG TÁC K TOÁN N PHI THU TI CÔNG TY C PHN TƯ VN VÀ GIAO NHN VN HNH ( EVERGOOD CLC) 66 2.1. Gii thiu chung v Công Ty CP Tư Vn và Giao Nhn Vn Hnh 66 2.1.1. Quá trình hình thành và phát trin ti công ty 66 2.1.2. Chc nng và nhim v 67 2.1.3. T chc b máy qun lý ti Công Ty 69 2.2. Thc trng t chc công tác k toán n phi thu – n phi tr ti Công Ty CP Tư Vn Và Giao Nhn Vn Hnh (EVERGOOD CLC). 77 2.2.1. K toán n phi thu 77 2.2.1.1 Các khon n phi thu phát sinh ti EVERGOOD 77 2.2.1.2 K toán n phi thu khách hàng 77 2.2.1.3. K toán thu GTGT c khu tr 84 2.2.1.4. K toán các khon n phi thu khác 88 2.2.1.5. K toán khon tm ng 93 Tóm tt sơ lc tng quan v n phi thu ti EVERGOOD CLC 99 2.2.2. K toán các khon n phi tr 100 2.2.2.1 Các khon n phi tr phát sinh ti EVERGOOD 100 2.2.2.2 K toán phi tr ngi bán 100 2.2.2.3. K toán các khon thu phi np cho nhà nc 106 2.2.2.4 K toán phi tr cho ngi lao ng 110 2.2.2.5 K toán n phi tr khác 116 Tóm tt sơ lc tng quan v n phi tr ti EVERGOOD CLC 122 CHƯNG 3: NHN XÉT VÀ KIN NGH V CÔNG TÁC K TOÁN CÔNG N TI CÔNG TY CP TƯ VN VÀ GIAO NHN VN HNH 124 3.1. Nhn xét 124 3.1.1. u im 124 3.1.2. Nhc im 125 ii
 7. 3.1. Kin Ngh 127 KT LUN 130 PH LC 132 iii
 8. DANH MC T VIT TT SD K S dư u k KPT Khon phi thu SDCK S dư cui k CPH C phn hoá CKTT Chit khu thanh toán TS Tài sn CKTM Chit khu thưng mi KKD ng ký kinh doanh SP Sn phm TNHH Tránh nhim hu hn HH Hàng hoá BHXH Bo him xã hi DV Dch v BHTN Bo him tht nghip TSC Tài sn c inh TNDN Thu nhp doanh nghip GTGT Giá tr gia tng HTK Hàng tn kho DN Doanh nghip XNK Xut nhp khu SXKD Sn xut kinh doanh TV Tư vn TK Tài khon KT K toán VCD n v cp dưi CP C phn VCT n v cp trên HQT Hi ng qun tr VTV n v thành viên CBNV Cán b nhân viên XDCB Xây dng c bn PS Phát sinh GTGT Giá tr gia tng iv
 9. DANH MC CÁC BNG Bng 2.1: S chi tit TK 131_XNK (CG) Bng 2.17: S chi tit TK 331_A&A Bng 2.2: S Chi tit TK 131_TV (TP) Bngt 2.18: S ng TK 331 Btng 2.3: S ng hp TK 131 B ng 2.19: S cái TK 331 B ng 2.4: S cái TK 131 B ng 2.20: S chi tit TK 3331 B ng 2.5: S chi tit TK 1331 B ng 2.21: S chi tit TK 3334 B ng 2.6: S cái TK 133 B ng 2.22: S cái TK 333 B ng 2.7: S chi tit TK 1388_KH (Tak) B ng 2.23: S chi tit TK 334_XNK B ng 2.8: S chi tit TK 1388_K (HD) B ng 2.24: S chi tit TK 334_TV Btng 2.9: S ng hp TK 138 B ng 2.25: S chi tit TK 334_KT B ng 2.10: S cái TK 138 Btng 2.26: S ng hp TK 334 B ng 2.11: S chi tit TK 141_NV (VTD) B ng 2.27: S cái TK 334 B ng 2.12: S chi tit TK 141_NV (VVS) B ng 2.28: S chi tit TK 3382 Btng 2.13: S ng hp TK 141_NV B ng 2.29: S chi tit TK 3383 B ng 2.14: S cái TK 141 Bng 2.30: S chi tit TK 3384 B ng 2.15: S chi tit TK 331_BN Bng 2.31: S chi tit TK 338 B ng 2.16: S chi tit TK 331_LN v
 10. DANH MC CÁC S S 1.1: S hch toán n phi thu khách hàng S 1.2: S hch toán thu GTGT ưc khu tr S 1.3: S hch toán n phi thu ni b ( n v cp dưi) S 1.4: S hch toán n phi thu ni b ( n v cp trên) S 1.5: S hch toán n phi thu khác S 1.6: S hch toán n phi thu khó òi S 1.7: S hch toán tm ng S 1.8: S hch toán khon cm c, ký qu, ký cưc S 1.9: S hch toán n vay ngn hn S 1.10: S hch toán n phi tr cho ngưi bán S 1.11: S hch toán thu và các khon phi np nhà nưc S 1.12: S hch toán phi tr ngưi lao ng S 1.13: S hch toán phi tr ni b S 1.14: S hch toán n phi tr, phi np khác S 2.1: S t chc công ty S 2.2: S b máy k toán S 2.3: S hình thc k toán máy vi
 11. Khóa lun tt nghip GVHD: Th.S Trnh Ngc Anh LI M U 1. Tính cp thit ca tài i vi bt k mt nn kinh t nào, vic t chc công tác k toán mt cách hp lý có vai trò ht sc quan trng, c bit thc hin tt vic qun lý kinh t doanh nghip. T chc công tác k toán tt là iu kin phát huy y các chc nng nghip v ca k toán ng thi gim chi phí ti mc thp nht. Và i vi công tác k toán n phi thu - n phi tr nói riêng doanh nghip cn phi nm vng v ni dung và cách qun lý nhm tránh các hao ht ngân sách, iu chnh tình hình tài chính, ch ng trong các giao dch, duy trì tt các mi quan h vi i tác, m bo không vi phm pháp lut phát trin ưc các mi quan h trong và ngoài doanh nghip. Mt khác, cn c vào tình hình n phi thu - n phi tr ta có th ánh giá ưc tình hình tài chính ca doanh nghip v kh nng thanh toán, kh nng huy ng vn, tình hình chim dng vn và b chim dng vn. Nhn thc ưc tm quan trng trên nên tôi ã i sâu vào nghiên cu thc t ti Công Ty C Phn Tư Vn Và Giao Nhn Vn Hnh hoàn thành khóa lun tt nghip vi tài: “Công tác k toán n phi thu - n phi tr ti Công Ty C Phn Tư Vn Và Giao Nhn Vn Hnh”. Mc ích nghiên cu tài - Tng hp cơ s lý lun ca k toán n phi thu - n phi tr. - Thu thp, ánh giá tình hình t chc công tác k toán n - ti Công Ty CP Tư Vn Và Giao Nhn Vn Hnh. - xut mt s kin ngh, gii pháp nhm hoàn thin công tác k toán n thu - n . 3. Nhim v nghiên cu Nhim v ca tài là tìm hiu cơ s lý lun ca k toán n phi thu - n phi tr úng theo quy nh hin hành làm cơ s i sâu tìm hiu, phân tích tình hình áp dng vào thc t ca Công Ty CP Tư Vn Và Giao Nhn Vn Hnh. T ó rút ra SVTH: Trn Th Kim Thùy 1 MSSV: 109 403 1142
 12. Khóa lun tt nghip GVHD: Th.S Trnh Ngc Anh nhng nhn xét ưu nhưc im v tình hình áp dng vào công tác k toán n phi thu - n phi ti công ty. Cui cùng trên cơ s nhn xét nêu ra s xut nhng kin ngh ca bn thân nhm hoàn thin và phát trin công tác k toán n phi thu – n phi tr ti ơn v này. Phưng pháp nghiên cu - Phương pháp thu thp: Thu thp các quy nh ca pháp lut v công tác k toán, các quy nh ca công ty v n phi thu - n phi tr. - Phương pháp tp hp: Tp hp các chng t, s sách liên quan n công tác k toán n phi thu - n phi tr. 5. Các kt qu t ưc ca tài - tài ã i sâu tìm hiu, nghiên cu tương i y các khía cnh ca công tác k toán n phi thu – n phi tr ti công ty CP Tư Vn Và Giao Nhn Vn Hnh. - Qua vic i sâu tìm hiu và phân tích tình hình thc t ti công ty, tài ã ưa ra nhng nhn xét và kin ngh sát vi thc t và phn nào phát huy tính hiu qu ca công tác k toán n phi thu – n phi tr ti công ty. 6. Kt cu khóa lun Khóa lun gm 3 chương: ơChư ng I: Cơ s lý lun v hoch toán k toán n phi thu - n phi tr. ơChư ng II: Thc trng t chc công tác k toán ti Công Ty CP Tư Vn Và Giao Nhn Vn Hnh (EVERGOOD CLC). ơChư ng III: Nhn xét và kin ngh v công tác k toán n phi thu - n phi tr ti Công Ty CP Tư Vn Và Giao Nhn Vn Hnh (EVERGOOD CLC). Trong quá trình nghiên cu và vit khóa lun do trình và thi gian có hn nên trong khóa lun tt nghip s không tránh khi nhng thiu sót. Do ó, mong ưc nhng ý kin óng góp ca quý thy cô cng như các Anh, Ch trong công ty khóa lun này ưc hoàn thin hơn. Xin chân thành cm ơn. SVTH: Trn Th Kim Thùy 2 MSSV: 109 403 1142
 13. Khóa lun tt nghip GVHD: Th.S Trnh Ngc Anh CHƠNG 1: CƠ S LÝ LUN V HCH TOÁN N PHI THU–N PHI TR 1.1 Tng quan v k toán n phi thu - n phi tr 1.1.1 i vi công tác k toán n phi thu 1.1.1.1 Khái nim N phi thu là khon phát sinh trong hot ng ca doanh nghip khi doanh nghip thc hin vic cung cp hàng hóa, sn phm, dich v và nhng trưng hp khác liên quan n mt b phn vn ca doanh nghip b chim dng tm thi như chi h cho ơn v bn hoc cp trên, cho mưn ngn hn 1.1.1.2 Phân loi Phân loi theo thi gian thu hi n: Gm n phi thu ngn hn và n phi thu dài hn. • N phi thu ngn hn: là khon n có thi hn thu hi không quá mt nm hoc trong mt chu k kinh doanh bình thưng nu chu k kinh doanh ln hơn 12 tháng. • N phi thu dài hn: là khon n có thi hn thu hi hơn mt nm hoc quá mt chu k kinh doanh bình thưng nu chu k kinh doanh ln hơn 12 tháng. Phân loi theo tính cht: Gm phi thu thương mi và phi thu khác. 1.1.1.3 Mt s bin pháp kim soát n phi thu - Luôn theo dõi cht ch tt c các khon n phi thu ti ơn v + Lp danh sách theo dõi chi tit tng i tưng ã và ang n doanh nghip to iu kin thun li trong vic i chiu, kim tra, và thu hi n. + Cui tháng k toán tin hành tng hp s n phi thu ti ơn v theo dõi ưc tng th tình hình n phi thu n thi im này, ng thi báo cáo cho BG làm cơ s ưa ra các quyt nh và nh hưng nhm thu hi nhanh chóng các khon n tn ng. + Sp xp “tui” ca các khon n phi thu theo tng loi, tng i tưng lên k hoch và thi gian thu hi các khon n mt cách hp lý và khoa hc. SVTH: Trn Th Kim Thùy 3 MSSV: 109 403 1142
 14. Khóa lun tt nghip GVHD: Th.S Trnh Ngc Anh - ưa ra các bin pháp thu hi i vi tng khon công n: Mi khon n phi thu s ưc sm thu hi nu như doanh nghip có mt bin pháp hp lý và phù hp. 1.1.1.4 N phi thu bao gm: - N phi thu khách hàng - Thu giá tr gia tng ưc khu tr - N phi thu ni b - N phi thu khác - D phòng n phi thu khó òi - N tm ng - Cm c, ký qu, ký cưc 1.1.2 i vi công tác k toán n phi tr 1.1.2.1 Khái nim N phi tr là các khon n mà doanh nghip ang vay nhm b sung phn thiu ht vn hot ng và các khon n khác phát sinh trong quá trình hot ng sn xut kinh doanh như n ngưi bán, n thu, n phi tr khác 1.1.2.2 Phân loi Phân loi theo thi hn thanh toán: Gm n phi tr ngn hn và n phi tr dài hn: • N phi tr ngn hn: là khon n có thi hn phi tr không quá mt nm hoc trong mt chu k kinh doanh bình thưng nu chu k kinh doanh ln hơn 12 tháng. • N phi tr dài hn: là khon n có thi hn phi tr hơn mt nm hoc quá mt chu k kinh doanh bình thưng nu chu k kinh doanh ln hơn 12 tháng. Phân loi theo tính cht: Gm n vay, phi tr thương mi, phi tr khác. 1.1.2.3 Mt s bin pháp kim soát n phi tr - Luôn theo dõi cht ch và y tt c các khon phi tr phát sinh ti doanh nghip SVTH: Trn Th Kim Thùy 4 MSSV: 109 403 1142
 15. Khóa lun tt nghip GVHD: Th.S Trnh Ngc Anh + Lp danh sách chi tit các khon mà doanh nghip ang n tin cho vic theo dõi, i chiu, kim tra và lp báo cáo tng hp. + Tng hp s n phi tr ca tt c các i tưng mà doanh nghip ang n bit ưc tng s n mà ơn v phi chi tr, thanh toán và làm cơ s báo cáo vi BG BG nm ưc tình hình và có bin pháp hp lý cho tng khon n. + Sp xp “tui” ca tng khon n phi tr theo tng i tưng sp xp thi gian thanh toán hp lý. 1.1.2.4 N phi tr bao gm: - Vay ngn hn - N dài hn n hn tr - Phi tr cho ngưi bán - Thu và các khon phi np nhà nưc - Phi tr ngưi lao ng - Chi phí phi tr - Phi tr ni b - N phi tr, phi np khác - Vay dài hn - N dài hn - Nhn ký qu, ký cưc dài hn 1.1.3 Nhim v ca k toán n phi thu - n phi tr - Tính toán, ghi chép phn ánh chính xác, kp thi, y tng khon n phi thu- n phi tr theo tng i tưng v s n phi thu - n phi tr, s n ã thu - ã tr, s n còn phi thu - phi tr. - Kim tra, giám sát cht ch vic chp hành ch , quy nh v qun lý các khon n phi thu - n phi tr. - Tng hp và x lý nhanh thông tin v tình hình công n trong hn, n hn, quá hn và công n có kh nng khó tr, khó thu, qun lý tt công n, góp phn ci thin tt tình hình tài chính ca doanh nghip. SVTH: Trn Th Kim Thùy 5 MSSV: 109 403 1142
 16. Khóa lun tt nghip GVHD: Th.S Trnh Ngc Anh - i vi các khon công n có gc ngoi t cn phi theo dõi c v nguyên t và quy i theo ng tin Vit Nam. Cui mi k u phi iu chnh s dư theo t giá hi oái thc t. - Phi chi tit theo c ch tiêu giá tr và hin vt i vi các khon n bng vàng, bc, ã quý. Cui k phi iu chnh s dư theo giá thc t. 1.2 Ni dung k toán n phi thu - n phi tr 1.2.1 K toán n phi thu 1.2.1.1 K toán n phi thu khách hàng • Khái nim N phi thu khách hàng là khon phi thu do khách hàng mua sn phm, hàng hóa, dch v ca doanh nghip nhưng chưa thanh toán. • Nguyên tc hch toán - K toán phn ánh các khon n phi thu ca khách hàng theo chi tit tng khách hàng riêng bit và ghi chép theo tng ln thanh toán. - Không phn ánh vào tài khon này các nghip v bán hàng thu tin ngay. - K toán chi tit cn phi phân loi các khon n: n có th tr úng hn, n khó òi hoc n không có kh nng thu hi có bin pháp x lý. • Chng t s dng - Hóa ơn thu GTGT; Hóa ơn thông thưng. - Phiu thu, phiu chi - Giy báo có ngân hàng. - Biên bng bù tr công n. • K toán chi tit - S cái tài khon 131 - S chi tit tài khon 131 - S tng hp n phi thu khách hàng • K toán tng hp - Tài khon s dng: TK 131- phi thu khách hàng SVTH: Trn Th Kim Thùy 6 MSSV: 109 403 1142
 17. Khóa lun tt nghip GVHD: Th.S Trnh Ngc Anh - Ni dung kt cu tài khon n phi thu khách hàng TK 131 SD K: - S tin KH ã tr n -Các khon n phi thu - S tin ã nhn ng trưc ca KH ca KH - S tin CKTT, CKTM - Khon hàng bán KH tr li - Khon gim giá hàng bán cho KH Cng PS: Cng PS: SDCK: S tin còn phi thu SDCK: Các khon khách hàng ca KH ng trưc - TK 131 có th có dư Có, vì vy khi tng hp n vi khách hàng cn phn ánh riêng các khách hàng có s dư N ghi vào ch tiêu bên “ Tài sn” và phn ánh riêng các khách hàng có s dư Có ghi vào ch tiêu bên “ Ngun vn” ca Bng cân i k toán - Mt s phơng pháp hch toán n phi thu khách hàng ch yu: + Doanh thu ca khi lưng sn phm, hàng hoá, bt ng sn u tư xut bán, dch v ã cung cp ưc xác nh là tiêu th. K toán ghi s tin phi thu ca khách hàng nhưng chưa thu: i vi hàng hoá, dch v, bt ng sn u tư thuc i tưng chu thu GTGT theo phương pháp khu tr và doanh nghip np thu GTGT theo phương pháp khu tr, k toán phn ánh doanh thu bán hàng và cung cp dch v theo giá bán chưa có thu GTGT, ghi: N TK 131 - Phi thu ca khách hàng Có TK 511 - Doanh thu bán hàng và cung cp dch Có TK 3331 - Thu GTGT phi np (33311). i vi hàng hoá, dch v, bt ng sn u tư không thuc i tưng chu thu GTGT hoc thuc i tưng chu thu GTGT tính theo phương SVTH: Trn Th Kim Thùy 7 MSSV: 109 403 1142
 18. Khóa lun tt nghip GVHD: Th.S Trnh Ngc Anh pháp trc tip, k toán phn ánh doanh thu bán hàng và cung cp dch v theo tng giá thanh toán, ghi: N TK 131 - Phi thu ca khách hàng Có TK 511 - Doanh thu bán hàng và cung cp dch + S chit khu thanh toán phi tr cho ngưi mua do ngưi mua thanh toán tin mua hàng trưc thi hn quy nh, tr vào khon n phi thu ca khách hàng, ghi: N TK 111 - Tin mt N TK 112 - Tin gi ngân hàng N TK 635 - Chi phí tài chính (S tin chit khu thanh toán) Có TK 131 - Phi thu ca khách hàng. + Trưng hp gim giá hàng bán, chit khu thương mi và hàng bán b khách hàng tr li: i vi hàng hoá thuc i tưng chu thu GTGT theo phương pháp khu tr và doanh nghip np thu GTGT tính theo phương pháp khu tr, ghi: N Tk 521- Chit khu thương mi N Tk 531- Hàng bán b tr li N TK 532-Gim giá hàng bán (Giá chưa có thu GTGT) N TK 3331-Thu GTGT phi np (33311) Có TK 131- Phi thu ca khách hàng i vi hàng hoá không thuc i tưng chu thu GTGT hoc thuc i tưng chu thu GTGT tính theo phương pháp trc tip, ghi: SVTH: Trn Th Kim Thùy 8 MSSV: 109 403 1142
 19. Khóa lun tt nghip GVHD: Th.S Trnh Ngc Anh N Tk 521- Chit khu thương mi N Tk 531- Hàng bán b tr li N TK 532-Gim giá hàng bán Có TK 131- Phi thu ca khách hàng + Nhn tin ng trưc, tr trưc ca khách hàng theo hp ng bán hàng hoc cung cp dch v, ghi: N TK 111, 112- Tin mt, tin gi ngân hàng Có TK 131- Phi thu khách hàng + Khi tr hàng cho ơn v u thác nhp khu, cn c vào Hóa ơn GTGT xut tr hàng và các chng t liên quan, ghi: N TK 131 - Phi thu ca khách Có TK 156 - Hàng hóa Có TK 155 – Thành phm + i vi các khon chi h cho ơn v u thác nhp khu liên quan n hot ng nhn u thác nhp khu (Phí ngân hàng, phí giám nh hi quan, chi thuê kho, thuê bãi chi bc xp, vn chuyn hàng. . .), cn c các chng t liên quan, ghi: N TK 131 - Phi thu ca khách hàng Có các TK 111, 112 + Trưng hp phát sinh khon n phi thu khó òi thc s không th thu n ưc phi x lý xoá x: Cn c vào biên bn x lý xoá n, ghi: SVTH: Trn Th Kim Thùy 9 MSSV: 109 403 1142
 20. Khóa lun tt nghip GVHD: Th.S Trnh Ngc Anh N TK 139 - D phòng phi thu khó òi (S ã lp d phòng) N TK 642 - Chi phí qun lý doanh nghip Có TK 131 - Phi thu ca khách hàng. ng thi, ghi vào bên N TK 004 “N khó òi ã x lý” (Tài khon ngoài Bng Cân i k toán) nhm tip tc theo dõi trong thi hn quy nh có th truy thu ngưi mc n s tin ó. + Cui niên k toán, s dư n phi thu ca khách hàng có gc ngoi t ưc ánh giá theo t giá giao dch bình quân trên th trưng ngoi t liên ngân hàng do Ngân hàng Nhà nưc Vit Nam công b ti thi im lp báo cáo tài chính: Nu t giá giao dch bình quân trên th trưng ngoi t liên ngân hàng do Ngân hàng Nhà nưc Vit Nam công b ti thi im lp báo cáo tài chính ln hơn t giá ang phn ánh trên s k toán Tài khon 131 có gc ngoi t thì s chênh lch t giá hi oái, ghi: N TK 131 - Phi thu ca khách hàng Có TK 413 - Chênh lch t giá hi oái (4131). Nu t giá giao dch bình quân trên th trưng ngoi t liên ngân hàng do Ngân hàng Nhà nưc Vit Nam công b ti thi im lp báo cáo tài chính nh hơn t giá ang phn ánh trên s k toán Tài khon 131 có gc ngoi t thì s chênh lch t giá hi oái, ghi: N TK 413 - Chênh lch t giá hi oái (4131) Có TK 131 - Phi thu ca khách hàng. SVTH: Trn Th Kim Thùy 10 MSSV: 109 403 1142
 21. Khóa lun tt nghip GVHD: Th.S Trnh Ngc Anh - Sơ hch toán n phi thu khách hàng 1.2.1.2 Thu GTGT c khu tr • Khái nim Thu GTGT ưc khu tr là khon thu GTGT khi nghip ưc cung cp yu t u vào thc hin hot ng sn xut kinh doanh np thu theo phương pháp khu tr ưc gi là thu GTGT ưc khu tr (hoc thu GTGT u vào). Thu GTGT u vào thc cht là mt khon n phi thu i vi cơ quan thu. • Nguyên tc hch toán - Ch áp dng i vi DN thuc i tưng np thu GTGT theo phương pháp khu tr. - Hch toán riêng thu GTGT u vào ưc và không ưc khu tr i vi hàng hoá, dch v mua vào dùng ng thi cho sn xut, kinh doanh. SVTH: Trn Th Kim Thùy 11 MSSV: 109 403 1142
 22. Khóa lun tt nghip GVHD: Th.S Trnh Ngc Anh - Tách giá chưa thu và s thu GTGT ưc khu tr vi nhng hàng hoá, dch v mua vào vi chng t c thù (như tem bưu in, vé cưc vn ti ) - Hàng hoá mua vào b tn tht do thiên tai, ho hon, b mt, xác nh do trách nhim ca các t chc, cá nhân phi bi thưng thì thu GTGT u vào ca s hàng hoá này không ưc khu tr khi kê khai thu GTGT phi np. • Chng t s dng - Hóa ơn bán hàng - Hóa ơn giá tr gia tng • K toán chi tit - S chi tit tài khon 133 - S cái tài khon 133 • K toán tng hp - Tài khon s dng: TK 133 “Thu GTGT ưc khu tr” tài khon này theo dõi các khon thu GTGT u vào khi DN mua hàng hóa dch v. TK 133 có 2 tài khon cp 2 + TK 1331 “Thu GTGT ưc khu tr ca hàng hóa, dch v” + TK 1332 “Thu GTGT ưc khu tr ca TSC” - Ni dung kt cu tài khon thu GTGT ưc khu tr TK 133 SD K: - S thu u vào ưc - S thu u vào không ưc khu tr khu tr - S thu u vào ã ưc hoãn li Cng PS: Cng PS: SDCK: S thu u vào hin còn ưc khu tr - Mt s phơng pháp hch toán k toán thu GTGT ch yu: + Khi mua vt tư, hàng hóa, TSC dùng vào hot ng sn xut, kinh doanh hàng hóa, dch v thuc i tưng chu thu GTGT tính theo phương pháp khu tr, mua bt ng sn u tư thuc i tưng chu thu GTGT tính theo SVTH: Trn Th Kim Thùy 12 MSSV: 109 403 1142
 23. Khóa lun tt nghip GVHD: Th.S Trnh Ngc Anh phương pháp khu tr, k toán phn ánh giá tr vt tư, hàng hóa nhp kho, chi phí thu mua, vn chuyn, bc xp, thuê kho bãi,. . . t nơi mua v n nơi doanh nghip theo giá thc t bao gm giá mua chưa có thu GTGT u vào và phn ánh thu GTGT ưc khu tr, ghi: N TK 152 - Nguyên liu, vt liu N TK 153 - Công c, dng c N TK 156 - Hàng hoá N TK 211 - TSC hu hình N TK 213 - TSC vô hình N TK 217 - Bt ng sn u tư N TK 611 - Mua hàng N TK 133 - Thu GTGT ưc khu tr (1331, 1332) Có các TK 111, 112, 331 (tng giá thanh toán). + Khi mua vt tư, hàng hoá, công c, dch v dùng ngay vào sn xut, kinh doanh hàng hoá, dch v, sa cha TSC, u tư XDCB thuc i tưng chu thu GTGT tính theo phương pháp khu tr, k toán phn ánh giá tr vt tư, hàng hoá, dch v tính vào chi phí theo giá mua chưa có thu GTGT, và phn ánh thu GTGT u vào, ghi: N các TK 621, 623, 627, 641, 642, 241, 142, 242,. . . N TK 133 - Thu GTGT ưc khu tr (1331) Có TK 111, 112, 331,. . . (Tng giá thanh toán). + Nu hàng hoá nhp khu dùng vào hot ng sn xut, kinh doanh hàng hoá, dch v thuc i tưng chu thu GTGT tính theo phương pháp khu tr thì thu GTGT ca hàng nhp khu s ưc khu tr, ghi: N TK 133 - Thu GTGT ưc khu tr (1331, 1332) Có TK 333(12) - Thu và các khon phi np Nhà nưc SVTH: Trn Th Kim Thùy 13 MSSV: 109 403 1142
 24. Khóa lun tt nghip GVHD: Th.S Trnh Ngc Anh + Khi thanh lý TSC ti ơn v thì chi phí nhưng bán, thanh lý TSC ưc ghi: N TK 811-Chi phí khác N TK 133- Thu GTGT Có TK 111, 112, 331-Tng giá tr thanh toán + Khi mua hàng hoá giao bán ngay (Thuc i tưng chu thu GTGT tính theo phương pháp khu tr thu và doanh nghip np thu GTGT theo phương pháp khu tr) cho khách hàng (Không qua nhp kho), ghi: N TK 632 - Giá vn hàng bán (Giá mua chưa có thu GTGT) N TK 133 - Thu GTGT ưc khu tr (1331) Có các TK 111, 112, 331,. . . (Tng giá thanh toán) + Trưng hp hàng ã mua và ã tr li hoc hàng ã mua ưc gim giá do kém, mt phm cht thuc i tưng chu thu GTGT theo phương pháp khu tr thu, cn c vào chng t xut hàng tr li cho bên bán và các chng t liên quan, k toán phn ánh giá tr hàng ã mua và ã tr li cho ngưi bán hoc hàng ã mua ưc gim giá, thu GTGT u vào không ưc khu tr ghi: N TK 111, 112, 331 (Tng giá thanh toán) Có TK 133 - Thu GTGT ưc khu tr Có các TK 152, 153, 156, 211 + S thu GTGT u vào không ưc khu tr trong k, tính vào giá vn hàng bán trong k, ghi: N TK 632 - Giá vn hàng bán Có TK 133 - Thu GTGT ưc khu tr (1331). + Trưng hp s thu GTGT u vào không ưc khu tr có giá tr ln ưc tính vào giá vn hàng bán ra ca các k k toán sau, kt chuyn s thu GTGT u vào không ưc khu tr trong k tính vào giá vn hàng bán ca k k toán sau, ghi: SVTH: Trn Th Kim Thùy 14 MSSV: 109 403 1142
 25. Khóa lun tt nghip GVHD: Th.S Trnh Ngc Anh N TK 142 - Chi phí tr trưc ngn hn; hoc N TK 242 - Chi phí tr trưc dài hn Có TK 133 - Thu GTGT ưc khu tr (1331). + S thu GTGT u vào ưc khu tr trong k, ghi: N TK 333 - Thu và các khon phi np Nhà nưc (33311) Có TK 133 - Thu GTGT ưc khu tr (1332). + Trưng hp s thu GTGT u vào không ưc khu tr, ghi: N các TK 623, 627, 641, 642,. . . Có TK 133 - Thu GTGT ưc khu tr (1332). + Trưng hp thu GTGT ca vt tư, hàng hoá, TSC mua vào b tn tht chưa xác nh ưc nguyên nhân ch x lý, ghi: N TK 138 - Phi thu khác (1381) Có TK 133 - Thu GTGT ưc khu tr (1331, 1332). + Khi hoàn thu GTGT u vào ca hàng hoá, dch v xut khu (nu có), ghi: N các TK 111, 112,. . Có TK 133 - Thu GTGT ưc khu tr (1331). + Trưng hp thu GTGT ca vt tư, hàng hoá, TSC mua vào b tn tht khi có quyt nh x lý ca cp có thm quyn v s thu bi thưng ca các t chc, cá nhân, ghi: N các TK 111, 334,. . . (S thu bi thưng) N TK 632 - Giá vn hàng bán (Nu ưc tính vào chi phí) Có TK 138 - Phi thu khác (1381) Có TK 133 - Thu GTGT ưc khu tr (Nu xác nh ưc nguyên nhân và có quyt nh x lý ngay). SVTH: Trn Th Kim Thùy 15 MSSV: 109 403 1142
 26. Khóa lun tt nghip GVHD: Th.S Trnh Ngc Anh - Sơ hch toán thu GTGT ưc khu tr 1.2.1.3 K toán n phi thu ni b • Khái nim N phi thu ni b là các khon n phi thu phát sinh gia các ơn v trong cùng mt tng công ty, công ty như quan h gia ơn v cp trên vi ơn v trc thuc hoc gia các ơn v trc thuc vi nhau v các khon ã chi h, thu h, các khon ơn v trc thuc phi np lên, hoc ơn v cp trên phi cp xung. • Nguyên tc hch toán - Phm vi và ni dung phn ánh vào tài khon 136 thuc quan h thanh toán ni b v các khon phi thu gia ơn v cp trên và ơn v cp dưi, gia các SVTH: Trn Th Kim Thùy 16 MSSV: 109 403 1142
 27. Khóa lun tt nghip GVHD: Th.S Trnh Ngc Anh ơn v cp dưi vi nhau. Trong ó, cp trên là tng công ty, công ty là doanh nghip sn xut, kinh doanh c lp không phi là cơ quan qun lý, các ơn v cp dưi là các doanh nghip thành viên trc thuc hoc ph thuc Tng công ty, công ty nhưng phi là ơn v có t chc công tác k toán riêng. - Tài khon này không phn ánh s vn u tư mà công ty m u tư vn vào các công ty con và các khon thanh toán gia công ty m và công ty con - Tài khon 136 phi hch toán chi tit theo tng ơn v có quan h thanh toán và theo dõi riêng tng khon phi thu ni b. Tng doanh nghip cn có bin pháp ôn c gii quyt dt im các khon n phi thu ni b trong niên k toán. - Cui k k toán, phi kim tra, i chiu và xác nhn s phát sinh, s dư Tài khon 136 “Phi thu ni b”, Tài khon 336 “Phi tr ni b” vi các ơn v có quan h theo tng ni dung thanh toán. Tin hành thanh toán bù tr theo tng khon ca tng ơn v có quan h, ng thi hch toán bù tr trên 2 Tài khon 136 “Phi thu ni b” và Tài khon 336 “Phi tr ni b” (Chi tit theo tng i tưng). - Khi i chiu, nu có chênh lch, phi tìm nguyên nhân và iu chnh kp thi. • Chng t s dng - Quyt nh cp vn - Quyt nh thu hi vn - Biên bn giao nhn vn - Phiu chi, Phiu thu - Giy báo n, Giy báo có • K toán chi tit - S cái tài khon 136 - S chi tit tài khon 136 - S tng hp k toán n phi thu ni b • K toán tng hp - Tài khon s dng: TK 136 « phi thu ni b » SVTH: Trn Th Kim Thùy 17 MSSV: 109 403 1142
 28. Khóa lun tt nghip GVHD: Th.S Trnh Ngc Anh TK136 - Phi thu ni b, có 2 tài khon cp 2: + Tài khon 1361 “Vn kinh doanh ơn v trc thuc”: Tài khon này ch m ơn v cp trên (Tng công ty, công ty) phn ánh s vn kinh doanh hin có các ơn v trc thuc do ơn v cp trên cp giao trc tip hoc hình thành bng các phương thc khác. Tài kkhon này không phn ánh s vn u tư mà công ty m u tư vào các công ty con, các khon này phn ánh trên Tài khon 221 “u tư vào công ty con”. + Tài khon 1368 - Phi thu ni b khác: Phn ánh tt c các khon phi thu khác gia các ơn v ni b. - Ni dung kt cu tài khon phi thu ni b TK 136 SD K: - S vn kinh doanh giao - Thu hi vn, qu VTV cho VCD - Quyt toán vi VTV - Các khon ã chi h, - S tin thu v ni b tr h VCT, VCD - Bù tr phi thu phi tr ni b - S tin VCT phi thu - S tin VCD phi np - S tin phi thu v HH DV cho VCT, VCD Cng PS: Cng PS: SDCK: các khon n cui k còn phi thu ni b - Mt s phơng pháp hch toán k toán n phi thu ni b + Hch toán ơn v cp dưi Khi chi h, tr h cho ơn v cp trên và các ơn v ni b khác, ghi: N TK 136 - Phi thu ni b (1368) Có các TK 111, 112,. . . Cn c vào thông báo hoc chng t xác nhn ca ơn v cp trên v s ưc chia các qu doanh nghip, ghi: N TK 136 - Phi thu ni b (1368) Có các TK 414, 415, 353,. . . SVTH: Trn Th Kim Thùy 18 MSSV: 109 403 1142
 29. Khóa lun tt nghip GVHD: Th.S Trnh Ngc Anh Phi thu ơn v cp trên và các ơn v ni b khác v doanh thu bán hàng ni b, ghi: N TK 136 - Phi thu ni b (1368) Có TK 512 - Doanh thu bán hàng ni b Có TK 3331 - Thu GTGT phi np (33311). Khi nhn ưc tin hoc vt tư, tài sn ca cp trên hoc ơn v ni b khác thanh toán v các khon phi thu, ghi: N các TK 111, 112, 152, 153,. . . Có TK 136 - Phi thu ni b (1368). Bù tr các khon phi thu ni b vi các khon phi tr ni b ca cùng mt i tưng, ghi: N TK 336 - Phi tr ni b Có TK 136 - Phi thu ni b (1368). + Hch toán ơn v cp trên Khi ơn v cp trên (Tng công ty, công ty) giao vn kinh doanh cho ơn v trc thuc, ghi: N TK 136 - Phi thu ni b (1361) Có các TK 111, 112,. . . Trưng hp các ơn v trc thuc nhn vn kinh doanh trc tip t Ngân sách Nhà nưc theo s u quyn ca ơn v cp trên. Khi ơn v trc thuc thc nhn vn, ơn v cp trên ghi: N TK 136 - Phi thu ni b (1361) Có TK 411 - Ngun vn kinh doanh Trưng hp ơn v cp trên giao vn kinh doanh cho ơn v trc thuc bng tài sn c nh, ghi: SVTH: Trn Th Kim Thùy 19 MSSV: 109 403 1142
 30. Khóa lun tt nghip GVHD: Th.S Trnh Ngc Anh N TK 136 - Phi thu ni b (Giá tr còn li ca TSC) (1361) N TK 214 - Hao mòn tài sn c nh Có TK 211 - TSC hu hình (Nguyên giá). Trưng hp ơn v trc thuc phi hoàn li vn kinh doanh cho ơn v cp trên, khi nhn ưc tin do ơn v trc thuc np lên, ghi: N các TK 111, 112,. . . Có TK 136 - Phi thu ni b (1361). Thu hi vn kinh doanh ơn v trc thuc bng TSC, ghi: N TK 211- TSC hu hình Có TK 214 - Hao mòn tài sn c nh Có TK 136 - Phi thu ni b (1361). - Sơ hch toán k toán phi thu ni b • ơn v cp di S 1.3 SƠ HCH TOÁN N PHI THU NI B ( ơn v cp dưi) SVTH: Trn Th Kim Thùy 20 MSSV: 109 403 1142
 31. Khóa lun tt nghip GVHD: Th.S Trnh Ngc Anh • ơn v cp trên S 1.4 SƠ HCH TOÁN N PHI THU NI B ( ơn v cp trên) 1.2.1.4 K toán n phi thu khác • Khái nim N phi thu khác là các khon n phi thu ngoài phm vi ã phn ánh các Tài khon phi thu (131, 133, 136) và tình hình thanh toán v các khon phi thu này. • Nguyên tc hch toán - Giá tr tài sn thiu ã ưc phát hin nhưng chưa xác nh ưc nguyên nhân, phi ch x lý; - Các khon phi thu v bi thưng vt cht do cá nhân, tp th (trong và ngoài ơn v) gây ra như mt mát, hư hng vt tư, hàng hoá, tin vn,. . . ã ưc x lý bt bi thưng; - Các khon cho vay, cho mưn vt tư, tin vn có tính cht tm thi không ly lãi; SVTH: Trn Th Kim Thùy 21 MSSV: 109 403 1142
 32. Khóa lun tt nghip GVHD: Th.S Trnh Ngc Anh - Các khon ã chi cho hot ng s nghip, chi d án, chi u tư XDCB, chi phí sn xut, kinh doanh nhưng không ưc cp có thm quyn phê duyt phi thu hi; - Các khon ơn v nhn u thác xut khu chi h cho ơn v u thác xut khu v phí ngân hàng, phí giám nh hi quan, phí vn chuyn, bc vác,. . . - Các khon phi thu phát sinh khi c phn hoá công ty nhà nưc, như: Chi phí c phn hoá, tr cp cho lao ng thôi vic, mt vic, h tr ào tào li lao ng trong doanh nghip c phn hoá,. . . - Tin lãi, c tc, li nhun phi thu t các hot ng u tư tài chính;. - Các khon phi thu khác ngoài các khon trên • Chng t s dng - Phiu thu, Phiu chi - Giy báo có, Giy báo n - Biên bn kim nghim vt tư - hàng hóa, Biên bn kim kê qu, Biên bn x lý tài sn thiu • K toán chi tit - S chi tit tài khon 138 - S tng hp các khon n phi thu khác - S cái tài khon 138 • K toán tng hp - Tài khon s dng : TK 138 « Phi thu khác » TK 138 gm các TK cp 2 + TK 1381: “ Tài sn thiu ch x lý”: phn ánh giá tr tài sn thiu chưa rõ nguyên nhân còn ch x lý. + TK 1385 : « Phi thu v c phn hoá » + TK 1388: “ Phi thu khác”: phn ánh các khon thu như thu v bi thưng, các khon tin phi thu do cho mưn, các khon thu v y thác xut nhp khu, phi thu v khon nhn c tc, tin lãi u tư, các khon thu khác. - Ni dung kt cu tài khon n phi thu khác SVTH: Trn Th Kim Thùy 22 MSSV: 109 403 1142
 33. Khóa lun tt nghip GVHD: Th.S Trnh Ngc Anh TK 138 SD K: - Giá tr TS thiu ch x lý - K/C các TS thiu vào TK liên quan - thu phát sinh khi c phn - Kt chuyn KPT v CPH hóa công ty nhà nưc - S tin ã thu v các khon - phi thu tin lãi, c tc n phi thu khác li nhun ưc - Các khon phi thu khác Cng PS: Cng PS: SDCK: Các khon n phi thu SDCK: S ã thu nhiu hơn s phi thu khác chưa ưc thu - Mt s phơng pháp hch toán k toán n phi thu khác ch yu: + Trưng hp tin mt tn qu, vt tư, hàng hoá, phát hin thiu khi kim kê, chưa xác nh rõ nguyên nhân, ch x lý, ghi: N TK 138- Phi thu khác (1381) Có TK 111- Tin mt Có TK 152, 153, 155, 156-Hàng tn kho + Tài sn c nh hu hình dùng cho hot ng sn xut, kinh doanh phát hin thiu, chưa xác nh rõ nguyên nhân, ch x lý, ghi: N TK 138 - Phi thu khác (1381) (Giá tr còn li ca TSC) N TK 214 - Hao mòn TSC (Giá tr hao mòn) Có TK 211 - Tài sn c nh hu hình (Nguyên giá). + Các khon cho vay, cho mưn vt tư, tin vn tm thi và các khon phi thu khác, ghi: N TK 138 - Phi thu khác (1388) Có TK 111 - Tin mt Có TK 112 - Tin gi Ngân hàng Có TK 152 - Nguyên liu, vt liu Có TK 153 - Công c, dng c. SVTH: Trn Th Kim Thùy 23 MSSV: 109 403 1142
 34. Khóa lun tt nghip GVHD: Th.S Trnh Ngc Anh + nh k khi xác nh tin lãi phi thu và s c tc, li nhun ưc chia, ghi: N các TK 111, 112. . . (S ã thu ưc tin) N TK 138 - Phi thu khác (1388) Có TK 515 - Doanh thu hot ng tài chính. + Khi có quyt nh x lý n phi thu khác không có kh nng thu hi, ghi: N TK 111 - Tin mt N TK 334 - Phi tr ngưi lao ng N TK 139 - D phòng phi thu khó òi (Nu ưc bù p bng khon d phòng phi thu khó òi) N TK 642 - Chi phí qun lý doanh nghip Có TK 138 - Phi thu khác (1388 - Phi thu khác). ng thi ghi ơn vào Bên N TK 004 - N khó òi ã x lý - Tài khon ngoài Bng Cân i k toán. + Khi có biên bn x lý ca cp có thm quyn i vi tài sn thiu, cn c vào quyt nh x lý, ghi: N TK 632 - Giá vn hàng bán (Giá tr hao ht mt mát ca hàng tn kho sau khi tr s thu bi thưng theo quyt nh x lý) N các TK liên quan (theo quyt nh x lý) Có TK 138(1) - Phi thu khác (Tài sn thiu ch x lý). SVTH: Trn Th Kim Thùy 24 MSSV: 109 403 1142
 35. Khóa lun tt nghip GVHD: Th.S Trnh Ngc Anh • Sơ hch toán k toán n phi thu khác S 1.5 SƠ HCH TOÁN N PHI THU KHÁC 1.2.1.5 K toán d phòng n phi thu khó òi • Khái nim Tài khon này dùng phn ánh tình hình trích lp, s dng và hoàn nhp khon d phòng các khon phi thu khó òi hoc có kh nng không òi ưc vào cui niên k toán. • Nguyên tc hch toán - Phi có tên a ch, ni dung tng khon n, s tin phi thu ca tng con n trong ó ghi rõ n phi thu khó òi. - Phi có chng t gc hoc có xác nhn con n v s tin còn n chưa tr. - N phi thu t quá hn thanh tóan ghi trong hp ng kinh t, các kh ưc vay n doanh nghip ã òi nhiu ln nhưng òi chưa ưc. SVTH: Trn Th Kim Thùy 25 MSSV: 109 403 1142
 36. Khóa lun tt nghip GVHD: Th.S Trnh Ngc Anh - Nu n phi thu chưa n hn nhưng con n ang trong tình trng xem xét gii th hoc phá sn. • Chng t s dng - Bng tính d phòng, các quyt nh liên quan • K toán chi tit - S chi tit tài khon 139 - S tng hp các khon d phòng n phi thu khó òi - S cái tài khon 139 • K toán tng hp - Tài khon s dng: Tài khon: 139 - “D phòng n phi thu khó òi” - Ni dung kt cu tài khon n phi thu khó òi TK 139 SD K: -Hoàn nhp d phòng phi - Trích lp d phòng n phi thu thu khó òi cho nm k hoch -Xóa Các Khon n phi thu khó òi Cng PS: Cng PS: SDCK: s d phòng hin có cui k - Mt s phơng pháp hch toán k toán d phòng n phi thu khó òi ch yu : + Các khon n phi thu khó òi khi xác nh thc s là không òi ưc ưc phép xoá n. Vic xoá n các khon n phi thu khó òi phi theo chính sách tài chính hin hành. Cn c vào quyt nh xoá n v các khon n phi thu khó òi, ghi: N TK 139 - D phòng n phi thu khó òi N TK 642 - Chi phí qun lý doanh nghip Có TK 131 - Phi thu ca khách hàng Có TK 138 - Phi thu khác. SVTH: Trn Th Kim Thùy 26 MSSV: 109 403 1142
 37. Khóa lun tt nghip GVHD: Th.S Trnh Ngc Anh + Các khon n phi thu khó òi có th ưc bán cho Công ty mua, bán n. Khi doanh nghip hoàn thành th tc bán các khon n phi thu (ang phn ánh trên Bng Cân i k toán) cho Công ty mua, bán n và thu ưc tin, ghi: N các TK 111, 112,. . . (S tin thu ưc t vic bán khon n phi thu) N TK 139 - D phòng phi thu khó òi (S chênh lch ưc bù p bng khon d phòng phi thu khó òi) Có các TK 131, 138, + Nu s d phòng n phi thu khó òi cn trích lp k k toán này ln hơn s d phòng n phi thu khó òi ã trích lp k k toán trưc chưa s dng ht, thì s chênh lch ln hơn ưc hch toán vào chi phí, ghi: N TK 642 - Chi phí qun lý doanh nghip Có TK 139 - D phòng phi thu khó òi. + Nu s d phòng phi thu khó òi cn trích lp k k toán này nh hơn s d phòng phi thu khó òi ã trích lp k k toán trưc chưa s dng ht, thì s chênh lch ưc hoàn nhp ghi gim chi phí, ghi: N TK 139 - D phòng phi thu khó òi Có TK 642 - Chi phí qun lý doanh nghip (Chi tit hoàn nhp d phòng phi thu khó òi). SVTH: Trn Th Kim Thùy 27 MSSV: 109 403 1142
 38. Khóa lun tt nghip GVHD: Th.S Trnh Ngc Anh - Sơ hch toán k toán n phi thu khó òi S 1.6 SƠ HCH TOÁN N PHI THU KHÓ ÒI 1.2.1.6 K toán khon tm ng • Khái nim Khon tm ng là các khon tin hoc vt tư doanh nghip giao cho ngưi tm ng thc hin mt s công vic sn xut, kinh doanh hoc gii quyt mt công vic ưc giao: i mua vt tư, ký kt hp ng, i công tác • Nguyên tc hch toán - Ch tm ng cho ngưi làm ti doanh nghip khi ã thanh toán xong n c. - Chi và s dng tm ng úng mc ích. - Khi chi tiêu xong ngưi nhn tm ng phi lp bng thanh toán tm ng ính kèm vi chng t gc liên quan thanh toán và x lý s tin thanh toán tha, thiu. • Chng t s dng - Giy ngh tm ng - Phiu thu, phiu chi - Báo cáo thanh toán tm ng - Các chng t gc: Hóa ơn mua hàng, Biên lai cưc phí, vn chuyn SVTH: Trn Th Kim Thùy 28 MSSV: 109 403 1142
 39. Khóa lun tt nghip GVHD: Th.S Trnh Ngc Anh • K toán chi tit - S chi tit tài khon 141 - S tng hp các khon n tm ng - S cái tài khon 141 • K toán tng hp - Tài khon s dng: TK 141 « Tm ng » - Ni dung kt cu tài khon tm ng TK 141 SD K: -Các khon ã chi tm ng - Các khon tm ng ã thanh toán cho công nhân viên - S tin tm ng tha nhp qu, tr lương - Các khon vt tư tha nhp li kho Cng PS: Cng PS: SDCK: Các khon tm ng chưa thanh toán - Mt s phơng pháp hch toán k toán tm ng ch yu: + Khi tm ng tin mt hoc vt tư cho ngưi lao ng trong ơn v, ghi: N TK 141 - Tm ng Có các TK 111, 112, 152,. . . + Khi thc hin xong công vic ưc giao, ngưi nhn tm ng lp Bng thanh toán tm ng kèm theo các chng t gc ã ưc ký duyt quyt toán khon tm ng, ghi: N các TK 152, 153, 156, 241, 331, 621, 623, 627, 642,. . . Có TK 141 - Tm ng. + Các khon tm ng chi (hoc s dng) không ht, phi nhp li qu, nhp li kho hoc tr vào lương ca ngưi nhn tm ng, ghi: SVTH: Trn Th Kim Thùy 29 MSSV: 109 403 1142
 40. Khóa lun tt nghip GVHD: Th.S Trnh Ngc Anh N TK 111 - Tin mt N TK 152 - Nguyên liu, vt liu N TK 334 - Phi tr ngưi lao ng Có TK 141 - Tm ng. - Sơ hch toán k toán tm ng S 1.7 SƠ HCH TOÁN TM NG 1.2.1.7 K toán các khon cm c, k qu, ký cc • Khái nim * Cm c: Là vic doanh nghip mang tài sn ca mình giao cho ngưi nhn cm c gi vay vn hoc nhn các loi bo lãnh. Nhng tài sn cm c DN có th không còn quyn s dng trong thi gian cm c cho n khi thanh toán ht n vay. * Ký qu: Là vic DN gi mt khon tin hoc kim khí quí, á quí hay các giy t có giá tr vào tài khon phong ta ti ngân hàng m bo vic thc hin bo lãnh cho doanh nghip SVTH: Trn Th Kim Thùy 30 MSSV: 109 403 1142
 41. Khóa lun tt nghip GVHD: Th.S Trnh Ngc Anh * Ký cưc: Là vic doanh nghip i thuê tài sn giao cho bên cho thuê mt khon tin hoc kim khí quí, á quí hoc các vt có giá tr cao khác nhm mc ích ràng buc và nâng cao trách nhim ngưi i thuê tài sn phi qun lý. • Nguyên tc hch toán - Tài khon này phn ánh các khon tài sn, tin vn ca doanh nghip mang i cm c, ký qu, ký cưc ngn hn - Tài sn ưa i cm c, ký cưc, ký qu ưc phn ánh theo giá ghi s. Khi xut theo giá nào thì khi nhn v phn ánh theo giá ó. • Chng t s dng - Biên bn giao nhn tài sn - Phiu xut kho, Phiu nhp kho - Phiu chi, Phiu thu - Giy báo n, Giy báo có. • K toán chi tit -S chi tit tài khon 144, 244 - S tng hp các khon n th chp ngn hn, dài hn - S cái tài khon 144, 244 • K toán tng hp - Tài khon s dng TK 144 “ Cm c, ký qu, ký cưc ngn hn” hoc TK 244 “ Ký qu, ký cưc dài hn” - Ni dung kt cu tài khon cm c, ký qu, ký cưc TK 144,244 SD K: - Giá tr TS ã cm c -Giá tr TS cm c, ký cưc, ký qy ký cưc, ký qu ã nhn li hoc ã dùng toán Cng PS: Cng PS: SDCK: Giá tr TS hin còn ang cm c, ký cưc, ký qu - Mt s phơng pháp hch toán k toán cm c, ký qu, ký cc: SVTH: Trn Th Kim Thùy 31 MSSV: 109 403 1142
 42. Khóa lun tt nghip GVHD: Th.S Trnh Ngc Anh + Dùng tin mt, vàng, bc, kim khí quý, á quý hoc tin gi Ngân hàng ký cưc, ký qu ngn hn, ghi: N TK 144 , 244- Cm c, ký qu, ký cưc ngn hn, dài hn Có TK 111 - Tin mt (1111, 1112, 1113) Có TK 112 - Tin gi Ngân hàng (1121, 1122, 1123). + Trưng hp dùng tài sn c nh cm c ngn hn, ghi: N TK 144, 244 - Cm c, ký qu, ký cưc ngn hn, dài hn N TK 214 - Hao mòn tài sn c nh (Giá tr hao mòn) Có TK 211 - Tài sn c nh hu hình (Nguyên giá). + Nhn li s tin hoc vàng, bc, kim khí quý, á quý ký qu, ký cưc ngn hn, ghi: N TK 111 - Tin mt (1111, 1112, 1113) N TK 112 - Tin gi ngân hàng (1121, 1122, 1123) Có TK 144, 244 - Cm c, ký qu, ký cưc ngn hn, dài hn + Trưng hp doanh nghip không thc hin úng nhng cam kt, b pht vi phm hp ng b tr vào tin ký qu ngn hn, ghi: N TK 811 - Chi phí khác (S tin b tr) Có TK 144 - Cm c, ký qu, ký cưc ngn hn. + Trưng hp doanh nghip không thanh toán tin bán hàng cho ngưi có hàng gi bán, ngưi bán hàng ngh tr vào tin ã ký qu. Khi nhn ưc thông báo ca ngưi có hàng gi bán hoc ca ngưi bán hàng, ghi: N TK 331 - Phi tr cho ngưi bán Có TK 144 - Cm c, ký qu, ký cưc ngn hn. SVTH: Trn Th Kim Thùy 32 MSSV: 109 403 1142
 43. Khóa lun tt nghip GVHD: Th.S Trnh Ngc Anh - Sơ hch toán k toán cm c, ký qu, ký cưc S 1.8 SƠ HCH TOÁN KHON CM C, KÝ QU, KÝ CC 1.2.2 K toán n phi tr 1.2.2.1 K toán n vay ngn hn • Khái nim Tài khon này dùng phn ánh các khon tin vay ngn hn và tình hình tr n tin vay ca doanh nghip, bao gm các khon tin vay Ngân hàng, vay ca các t chc, cá nhân trong và ngoài doanh nghip. Vay ngn hn là các khon vay có thi hn tr trong vòng mt chu k sn xut, kinh doanh bình thưng hoc trong vòng mt nm tài chính. • Nguyên tc hch toán - K toán tin vay ngn hn phi theo dõi chi tit s tin ã vay, lãi vay, s tin vay ã tr (gc và lãi vay), s tin còn phi tr theo tng i tưng cho vay, theo tng kh ưc vay. - Trưng hp vay bng ngoi t, hoc tr n vay bng ngoi t phi theo dõi chi tit gc ngoi t riêng và quy i ngoi t ra ng Vit Nam theo t giá thc SVTH: Trn Th Kim Thùy 33 MSSV: 109 403 1142
 44. Khóa lun tt nghip GVHD: Th.S Trnh Ngc Anh t giao dch hoc t giá bình quân trên th trưng ngoi t liên ngân hàng do Ngân hàng Nhà nưc Vit Nam công b ti thi im phát sinh giao dch hoc theo t giá trên s k toán - Các khon chênh lch t giá thi im vay và thi im tr n vay phát sinh trong k và chênh lch t giá hi oái ánh giá li n vay bng ngoi t cui nm tài chính (Giai on SXKD) ca các khon mc tin t có gc ngoi t ưc ghi nhn ngay vào chi phí tài chính, hoc doanh thu hot ng tài chính trong nm. • Chng t s dng - Phiu thu, Phiu chi - Giy báo n - Hp ng vay • K toán chi tit - S cái TK 311 - S chi tit TK 311 - S tng hp TK 311 • K toán tng hp - Tài khon s dng: TK 311 “ Vay ngn hn” - Ni dung và kt cu tài khon TK 311 SDK -Khon vay ngn hn phát sinh -Khon vay ngn hn ã tr trong k -ánh giá t giá ngoi t gim vào -ánh giá t giá ngoi t tng cui nm vào cui nm Cng PS: Cng PS: SDCK: - Mt s phơng pháp hch toán k toán vay hn ch yu: + Vay tin mua vt tư hàng hóa v dùng cho sn xut kinh doanh SVTH: Trn Th Kim Thùy 34 MSSV: 109 403 1142
 45. Khóa lun tt nghip GVHD: Th.S Trnh Ngc Anh N TK 152, 153, 156- Vt tư, công c dng c, hàng hóa N TK 133 – Thu GTGT ưc khu tr Có TK 311- Vay ngn hn + Khi có hp ng mua, bán thanh toán bng hình thc thư tín dng, doanh nghip vay tin ngân hàng m thư tín dng, ghi: N TK 144 - Cm c, ký qu, ký cưc ngn hn Có TK 311 - Vay ngn hn. + Vay ngoi t tr n ngưi bán, tr n khách hàng, tr n dài hn, tr n vay dài hn, phi quy i ra ng Vit Nam theo t giá thc t giao dch hoc t giá bình quân liên ngân hàng ti ngày giao dch: Trưng hp t giá thc t giao dch hoc t giá bình quân liên ngân hàng nh hơn t giá ghi s k toán, ghi: N TK 331 - Phi tr cho ngưi bán (T giá ghi s k toán) N TK 315 - N dài hn n hn tr (T giá ghi s k toán) N TK 341 - Vay dài hn (T giá ghi s k toán) N TK 342 - N dài hn (T giá ghi s k toán) Có TK 311 - Vay ngn hn (T giá thc t giao dch hoc t giá bình quân liên ngân hàng) Có TK 515 - Doanh thu hot ng tài chính (S chênh lch gia t giá thc t giao dch hoc t giá bình quân liên ngân hàng nh hơn t giá ghi s k toán). Trưng hp t giá thc t giao dch hoc t giá bình quân liên ngân hàng ln hơn t giá ghi s k toán, ghi: N TK 331 - Phi tr cho ngưi bán (T giá ghi s k toán) N TK 315 - N dài hn n hn tr (T giá ghi s k toán) N TK 341 - Vay dài hn (T giá ghi s k toán) N TK 342 - N dài hn (T giá ghi s k toán) SVTH: Trn Th Kim Thùy 35 MSSV: 109 403 1142
 46. Khóa lun tt nghip GVHD: Th.S Trnh Ngc Anh N TK 635 - Chi phí tài chính (S chênh lch gia t giá thc t giao dch hoc t giá bình quân liên ngân hàng ln hơn t giá ghi s k toán). Có TK 311 - Vay ngn hn (T giá thc t giao dch hoc t giá bình quân liên ngân hàng). + Vay tin v nhp qu tin mt hoc chuyn vào tài khon tin gi ngân hàng, ghi: N các TK 111, 112 - Tin mt, tin gi ngân hàng Có TK 311 - Vay ngn hn. + Khi doanh nghip tr n tin vay ngn hn bng tin mt, tin gi Ngân hàng, ghi: N TK 311 - Vay ngn hn Có các TK 111, 112 – Tin mt, tin gi ngân hàng + Khi thanh toán n vay ngn hn bng tin mt hoc tin gi bng ngoi t trong giai on sn xut, kinh doanh: Nu phát sinh l t giá hi oái trong giao dch thanh toán n phi tr, ghi: N TK 311 - Vay ngn hn (T giá ghi s k toán) N TK 635 - Chi phí tài chính (L t giá hi oái) Có các TK 111(2), 112(2) (T giá ghi s k toán ). Nu phát sinh lãi t giá hi oái trong giao dch thanh toán n phi tr, ghi: N TK 311 - Vay ngn hn (T giá ghi s k toán) Có TK 515 - Doanh thu hot ng tài chính Có các TK 111(2), 112(2) (T giá ghi s k toán). + Cui niên k toán, s dư n vay ngn hn có gc ngoi t ưc ánh giá theo t giá giao dch bình quân liên ngân hàng do Ngân hàng Nhà nưc Vit Nam công b ti thi im cui nm tài chính: Nu phát sinh lãi t giá hi oái, ghi: SVTH: Trn Th Kim Thùy 36 MSSV: 109 403 1142
 47. Khóa lun tt nghip GVHD: Th.S Trnh Ngc Anh N TK 311 - Vay ngn hn Có TK 413 - Chênh lch t giá hi oái. Nu phát sinh l t giá hi oái, ghi: N TK 413 - Chênh lch t giá hi oái Có TK 311 - Vay ngn hn. - Sơ hch toán k toán vay ngn hn S 1.9 SƠ HCH TOÁN N VAY NGN HN SVTH: Trn Th Kim Thùy 37 MSSV: 109 403 1142
 48. Khóa lun tt nghip GVHD: Th.S Trnh Ngc Anh 1.2.2.2 K toán n phi tr ngi bán • Khái nim Phi tr cho ngưi bán thưng xy ra trong quan h mua bán vt tư, công c dng c, hàng hóa, TSC, dch v Khi DN mua chu s dn n phát sinh nghip v thanh toán n phi tr, khi DN ng trưc tin mua hàng cho ngưi bán s ny sinh mt khon tin n phi thu vi ngưi cung cp. • Nguyên tc hch toán - N phi tr cho ngưi bán, ngưi cung cp vt tư, hàng hoá, dch v, hoc cho ngưi nhn thu xây lp chính, ph cn ưc hch toán chi tit cho tng i tưng phi tr. Trong chi tit tng i tưng phi tr, tài khon này phn ánh c s tin ã ng trưc cho ngưi bán, ngưi cung cp, ngưi nhn thu xây lp nhưng chưa nhn ưc sn phm, hàng hoá, dch v, khi lưng xây lp hoàn thành bàn giao. - Không phn ánh vào tài khon này các nghip v mua vt tư, hàng hoá, dch v tr tin ngay (bng tin mt, tin séc hoc ã tr qua Ngân hàng). - Nhng vt tư, hàng hoá, dch v ã nhn, nhp kho nhưng n cui tháng vn chưa có hoá ơn thì s dng giá tm tính ghi s và phi iu chnh v giá thc t khi nhn ưc hoá ơn hoc thông báo giá chính thc ca ngưi bán. - Khi hch toán chi tit các khon này, k toán phi hch toán rõ ràng, rành mch các khon chit khu thanh toán, gim giá hàng bán ca ngưi bán, ngưi cung cp ngoài hoá ơn mua hàng. • Chng t s dng - Hóa ơn bán hàng - Hp ng mua bán - Phiu chi, Phiu thu - Giy báo n, Giy báo có • K toán chi tit - S chi tit TK 331 - S cái TK 331 SVTH: Trn Th Kim Thùy 38 MSSV: 109 403 1142
 49. Khóa lun tt nghip GVHD: Th.S Trnh Ngc Anh - S tng hp công n phi tr cho ngưi bán • K toán tng hp - Tài khon s dng: Tk 331 “ Phi tr ngưi bán” - Ni dung và kt cu tài khon TK 331 SDK - Các khon ã tr hoc ng trưc cho ngưi bán - S tin phi tr cho ngưi bán - S tin gim giá, hàng mua tr - Ngưi bán tr li tin DN ã li ng trưc - Chit khu thương mi, chit khu thanh toán ngưi bán chp -Tr giá hàng nhn theo s tin nhn gim tr ng trưc -S n iu chnh li theo hóa ơn do trưc ây ghi theo giá tm tính Cng PS: Cng PS: SDCK: - Mt s phơng pháp hch toán k toán n phi tr ngi bán ch yu: + Mua vt tư, hàng hoá chưa tr tin cho ngưi bán v nhp kho, hoc gi i bán thng không qua kho trong trưng hp hch toán hàng tn kho theo phương pháp kê khai thưng xuyên: Nu vt tư, hàng hoá mua vào dùng cho hot ng sn xut, kinh doanh hàng hoá, dch v thuc i tưng chu thu GTGT tính theo phương pháp khu tr, ghi: N TK 152 - Nguyên liu, vt liu (Giá chưa có thu GTGT) N TK 153 - Công c, dng c (Giá chưa có thu GTGT) N TK 156 - Hàng hoá (Giá chưa có thu GTGT) N TK 157 - Hàng gi i bán (Giá chưa có thu GTGT) N TK 133 - Thu GTGT ưc khu tr (1331) SVTH: Trn Th Kim Thùy 39 MSSV: 109 403 1142
 50. Khóa lun tt nghip GVHD: Th.S Trnh Ngc Anh Có TK 331 - Phi tr cho ngưi bán (Tng thanh toán). Nu vt tư, hàng hoá mua vào dùng cho hot ng sn xut, kinh doanh hàng hoá, dch v không thuc i tưng chu thu GTGT hoc thuc i tưng chu thu GTGT tính theo phương pháp trc tip, thì giá tr vt tư hàng hoá gm c thu GTGT (Tng giá thanh toán), ghi: N TK 152 - Nguyên liu, vt liu N TK 153 - Công c, dng c N TK 156 - Hàng hoá Có TK 331 - Phi tr cho ngưi bán (Tng thanh toán). + Mua vt tư, hàng hoá chưa tr tin cho ngưi bán v nhp kho, hoc gi i bán thng không qua kho trong trưng hp hch toán hàng tn kho theo phương pháp kim kê nh k: Nu vt tư, hàng hoá mua vào dùng cho hot ng sn xut, kinh doanh hàng hoá, dch v thuc i tưng chu thu GTGT theo phương pháp khu tr, ghi: N TK 611 - Mua hàng (Giá chưa có thu GTGT) N TK 133 - Thu GTGT ưc khu tr (1331) Có TK 331 - Phi tr cho ngưi bán (Tng thanh toán). Nu vt tư, hàng hoá mua vào dùng cho hot ng sn xut, kinh doanh hàng hoá, dch v không thuc i tưng chu thu GTGT hoc thuc i tưng chu thu GTGT theo phương pháp trc tip, thì giá tr vt tư, hàng hoá mua vào bao gm c thu GTGT, ghi: N TK 611 - Mua hàng (Tng giá thanh toán) Có TK 331 - Phi tr cho ngưi bán (Tng thanh toán). + Mua TSC chưa tr tin cho ngưi bán ưa vào s dng cho hot ng sn xut, kinh doanh, cn c hoá ơn ca ngưi bán, biên bn giao nhn SVTH: Trn Th Kim Thùy 40 MSSV: 109 403 1142
 51. Khóa lun tt nghip GVHD: Th.S Trnh Ngc Anh TSC và các chng t liên quan, trưng hp doanh nghip np thu GTGT tính theo phương pháp khu tr: Nu TSC mua vào s dng cho hot ng sn xut, kinh doanh hàng hoá, dch v thuc i tưng chu thu GTGT tính theo phương pháp khu tr, ghi: N TK 211 - TSC hu hình (Giá chưa có thu GTGT) N TK 213 - TSC vô hình (Giá chưa có thu GTGT) N TK 133 - Thu GTGT ưc khu tr (1332) Có TK 331 - Phi tr ngưi bán (Tng thanh toán). Nu TSC mua vào s dng cho hot ng sn xut, kinh doanh hàng hoá, dch v không thuc i tưng chu thu GTGT hoc thuc i tưng chu thu GTGT tính theo phương pháp trc tip, thì nguyên giá TSC mua vào bao gm c thu GTGT (Tng giá thanh toán), ghi: N TK 211 - TSC hu hình N TK 213 - TSC vô hình Có TK 331 - Phi tr cho ngưi bán + Nhn dch v cung cp (chi phí vn chuyn hàng hoá, in, nưc, in thoi, kim toán, tư vn, qung cáo, dch v khác) ca ngưi bán, giá tr dch v mua vào s gm c thu GTGT, hoc không bao gm thu GTGT u vào - tu theo phương pháp xác nh thu GTGT phi np, ghi: N TK 156 - Hàng hoá (1562) N TK 241 - XDCB d dang N TK 142 - Chi phí tr trưc ngn hn N TK 242 - Chi phí tr trưc dài hn N các TK 623, 627, 641, 642, 635, 811 N TK 133 - Thu GTGT ưc khu tr (1331) (nu có) Có TK 331 - Phi tr cho ngưi bán (Tng thanh toán). SVTH: Trn Th Kim Thùy 41 MSSV: 109 403 1142
 52. Khóa lun tt nghip GVHD: Th.S Trnh Ngc Anh + Chi phí hot ng tài chính, chi phí khác phi tr, ghi: N TK 635- Chi phí hot ng tài chính N Tk 811 - Chi phí khác Có TK 331 – Phi tr cho ngưi bán. + Khi thanh toán s tin phi tr cho ngưi bán vt tư, hàng hoá, ngưi cung cp dch v, ngưi nhn thu xây lp, ghi: N TK 331 - Phi tr cho ngưi bán Có các TK 111(1), 112(1), 311, 341,. . . + Tr n cho ngưi bán bng ngoi t, ghi: N TK 331 – Phi tr cho ngưi bán Có TK 111 (2), 112 (2) + Chit khu thanh toán mua vt tư, hàng hoá doanh nghip ưc hưng do thanh toán trưc thi hn phi thanh toán và tính tr vào khon n phi tr ngưi bán, ngưi cung cp, ghi: N TK 331 - Phi tr cho ngưi bán Có TK 515 - Doanh thu hot ng tài chính. + Trưng hp vt tư, hàng hoá mua vào ã nhp kho, phi tr li do không úng quy cách, phm cht ưc tính tr vào khon n phi tr ngưi bán, ghi: N TK 331 - Phi tr cho ngưi bán Có các TK 152, 153, 156,. . . (Giá tr ưc gim giá) Có TK 133 - Thu GTGT ưc khu tr (nu có). + Trưng hp ngưi bán chp thun gim giá cho s vt tư, hàng hoá doanh nghip ã mua vì không úng quy cách, phm cht và hàng hoá vn còn trong kho, ghi: SVTH: Trn Th Kim Thùy 42 MSSV: 109 403 1142
 53. Khóa lun tt nghip GVHD: Th.S Trnh Ngc Anh N TK 331 - Phi tr cho ngưi bán Có các TK 152, 153, 156,. . . (Giá tr ưc gim giá) Có TK 133 - Thu GTGT ưc khu tr (nu có). + Trưng hp các khon n phi tr cho ngưi bán không tìm ra ch n hoc ch n không òi và ưc x lý ghi tng thu nhp khác ca doanh nghip, ghi: N TK 331 - Phi tr cho ngưi bán Có TK 711 - Thu nhp khác. + Khi xác nh hoa hng i lý ưc hưng, tính vào doanh thu hoa hng v bán hàng i lý, ghi: N TK 331 - Phi tr cho ngưi bán Có TK 515 - Doanh thu bán hàng và cung cp dch v Có TK 3331 - Thu GTGT phi np (nu có). + Cui niên k toán, s dư các khon ph3i tr cho ngưi bán có gc ngoi t ưc ánh giá theo t giá giao dch bình quân trên th trưng ngoi t liên ngân hàng do Ngân hàng Nhà nưc Vit Nam công b ti thi im lp báo cáo tài chính và hch toán như sau: Nu t giá giao dch bình quân trên ht trưng ngoi t liên ngân hàng do Ngân hàng Nhà nưc Vit Nam cng b ti thi im lp báo cáo tài chính nh hơn t giá ang phn ánh trên s k toán Tài khon 331 có gc ngoi t thì s chênh lch t giá hi oái, ghi: N TK 331 - Phi tr cho ngưi bán Có TK 413 – Chênh lch t giá hi oái (4131, 4132). Nu t giá giao dch bình quân trên ht trưng ngoi t liên ngân hàng do Ngân hàng Nhà nưc Vit Nam cng b ti thi im lp báo cáo tài chính ln hơn t giá ang phn ánh trên s k toán Tài khon 331 có gc ngoi t thì s chênh lch t giá hi oái, ghi: SVTH: Trn Th Kim Thùy 43 MSSV: 109 403 1142
 54. Khóa lun tt nghip GVHD: Th.S Trnh Ngc Anh N TK 413 – Chênh lch t giá hi oái (4131, 4132) Có TK 331 - Phi tr cho ngưi bán. X lý chênh lch t giá hi oái do ánh giá li cui nm tài chính các khon phi tr cho ngưi bán có gc ngoi t theo t giá hi oái cui niên (Xem phn hưng dn TK 413). - Sơ hch toán k toán n phi tr ngưi bán S 1.10 SƠ HCH TOÁN N PHI TR CHO NGI BÁN SVTH: Trn Th Kim Thùy 44 MSSV: 109 403 1142
 55. Khóa lun tt nghip GVHD: Th.S Trnh Ngc Anh 1.2.2.3 Thu và các khon phi np cho nhà nc • Khái nim Tài khon này dùng phn ánh quan h gia doanh nghip vi Nhà nưc v các khon thu, phí, l phí và các khon khác phi np, ã np, còn phi np vào Ngân sách Nhà nưc trong k k toán nm. • Nguyên tc hch toán - Doanh nghip phi ch ng tính và xác nh s thu, phí, l phí và các khon phi np cho Nhà nưc theo lut nh và kp thi phn ánh vào s k toán s thu phi np. - Doanh nghip phi thc hin nghiêm chnh vic np y , kp thi các khon thu, phí và l phí cho Nhà nưc. Trưng hp có thông báo s thu phi np, nu có thc mc và khiu ni v mc thu, v s thu phi np theo thông báo thì cn ưc gii quyt kp thi theo quy nh. Không ưc vì bt c mt lý do gì trì hoãn vic np thu. - K toán phi m s chi tit theo dõi tng khon thu, phí, l phí và các khon phi np, ã np và còn phi np. - Doanh nghip np thu bng ngoi t phi quy i ra ng Vit Nam theo t giá quy nh ghi s k toán (nu ghi s bng ng Vit Nam). • Chng t s dng - Hóa ơn bán hàng hóa dch v - Phiu thu, phiu chi - Giy báo n, giy báo có • K toán chi tit - S cái TK 333 - S chi tit TK 333 - S tng hp các khon thu phi np nhà nưc • K toán tng hp - Tài khon s dng: TK 333 “Thu và các khon phi np nhà nưc: TK 333 có 9 TK cp 2 SVTH: Trn Th Kim Thùy 45 MSSV: 109 403 1142
 56. Khóa lun tt nghip GVHD: Th.S Trnh Ngc Anh + TK 3331 “Thu giá tr gia tng phi np”: Phn ánh s thu GTGT u ra, s thu GTGT ca hàng nhp khu phi np, s thu GTGT ã ưc khu tr, s thu GTGT ã np và còn phi np vào Ngân sách Nhà nưc. TK 3331 có 2 tài khon cp 3: TK 33311 “Thu giá tr gia tng u ra”: Dùng phn ánh s thu GTGT u ra, s thu GTGT u vào ã khu tr, s thu GTGT ca hàng bán b tr li, b gim giá, s thu GTGT phi np, ã np, còn phi np ca sn phm, hàng hoá, dch v tiêu th trong k. TK 33312 “Thu GTGT hàng nhp khu”: Dùng phn ánh s thu GTGT ca hàng nhp khu phi np, ã np, còn phi np vào Ngân sách Nhà nưc. + TK 3332 “Thu tiêu th c bit”: Phn ánh s thu tiêu th c bit phi np, ã np và còn phi np vào Ngân sách Nhà nưc. + TK 3333 “Thu xut, nhp khu”: Phn ánh s thu xut khu, thu nhp khu phi np, ã np và còn phi np vào Ngân sách Nhà nưc. + TK 3334 “Thu thu nhp doanh nghip”: Phn ánh s thu thu nhp doanh nghip phi np, ã np và còn phi np vào Ngân sách Nhà nưc. + TK 3335 “Thu thu nhp cá nhân”: Phn ánh s thu nhp cá nhân phi np, ã np và còn phi np vào Ngân sách Nhà nưc. + TK 3336 “Thu tài nguyên”: Phn ánh s thu tài nguyên phi np, ã np và còn phi np vào Ngân sách Nhà nưc. + TK 3337 “Thu nhà t, tin thuê t”: Phn ánh s thu nhà t, tin thuê t phi np, ã np và còn phi np vào Ngân sách Nhà nưc. + TK 3338 “Các loi thu khác”: Phn ánh s phi np, ã np và còn phi np v các loi thu khác không ghi vào các tài khon trên, như: Thu môn bài, thu np thay cho các t chc, các nhân nưc ngoài có hot ng kinh doanh ti Vit Nam. . . Tài khon này ưc m chi tit cho tng loi thu. + TK 3339 “Phí, l phí và các khon phi np khác”: Phn ánh s phi np, ã np và còn phi np v các khon phí, l phí, các khon phi np khác cho SVTH: Trn Th Kim Thùy 46 MSSV: 109 403 1142
 57. Khóa lun tt nghip GVHD: Th.S Trnh Ngc Anh Nhà nưc ngoài các khon ã ghi vào các tài khon t 3331 n 3338. Tài khon này còn phn ánh các khon Nhà nưc tr cp cho doanh nghip (nu có) như các khon tr cp, tr giá. - Ni dung kt cu TK 333 TK 333 SDK - Thu và các khon phi np - Thu, phí, l phí ã np nhà nưc - Các khon tin thu ưc - Các khon truy thu phi np min, gim ã ưc thôn báo - S thu GTGT ã ưc khu tr trong k - S thu GTGT ca hàng bán b tr li, b gim giá. Cng PS: Cng PS: SDCK - Mt s phơng pháp hch toán k toán thu và các khon phi np nhà nc ch yu: + Khi bán sn phm, hàng hoá, dch v thuc i tưng chu thu GTGT theo phương pháp khu tr và doanh nghip np thu GTGT tính theo phương pháp khu tr phi lp Hoá ơn GTGT, trên Hoá ơn (GTGT) phi ghi rõ giá bán chưa có thu GTGT, ph thu và phí thu thêm ngoài giá bán (nu có), thu GTGT phi np và tng giá thanh toán, k toán phn ánh doanh thu bán sn phm, hàng hoá, cung cp dch v (Theo giá bán chưa có thu GTGT) và thu GTGT, ghi: N các TK 111, 112, 131,. . . (Tng giá thanh toán) Có TK 3331 - Thu GTGT phi np (33311) Có TK 511 - Doanh thu bán hàng và cung cp dch v Có TK 512 - Doanh thu ni b. + Khi xác nh s thu xut khu, thu tiêu th c bit phi np ca hàng hoá và dch v ã tiêu th trong k, ghi: SVTH: Trn Th Kim Thùy 47 MSSV: 109 403 1142
 58. Khóa lun tt nghip GVHD: Th.S Trnh Ngc Anh N TK 511 - Doanh thu bán hàng và cung cp dch v N TK 512 - Doanh thu bán hàng ni b Có TK 3332 - Thu tiêu th c bit. + Khi nhp khu hàng hoá thuc i tưng chu thu tiêu th c bit, k toán cn c vào hoá ơn mua hàng nhp khu và thông báo np thu v s thu tiêu th c bit phi np, xác nh s thu tiêu th c bit phi np ca hàng hoá nhp khu, ghi: N các TK 152, 156, 211, 611,. . . Có TK 3332 - Thu tiêu th c bit. + Xác nh s thu tài nguyên phi np tính vào chi phí sn xut chung, ghi: N TK 627 - Chi phí sn xut chung (6278) Có TK 3336 - Thu tài nguyên. + Xác nh s thu môn bài, thu nhà t, tin thu t phi np tính vào chi phí qun lý doanh nghip, ghi: N TK 642 - Chi phí qun lý doanh nghip (6245) Có TK 3337 - Thu nhà t, tin thu t. + Cn c s thu thu nhp doanh nghip phi np vào Ngân sách Nhà nưc hàng tháng, hàng quý theo quy nh, ghi: N TK 821 - Chi phí thu thu nhp doanh nghip Có TK 3334 - Thu thu nhp doanh nghip. + Hàng tháng, khi xác nh s thu thu nhp cá nhân phi np tính trên thu nhp chu thu ca công nhân viên và ngưi lao ng khác, ghi: N TK 334 - Phi tr cho ngưi lao ng Có TK 333(5) - Thu và các khon phi np Nhà nưc. SVTH: Trn Th Kim Thùy 48 MSSV: 109 403 1142
 59. Khóa lun tt nghip GVHD: Th.S Trnh Ngc Anh + Khi tr thu nhp cho các cá nhân bên ngoài, doanh nghip phi xác nh s thu thu nhp cá nhân phi np tính trên thu nhp không thưng xuyên chu thu theo tng ln phát sinh thu nhp, ghi: Trưng hp chi tr tin thù lao, dch v bên ngoài. . . ngay cho các cá nhân bên ngoài, ghi: N các TK 623, 627, 641, 642, 635 (Tng s phi thanh toán) Có TK 333 - Thu và các khon phi np Nhà nưc (3335) (S thu thu nhp cá nhân phi khu tr). + S thu GTGT ưc khu tr trong k ưc chuyn tr vào s thu GTGT u ra , ghi: N TK 3331 - Thu GTGT phi np (33311) Có TK 133 - Thu GTGT ưc khu tr. + i vi doanh nghip np thu GTGT tính theo phương pháp khu tr và sn phm, hàng hoá ã bán b tr li, hoc ưc gim giá, hoc ưc chit khu thương mi thuc i tưng chu thu GTGT theo Phương pháp khu tr thu, k toán phn ánh s tin phi tr cho ngưi mua, doanh thu và thu GTGT ca hàng bán b tr li, hàng ưc gim giá, hàng ưc chit khu ghi: N TK 521, 531, 532 N TK 333 - Thu GTGT phi np (33311) Có các TK 111, 112, 131 (Tng giá thanh toán). + Nu s thu GTGT ưc gim, ưc tr vào s thu GTGT phi np trong k, ghi: N TK 3331 - Thu GTGT phi np (33311) Có TK 711 - Thu nhp khác. + Khi thc np thu vào Ngân sách Nhà nưc, ghi: N TK 333 – Thu và các khon phi np nhà nưc Có các TK 111, 112,. . . SVTH: Trn Th Kim Thùy 49 MSSV: 109 403 1142
 60. Khóa lun tt nghip GVHD: Th.S Trnh Ngc Anh - Sơ hch toán k toán thu và các khon phi np nhà nưc S 1.11 SƠ HCH TOÁN THU VÀ CÁC KHON PHI NP NHÀ NC 1.2.2.4 K toán n phi tr ngi lao ng • Khái nim Tài khon này dùng phn ánh các khon phi tr và tình hình thanh toán các khon phi tr cho ngưi lao ng ca doanh nghip v tin lương, tin công, tin thưng, bo him xã hi và các khon phi tr khác thuc v thu nhp ca ngưi lao ng. SVTH: Trn Th Kim Thùy 50 MSSV: 109 403 1142
 61. Khóa lun tt nghip GVHD: Th.S Trnh Ngc Anh • Nguyên tc hch toán - Phi theo dõi chi tit tng cho tng nhân viên, tng phòng ban, . • Chng t s dng - Phiu thu, phiu chi - Giy báo n - Bng lương nhân viên • K toán chi tit - S chi tit TK 334 - S cái TK 334 - S tng hp các khon phi tr ngưi lao ng • K toán tng hp - Tài khon s dng: TK 334 “ Phi tr ngưi lao ng” TK 334 có 2 TK cp 2 + TK 3341 “Phi tr công nhân viên”: Phn ánh các khon phi tr và tình hình thanh toán các khon phi tr cho công nhân viên ca doanh nghip v tin lương, tin thưng có tính cht lương, bo him xã hi và các khon phi tr khác thuc v thu nhp ca công nhân viên. + TK 3348 “Phi tr ngưi lao ng khác”: Phn ánh các khon phi tr và tình hình thanh toán các khon phi tr cho ngưi lao ng khác ngoài công nhân viên ca doanh nghip v tin công, tin thưng (nu có) có tính cht v tin công và các khon phi tr khác thuc v thu nhp ca ngưi lao ng. SVTH: Trn Th Kim Thùy 51 MSSV: 109 403 1142
 62. Khóa lun tt nghip GVHD: Th.S Trnh Ngc Anh - Ni dung kt cu TK 334 TK 334 SDK - Tr lương, thưng cho - Tin lương, tin công, thưng ngưi lao ng phi tr cho ngưi lao ng - Các khon tr cp, BHXH, -Trích BHXH, BHYT, KPC BHYT phi tr cho ngưi lao - Các khon khu tr vào tin ng lương, tin công ca ngưi lao ng - Các khon ã ng trưc cho ngưi lao dng Cng PS: Cng PS: SDCK - Mt s phơng pháp hch toán k toán phi tr ngi lao ng ch yu: + Tính tin lương, các khon ph cp theo quy nh phi tr cho ngưi lao ng, ghi: N TK 241 - Xây dng cơ bn d dang N TK 622 - Chi phí nhân công trc tip N TK 623 - Chi phí s dng máy thi công (6231) N TK 627 - Chi phí sn xut chung (6271) N TK 641 - Chi phí bán hàng (6411) N TK 642 - Chi phí qun lý doanh nghip (6421) Có TK 334 - Phi tr ngưi lao ng (3341, 3348). + Tính tin thưng phi tr cho công nhân viên: Khi xác nh s tin thưng tr công nhân viên t qu khen thưng, ghi: N TK 353 - Qu khen thưng, phúc li Có TK 334 - Phi tr ngưi lao ng (3341). Khi xut qu chi tr tin thưng, ghi: SVTH: Trn Th Kim Thùy 52 MSSV: 109 403 1142
 63. Khóa lun tt nghip GVHD: Th.S Trnh Ngc Anh N TK 334 - Phi tr ngưi lao ng (3341) Có các TK 111, 112,. . . + Tính bo him tr vào lương nhân viên, ghi: N TK 338-Phi tr khác (3383, 3384) Có TK 334- Phi tr ngưi lao ng. + Khi doanh nghip tin hành trích trưc tin lương ngh phép cho CNSX, ghi: N TK 335 – Chi phí phi tr Có TK 334 – Phi tr ngưi lao ng. + Khi xác nh ưc s tin n ca phi tr cho công nhân viên và ngưi lao ng khác ca doanh nghiêp, ghi: N các TK 622, 623, 627, 641, 642 Có TK 334 - Phi tr ngưi lao ng (3341, 3348). + Khi ng lương, tr tin n gia ca, tr lương và các khon ph cp theo lương cho nhân viên, ghi: N TK 334-Phi tr ngưi lao ng Có TK 111, 112-Tin mt, tin gi ngân hàng. + Các khon phi khu tr vào lương và thu nhp ca công nhân viên và ngưi lao ng ca doanh nghip như tin tm ng chưa chi ht, bo him y t, bo him xã hi, tin thu bi thưng v tài sn thiu theo quyt nh x lý. . . ghi: N TK 334 - Phi tr ngưi lao ng (3341, 3348) Có TK 141 - Tm ng Có TK 338 - Phi tr, phi np khác Có TK 138 - Phi thu khác. + Tính tin thu thu nhp cá nhân ca công nhân viên và ngưi lao ng khác ca doanh nghip phi np Nhà nưc, ghi: SVTH: Trn Th Kim Thùy 53 MSSV: 109 403 1142
 64. Khóa lun tt nghip GVHD: Th.S Trnh Ngc Anh N TK 334 - Phi tr ngưi lao ng (3341, 3348) Có TK 333(5) - Thu và các khon phi np Nhà nưc. + Trưng hp tr lương hoc thưng cho công nhân viên và ngưi lao ng khác ca doanh nghip bng sn phm, hàng hoá: i vi sn phm, hàng hoá thuc i tưng chu thu GTGT tính theo phương pháp khu tr, k toán phn ánh doanh thu bán hàng ni b theo giá bán chưa có thu GTGT, ghi: N TK 334 - Phi tr ngưi lao ng (3341, 3348) Có TK 3331 - Thu GTGT phi np (33311) Có TK 512 - Doanh thu bán hàng ni b. i vi sn phm, hàng hoá không thuc i tưng chu thu GTGT hoc thuc i tưng chu thu GTGT tính theo phương pháp trc tip, k toán phn ánh doanh thu bán hàng ni b theo giá thanh toán, ghi: N TK 334 - Phi tr ngưi lao ng (3341, 3348) Có TK 512 - Doanh thu bán hàng ni b. SVTH: Trn Th Kim Thùy 54 MSSV: 109 403 1142
 65. Khóa lun tt nghip GVHD: Th.S Trnh Ngc Anh - Sơ hch toán phi tr cho ngưi lao ng S 1.12 SƠ HCH TOÁN PHI TR NGI LAO NG 1.2.2.5 K toán n phi tr ni b • Khái nim Tài khon này dùng phn ánh tình hình thanh toán các khon phi tr gia doanh nghip c lp vi các ơn v trc thuc, ph thuc trong mt doanh nghip c lp, Tng công ty, công ty v các khon phi tr, phi np, phi cp hoc các khon mà các ơn v trong doanh nghip c lp ã chi, ã thu h cp trên, cp dưi hoc ơn v thành viên khác. SVTH: Trn Th Kim Thùy 55 MSSV: 109 403 1142
 66. Khóa lun tt nghip GVHD: Th.S Trnh Ngc Anh • Nguyên tc hch toán - Phn ánh các ni dung kinh t v quan h thanh toán ni b i vi các khon phi tr gia cp trên vi cp dưi, gia các ơn v thành viên trong ni b doanh nghip - Phn ánh chi tit cho tng ơn v có quan h thanh toán. - Cui k k toán kim tra i chiu tài khon 136 và 336 theo tng ni dung thanh toán ni b lp biên bn bù tr. • Chng t s dng - Phiu chi, phiu thu - Giy báo n, giy báo có - Các chng t khác có liên quan, • K toán chi tit - S cái TK 336 - S chi tit TK 336 - S tng hp các khon phi tr ni b • K toán tng hp - Tài khon s dng: TK 336 “Phi tr ni b” - Ni dung và kt cu TK 336 TK 336 SDK - S tin ã cp cho ơn v - S tin phi np cho cp trên, cp dưi phi cp cho cp dưi -S tin ã np cho ơn v - S tin phi tr cho các ơn v cp trên khác trong ni b - S tin ã tr v các khon chi h hay thu h trong ni b Cng PS: Cng PS: SDCK - Mt s phơng pháp hch toán k toán phi tr ni b ( ơn v trc thuc) ch yu: SVTH: Trn Th Kim Thùy 56 MSSV: 109 403 1142
 67. Khóa lun tt nghip GVHD: Th.S Trnh Ngc Anh + nh k tính vào chi phí qun lý doanh nghip s phi np cho Tng công ty, Công ty v phí qun lý, ghi: N TK 642 - Chi phí qun lý doanh nghip Có TK 336 - Phi tr ni b. + Tính s phi np v các qu u tư phát trin, qu d phòng tài chính, qu khen thưng, phúc li theo qui nh cho Tng công ty, Công ty, ghi: N TK 414 - Qu u tư phát trin N TK 415 - Qu d phòng tài chính N TK 353 - Qu khen thưng, phúc li Có TK 336 - Phi tr ni b. + Tính s li nhun phi np v Tng công ty, Công ty, ghi: N TK 421 - Li nhun chưa phân phi Có TK 336 - Phi tr ni b. + S tin phi tr cho Tng công ty, Công ty và các ơn v ni b khác v các khon ã ưc Tng công ty, Công ty và các ơn v ni b khác chi h, tr h, ghi: N TK 152 - Nguyên liu, vt liu N TK 153 - Công c, dng c N TK 331 - Phi tr cho ngưi bán N TK 641 - Chi phí bán hàng N TK 642 - Chi phí qun lý doanh nghip Có TK 336 - Phi tr ni b. + Khi thu tin h Tng công ty, Công ty và các ơn v ni b khác, ghi: N các TK 111, 112,. . . Có TK 336 - Phi tr ni b. SVTH: Trn Th Kim Thùy 57 MSSV: 109 403 1142
 68. Khóa lun tt nghip GVHD: Th.S Trnh Ngc Anh + Khi nhn ưc hàng ca Tng công ty, Công ty, hoc ơn v khác trong Tng công ty, Công ty, cn c vào phiu xut kho kim vn chuyn ni b và các chng t có liên quan, ghi: N TK 156 - Hàng hoá (Giá bán ni b) Có TK 336 - Phi tr ni b. + Khi ơn v trc thuc hch toán ph thuc nhn ưc Hoá ơn GTGT và hàng hoá do Tng công ty, Công ty giao cho bán, k toán cn c vào Hoá ơn GTGT và các chng t liên quan phn ánh giá vn hàng hoá nhp kho theo giá bán ni b chưa có thu GTGT, thu GTGT u vào ưc khu tr, ghi: N TK 155, 156 (Giá bán ni b chưa có thu GTGT) N TK 133 - Thu GTGT ưc khu tr Có các TK 336 (Tng giá thanh toán ni b). + Khi ơn v trc thuc, hch toán ph thuc nhn ưc sn phm ca Tng công ty, Công ty iu ng, giao bán, cn c vào phiu xut kho kiêm vn chuyn ni b và các chng t có liên quan, ghi: N TK 155 - Thành phm (Giá bán ni b) Có TK 336 - Phi tr ni b. + Khi vay tin ơn v cp trên (Công ty, Tng công ty) và các ơn v ni b, ghi: N các TK 111, 112,. . . Có TK 336 - Phi tr ni b. + Khi tr tin cho Tng công ty, Công ty và các ơn v ni b v các khon phi tr, phi np, chi h, thu h, ghi: N TK 336 - Phi tr ni b Có các TK 111, 112,. . . + Bù tr gia các khon phi thu ca Tng công ty, Công ty, các ơn v khác trong Tng công ty, Công ty vi các khon phi np, phi tr Tng công ty, SVTH: Trn Th Kim Thùy 58 MSSV: 109 403 1142
 69. Khóa lun tt nghip GVHD: Th.S Trnh Ngc Anh Công ty và các ơn v khác trong Tng công ty, Công ty (Ch bù tr trong quan h phi thu, phi tr vi mt ơn v ni b trong Tng công ty, Công ty), ghi: N TK 336 - Phi tr ni b Có TK 336 - Phi tr ni b. - Sơ hch toán k toán phi tr ni b S 1.13 SƠ HCH TOÁN PHI TR NI B SVTH: Trn Th Kim Thùy 59 MSSV: 109 403 1142
 70. Khóa lun tt nghip GVHD: Th.S Trnh Ngc Anh 1.2.2.6 K toán n phi tr khác • Khái nim Tài khon này dùng phn ánh tình hình thanh toán v các khon phi tr, phi np ngoài ni dung ã phn ánh các tài khon khác thuc nhóm TK 33 (t TK 331 n TK 337). Tài khon này cng ưc dùng hch toán doanh thu nhn trưc v các dchv ã cung cp cho khách hàng, chênh lch ánh giá li các tài sn ưa i góp vn liên doanh và các khon chênh lch giá phát sinh trong giao dch bán thuê li tài sn là thuê tài chính hoc thuê hot ng. • Nguyên tc hch toán - Giá tr tài sn tha chưa xác nh rõ nguyên nhân, còn ch quyt nh x lý ca cp có thm quyn. - Giá tr tài sn tha phi tr cho các cá nhân, tp th theo quyt nh ca cp có thm quyn ghi trong biên bn x lý, nu ã xác nh ưc nguyên nhân. - Tình hình trích và thanh toán các khon bo him xã hi, bo him y t, và kinh phí công oàn. - Các khon khu tr vào tin lương ca công nhân viên theo quyt nh ca tòa án như tin nuôi con khi ly d, con ngoài giá thú, các khon thu h, n bù, - Các khon phi tr cho các ơn v bên ngoài do nhn ký qu, ký cưc ngn hn. - Các khon lãi phi tr cho các bên liên doanh, c thc phi tr cho các c ông. - Các khon i vay i mưn vt tư có tính cht tm thi. - Các khon tin nhn t ơn v y thác xut – nhp khu hoc nhn i lý bán hàng np thay các loi thu xut nhp khu, thu GTGT hàng nhp khu. - S tin thu trưc ca khách hàng trong nhiu k k toán v cung cp dch cho thuê tài sn, cho thuê cơ s h tng, - Các khon phi tr, phi np khác, • Chng t s dng SVTH: Trn Th Kim Thùy 60 MSSV: 109 403 1142
 71. Khóa lun tt nghip GVHD: Th.S Trnh Ngc Anh - Phiu thu, Phiu chi - Phiu nhp, phiu xut - Hóa ơn bán hàng • K toán chi tit - S cái TK 338 - S chi tit TK 338 - S tng hp các khon phi tr khác • K toán tng hp - Tài khon s dng: TK 338 “ Phi tr khác” TK 338 có 8 TK cp 2 + TK 3381 “Tài sn tha ch gii quyt”: Phn ánh giá tr tài sn tha chưa xác nh rõ nguyên nhân, còn ch quyt nh x lý ca cp có thm quyn. Trưng hp giá tr tài sn tha ã xác nh ưc nguyên nhân và có biên bn x lý thì ưc ghi ngay vào các tài khon liên quan, không hch toán qua Tài khon 338 (3381). + TK 3382 “Kinh phí công oàn”: Phn ánh tình hình trích và thanh toán kinh phí công oàn ơn v. + TK 3383 “Bo him xã hi”: Phn ánh tình hình trích và thanh toán bo him xã hi ca ơn v. + TK 3384 “Bo him y t”: Phn ánh tình hình trích và thanh toán bo him y t theo quy nh. + TK 3385 “Phi tr v c phn hoá”: Phn ánh s phi tr v tin thu bán c phn thuc vn Nhà nưc, tin thu h các khon phi thu và tin thu v nhưng bán tài sn ưc loi tr không tính vào giá tr doanh nghip và các khon phi tr khác theo qui nh. + TK 3386 “Nhn ký qu, ký cưc ngn hn”: Phn ánh s tin mà ơn v nhn ký qu, ký cưc ca các ơn v, cá nhân bên ngoài ơn v vi thi gian dưi 1 nm, m bo cho các dch v liên quan n hot ng sn xut, kinh doanh ưc thc hin úng hp ng kinh t ã ký kt. SVTH: Trn Th Kim Thùy 61 MSSV: 109 403 1142
 72. Khóa lun tt nghip GVHD: Th.S Trnh Ngc Anh + TK 3387 “Doanh thu chưa thc hin”: Phn ánh s hin có và tình hình tng, gim doanh thu chưa thc hin ca doanh nghip ca doanh nghip trong k k toánKhông hch toán vào tài khon này s tin nhn trưc ca ngưi mua mà doanh nghip chưa cung cp sn phm, hàng hoá, dch v. + TK 3388 “Phi tr, phi np khác”: Phn ánh các khon phi tr khác ca ơn v ngoài ni dung các khon phi tr ã phn ánh trên các Tài khon t TK 331 n TK 3381 n TK 3384 và TK 3387. - Mt s phơng pháp hch toán k toán n phi tr khác ch yu: + Trưng hp TSC phát hin tha chưa xác nh rõ nguyên nhân phi ch gii quyt ghi: N TK 211 - TSC hu hình (Nguyên giá) Có TK 214 - Hao mòn TSC (Giá tr hao mòn) Có TK 338(1) - Phi tr, phi np khác (Giá tr còn li). ng thi, cn c h sơ TSC ghi tng TSC trên s TSC. + Trưng hp vt tư, hàng hoá, tin mt ti qu phát hin tha qua kim kê chưa xác nh rõ nguyên nhân phi ch gii quyt, ghi: N TK 111 - Tin mt N TK 152 , 153, 155, 156 - Có TK 338 - Phi tr, phi np khác (3381). + Hàng tháng trích bo him xã hi, bo him y t và kinh phí công oàn vào chi phí sn xut, kinh doanh, ghi: N TK 623 - Chi phí s dng máy thi công N TK 622 - Chi phí nhân công trc tip N TK 627 - Chi phí sn xut chung N TK 641 - Chi phí bán hàng N TK 642 - Chi phí qun lý doanh nghip Có TK 338 - Phi tr, phi np khác (3382, 3383, 3384). SVTH: Trn Th Kim Thùy 62 MSSV: 109 403 1142
 73. Khóa lun tt nghip GVHD: Th.S Trnh Ngc Anh + Tính s tin bo him y t, bo him xã hi tr vào lương ca công nhân viên, ghi: N TK 334 - Phi tr ngưi lao ng Có TK 338 - Phi tr, phi np khác (3384). + Khi xác nh s lãi phi tr cho các bên tham gia liên doanh, c tc phi tr cho các c ông theo quyt nh ca i hi c ông, ghi: N TK 421 - Li nhun chưa phân phi Có TK 338 - Phi tr, phi np khác (3388). + Khi nhn tin ca khách hàng tr trưc v cho thuê TSC, BS u tư trong nhiu nm, k toán phn ánh doanh thu chưa thc hin theo giá chưa có thu GTGT, ghi: N các TK 111, 112, . . . (Tng s tin nhn trưc) Có TK 3387- Doanh thu chưa thc hin Có TK 3331 - Thu GTGT phi np (33311). + Khi có biên bn x lý ca cp có thm quyn v s tài sn tha, k toán cn c vào quyt nh x lý ghi vào các tài khon liên quan, ghi: N TK 338 - Phi tr, phi np khác (3381) Có TK 411 - Ngun vn kinh doanh; hoc Có TK 441 - Ngun vn u tư XDCB Có TK 642 - Chi phí qun lý doanh nghip + Np bo him xã hi, kinh phí công oàn cho cơ quan qun lý qu và khi mua th bo him y t cho công nhân viên, ghi: N TK 338 - Phi tr, phi np khác Có các TK 111, 112,. . . + Khi tính và ghi nhn doanh thu ca tng k k toán, ghi: SVTH: Trn Th Kim Thùy 63 MSSV: 109 403 1142
 74. Khóa lun tt nghip GVHD: Th.S Trnh Ngc Anh N TK 3387 - Doanh thu chưa thc hin Có TK 511- Doanh thu bán hàng và cung cp dch v (5113, 5117). + i vi các khon tin pht ưc khu tr và tin nhn ký qu, ký cưc hoc các khon phi tr không ai òi, ghi: N TK 338- Các khon phi tr, phi np khác (3386, 3388) Có TK 711 – Thu nhp khác. - Sơ hch toán k toán phi tr khác S 1.14 SƠ HCH TOÁN N PHI TR, PHI NP KHÁC SVTH: Trn Th Kim Thùy 64 MSSV: 109 403 1142
 75. Khóa lun tt nghip GVHD: Th.S Trnh Ngc Anh Tóm li: Qua chương 1 Tôi ã trình bày chi tit v k toán n phi thu- n phi tr bao gm các ni dung sau: khái nim, nguyên tc hch toán, chng t s dng, k toán chi tit và k toán tng hp (nêu ra mt s phương pháp hch toán t ó lên sơ hch toán k toán các tài khon liên quan). SVTH: Trn Th Kim Thùy 65 MSSV: 109 403 1142
 76. Khóa lun tt nghip GVHD: Th.S Trnh Ngc Anh CHƠNGH 2: T C TRNG T CHC CÔNG TÁC K TOÁN N PHI THU – N PHI TR TI CÔNG TY C PHN T VN VÀ GIAO NHN VN HNH ( EVERGOOD CLC) 2.1 Gii thiu chung v Công Ty CP Tư Vn và Giao Nhn Vn Hnh 2.1.1 Quá trình hình thành và phát trin ti công ty 2.1.1.1 Quá trình hình thành và phát trin Công Ty Tên ting Vit: CÔNG TY C PHN T VN VÀ GIAO NHN VN HNH Tên ting Anh: EVERGOOD CONSULTANT AND LOGISTTICS CORPORATION Tên vit tc: EVERGOOD C.L.C Tr s chính: 273/5 Nguyn Trng Tuyn, Phưng 10, Q.Phú Nhun, TP.HCM Giy chng nhn KKD : S 4103008954 Mã s thu : 0305416676 in thoi : 3 86 80 940 Fax : 3 86 80 942 Email chung : info@evergood.com.vn Website : evergood.com.vn Hình thc kinh doanh: Là công ty c phn, do mt c ông chính là công ty TNHH Dch v- Tư Vn-Thương Mi Vn Hnh và các c ông khác sánh lp. Công ty C Phn Tư Vn Và Giao Nhn Vn Hnh ưc thành lp chính thc vào ngày 02/01/2008 vi s vn iu l là 800.000.000, mc tiêu chính là cung cp dch v tư vn u tư, khai thuê hi quan, giao nhn hàng hóa xut nhp khu cho các DN hot ng theo lut DN (DDI), lut u tư trc tip nưc ngoài (FDI), ti Vit Nam. Trong sut thi gian qua, chính s nhit tình và lòng say mê ngh nghip ca tp th cán b công nhân viên ã giúp công ty vưt qua ưc SVTH: Trn Th Kim Thùy 66 MSSV: 109 403 1142
 77. Khóa lun tt nghip GVHD: Th.S Trnh Ngc Anh nhng khó khn và t ưc nhng thành tích y khích l, ưc ánh giá là DN y nng ng, ang phát trin và ha hn nhìêu thành công. 2.1.2.1 Lnh vc kinh doanh ca Công Ty - Dch v tư vn u tư - Dch v xut nhp khu - Dch v kinh t - tài chính 2.1.3.1 Ngun lc ca Công Ty Công Ty C Phn Tư Vn Và Giao Nhn Vn Hnh có i ng cán b, nhân viên vng vàng v trình hc vn và có nhiu kinh nghim trong các lnh vc hot ng ca công ty, trong ó phn ln là thc s, c nhân kinh t, Evergood cam kt tha mãn các yêu cu ca khách hàng và cung cp dch v mt cách thun tin nht, m bo cht lưng và có giá c cnh tranh. Evergood xây dng thương hiu vi tư cách mt doanh nghip hưng ti khách hàng qua vic chm sóc và h tr nhng iu kin tt nht cho li ích ca mi doanh nghip. Do ó tt c cán b nhân viên Evergood iu thm nhun s mnh ca công ty, ng tâm hip lc, luôn bám sát thc t, làm vic say mê và nuôi khát vng m rng th trưng nhm mang n nhng dch v có cht lưng tt nht cho vic chm sóc nhu cu ca cng ng và hưng v s phát trin lâu dài ca thương hiu EVERGOOD CLC. 2.1.2 Chc nng và nhim v 2.1.2.1 Chc nng ca công ty Trong quá trình hình thành và phát trin sut 12 nm qua công ty ã không ngng n lc mang n cho quý khách hàng dch v tt nht, gii pháp ti ưu, an toàn, hiu qu vi chi phí hp lý, luôn ưc khách hàng tín nhim, chúng tôi luôn cung cp dch v: • Dch v xut nhp khu Kinh doanh thương mi, xut nhp khu trc tip và làm i lý phân phi. Thay mt ch hàng thc hin th tc trn gói khai thuê hi quan và giao nhn hàng hóa xut nhp khu may mc, thit b, vt tư, nguyên vt liu SVTH: Trn Th Kim Thùy 67 MSSV: 109 403 1142
 78. Khóa lun tt nghip GVHD: Th.S Trnh Ngc Anh Tư vn, lp h sơ, xin giy phép, son tho, ký kt, thc hin và thanh lý hp ng mua bán ngoi thương, gia công, sn xut, xut khu. Nhn y thác xut- nhp khu hàng hóa và cung cp dch v thương mi. • Dch v tư vn Tư vn u tư thành lp DN, tư vn pháp lý, tái cu trúc DN. Cung cp thông tin kinh t, nghiên cu th trưng trong lnh vc àu tư thương mi, xut nhp khu, giúp nhng nhà àu tư nưc ngoài thnh th nhng hưng dn, ch trương du tư t cơ quan thm quyn ti Vit Nam Hưng dn k toán và tư vn thu, dch v nhà t, môi gii bt ng sn, cung ng lao ng trình cao. • Dch v k toán K toán DN, k toán tài chính, thu 2.1.2.2 Nhim v ca công ty - áp ng yêu thun tin nht cho khách hàng -Tuân th các chính sách ca nhà nưc v kinh t tài chính, xut nhp khu phù hp vi pháp lut Vit Nam. -Thc hin các chính sách ca Vit Nam v lao ng, nâng cao mc sng ca nhân viên. -Nm bt mc tiêu phát trin kinh t xã hi trong th trưng có nh hưng SXKD góp phn phát trin xã hi. Nhy bén trong cơ ch th trưng kp thi sn xut và tiêu th áp ng ưc nhu cu ca th trưng. -Tng cưng công tác hch toán kinh doanh, qun lý cht ch các chi phí qun lý sn xut và chi phí qun lý doanh nghip, m bo kinh doanh có hiu qu và tích ly vn. - Chu trách nhim vi khách hàng v các hp ng ã ký. - Chu trách nhim bo tn ngun vn ca công ty, bo m hch toán kinh t y , chu trách nhim n i vay và làm tròn ngha v i vi nhân sách nhà nưc. SVTH: Trn Th Kim Thùy 68 MSSV: 109 403 1142
 79. Khóa lun tt nghip GVHD: Th.S Trnh Ngc Anh 2.1.3 T chc b máy qun lý ti Công Ty 2.1.3.1 Cơ cu t chc ca công ty S 2.1 SƠ CƠ CU T CHC CÔNG TY C PHN T VN VÀ GIAO NHN VN HNH SVTH: Trn Th Kim Thùy 69 MSSV: 109 403 1142
 80. Khóa lun tt nghip GVHD: Th.S Trnh Ngc Anh 2.1.3.2 Phân câp qun lý ti công ty Hi ng qun tr: Là cơ quan qun lý ca công ty, có toàn quyn nhân danh công ty quyt nh mi vn liên quan n quyn li công ty, nhng vn thuc thm quyn ca i hi ng c ông. Tng giám c: Là ngưi iu hành công vic kinh doanh hng ngày ca công ty, chu s giám sát ca hi ng qun tr, chu trách nhim trưc hi ng qun tr và chu trách nhim trưc pháp lut v vic thưc hin quyn và nhim v ưc giao. Nhim k tng giám c không quá nm nm, có th ưc b nhim li vi s nhim k không hn ch, cng là ngưi iu hành cao nht, chu trách nhim hoàn toàn mi hot ng và hoch nh chin lưc, nh hưng kinh doanh ca công ty, qun lý và s dng s nhân viên ưc công ty tuyn dng trên cơ s b trí phù hp nhn phát huy tt i ng nhân viên. Phó tng giám c: H tr tng giám c iu hành chung mi hot ng ca công ty, chuyên trách mt hay nhiu mãn công vic theo phm vi ưc y quyn. Trưng phòng hành chánh – nhân s: - T chc thc hin công tác vn thư, lưu tr, thông tin liên lc và bo mt thông tin trong công ty. - T chc thc hin các th tc hành chính ng ký kinh doanh, ng ký iu kin hot ng cho công ty. - Làm u mi tư vn pháp lut, kim tra tính hp pháp các hp ng ngoi thương cho các b phn ơn v trong công ty. - Hoch nh ngun nhân lc: xut chính sách nhân s và lp quy hoch nhân s k tha áp ng nhu cu công ty. - Xây dng và thc hin các ch lương, thưng và ãi ng i vi ngưi lao ng. SVTH: Trn Th Kim Thùy 70 MSSV: 109 403 1142
 81. Khóa lun tt nghip GVHD: Th.S Trnh Ngc Anh - xut cơ cu t chc, taí t chc b máy làm vic ca công ty và ch trì xây dng chc nng nhim v tng b phn. Trưng phòng phát trin kinh doanh: - Khai thác khách hàng, tìm và ký kt các hp ng kinh t, ph trách vic hoàn thin các th tc thanh toán công n cng như các tài liu công n, nghim thu, bàn giao tài liu, ng thi phi hp vi phòng k toán trong vic xác nh chính sách công n ca khách hàng, có k hoch thu n và khai thác khách hàng, - Tìm kim cơ hi kinh doanh. - T chc trin khai thc hin và qun lý các chin lưc Marketing - Phát trin khách hàng. - Qun lý – chm sóc khách hàng - Thay mt tng giám c t chc trin khai tt c các chc nng trên theo thm quyn. Trưng phòng tư vn: - Nghiên cu, cp nht vn bn pháp lut mt cách có h thng - Xây dng và hoàn thin nghip v chuyên môn trong lnh vc tư vn. - Cung cp các gii pháp dch v tư vn u tư, qun tr DN, qun lý d án, tư vn thành lp DN, tư vn khác theo chc nng và ngành ngh kinh doanh ca công ty. - Thay mt tng giám c t chc trin khai tt c các chc nng trên theo thm quyn. Trưng phòng xut nhp khu: - Nghiên cu, cp nht vn bn pháp lut liên quan Logistics mt cách có h thng - Xây dng và hoàn thin nghip v chuyên môn trong lnh vc Logistics - Cung cp các gii pháp dch v Logistics theo chc nng và ngành ngh kinh doanh ca công ty. SVTH: Trn Th Kim Thùy 71 MSSV: 109 403 1142
 82. Khóa lun tt nghip GVHD: Th.S Trnh Ngc Anh - Thay mt tng giám c t chc trin khai tt c các chc nng trên theo thm quyn. K toán trưng: - T chc trin khai thc hin, phân giao công vic cho các k toán viên và qun lý chung hot ng ca phòng k toán gm: - Kim tra, kim soát các khon thu – chi, mua – bán, thanh toán hp l, hp lý, úng thi gian yêu cu ca lut k toán, chính sách cht lưng và mc tiêu cht lưng công ty. - Theo dõi và x lý kp thi các phát sinh v vn, hàng – tin, tin – hàng. - Lp báo cáo tài chính, k toán ni b úng quy dnh ca b tài chính theo k quy nh. - Phân tích thông tin s liu k toán, tham mưu, xut các gii pháp phc v nhu cu qun tr và quyt nh kinh t, tài chính ca công ty. - Qun lý công ty trong lnh vc tài chính, k toán nhm phc v và phn ánh úng, trung thc nht nng lc ca công ty v tài chính, nhm ánh giá tham mưu trong lnh vc qun lý cho Ban Giám c. 2.1.4 T chc b máy k toán ti công ty 2.1.4.1 Hình thc t chc b máy k toán ti công ty Sơ t chc b máy k toán S 2.2 SƠ T CHC B MÁY K TOÁN K toán trưng K toán tng hp K toán thanh K toán K toán tin K toán K toán toán- DT công n lương thu ngân hàng SVTH: Trn Th Kim Thùy 72 MSSV: 109 403 1142
 83. Khóa lun tt nghip GVHD: Th.S Trnh Ngc Anh Chc nng và nhim v ca tng chc v trong phòng k toán K toán trưng: Chu trách nhim trc tip trưc Tng Giám c. Bo m công tác k toán theo úng tin , chính sách nhà nưc và quy nh ca công ty. ng thi cung cp y , chính xác, kp thi các thông tin k toán cho Ban lãnh o có liên quan. K toán tng hp: Theo dõi tng hp s liu, báo cáo thu hi vn công ty, cp nht công tác nht ký chung, báo cáo quyt toán ca công ty. Ngoài công vic ca ngưi k toán tng hp còn giúp cho k toán trưng, thay mt k toán trưng gii quyt các công vic ưc phân công K toán thanh toán – doanh thu: Kim tra tính hp pháp ca các chng t trưc khi lp phiu thu, chi, hoá ơn GTGT, cùng th qu kim tra, i chiu s dng tn qu s sách và thc t theo dõi chi tit các khon ký qu. K toán công n: Làm nhim v kim tra chng t th tc liên quan n tm ng, công n vào s chi tit. Theo dõi phi thu, phi tr. Có trách nhim ôn c khách hàng phi thu n. K toán tin lưng: Thanh toán lương, thưng, ph cp cho các ơn v theo lnh ca giám c, thanh toán BHXH, BHYT, BHTN cho ngưi lao ng theo quy nh, theo dõi vic trích lp và s dng qu lương ca công ty, thanh toán các khon thu, chi ca công oàn. K toán thu: Theo dõi, kê khai các khon thu phi np như: thu TNDN, thu GTGT, thu li tc. Thc hin các công tác khai báo thu nh k. K toán ngân hàng: Theo dõi các khon tin gi ngân hàng, các khon vay ngân hàng. Thc hin các giao dch vi ngân hàng. 2.1.4.2 H thng tài khon s dng Công ty s dng h thng tài khon k toán ban hành heo quyt nh s 48/2006/Q-BTC ngày 14/09/2006 ca b tài chính và thông tư 138/2011/TT-BTC ngày 04/10/2011. 2.1.4.3 Hình thc k toán áp dng SVTH: Trn Th Kim Thùy 73 MSSV: 109 403 1142
 84. Khóa lun tt nghip GVHD: Th.S Trnh Ngc Anh T khi thành lp công ty ã chn hình thc k toán là Nht Ký Chung và s dng phn mm k toán Misa vào vic hch toán trên máy vi tinh theo quyt nh 48/2006/Q-BTC ngày 14/09/2006 v vic ban hành ch k toán cho doanh nghip va và nh và thông tư 138/2011/TT-BTC ngày 04/10/2011. ây là mt hình thc phù hp vi mi loi hình kinh doanh và t bit thun tin cho nhng ơn v s dng phn mm k toán như công ty C Phn Tư Vn Và Giao Nhn Vn Hnh. S hình thc k toán máy S 2.3 SƠ HÌNH THC K TOÁN MÁY CHNG T K TOÁN S K TOÁN - S TNG PHN MM HP K TOÁN - S CHI TIT BNG TNG - BÁO CÁO HP CHNG TÀI CHÍNH T K TOÁN - BÁO CAO CÙNG LOI MÁY VI TÍNH K TOÁN QUN TR Ghi chú: Nhp s hng ngày In s, báo cáo cui tháng, cui nm i chiu, kim tra SVTH: Trn Th Kim Thùy 74 MSSV: 109 403 1142
 85. Khóa lun tt nghip GVHD: Th.S Trnh Ngc Anh Quy trình: Hng ngày t các chng t gc k toán chuyn s liu vào s nht ký chung và s, th k toán chi tit, s nht ký c bit. T nht ký chung, k toán chuyn s liu vào s cái chi tit cho tng tài khon tương ng. kim tra sai sót trong quá trình nhp liu, k toán s i chiu gia s cái các tài khon vi s chi tit các tài khon. Cng theo k tương ng, k toán ly s liu t s cái các tài khon lp bng cân i s phát sinh. Theo quy nh ca công ty thì nh k hàng tháng, hàng quý, hàng nm công ty phi lp và công b các báo cáo tài chính sau: Bng cân i k toán, báo cáo kt qu hot ng kinh doanh, báo cáo lưu chuyn tin t, thuyt minh báo cáo tài chính và các báo cáo thu như: quyt toán thu GTGT, thu TNDN, t khai chi tit doanh thu, chi phí, thu nhp, bng phân b khu hao TSC, bng kê tin lương và các khon thu nhp khác, báo cáo tng hp quyt toán thu và ngha v np ngân sách, báo cáo quyt toán hóa ơn hàng nm,bng kê nhp – xut – tn thành phm, bng kê tinh hình thc hin hp ng kinh t. K k toán ti n v: K k toán: Bt u t ngày 01/01. Kt thúc vào ngày 31/12. ơn v tin t s dng trong k toán: VN Ch k toán áp dng: Ch k toán áp dng: Ch k toán doanh nghip theo 48/2006/Q- BTC ngày 14/09/2006 và thông tư 138/2011/TT-BTC ngày 04/10/2011. Hình thc k toán áp dng: Nht ký chung. Các chính sách áp dng: - Nguyên tc ghi nhn HTK: Ghi nhn theo giá gc - Phương pháp tính giá tr HTK cui k: Nhp trưc – xut trưc - Phương pháp hch toán HTK: Kê khai thưng xuyên. - Phương pháp khu hao TSC: Khu hao theo ưng thng - Nguyên tc ghi nhn chi phí i vay: ưc ghi nhn vào chi phí SXKD SVTH: Trn Th Kim Thùy 75 MSSV: 109 403 1142