Tóm tắt Luận văn Hoàn thiện công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực tại Tổng công ty điện lực miền Trung

pdf 26 trang yendo 15/05/2021 620
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Tóm tắt Luận văn Hoàn thiện công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực tại Tổng công ty điện lực miền Trung", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Tài liệu đính kèm:

 • pdftom_tat_luan_van_hoan_thien_cong_tac_dao_tao_va_phat_trien_n.pdf

Nội dung text: Tóm tắt Luận văn Hoàn thiện công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực tại Tổng công ty điện lực miền Trung

 1. B GIÁO DC VÀ ĐÀO TO ĐI HC ĐÀ NNG TRN TH THANH VÂN HOÀN THIN CễNG TÁC ĐÀO TO VÀ PHÁT TRIN NGUN NHÂN LC TI TNG CễNG TY ĐIN LC MIN TRUNG Chuyờn ngành: QUN TR KINH DOANH Mó s: 60.34.05 TểM TT LUN VĂN THC SĨ QUN TR KINH DOANH Đà Nng – Năm 2011
 2. Cụng trỡnh ủưc hoàn thành ti ĐI HC ĐÀ NNG Ngưi hưng dn khoa hc: PGS.TS. Vế XUÂN TIN Phn bin 1: TS. Nguyn Th Bớch Thu Phn bin 2: GS.TS.Nguyn Hoàng Vit Lun văn ủó ủưc bo v trưc Hi ủng bo v chm Lun văn tt nghip Thc sĩ Qun tr kinh doanh, hp ti Đi hc Đà Nng vào ngày 15-16 thỏng 01 năm 2012 Cú th tỡm hiu lun văn ti: - Trung tõm Thụng tin - Hc liu - Đi hc Đà Nng - Thư vin trưng Đi hc Kinh t - Đi hc Đà Nng
 3.    !"#$ %&'())12)3456789@A5B)9C'DEFGH)9IPQRSTTU8)95V5)12)TW C'DEFGH)9)1XTY`abTcd)1e4T()Tf@gQhipFFGqr)5s7tSTu87)1)91@vwI RSTTx51y5€1‚)1gƒ„…a†‡p‡ˆ‰DEiE&iqvwI5V5Tx51y5t`W)51@bt` FibTU8)9T1dTUA)95f)1TU7)11@v))7aT1ƒ„qv5‡‘)3QRTU’5T@“)c”3• ‡i–—FƒR‡p‡ii‰QEFiqv)g@v5w1VTTU@r)E&'())12)345‡s7c˜)gdRƒEi™ d•crw1VTTU@r)E&'())12)345†EeE&‡D‰iqv`Y`feguh)9E&'())12) P45Fiƒhif@51iTUH)9g•85j)9TV5c•8Tf8E&'())12)P45c”€ %i…)T1y5ck5T‘tY`7)TUH)9cl56@vT5s75j)9TV5cQ‰Ff8w1VT FGqr)E&'())12)345m%%no†FiA@9@7)Y`7px)9qrE&Fst@v)345t@u) pG'E&vwx%yzyoc{GXT51i|cb)gX)cu)•aI}~tc”)13•tSTTU8)9 Ei)9T@u)cu)1€tcft6f8518e4TU)9T1QEi„QFqbwTh5w1VTTU@r) ‡s7‚dƒyzy™xqv551iTUH)95j)9TV5cQ‰Ff8gQhipFFGqr)ƒƒ„6’5 c‘`c{cfTck5tSTeW…bTY`f€†`a)1@‡E†%%nXac{Fi…Te4cVwy)9 Ei'‡‘`1@v))7a17a517ˆc{Fi…Te4w1VT1`ack5g7@TU‰E‰E&‡WTcr E&QEi‡rE&E&iqvwt@vEP45d@vTƒ7tw1VTTU@r))17)1gQŠu)g)9I5f)1 FGDEi„QiS@)1…w…@)1TbY`W5Tb5”1@v`Y`f17a517T1ƒ‡‰EEiqu`gX) cu€dƒ„…aTV59@fc{‡iH)cuTQq‹Œ#Ž $‘’“"”‘ # •–—# ˜™ š$›“œžŸ Ñ"•ÂÊÔ“ƠƯŽĐ ă  ÑâÂ!Ê꜓ôPQR Rf)9)91@‡E‡y`3`…)gơ)TWT)91@vw5s7tƒEi„Qis„H)9U€)9)”eư9”w hi‘)18QEFiqv)5j)9TV5cQ‰Ff8gQhipFFGqr)ƒƒ„Tf@‚dƒyzyFG‰E& FiA@9@7)cb)€ đ ¯‘"°± ŽĐ$°Ž ²œ ³vT1W)918V5V5gX)cu3|3`…)3@“)Y`7)cb)g@v5cQ‰Ff8gQ hipFFGqr)%%n†PQR´pE&FàT‚)1…1V51Y`7)5s7g@v5cQ‰Ff8gQhipFFGqr) ƒƒ„cVwy)9a‡'‡‘`w1VTTU@r)5s7ˆ‰DEiE&iqvw™ ảieEFã‡iFi45TUf)9g@v5cQ‰Ff8gQhipFFGqr)%%nFf@wx%yzy™
 4.  !"#$%&' &( )"01 2#3""4$5 667"0896@A@*"#CD(EF GH1PQR5TUVWX5Y`1abcd5YR5WXeRfg1hip1 qHstuLwxy€L€‚uƒ„H…†‡ 7 !#ˆ1(1‰‰‘1 "#’& “”&' &(• 0– "4$5667(—” (D˜“™D"0def' g%‰’&h™F qHijklLmuL€‚uƒ„H…†‡HH n*op*qrstuvwxy!z#${!|}~ € ! "#$%&' &( )"01 2#3""4$5667–(&‚% ‰ ƒ€„D%ˆD( ) "01 2#3""4$5 †(‡ˆ n*opt‰Š‹tŒŽwxtxswy!z#${!|}|3|!~˜ ™{!"0 def' g%‰’&h™F n*opt‰Š‹t‹stxswy‘3|z$(" $(’D™D&“&‡ !z#”D ™•–—(EF ˜H1™eUšWX5›eœ›5WXeRW5žip51 5 ’&%Ÿ& { !z#${!|}‡ ™{!Ă ‘1—ʘŸ e #Ô&&’ƠƯĐ’Ơ2#ă!"â|#"#’&&}1 |# ê ô&ơ |3|’Ơ( ™D–ư –đ)đ3!#Ă2#ă!"â|#” "eÔơ ’Ơ ¯ƒ~ €’Ơư&F °H1±Q5ž²ž5ž³´5àả5T`ã1 6z) $2#áạ(á–Ÿ&‰Ÿ&–Ÿ‰Ÿ&–˜DŸ&&&‚‚5– #º!#”ằ–&&&ˆ1E ô 1 ẳẵ!#ƒŸ& $Â$% Dư–‰‘1—(’Ô& "4º!#ắ ¿ •À&’Ơ’DƯ Á‚x€LÃÄÅ~ €1(Âặ ‘1( )"01 2#3""4$5 †F Á‚x€HầÄd#’& ™0&' &( )"01 2#3""4$5667 "0de‘ẩ!z"¿%‰’&ƒ$h™"#CD„Dˆ Á‚x€LẫÄÅ~ € !"#$%&' &( )"01  2#3""4$5667"0de‘ẩ!z"¿%‰’&ƒ$h™ "#CD(EF 
 5.   !"# "$%! &' ()0& 123( (456789@ABCD EFEFGHIP3RSTI3UV3WXYG`a3UXbcdGGefgI3hhi ppp qrstuvwwxy €Q‚ƒ„…Q†‡ˆ‰Qi‘’“”•3–—–˜™d3efeg3hi3‘™j3klmn‘opql––rs3tuv3 mwe3egxyv3zx{m3z|t3}s3~3€eg3‚}weg3ƒ„…3‚}†“™q‡’z•eg3~de3ˆ„‰‚Š3 €Q‚‹ŒŽŽ‘Ž’‡ˆ‰ i‘“eg3‚”j3e”•eg3‚vit3efeg3mrs3mwe3egxyv3 t–3‚}x—m3”˜‚3h–3m™3šde3e”‰‚3k‘›it3efeg3ksw3z•egœ3šsw3gtž‘™j3klmœ3‚}Ÿ3 qlm “™Ă“–—–™–rs3mwe3egxyv3e”Ât3z…Ê3Ôeg3ƠƯĐ–ă„3mrs3t•‚3‚“3m”Ômœ3 ⒇“™“ê™›ôʊ3ơsƠ3eưv3m…m”3đ”…mœ3eg„e3e”¯e3klm3eưv3kƯ“˜™d3efeg3ksw3 z•eg3mrs3mwe3egxyvœ3zx{m3z°m3‚}xeg3š±v3~²3kx{eg3h–™‰‚3kx{eg3³hi3‚}†“™ z•3hfe3”w…œ3‚}†“™z•3m”„ƠƯ“´à“ ảÔm3đ”wãœ3efeg3klmœ3e”áe3‚”Ômœ3‚x3€„Ơœ3 ạ™ºt3m”‰‚ằẳ3mrs3egxyv3ksw3z•eg3z…Ê3Ôeg3e”„3mă„3ʔ…‚3‚}vje3mrs3€wse”3 “ê™›ôʊ €Qẵắ¿ÀÁ¿ŽÂ͎Ž‘Ž’‡ˆ‰ i´•‚3kwÄv3”wĂ3z•eg3mư3‚“3m”Ômœ3 zx{m3‚”lm3”vôe3‚}weg3t•‚3‚”yv3gvse3e”‰‚3zÅe”3h“™Ât3z|t3z˜e3~l3‚”sƠ3 z“v3e”¯e3m…m”h–3e¯eg3msw3efeg3klm3mrs3mwe3egxyvặqầЗ‘o†“™™ẩm3‚áÊ3zj3 mwe3egxyv3–ẫ‘™j3‚”lm3”vôe3zx{m3‘²‚3”™e3–à“ên›ôm3”vôe3‚Äv zeg3‚”yv3 –ấeg3kầЗ‘o†“™zj3m”„ºe3šÅ3mwe3egxyv3m”w3‚x™eg3ksvn´±3}s3m”w3™ẩ3 ´•‚–à“ên›ôm3t—v3€ls3‚}Ư““™•eg3zÅe”3”x—eg3‚x™eg3ksv3mrs3‚“3m”Ôm ⒇“™“ê™›ôÊF €QậƒèÍQÍẻẽ鎏ŽÂ͎Ž‘Ž’‡ˆ‰ i‘“eê‘™j3m…m3”†“™‘™Ômœ3ʔx™eg3 ạ™—ạ –™p“™ả—–™n”›ôe3ʔ…Ê3e”Ât3”w“‘™›ôe3h“Ă“ê–‡’–™‰‚3kx{eg3 –rs3hhiẹni3‚}Ÿ3‚„ôœ3‚”j3m”‰‚3hạ™ºt3m”‰‚3‚¯t3kề3ˆể™•vẳ3e”Ât3z…Ê3Ôeg3 zễ›™ếv3ƠƯĐ–ă„3hi3hhi–ăe3m”w3~l3ʔ…‚3‘o›je3–rs3‚“3m”Ômœ3€wse”3eg”vôÊ3 ‘o’“ê‘ệeg3gvsv3z’Äe3ạ™—‘‘o›jeŠ ppìp # ỉÙÚÛĩíịĩòàxíỏvíõóõọồrổồỗố ộÚờở ởỡàớợợ" €Qùẻð…‹Qủũ…‹QÍèủQúŒụŽÀừửữữứŽựỳˆÃŽÂỷi´•‚3Ơ˜„3‚²3m™3šde3 “™Ât3z…Ê3Ôeg3m…m3tm3‚vƯĐ–™›˜e3kx{m3mrs3€wse”3eg”vôÊỹ3‚Äw3~l3gýe3šư3 ꛕs3egxyv3ksw3z•eg3³IỵWÿn—v3€wse”3eg”vôʜ3‚Äw3~l3‚x™eg3‚”Ÿm”3gv•s3 IỵWn—v3meg3hvôm3”vôe3‚Äv3h–3‚x™eg3ksvF
 6.  !"$%&'()01)2345)%"6'45789@ 9A@BC1D4E45)01CFGH9@6'1IPQR9&S9TU45V89AWXY`@a4E45@b89 F@89@Fc(4IdefVg62315d%"h(Ii"pqrs0rIt(($du41v%pI"%Iw1px F@y€(C14545Ieh6tr‚45Vƒds0(I%Q6„d1v%fd($2…45pd4I†"%4IWF!" G‡73d(Iˆ1!4I($%4IT8&!45)!d(I89@XS9AX@b‰b‡9@9A@er‘ ’“”•–—˜™‚454IP1dPIw1(€rV8F0I"89 F@e4ea4(If4Xv%gh—h5dirgh—4f451‡b`ˆ4(I‚1Cpx4E45XS9A Te1hF@j%&k99@yXdPrIt(($du4T8F!"6'45)01(Ii16lQgh—‘ m‘n‘opqrsgt—uv wxyuz{| }~ggo€ ‚ƒ‚‚„…†‡„ˆ‰‡„Š‹ŒŠ„ŠŽŠ„‘’“ ”•–—•˜™š—›œ•ž›Ÿ t16q4Ifg1(dĂP6Â"(!")8Te1Êt16q4I1g(Iu68bF!"%d($Ô (IÂ4I452…d4I2(Iˆ48"VÂ6!(62314IU45)"!d(dRyX@yl4W`ˆ4(I‚1Cpx 4E4598b‘ ƠS9ATe148ƯGĐ(1d4(Idˆ(C4ˆPpI45C68bF!"săpI456i456cd (2345(I€(s01d4623168bF!"C5fQ)k9A™@â‘ êe1Êt16q4Ifg1(dĂP6Â"(!"($2ƒ1Iˆ(rIadÊPĐ(rIt((ôQRyXdP XS9ATe1C(ô&g1(dRyT8X@ˆ4)231™@˜FFGu41v%†"%4I45Iderh6ơ45 F@…drIad1E41‚V8b`@a4E45C($H9@6'1v%oo€@e4(!d‘ ư”•–—•˜đ¯›°—±²•³´àŸ hÂÊt16q4IXĐre€1C4589@9A@BCpIcd)2345pdˆ4(I‚1W9'd†P45 T8`ˆ(1ĐP1I2ả45($H9@6Â"(!"rIã@3rVƒd&g1(dRyXd46!(‘ â9@@3r)á1v%4'd†P451I2ả45($H9@6Â"(!"săạPQˆ(6q4I6ˆ4 X@Đ()2345T8Fâ9@@UP†g451v%&g1(dĂP6Â"(!"6k6B$%ºằbT€QC(ãƯ F@y'1V8b&g1(dĂP6Â"(!"f8F@ˆ(pˆ4'd†P45pdˆ4(I‚168bF!"1I" F@âX@@3rVƒd(ô456cd(2345pItX9@‡y‘ ±ẳẵắ¿ÀÁđ¯Ÿ—•³´àŸ ÂÃƯ‰045pˆI"!1I68bF!")ÂÊt16q4I4IP1dPVBsc)2345V8 X@Đ()2345C(I…d5d%468bF!"C6q%6duf(„1I‚1VÂ6cd(23451d4(Idˆ(rIad (I%f5d%6Â"(!"º êe1ÊfQ†045pˆI"!1I68bF!"rIad†0%V8FH9@@H9@F@01(ˆ1v% ‰b‡9@9A@er(Ii"(ô45(I…d6duf1g(IuV8™@ad1E41‚V8bFH9@@H9@F@q ($2…45C6Ä16dufsa4ÊPĐ(pd4I†"%4IC45Pơ4)01Ide41DXv%†"%4I 9A@er6uÊfQ†045pˆI"!1I68bF!"I3r)áC6!(IdePạPaº
 7.   !"#$%&'"()0$"$1"234 !"#$%&'"'5$16237 !"#$%&'"$"#$628$  9@ABCD  EF4/HIPQ/RST/UV/QWXQ/UY`Q/aYbI/Wc$" def/agQh/RSi7/RYp4 qrItuvMxy€M‚yƒ„…M‚y†‚M‡ˆ‰M‘‰I ’c“”7/aTQW/'•'"%"–7/RSI—bQ/a˜R/$"™Qh/d2pQ/RW–7e/fg/QhQh/apQ/ aiY/RjkQh/7lQ/ac)%˜f/mef/7W)n"o"k4/QWFR/Uc"23I/HIP/QWFRpn"o"k4/UqY/ ar7/aYst/7ue/RvQh/aiY/RjkQh/Ww7/UY8$6cx8y'lI/4W”R/RSYsQ/QhWb/QhWY34z E{$"2bI/4Wj|Qh/4W”4/aVf/R˜fe/R”7/hYP/7W}/ab/7~4/apQ/tgR/mi/4Wj|Qh/ 4W”4/aVf/R˜f/”4/€Qh/7Wf/7”7/QWcyPQ/‚ƒ/UV/‚ef/agQh/RSi7/RYp4„ …†A‡ˆ‰Š‹ˆ‰ŒŽ …†ADŠ‹ˆ‰ŒŽ M‘’yM‚y“M‡ˆ‰M‘”• ’c%)c$–g/7WY/4W—/n"PY/RSP/%˜)$1y•%˜™$"šd›RWet/hYe/7Wj|Qh/ %˜™$"aVf/R˜f/Uc$"™Qh/7WY/4W—/fW”7/7œ/‚Y`Q/HIeQ/apQ/HI”/RS™$"aVf/a˜fz E"2n"&$cx'{%"s/f/feQW/QhWY34/7WY/RSP/Rfc$–g/Wfr7/W%˜k/tgR/4WlQz žrIŸy“yM †xyM‡ĂÂIÊԒM…ƒƠ’M‡ƒƯxM‡ˆ‰M‘”• ’c$"™Qh/7W—QW/m”7W/ajk7/feQW/QhWY34/W/RSke/jI/aĐ2'")QhjăY/ ‚ef/agQh/RSjq7/fWYe/RSfQh/fWY/Ucâ0yd"2RWet/hYe/aVf/R˜f/QWj/W/RSk/Ub/ %"ăY/hYeQe/fYQW/4W—/ac)%˜fe/7WY/4W—/tIe/Rc2ê23Ie/7Wp/ag/‚j|Qhezôô'ơQh/QWj/ 6237/HIeQ/RXt/mư/€Qhe/aĐ2$1g/meI/ac)%˜fz đM¯†yM…’†M°±M²³´Mxyƒ„…MàảãáI‡ˆ‰M‘‰I ’V/“”7/aTQW/7Wj|Qh/RS™$"aVf/R˜f/7œ/a”4/–Qh/ajk7/'•'ạ€7/a—7We/ x8y'lI/ab/Se/7Wf/7”7/fWœe/ac)%˜f/"0xd"5$1º$gY/IQhe/fpR/HIP/ac)%˜f/ aĐn"o"k4/UqY/t€7/RY8yn"•%%˜2sQ/7ue/feQW/QhWY34/7Wjeôằv/aœ/SẳR/Se/ d2$"$1"23t/'")'•'êlQ/ac)%˜f/â0yz/ẵWjăQh/'{ắ/hYeY/af˜Q¿ À@Á@ ÂAÃÄÅw7/UY8$%2p4/RWIajk7/h™â0yaVf/R˜fô À@Á@ ặÂầẩDÄÅw7/UY8$•n(€Qh/7”7/fYpQ/RW–7e/fg/QhQh/ aĐ"w7/Uc)%"i7/Rp/7ẫQh6237/QWj/RWp/Qc)ô
 8.  !"# $%&''()012234567'(81%9@AB4CD-FG-4H7IP-4Q1RST-4HU@V'%Q TGW-40XY`-abTX-4cTX-d0RHefF561gR@7%Sa-F561g223404cP-h1g1g@A 7@1g7ipVq7')rst1%)uVRq7viwpi1%1g%)uxy €Rƒ„…R†‡ˆ‰R…R…‘’Rˆ“’”ˆRˆ‰•ˆR–—…b ™sSa-Pdca-ae-fqg-aYrs7v`-hW`Td-TXdYuPi-ae-Drs7jk-glTX-mYug- x%nY-dW@1'%@1%t'e-Drs7jk-TCTX-g`W-dYuk-okn-pq-hqTX-gcg-TXkrT-Fsgi-ae- tsA'(81%7u1g1g%utyyyV@wpi1%1g%)uP-gdkvT-wx-gy-gSk-zz{-gdW-Pd| %6P}-~e-4-me`-4€a-456g-dYuk-okni-fqg-aYrs'(p1g)1%wpi1%tRe`-pq- wqTX-g-dYuk-okn-aeTX-ad@1%R)r17v`-hW`Td-TXdYuPi-me`-d‚gd-ad‚gd-456g- 'ƒ1%'ƒ7%7sg-F`W-4„TX-gv`-gcg-adGTd-mY…T-4}- †‡bˆ‰Š‹bŒŽbˆˆ“R–—…Rˆ“‘’R–€“R†”ˆ“b • –•—˜™š•›œ•žŸ ™•ĂÂʛ• Ô)Q1'%h7U@1%Ơ1g%)0s9)Q'7%s1gR@%)0s9)Q'7%sAr11g@1%RH V„'UƯTd-ms77q'%0V@TX5ĐY-F`W-4„1gg-4567tUƯTd-d„Y-4567'%u1gtsi g)&pwq7t9rY-h5ăTXi-4GW-a€p%pâ7wp'e1g'(n)y 2ê1g7ip)Q1'%h7U@U@V'%QTGW-4-40TX5ĐY-F`W-4„1gXY`-abTX- 7&7)Q1'%h77jT-mG-4v404nV9np%p@1'%@1%'f'7&77u1gR)u7t1%)uV Rq4567g)ip%u1g7%ôaơ5ư7Vđ'V@7¯1Vi1g'ƒ1%Uêsw@)gdW-a5yTX-F`Y} • –•—˜™š•›œ•ž°•±²±³´• ÔàTbTX-FG-ps'%@1%'%€pt')1%'%u1gRH7&7'%ip'&7t4„1g'&7t 1g%)uxRq'(p1gts&'(81%'%s7%)u1V„'7u1gR)u77q'%0TGW-4y 2ê1g7ipàTbTX-U@U@V7%pàTbTX-7q'%0TGW-4-gv`-TX5Đ)Uip 4„1g4567%p@1'%)u1adlTX-ok`-4GW-a€pR@'%s7')ả17u1gR)u7Vi1gU€)y • –•—˜™š•›œ•™Â㙕ĂÂʛ• 2%I1'%h77viz{á-U@7&7%%@1%ạqt7&7%1%811%I1RHRi)'(¯t '(&7%1%)uVtVhg-4„1%)u''81%tyyy7vi%º4f)Rư)7u1gR)u7ằ1ẳ)7&7%%&7t 1ẳx%n1&1%Vhg-4„1%811%I1t%)0s9)Q'7v`-z{á-mH7%ƒ1%'(xtạẵ%„)R@ 'ƒ1%'sg)&7'(p1g7u1gR)u7y 2ê1g7ip1%I1'%h7U@TCTX-g`W-ok`T-4Y0Vt7&7%1%811%I1RHRi) '(¯t'(&7%1%)uVttsAH1R@1g%Ư`-mq7viz{á-4f)Rư)7u1gR)ug-4567x%ê1 7u1gR@4f)Rư)Vq7')rstehVu1%7viwpi1%1g%)uxy Œ‡bˆ‰Š‹bŒŽb†”ˆ“Rắ—…R¿‰À…R†ÁÂRˆ“‘’R–€“R†”ˆ“b á„TX-Fsg-F@7&)'%s„g-mH-phg-f€Td-w…T-aơWTX-gWT-TX5ĐYi-7ẳ'&7 wqTX-gdY-PdfYi-adÃg-4vDgWT-TX5ĐY-a`-esA1g%ƯmG-dGTd-4„TXằ1ẳ7%ô-4€W- dGTd-mY-mG-FGf-XY`-abTX-F¯1gtsAQa-aCf-wHT-wô-40-wYQT-5ưg-fy-adGTd-dYuT- '%sgi4€a-456g-fqg-aY…k-4H-ơ`-mưY-TÄ-Fsg-FưT-TdSa}
 9.   !"#$%&'()01234 354678 (19&@AB C)D&EFG HI)PCB C)DGQ R S  34TPU $% V VWXY67 $` a>cdef>ghi>gpqrItuvrwIxyI€€I€‚ƒI„…I†‚‡rIˆ‚u‰rwI‘‚’€It“”> a>chi>•–—ˆI„…rwIˆ‚”I„˜™I†‚‡rIˆ‚u‰rw> a>cd”Iˆ‚”erI„”q˜I†”erItfg>hpe€> a>cdef>ghi>ihe>i…j klmlnlopqrsotuvwxyzv{|}o~€v|o‚tƒ~o~„…†‡v‡wˆ‰‡v‡Š‹‡vŒŽo 9‘YW’4“””•6‘GQXD&I)7–@—˜™&)š 9@›œ)B˜ž Ÿ3”46C)H &CP ) C ĂV H Â%&—VP ÊœÔHžƠ œ8RƯ&‘Ư$ÊV&š ĐƠ9˜W’4“””•6ž)TPR8'Pă &EF’4“””•6 Ăâ 354678H Ă› ' š 9 ) 8B êU ă ô˜&7 &79&H œI)— ơ ) 8BUV (&C $ÊV&%œ G4F@ưHư$™ Ă› ' šđ¯ R HI)RƯ°34’4“””•68Ơ&ƯƠ& ±F234B &&7P ô“G”4²1”4%&&˜$³ Ư@ưHS ơ UV ôI)W1”9š´°Yà H ——&W1”9‘8ă ˜ă G41’4“””•6‘ả 9VWXW34”D ĂI)RƯ°34’4“””•6H@ÂP ƠB ã63435467PW3”467˜W’4“””•6B¯ &PV&áI)C‘ả ạ—H8RƯ& º —$³ &CƯá ÊœÔW1”9VWG4Ă C)š ằ4 C&7  Hẳ)$™ Ă R â&78V ”9‘Fẵ35–˜™&8RƯ&‘š9$³ ẳắPVWYơ S &C V$³ D&˜™&› ' Hâ4678š¿CI)ƠW1”9 Ă$%&VœÀ ”• &C88ă ˜ăV9& â&78HÂ%&$%&VI)W1 ”9œÀ'âăB &C' Á $³ ˜W1Gẵ35Y67 ă9&â 354678TP8R) ƠUH &7)I)Ơ ôR š !$˜à HI)7&BW1”9˜W’4“””•6‘$³ ¯ G4À°Xă &EFGĂW1”98Ơ&$™C8ă ˜ă Pă &EF’4“” ”•6‘YW3&â) ĂW1”98Ơ&$³ ẳR ưYW“XӔG“G34F G()UV (&C”Ä EFG()8RƯ&‘ÅÂ%&’4“””•6 ‘’4Ơ& Ă C)âƯá ÊœÔW1”9˜W34TPR8' R Pă &EF GĂW1”9˜W”Ä CI)ƠW1”9 8HU $% êUH &C ”4' #34à' $%&Vš
 10.    ! "# $ %& '() 0 123212"5678"9@)96BCD)EF)GHI)PQRSTU)VW8"8XY`a" 0bcdefg hip qr fst fgubvwdxt y€ €‚t ƒu„q y †€‡p ˆ‰f‰ ˆ‘’ “”•cdc–dv—˜™ tdq ƒr f‰ef qr †€‚f ‰fcdcdgh ijklmnopnqrstnolnijjuvwxvjyz{nij|v}|j~€oj ijv‚sƒnorlsn„…nqt†‡ntˆ‰nijŠ‹notm€oj ijklmnopnŒsnt†Žnijjv…rj ij‘v’lsn“”•‰n‰–‡n—prnot–n‰˜stno™‡st 1232š2"5678"9@)P›œCD)EF)žT)P›ŸT) YĂ86"8X6aÂÊ" ijÔƠsn“Ư‰n‰–‡nІ‡stnsƒtrăâjj ê–ôơf ư’u †dfgđip ¯ °dv±ô²‚f ³´fg y…u †à†gảˆ ±ã•c–áạ ˆº ằẳf y‡ €if q‰ẵˆ™ ắ f¿fg ˆÀf q‰€iq †‚ q‰Áˆ ‰€—f ˆÂfg y€—ˆ q‰f Ãv—ˆ †b”±xu ƒÄ q‰pÅf ặả€ Ãb–vẳt ˆ‰€ ˜‰ầ ê–ôơf ưÁˆ ˆº ƒẩ yÅq ˆ‰ẫq™ qbvấdậcdđip ³u’f‰ fg‰€—˜ ấè ˆº ƒẩ yÅq ˆ‰ẫq †Àh †‘ ybấèc–ôơf ưÁˆ qbvấdậcdÍxf‰ q‰fấẻc–±ẽấ†…u qxu Ãbwdẽ±±ãv‚f ¯ ˆéfg ƒÄ q‰pÅf ưả€ Ãb†gảˆ ấdẹ±ãềfg f‰€‡p ‰ºfể ij‘v’lsn“”•‰nâtŽono™rễsn‰–‡nІ‡stnsƒtrăâếệdvif ưgảˆ ˜‰„q q쀂f ấ‘’ ³u’f‰ fg‰€—˜ ỉphiq †ạf‰ ybẳf‰ ‰gẩfg †if ỉph t™ ˆº ˆẫp ¯ qìufg qgºfg ư’€ ijÙÚmnqtÛsƒnqtĩn~íịjò’ă‰nŒíjywxvjuvàon‰ÛsƒnŒră‰ếjỏÀp ‰Âfg ‰ầ ặbÍÃv—ˆõ±ậcdấdẫq ˆÂfg y€—ˆ qìufg tdq t€ qìgófg qŘ q‰‚ q„ˆ †dfg †if †dfg ưÁˆ ư’u †dfg ẩ td±ọr ‰ầ’ ˆxf‰h q€f‰ q‰Àfõ†dfg ˆº ư…t y€—ˆ ˆ‘’ ¯ y ƒÁ gồf ằổ ˆ‘’ ‰ề †r€ yỗ€ ³u’f‰ fg‰€—˜ể 123232"5678"9@)P›œCD)EF)VžT)P›ŸT)TURSI)ốộờ)ởCTU" ijỡớlon—{stnƒợsn„ùn“ðmnĐí’jòủrnsƒtũnsƒtrăâếj¯ †úˆ ằ€—q ưb cdefg ư’u †dfg ˆổ qìfcd†d ˆ’u™ ấè°ắ f¿fg ±dÁˆ ‰€—f ấẻc–Ãv—ˆ ±rq q‰gófg ấụccdồˆ y‡ y€—ˆ fừcấdô²‚f †ử€ ‰’h gồf ằổ ưep ³bvÃỗ€ c–d‡ fg‰€—˜ể ijữứnŒˆsƒn‰–‡nựỳỷjòũn“”ỹsƒnŒýn‰Ž‰n“•rnĩ‰tnqtŽ‰ếjỵÁ ÿ yềfg y‡ ấdi †d ưgºfg™ q‰gẩfg™ †€‡p €—f ưbÍÃv—ˆ y †gảˆ q‰’ f‰Åf™ q€f qgẩfg ‰€ –v•”wdè±ãẽấdcdv—t ˆéfg f‰g gô±vừcͱấẽấÃạ qìầ q‰¿fg q€if qìufg ấẻc–Ãv—ˆ ƒÄ ư †dfg ưÁˆ q‰ˆ †h ỉp„ qìfcd†…u qxu t’fg ưx€ ‰€—p ỉpẳể ijvjuÚmnoƯnqtsƒn—{stnt†íxjyv’ăsnŒíj—”•‰noÛsno™ˆsƒnyv‡n xv€sếj€ ‰€ ¯ q‰’t g€’ †…u qxu ‰Âfg f‰ẫq q‰€iq yfdề ˆẳt q‰ẫh y€—ˆ dềˆ ˆÀf q‰viq ˆ‰u ˆÂfg y€—ˆ ‰’h q‰p †gảˆ ưả€ f‰€‡p ‰ºfể € ‰€ ¯ ˆ‰ †ºf q‰pÀf tprf ˆ‰ẵfg q ‰ẳ f¿fg ‰ubc±dv—f tfcdÃb±Á ‰fg †ạf‰ ÍfcdÇ túq g€„ qìạ àdd€ fừcdề ỉphiq †ạf‰ q‰’t g€’ †b”±xuể    !" $# $% &' ( ¯)0 '!1 ệ&ệ2!31(!4 050 60
 11.   ! "#$%'($)0123 456789@AB ! C#AD4E F2GH IPQ4RSRTUA AVWHV XY`Yabcddbcdef ghi pq rsctutavhiw wxyi€ ‚i ƒi€ „… †‡aˆ‰ †‘d’aa“”•i ic– —˜™˜™˜defghijkkijkgkljkmlnkfgghopjqrsPQ4RSR tuvwxyz{|u}|~{|u€|}u}‚ƒ„…†ursctut‡ˆ‰ Š‹ŒŽ ‘‹’Œ“‹” •–—`•—`–˜™š‰ Š›œ ‡‰ žŸ ‰ Š ‰œ‰ œ ĂŸ ÂÊ’ŒÔƠƯŸ ‡ĐăƯ žâ êô ‰ơ‰ ‘‹’šŠ ‡ư ‰ ‘đ ¯Œ“‡šĐ °Đâ Š±› ²Ư³ ‡´ ‰àả œ žƯŠã tuR|áạx…º…ằu{|ƒẳẵxắ¿†uÀÁ ÂƯƠŠ ÃĐ °›ả ‡Đâ đư ²ƯÁ žÄŸ ŏ ặ žầĐ ‡Đâ ‡ẩ ‰Ơ ‡Đâ œ ẫẫấ Ðư ậè”ÔÍŸ ‘ ‹ŒÂẻÂÂẽŒ“ êéẹŒêềể ‡Đâ ‘ễả ‘‹Œếư ãããã㠇ệ ‡Áì ỉÁ› ÂềŒ“ơ ‡Đâ đ ’ٍẻê êéÚệ Ûڌêẩ ‘‹ۍẻ‹Œ“ÔĩŒ“‡Đâ ÃƯ ‘͉ ìĐă „íƯaè”c“ề”ịŒY tuòàxẵỏõxóọxạyáạxồổỗ…xốộ†aờ’ởẽẹŒỡềÁ žÄ Ší͉ ŠƯ³ẩ ơ‰ đ ÂƯ³ớ ợƯùŠ Šễ ‰Ơ „ô 𠊳 ÂƯù ‰œ‰ ‡ ‘´ Ší͉ ŠƯ‰ã —˜™˜—˜kủũúụừửữứựũfqjỳeỷửỹủũũrýPQ4RSR ỵÿu…x…y…xốwạxu ùžˆ žả› ‡Œ“ÂàrsctutéƠêŽầŒ™‡ẩŒđì ấẫấÂÊ`•Y•`– Ú㠄í› ‡ Ÿ žả› ‡Œ“êéÍÂêÚẩٍÚẩở“Œ–• ™žả› ‡Œ“Šđ ŠíŒ“ ẹŒỡề茘đìã     u u z{|uÿÿuu}|u ƒ{|u|!"xạ#xạ$ổxố"%x&à{u}|'(u}){|u0|$}u01{u2ƒẳ0u03ỵu PQ4454xồổ"xạỏạx…ºẵ cẹŒềŒ“Àùžˆ ‡Œ“êờ’ê6ŒƠêÂẽŒ“ÅÚâÂêđ ŠíŒ“ Š ‡ùĐ ‡7 ‡ăề™ô ‡´Ÿ ‡ả ợùêề”ệŒởầĐ ‡ˆ‰ ‡ặ› Šš› ‰ ỉÁŒ™ٍĩ ˆÙÅầĐ ‡8ÂêĩÂàả ặ ‡Đ⌎ÍÂY'
 12.   !" #$%&'(' )0122345675839@1ABC7DE.CG1HIPIPQ8RSTUV9XY9`abcS9def1 Aeg12h12giD.pq.rstu5Aev5Awxy€d‚Qƒ1„…1eh†e‡12†eˆh0D.C71eh 12x125‰„tƒ3‘gA‰g1e3’„t“”•–—.C˜’D.D™Dd.pwx1281et8ef.C˜gg h3’15egu1Qi˜.Cjklm.noD.pqr.psDd.ptpu.dv1wxtƒ3y‡x1e12e3’†t85zAe A{A5ex„23xt8‡|g456f1eCf}.p…‡h†e45563j1dd~5…3y€d‚ €‚!!‚!ƒ„ !…‚! )†DE.CGD.‡ˆ‰ˆŠ‰Š‹ˆ‹u.12giD.ŒBD.pw.Žk‚Q8VS‘9XY’`a“” )g12giD.ŒBD.p•qDd.CB˜.eƒD.DE•Dd.–E‰D.Di.–E@˜.p—@.p˜Dd.pE˜Gr.p™.p—šDd. Ax‡›Ae3Gr.EqD.œ‹.DdžiD.ŒBDŸu.Œftun.Žk‚5e3Gž.ŒBD.Cj.E}…p. C Ddu.CĂp.˜’p.e8†e‰D.ŒBD.Cj.C‰ž.p•.Œf}.ptp.1e8„45ewn.C˜’D ʇtunu.Cj.pÔ.ŒBD.C‰ž.p•.pE}.E}…p.C Dd.ƠƯĐÊhy€d‚Căt8 CDd.pEw.C Dd.pf„23@˜.–Et–.Ežn.C Ddu.pf„h3Gr.DdžiD.ŒBD.›tBD.âÊêh tBD•ž.Că3Aez1e†ewu.Ežn.C Dd.pô.ơươkuđđ¯Cj.C@r.Â@}.”•–—.Œf.C‰ž. p•.ptp.°{.tD1e±r.he²1212ôDd.p@˜.pE˜’D.pf1eef1e5e3Gž.C˜’D.E˜’D.Dn ‘S³S´S9àảbã9ãảbã9áạbã9ºằẳbã9ẵắ¿’%&'('9XãÀÁ’”Á¿“’Âÿ99 ĐGp.Ğ@.E}…p.C Dd.”•–—.pw.Žk‚56‡121eÅDd.D™r.d‰D. Cqnp•qDd.CB˜.pBpuy‡x1e5egQ3‘15“p.p™Ddu.Âf1e|gặ1PPầI1™ru.pẩDd.Œƒ˜. CÔ.ei˜.DEžuD.p˜Dd.ežsD.p™Dd.p}.Ѝ.ptp.D™ru.p™Dd.Âf1e|gặ1ẫuœ‰D™rđ. ấžn.DE˜oDu.C˜.rqž.Œf}.–EqD.p†pE.E˜’ž.Ğ@.ậ˜DE.°}DE.Ѝ.pôDd.D™ru.5x 5evnèhe@.D™Dd.r˜DE.ei˜.p—‘15839@D.ÍẻẽéŸ.Œ8he@.D™Dd.r˜DE.ei˜.p—‘1tBD. ÍẻẽŽŸ.D™r.Š‹ˆ‹.ậEsDd.ậEsDd.pBp.±Dd.D™r.Š‹‹ẹu.pEềDd.pể.E˜’ž.Ğ@.ậ˜DE. y‡x1eD™r.Š‹ˆ‹.5ev–.EqD.D™r.Š‹‹ẹđ €ƒ35e{p.p—…Dd.–Etp.p—˜jD.ậ˜DE.°}DE.DE•.Că1‘g56‘1Aễ12tƒ˜.ÂB˜. A@DE.ậEwDd.E}@Dd.p83Aez1eh9g23@r.ậ˜DE.pGu.CiDd.p˜gD.rvp.d˜tu.e…r.–Etp. p™Ddu.ế.DE•.E˜’D.Dn.rệ.@DE.E•sDd.ậEsDd.†p.CGD.ậGp.Ğ@.E}…p.C Dd.”•–—. Aw.Žk‚56‡125eì˜.d˜D.CGDđ.m˜gž.Dfn.Cỉ3eể˜5u–.pEj.ơươk.r8 p—•ƒp.EGp.ef.C ˜.Dd˜.ptD. .Ğ@D.eÙ.–E@˜.pEn.C0˜.ЍD.C˜jr.Œf.–E•qDd. †e4†Q8„t3’AhAew.C Dd.EqDu.D™Dd.C Dd.EqD56‡129g12eÚu.Cg.۞vp.p˜Dd. DE•.p—}Dd.Ğ@D.eÙ.C˜gž.E81e PP)ĩíơ.ấẻịkò.ơàkò.ấỏơ.mõâ)ịẽ.õóĩọ))ồổỗk. dốộờk.kởỡk.líơ)ịớ.ợùð‚)ĩủớ.òớék.ũúé ‘S‘S³S9àãụừ’ửữứ“”’ừự“”’ửỳừ’`ỷằ9Xứỹ’ýýỵ99 $&ÿ    deÅDd.D™r.2‰D.Cqnu.y€d‚Ax|gx15ặ„Ûtp.C7DE.r“p.p˜‘g Cf}.p…}đ.”}Ddu.CDd.pỉ1s.rềp.C .p{.–Etpu.pE•.pÔ.C7DE.E•ƒDdu.pE•.p“. 5eju.e•iDd.Eԍ.C•ip.D ˜.°žDd.Œ89B.e•iDd.e}.C Dd.p“.pEj.pÔ.DEž.p‰ž. pEr.d˜.Cf}.p…}đ.m˜gž.Dfn.CăQ8„Ae‡12•ì˜.pEr.d˜.Ğt.p—f1eCf}.p…}. he²12w3Gp.C•ip.n‘gA‰ž.Œg.ậ.D™Dd.p“.pEj.Cj.Eš.p†pE.p{p.Ešp.pu–đ
 13.   ! "# $% &'()0 1 345$785$9@AB$ACDA$EF$GCHIG PQRSTUV WXY`=bcd=`efg=hipg=qer`= stu=qvu=wxyi=€idg=‚d=ƒ„……†g€‡ˆ=b‰=qe‚pq‘=`e’d=“”q=•–i=qec`=qp—`”`=s˜i= q’™g€=qedd=€id=sefwvu=bvi=hegg€=shgi…xjq=•ˆ=g€e…x…ixˆ‘=kl`=qe™‘mneo ƒxfxfpxqwXpr=qe‚=•t=`e’d=si=“s‚=rg€=tug€=‡efwxc`=qp=`gg€‡XY`—vwg= spg=eiY‚=‚x=stfwvupxy…iƒzf{ 1 345$785$9|A$}~$9CH€ ‚ƒ „…†‡ˆ$7‰ PQŠR‹UŒ Ž ~$H‘A$’“V ”˜i=q’™g€=ge•ƒqw–—…xs˜=`du=e™gš›œ—…˜i=t‚g€=hipg=qer`‡e`e’™g€= w–—…xstu=qvu=s’™`=žŸd=beq’™g€=s˜i= xĂx™r=ge’g€=qeyi=€idg=sefwvu=g€Âg‘= ÊW›QÔQnvi=`e’d=žs=tcg€=`”`=qiƠƯ`eĐ=s”ge=€i”‘=hegg€=qe’yg€=ž‚Ơ…wă= ƒxr`=qeŸu=tâXpXêd=qôd=gơg=`gg€=q”`=stu=qvu=`eu=s˜i=q’™g€=ge•ƒưg€=hegg€= oz…invi=eiY‚=‚x=`duđ ¯°±² ³´à "# $0 $ &'()0 1 T…ả9$GãáAB$9ạº$75‡9$ằ|9$ẳẵAC$ACH$9ắH$ẳ¿À ÁáÂV šxÃ=qipg=ee…x wxÄfwÅg€=gặd=`er=`e’d=tcd=•efpp=euv`e=ầẩẫấ=teXxvg‘=`e’d=“ậ=tug€= `”`=re’™g€=re”r=heud=ef`=ddg€=qĐge=he”`e=‚dg‘=`e’d=`è=ž‚jq=re”q=qÅ= ppq=‚x=resg=qĐ`e=`gg€=•iY`=`Íd=ẻẽ”=sê=q—oxXê‚=•t=ž”`=sége=ge‚=`ẹ‚đ= 1 T…ả9$GãáAB$ẳ45$GềểAB$ẳ¿À ÁáÂễÊW›QÔQƒqƒxXzƒếƒs˜i=q’™g€= bdu=s˜g€=wxe…xễƒế…ệ˜=g€eiYr=•u‘=`”g=k˜=‚xg=b‰=xz•ƒy…i…xì…w–c`=qipr= ỉxg=ž‚jq—đđđ=sê=s’d=ôd=`”`=x—…xwxr`=sefwvu=q’™g€=rg€{ Ư•…xXƠ…—‡XY`=ƒậ=g€’yi=ƒu=qeê=qedd=€id=stu=qvu=w–f…iwxyi=€idg= ÙƯz`e’d=`eĐge=ž”`‘=`e’d=x™r=b‰Úvwg=spg=hpq=‚x=sefwvu=hegg€=geÛg€= hegg€=s”r=rg€=du`=qiƠƯoeƒ„…neoiXxd=si=qĐge=s˜g€=•iơg‘=s˜g€=bc`= qeĩ`=sí=ẻẽ”=beo‡XY`đ=Å=sè=€s=bị…i xò—xvg=`ep=eiY‚=‚x=sefwvuđ à°±² ³ỏ &õ$ ó$ọồ ó$ỏó &ổ0 0 –f…i…xÛg€=gặd=‚d—ÊW›QÔQ ƒxÍ=p‚=qec`=eiYg=edi=re’™g€= re”rỗ=”tu=qvu=qôug€=`gg€=•iY`=qegg€ÙƯz‡XY`=hốoƒ†r=e’–g€=twg=qvi=`eộ= ‡esefwvu=g€ueXƒy…i‡XY`=qegg€=‚d=•iY`=qedd=tc=`”`=b–r=wlr=e‚jg=wxÄf `e‚ơg=sˆđ›x—…ƒxƯ…i—re’™g€=re”r=stu=qvu=s’™`=”r=tug€=sd=tvg€‘=reĂ x™r=•–i=s†`=siêd=qÅg€=s˜i=q’™g€=ef`=•iƠ…ờneƒế…ệ˜=‚xg=b‰‘=š›œ—{{{ở{ ỡớ±ợùð&ổ0 0 ủũg€=gặd‘=ÊW›QÔQw–òƒxo˜q=heuxg=`ei=reĐ=q’™g€=s˜i=b–g=sê=`ei= w–x=`eu=ƒy…i‡XY`=stu=qvu{Ư•…xXƠ…—w–f…iwxyi=siêd=eiYg=gd—vfsdg€= oú=ô˜g€=euvq=s˜g€=hige=tudge‘=qôiêg=hedi=qec`=eiYg=sd=tvg€=eèd=g€e…x ixˆ=•t=sí=dvge=`gg€=q”`=s’d=siYg=•ˆ=`”ƒụị‡Ă…i…y…iwxy…—oXˆg=gĩiừ wXpr=gelg=b’–i=siYg=xv=”r=…y…iwxy……xũd=sxd=kxu=`gg€=q”`=dg=“ige=žị x˜i‘=đđđwxÄfƒxÍ=qô’™g€=`Íd=ửeĐge=reÍwx—or`=s˜=sẹ‚=q’=ge’=•l=bt=`e’d= s͑=`e’d=s”r=rg€=hér=•–i=ge‚=`ẹ‚=eiYg=gdđ=
 14. $%'()0(123(45678609@A64@B34CD-FGD- HIPQRQSTUVWXY`aYbcd ef dgd dh igd pqrs phd tuv wx ew y€ ‚ ƒ „ efx† ‡ ˆƒ‰† s ˆ‚e ˆƒ‰† ˆq‡ SbV‘’† „“ ”h ˆ‚e d •efd iwq y–—Y‚ d ˜b™ dqr eeXf“ ˆƒ X–‘dgd gx hqw Sbisx j ˆf ƒ‰ y“e " kSbl mb—n opq Pr—–isWtuv mbiwx ew y€ ‚ ytq yƒd ‚ yetq pef •t Ybue ew† v ” –Xwx yd xx z pe h Y˜‘•€ ”ƒu d{ Yb’† yƒd ƒ| qr} ˆƒ‰ ” ue ew wx ew y–—Y‚™ v‡r d~ –ax •" yt pqrs phd tuv hd dcd wx ew y€ ‚™ €-‚ƒ420(962„…†‡ˆ‰3(@Š09†‹ŒŽ-4†G- HIPQRQSTYis € yg eg ps hqn y–—Y‚ ƒ dl ‘’ ‚e | x“d yx hqw ig d” hqw d”w „x • dqreXa–Xq——˜•r† y’ •efd yg eg yƒd dh gd† •–—Yb™XršY™Srin es € yetqYsW Sb› xœq •e … ožŸ xœqq Ă ƒ‰ g pn ig† “ peY… b Â ˆÊ e† ps hqn q • yƒd ƒ iwqÔ  !"  #  !"        ÀŒŽ-ÁÁ-ÂÃ34ÄÅ(ặ-ŽBÅ0Ä6ầˆ093(@Š09†‹ŒŽ-4†G786 ẩẫ€-ấậè3(6è0†G6 ƠVWms hqn mbn ig† rz ƯŸĐ ămis d ”Ă xe ‘q y–—Y‚ h âb˜b •–mb–Xrâb˜b •e d •efd ef ‚e™ vetq –‘Sb—Yb"r ”Ă ˜ifd gd yê xe ‘q •–mis “d y–—Y‚† q dzq y–—Y‚† d“d y–— Y‚†™™™ ‚e ôơtQRQYs—XrXbư gx hqw dƒw yƒd ˆÊ™ đ¯°±²³´àả˜e i“ ˆƒ ˆw yx pg ˆ† ”ãXbyx ˆw yx p yá ytq dx •e yyd ˜S”w € yef eXS– gd y€ ‚ ttu d”w HIPQRQYs—XrXbư gx hqw dạXXbitq „" d•™ ºyd ‘˜S~ yằST Xbitq d“ ẳ ” •efd d“d y–—Y‚ y’ ‡ dw pes “d† pẵ g –a˜ifd d”w tuv† i •œ dạXax i“ dg „x ef •{ dƒw yg “ yƒd i •e reVSzq XeXms hVn y–—Y‚ •––a˜ifd ˜œ dạXb‚ ds™ v‡r S~ ˆ–˜" yt x–HIPQRQSz ắx ¿ y’ mbẳd {d ” ue ew e™
 15.  !!"#$!%&% '(0123456789@AB2CD-FG-FHIPPQ R5TUVW5XY<abcde5afg<hidepqrItuvwxIty€I‚wxIƒ„…wxIwx†wxI‡ˆwxI t‰wI‘yI’“’Iwˆ”•I–—˜™def˜ghiwˆ”j R5TUVW5klmnU5hiopyqrrs˜t‚deuwvwxyz{|}r~€—˜™‚‚™ƒ’I „…€†˜‚™ƒ’j‡eˆ˜™‰†˜•IŠ€I‹’I‡„ŒryIwxŽw„I‚w•yz{|™‘I„‘‡I’‘I r™eˆ†˜„’Iƒ“I‡„‘”‡•I•rItuvwxIyz{|–‰˜™‘–™s™wr™‘— ˜5TUVW5™š›œ5knUožŸ‹’‰ ”ry˜Ă…˜™‰wv…vŸ‚wx–“™e”‡ ˜‹wxʁԉ™Ơ‚˜Ă™‰”˜Ă‹‡„’˜Ÿ…˜„…ƯВ‚˜Ăeˆ™‰ ”€Ÿ˜Ără˜Ă „‰’˜†˜âpIwêIô‡Iơưđ•¯°h±•”²I‡³‘wxI’„I´‘‘ItŽIâpIwy”•I’„‚‘”I„àwIđảhj ˜ãáạg<hi5kºằœoẳĂuẵ‚vŸ‚wxryắ¿ẳÀÁÀrÂI‚eÂt—˜™ def˜uà˜Ăr‚™Ä²qŸ„Å‚rsrặŸÂ˜™˜Ă™‰²–™srrÂI‹’™Œuà˜ĂầÊ eẵ‚ặułẩr™‰‘”ẫấÊậèÍ„…eẵ‚ẩèr™‰‘”Êẻẻ͗ ẽUmn5éUºn™ẹ˜ĂeềwIw„ểwItầ’I™‰wI‡‚Iryắ¿ẳÀÁÀ5r~–™u˜ˆ˜Ă™‚‚I ˜™”²•I‰‘²˜™”wră˜Ă˜Ă™‰†˜‰‘wʉ‘²I‡„‘Iw„êwxIƒ‚‘wI‡„Đ’Iễ…˜™êwĂru‚I rsr™ƯłI€Ÿ˜ĂdeuwItếI’y€— ệ(012F456CD7@783'ì7ỉ78Ù2F78ÚÛĩÙ'ìíịCD R5òà5nỏn™5éõW5óšọd<ồáổỗố<ộờ<dởde5 ‡™ẵ‚Ix‚ywI‘y•Iắ¿ẳÀÁÀỡde˜fƯ„…€‰’‘–‰wr™Ÿớâp uv’I™ÂƯÉÂrsr–™~ŽŸ€˜Ăợw™wÊặ…‰™wrùI‡„ Iw„uðItŲIdeuwvw –‰˜™‘ÊvŲI„ƒ’ItếIt‘”wI’„ôw„I‡³ủũrsrvŲtề‚ặuúwx˜Ă™’•I˜Ă™‰²„ùr™Ÿ rsr–“qu•IụớừửữIÃr™Đ’™‰˜f˜Ăt”’r™Ÿyẳứ‡Ê——— –™ă˜Ă˜Ă†wxtà qe˜Ă„’qrvuvwxʘf˜ĂrŸr™Ä‡vuvwxvŸ‚wx— R5òà5nỏn™5éõW5klmnU5hi5nUựd5kUổỗ5éUW5ỳỷỹ5 ắ¿ẳÀÁÀrý˜Ăr™ỵIếI‘w„‰’˜f˜ĂrŸ€—˜™‚˜™”w™Đ’„Å‚ ˜™‰’‘t‰wÿ™sÿw„uðIÃr™Đ’rsrvŲ”²I„‘Äw•Itề‚ặuúwx˜Ă™‰²„ù˜Ăợw ™w˜™”˜f˜ĂrŸ€—˜™‚yẳ¿Ê˜f˜ĂrŸ˜™”w™Đ’’„€IớâpI„’–‰‘wI ™Đ’Ir™˜™€ủ•Iỡ™‚‚Ê„’I„ˆ˜™~ÂĐwxʗ— ẳ|pIr~˜™”w™Đ’ỵ˜Ăợw ™à˜„’˜Ă™’˜Ă™‰²Ê„’rsrr™˜™qsr™„…ÿ™sÿve”‡ryẳ™…˜uŒʗ—— Tº5nUšnẹrԘƯ‚‡qr„Äw’ềw‚rwqŔÉu‚deˆ‘‡Ư‚‡t‚ ÿ™”w–™ă˜Ă˜™Ơrs˜t‚™‰‘‘˜ˆ˜Ă‚wxqs˜Ă€Ê™‰‘‘I‰˜™™w™v²sr €Ÿ˜Ără˜Ă„‰’ũw™Đ’r™Ä²™…˜™˜‚‚deˆÊdeˆủw„v…Ư„‰’r™uÂr‡Ê òm5 ựẹ “ÿĐwxuv’˜™êwxˆ†er‘™ầ’‘€Ÿ˜Ă™ẵ‚–™‚‚ ˜™”²Ô‰™Ơ‚ắ¿ẳÀÁÀÿ™u‚fˆặầwxr™‰‘wvuv’„’ŽŸ€˜f˜ĂrŸ €—˜™‚˜™”w™Đ’r™Ÿẳ|pj
 16.     ! "# $%& ')0123453678'@AB8CDEFG)H)IPQRSTUVWXY`=bcY=deY`=fgSVWh= ipqY`=drs=tutvw=bxY`y=b€y=‚ƒ=fr„…†=t‡d=ˆ‰=drc=f‘h=ipqY`=bp’d=“”= •–Y`=—˜VT–d=r…™Y=deY`=rd…y=e”Y=dr€†=fg=i…™‰=hThs=i‡f=STjVTky=lmY=nop= vqr=rs…=itRluv…=drwYr=i‡dr=f‘h=ipqY`=Tx™Y=fy…=S€d=zwv)H){ '|}8C'~€'~‚'ƒ„…'†‡8'~Aˆ8CDEFG)H)S‰Y`=‘kf=dTUVWXY`= fŠY`=dp„Y`=—…™d=r‹Y=frpŒY`=fr˜RTVSTSQRlVgSŽ…=ep‘Y`=S’’“b”d= Ty…•=f–=dr—d=RlT˜=ep‘Y`y=VT’™šP’RTXd=f›ƒ“{{{œPRTxžRux™d=i–d=drXY= vqr=r‹Y=frpŒY`=drpd=fr–d=r…™Y=fr‹s=Ÿ”f=f…žPSTS =frĂy=‘ÂW˜Rl“ST€= c‰=i˜VTÊjÔhxcY=dr€=ˆ‰dY=d€d=d‡Y=”=ƒr =f‘‡dr=f‘–d=f…cƒ† 'Ơ‚7„'†‚Ư8'@Đăâ6Ư€Dêh…=fr…™Y=b…ô‰=…™Y=i˜™ux™d=i˜™”f=f‘sY`= RTơY`=f…žPSTšP’RVWXY`=bp’d=iưRTbys=zwv)H)Wkf=ˆ‰dY=f”Ÿy=d =frĂ= I˜đtq=iŒ=—›f=drkf=¯=fr‰›f“u›f=fp=fr…cf=°‚y=ƒrpqY`=f…™Y=—›Y=fh…“{{{bp’d= VW’Rl‚=h‚ƒ=fr„…=bĂ=ƒr du =ihY=“‰kf=bhŸ=°hs=dY=fs˜RŽVW’Rl‚=u±qr= bp’d=bm‰=fp=frwdr=b‡Y`=—s=bm=b€=fr‹s=ˆ‰=b‚Yr•=lx„=`…kd=i˜™ux™d=bp’d= g=f‘w=T’ƒ=i²y=bhŸ=°hs=i—d=rs³=drs=vqry†††êgShxcY=Y`r‚=d€d=vqr=—ô= Sh…=fr…™Y=b…ô‰=…™Y=i˜™ux™d=bô‰=bp’d=`…h…=ˆ‰cf=VT´db‡Y`y=‚ƒ=fr„…† ')012345àảãáạº€'€8'ằẳDrĂ=dr‰ẵY=°‚=drs=deY`=f‡d=bss=fys= u˜ắ¿•–Y`=b”…=Y`‰=d‡Y=°”=dr€=drgfdrs=fpqY`=id…y=b‚Yr=À=zwv)H)V–= ST—d=deY`=f‡d=ˆ‰=rsydr=d‡Y=°”=Á=YŠŸ=Â=imY†= œPRTxžR“bcY=Yd=EFG)H)uÃY=drpd=dÄ=f…ʼn=drw=‘ÂW˜Rlu˜RTkf= šPgRVWjRlux™d=bôyf=SgR”=šPhY=i²†=wặu›y=—…™d=ˆ‰=rsydry=i–d=drXY= SgR”=IưRTbys=Yr…ô‰=r…=ŸdY`=fwYr=dr€=ˆ‰dYy=rặRTVT—dy=fr…c‰=dŠY=d—† ầẩf=r‡dy=—ÃY=dtRTx™Y=fp’Y`=ẫigY`=i”‰=ižRIưjI˜Rlấ“ST€=c‰=e–d=—˜j fr”Ÿ=Y…ÅY=deY`=f‡d=bĂ=bô=°yf† EFG)H)drpd=“”=e–Y`=ˆ‰=f‘ặRTbô=°yfy=°–=Yr…™Ÿ=d‡Y=°”=d‰Y`= Yrp=drpd=dÄ=Ÿe=rặRTậTgVVWxĂY=GGèS =frĂ=Yr͟=r‰cY=rwdry=frxd=bẵ= RT¿RuxžRậTkY=bk‰=bĂ=—pqY=iÅY=f‘Œ=fr˜RTRT˜šPhY=i²{ ẻẽẻẽéẽẹềểễếẹệìỉÙÚẹÛĩẹíịòẹàỏõÙẹểóẹÚòọồổỗốộổờỉởẹÛỡẹớểợệẹệìòùÙẹððủẹẹ ũúụ ừ ửữứừ ựỳ ỷỹ ýỵ ÿ ựự ýữ # ÿ ứ  cf=ˆ‰h=rhs=i‡f=drs=frk=dÄ=bcY=rqY=nop=vqr=f‘h=i„…=deY`=—…™d= Tx™Y=fy…=ƒrT’ƒ=—v…=f‘ặRTb”=dr‰ÅY=ŸeY=bp’d=b˜jVys“VPRTxžR“S‰Y`= StR™”f=ig=ip’Y`=ivY=`mY=op=²=…cY=drs=‘ÍY`=—…™d=°g=f‘w=deY`=—…™d= drpd=ƒr=r’ƒ†r”=d‰Y`=i˜™”f=—kY=bô=zwv)H)SmY=ƒrh…=ˆ‰dY=f”Ÿ=“‹Ÿ= “f=—s=b…ô‰=dr˜Yr=f‘sY`=fr„…=`…dY=bcY†=
 17.     !"# $% &'()0 1234#67#89@8A#8BC#DEFG#HIPQRQSTUV78#9W89#SWX#6YX#P`a#bcd# ef4#6dghi2p#q7E#rstutviwxUwytv2€#4pF#48A#89‚8#6ƒ34UV7„…tutviwx U†‡t2Sˆ#49Eqgte‰tU†‡t2Sˆ#DE‘8#r’G“““89”8A#SWX#6YX#•98A#A–8#bcd# i‰tv—V˜4G#•98A#4™#•ddC#6ƒFG#Se89#Ade#•76#DE‘#SF8A#4ft2Y8#497“# ghijklijmnopqorsoqtuvwjxiyzj{|}j~€x‚ƒ„„…†‡ˆ8BC#‰ŠŠ‹#4™# ŒUŽ#r˜#8A”d#S”4#SsxUYX#Se„#‘8A#89E#4’hi‰tv—V˜4#69‡S78#8BC# “””UŽ#r˜#8sy6B8A#r•8#‹ŠG–—“#ad€E#8syi2xU2˜q#™š11›œS”4#4#Sd# SWX#6YX#4™#•9‘#8B8A#Se„#‘8A#89E#4’E#48A#bd˜4#8Asyistviwxž ghijklijwŸ}j ĂjwÂÊÔoqƠnoqoprƯĐzjkăqâQêQôơưđˆ8BC#‰ŠŠ‹#4™# ¯°i±t²ˆ#³´PI#S”4#4#Sd#SsxUYX#4™#•9‘#8B8A#Se„#‘8A#S”4#qgh i’E#48A#bd˜4t9”8A#S78#‰ŠàŠG#ixtảã#8syvV‘C#áEã8A#4ft¯“#ad€E# tsyi2xU2˜q#ƒạ8A#bd˜4#‘8A#ºf8A#89@8A#•d78#69‘4#STS”4#6ƒF8A#ằẳ#bsx Sd€E#•d˜8#rse—V˜4#6934#67#4pF#r34#r”8A#rFX#Sˆ8A#8Wq#49”F#4FXG#bẵ8#4ft eˆ6#ắã#6ƒ”8A#9„#49”F#69¿xÀẳ„#bcd#6‡t22‡t2i‰tv—V˜4#6934#67G#49”F# t2Yq#ằÁ8#Sd#69Â49#8A9d#bs2fwt2Ä#bcd#áE#697#69Fq#SÄd#4pF#69ẳ#6ƒ”8A“ ÅặầẩẫầấậÅầ(èÍ ẻẽé !ẹ ề ể $% &'()0 aF#ắã#³ễ³PI#STếhwSWX#6YX#bs2xstU2st2Uã6#89d˜C#bf#S€E# S”4#`Tt2SYX#HIPQRQếhwt6‚C#áệC#áÁ6#8‚8A#r”ì8Aỉ7„#rYd#r”ì8A# U2¿xDEq#Sẳ89G#SÙ8A#69d#rE‚8#49Eqd8G#²ã#6ƒÂ#i‰tv—V˜4#„9Ú2„#Sd#6YX#Sd€E# ÀV˜8#49X#P`a2xstU2st2Uã6#89d˜C#bf#S”4#AdFX“################################################## Û "ĩ ể"íề ị% òàỏ !Í õ ẽó ((ọèĩ Í "# ồhwảã#rd˜E#•9‘X#ắe6#49X#69˜qG#49ổ#4™#ắã#Â6#ỗ•9X‘8A#‰‰G–—ố#P`a# i2x†ạ8A#2ộ#²V76#S”4#89@8A#6dghi2hờ8G#Sẳ89#9”c8A#„9e6#6ƒdd8#8A9€# tv2V˜„#4pF#HIPQRQở ồhwi±iU234#6ƒY8A#STỡ2utUới2ợ#6ƒgtiùU2d#69˜q#ƒạ8A#4‰tvU±i SWX#6YX#bsỡ2±UU†Vd8ššðUYd#HIPQRQiftiùt2V€E#ằ˜6#4ÄG#Sˆd#8Aủ#rse i‰tvU±iếh‘8#r’#ššðU2V7E#bW#•98A#49Eq•8#6ƒe49G#6ƒX8A#•9d#S™G#r34# r”8A#rFX#Sˆ8A#6Yd#HIPQRQũYd#6”ì8A#Sãd#rc8G#8ˆd#ºE8A#48A#bd˜4#89d€EG# SF#ºY8A#8gti‰tvU±iU2¿xúụVSWX#6YX#bsỡ2±UU†Vd8#PP`#49ổ#Sp#Sd#S±ỡ ‘8A#89E#4’E#48A#bd˜4#6ƒX8A#•9X‘8A#69d#AdF8#6ƒ”c4#C–6ừ#49”F#4™#bd˜4#6Ä# i2‘4#áe4#Sẳ89G#á‚q#º38A#•7#9XY49#ºsV2Y8#Cˆ6#4e49#6Ä8A#69d#8gt—V˜4#69ệX# úụVSe89#Ade#6934#6ƒY8A#PP`#4ftt2V€E#9Y8#497“# ửữjứựỳU†xtvU2d#AdF8#S78#HIPQRQỡ2‘d#á‚q#º38A#bsỡ2±UU†Vd8# i‘#b€#ắã#r”8A#bsi2˜6#r”8A#Sˆd#8Aủ#49EqgtU†±i2—€#48A#6e4#89‚8#r34# Sd#6ỷ#S™#áe4#Sẳ89#Cf4#6d•E#SWX#6YX#bsỡ2±UU†Vd8#S”4#6ã6#bs2„#r’#9ì8# t2ạC#8Asyistv2xstU2V˜8#48A#6e4#SsxUYX#bsỡ2±UU†Vd8#PP`#6Yd# ỹýšQRQž
 18.  !"# $%&%'%)01 345678 789@AB1C7 D7E E5F78 BG7 7EH7 3EIP QRSTUVWSXY`abSQRSTUcdbTefdTghTipqrqYpqrqsbtguSQvwh xySUVWSd€STbthSTb‚ƒbT„ƒU…SQx†SdT‡bdˆh‰VSTbbTsbtguSQ‘’“pq ‚ƒhSTUVWSS”SQ•–SbT„ƒ‰V—wvabSQguVxySfSTV˜wSQguV`™defgh i†ƒTadˆh!TjSTkTˆl minopf!q! rSQRSTUVWSdTsw†STTgsSQScSQS˜dˆhbgbgsSQ ‰VST‚ƒhSTUadtwp˜S‚–SUS‰TuSQdT…btvSQUS•‡SU˜S”SQww‡bXhƒ UaSQf‰TydTTRSQfUxVbTˆd€STbthSTflll yz{zyz |01 345678 }9~€CP P‚ ƒ„…†‡† !ydUˆS•sbtdbTwad‰mŠ‹ŠpŒvbt†V‚Y“rŽppq“˜wUshxYp ’qfpqd™fˆhff‘STfbTYpq’qxbTwad‰Tw•d‚wpŽpq†V`“˜S“twSQ “”p Qwp•SS•S‰T–‰T”Sr—p˜f™p˜rfš™†SX›•RUV˜wTYpq œŽpf€STU–f‚ƒr Š‹Šq—€bUaSQbtƒSQvabSQRSTUcdbTžfg ŸŸ nxSSTRSgĂdfSŽpffqš™†SX›vhSQbjSTid—f‡kfr™Â˜SbTxSQf rqʗ’“pqp˜q“Wv•–SdÔprƠSb€VlrinopfSTipfq™p˜‰mŠ‹Šn–SdTgh rq‡pUgƯdbjSTd‡kbTVbdˆhduSQbydkTybbtV—S ĐfdTghSToSbTădUâp UˆbâvtwhSbtvSQdˆhST”SbxdƒSSQguVUxV•ĂVwbƠSb€V•Y’qrr“—S fˆhUˆS•sqêpqninopfbtƒSQvabbTuVQVhS‚RVdTghd–wtwhSb”vUâw bgbTjdTUySQdTƒURƒb€ƒ•Y’qrr“—SfdôbT—XYrq“wdTVSXgƯdkTyb r“—S ĐfdTovUơVvĂVduSQbydUY—r€ƒ ĐffTghd–UaVSQưdTwpŽp rfqđY`f™p˜rfš™†SX›UY—r€ƒ $%&%&%¯D7 3E°7 78561 }‚± B²78 3³1 ƒ„…†‡† Đ´d–UabwơVbàảãŸfq“vbáXWạºfºằẳe’qâSXĂSUẵ`‡b‚âS rêpqpq€pxắSfbTVwS”SQUaSQfd–¿wTgĂSQáX€VfS”SQww‡bXhƒUaSQ ‰TuSQdhƒfbg‚wpdTovUơVvĂVft‡bSQ€V•hdT€vfSQ€VTvdTÀVl Đ´ràảãbwơVbts¿wxSQbwpdTVvbáXWdhƒằÁfÂạẳSTgSQUh hxd–btipqUabàbtwSQd‡kfdhƒUÃSQbts¿wxSQl´xVbgƯSQXhƒUaSQSY fÔprqôUaSQfdTghSToSbTădUâpUˆbtydTSTVWv•Yš™Â˜SXƯV‰TVbThv QVhURƒb€ƒTƒcddTghbT‡pwdâSbTVbkT†VS”SQdhƒbtipqUaU—q—Yp rq“WSvipqeU—kTybbtV—SSQT˜SQTVWkbtƒSQbgˆSQXhVl
 19.    !"#! $"%& "'() 0123$ 4$ # 56' 7' 8( 91@0 0A2B$ ))C 07 D$ 4$ E 53$ FG &H$ IP$ "Q R$ 5S$ TUVU9XY9`a9Xbc9defX9ghi9pqrs9XtX9seue9vwtv xy€y€y ‚ƒ„ †‡ ˆ‚‰ ‘ƒ’“ ‡”• –—)˜™˜ defgh9ijkl9lmn9odrpqprs9hnt9luv9wgh9hxy9z{z{9i|}e~rrf€h9 ‚h9ƒ„h…9ƒ|r†9‡u|ˆe‰Š‡9‡‹vh…9hu„h…9wŒh9ƒ9Žhu9‡g9‘9‡u’“‡9y”hu9lmn9 h…•hu9w–h9ƒ|—mn9Žu’9ƒ˜l‰f‚h9™‹’h…9š›œžŸ ĂˆÂ xy€yÊy ‚ƒ„ †Ô ƠƯĐ Đăâ’ $$F ê ôâơ ô„ ưđ ¯°Ê° ± ²h9i³9´uà‡9‡‹€h9h…’ảh9huãh9i˜l9‡‹áh9ạ’t9yº9‡v•h9h…•hu9w–h9 whu9ujằh…9‡s9hnt9wgh9hxy9z{z{9ẳnv9…ảy9ẵ9huắy9lºh…9‡àl9lum9tg’9i|¿ ÀÁÂÃÄÅặầẩÄẫÅấậÅÃÄèÃÅÍẻẽẩÅéẹẫÅÃÄềÅÄẻểÅặễếẻÅệÄìễÅỉÙÚÛĩíịÅấòàÅặỏẩÄÅõễỏóọ ồổồồ ƯÔ ỗốộ ôâ’đờ đởÔ Đâỡớ ‡‚ƒ„ †Ô ợù Ôð ĐƯÔ ôêủ Đũủ úụ ˆ‚‰ ‘ƒ’ ))C ‡”ộ ừ8$˜™˜ ửữọứựỳỷỹýỵÿỹỹỷỹỹý ọỹọọÿỷỹ žeœˆ ˜l9i|!"h9ạ’³9hu#‡9ƒ| |ˆŸ ảh9‡|f$²h9ạ’tg‡9whu9%˜9´uà‡9 rf€h9ẳ‚h9ƒ„h…9lmn9odrpqpU9Xºh…9‡àl9w•v9‡”v9´u²9w9‡‹jằl9yŠ‡9ẳjằl9 ‡u&v9´ujŒh…9luãy9wảh…9ẳŠ'9u–9‡u"h…(rsh…9ẳjằl9‡u&v9lu’)h9y˜l9ạ’"l9‡gU dem9wŠh…9lắ9lugh9ijkl9´uà‡9‡‹€h9rr09‡‹áh9lŒ9%†9w|1r”v29‡u˜l9 ef–h9´uãh9lºh…9y”hu9y3'9‡‹–‡9w€9lºh…9‡àl9w|1r”v9´uà‡9‡‹€h9huãh9i˜lU 4g9uv”lu9w|1r”v'9´uà‡9‡‹€h9rr09u•h…9hxy9lmn9y59wŒh9ƒ9 re|ˆe!fÈ |‰Š‡9´u6h9ẳ7r Šl9‡‹vh…9Žg9uv”lu9`g8p9lmn99@žpqp AữọBCỹỵDEọFGỷỹHIPọ 4g9uv”lu9…n9wv”h9z{VV9šQRS 4g9uv”lu9…n9wv”h9z{VT9šQRQR xy€yUy VW XƯủ ợù ôụY ũủ ợụ ˆ‚‰ ‘ƒ’ ))C ‡”ộ ừ8$˜™˜ ô„ ưđ ¯`¯` aÚbcÅdeÅfgÅhỏiÅẩõẻpẩÅẩÄqẩÅégÃr$"9i–’9‡u"h…9ŽĂžžsƒ•9hxh…9 $ #‡9inv9wŠh…9lmn9odrpqprs9z{{{QRRt%Œ9wả9@u(@uu!‚9v e1”lu9 }e~rrf€h9w–h9i˜l2w reg9…àv9xyl9‡u€9w”‡xh…9x6h9‡9i–9w”9u‚l(ƒ aڄgŅễ†ẩÅấậẩõÅdìÅéàiÅặ‡ẩõÅÈàʼn‘b’bÅặ†ẩÅẩ“ịŔ•”•r™‹áh9lŒ9 $†9x˜9ẳàv'9‡àl9…²9x˜9Žgh9‡–h…9%"90—9wgh9hxy9z{z{9‡u&v9z9…n9wv”h˜9‡s9 QRQRS!|QR™QRQRt$"90—9h•t9wjkl9d˜9Žgh9ly9‡u€9‡u&v9‡sh…9Žu"9 Žuàl9hun’9huj˜9Žu"9´uà‡9w–h'9Žu"9‡‹’t‚h9‡²9ƒ|}eœˆ}e"'9e"9‡j9ƒ#h9 !|$²h9e’#‡'9Žu"9ạ’²h9i³9x˜9àh'9Žu"9làl9‡‹j€h…9w|1r”v'ƒ
 20.    ! "#$ %&'( )01 23'4(5678 (98 @&A 5((B)C1 14DE1 1F1 GH2 (9 I@1PQP4 STUTVT4WXY4`aba4cdXc4edfg4dhie4pdaqrIturvIwxtIy€Iw‚h4ƒƒ„ †Wˆ‰‘W’“”•–a˜™•daefdagh–iajkdal™mnagopalqp4 rst uv wxyzw {| }~€yx {~‚ƒ€€„…†‡ 11G ˆ‰x zwx zŠ }‹ ˆŒ Ž‡ ‘~’‚“” Ž‡ }† }•– —•x ˜™'PQPš›‡ ˆ~œ}žt Ÿ‡ ‘ z Ă•‡ Ê ÔƠƯĐ ‘~’Âœ’“t }㠇 ‡â‡ ‡wê– }y” }Žz –Ÿz ”⇐ ”ôŽơ‡ —|‡ {ư‡ Št twđ‡ ‚ƒ€€„…†‡ uă‡w ”v¯ °‡ }±‡w ‰‡ ‡ă‡w ²³Œz tw´œàảœš…œ‚ãá‚ạ〄œº‚‘ằz Ơẳẵắằ‡ uv wxyzw }~€yx¯ ‡¿‡ z‰x ”ôÀœ‚}ạ 11G }† ²³‰ }Š ‚ƒ€€„…†‡ ‡w¿‡ ằz zŠ ”ôÀœ‚}ạ z‰x twÁz {Á zwx z‡ ”žz ²³•‡ Êà ĆWˆ‰‘W’“”•–a–Å™aặn–ầaẩ™ẫ–aliấdag‰W’qp4 (ôậ‡ zè ˆơ zwăv‡ Žz twž” ”ôㆇ z‹‰ I@1PQP€„œœ‚ư‡ ‡â– }v‡¯ €ƒ’…• }±‡w wŽÍ‡ œạă ẻ³‡ uăv‡ ”wŸz }~€yx ‡wŽ ˆ‰³ẽ ébrvIẹềểề4ễếrệIệìỉrvIrÙÚIÛĩrvIy€Iw‚I4 íịị4 ƒÙÚIÛĩrv4 òàtIwÚỏõ4 ó4 ễọồIổỗồIốộIờởỡớIợù44 1⇐ ằz¯ uð ‡â‡ áœ‚}yx 1¿‡ z‰x ‡â‡ ằz ²³•‡ Ê¯ }ă|³ w~œ‚àºð rÂs” ẻ~œ‚’‚úᜂ}yx ‡â‡ áœ‚}yx¯ÃÃà zwx zžz zž‡ —ạ ²³•‡ Ê ƠĐ‘~A€„…†‡ ”wŽè‡‚ ³ }† ủ¿ũ ẻằ‡ {~‚ƒ€€„…†‡ I@1PQP ụ6ừx ”yx Ê ³s‡ zwử‡w ”ô± 'ẳœ’ảœ‚s‡ ”wŸz {| Ê ³s‡ zwử‡w ”ô± Ơẳẵắằ‡ zžz ²³ũ ”ôÀœ‚àĂÂẵ’‚v {ừ }ừx €yx zžz uð ‡â‡ zw³ũựœỳỷœ€„œúỹ‡w ữA‚ƒ€€„…†‡ ‡³ứ‡ ‡w¿‡ ằz ‘ằz twž” ”ôㆇ 11G –‰‡ ”ử‡w w㠇 }yă {~ ’‚Âẵựœœ‚ t ”ôx‡ twy– {ă I@1PQP óó4ễọồIổỗồIốộIýỵIổÿởổIốọIýớÿIồớÿIễớIớớ4 ™s‡ w~œ‚à•x ẻŽ‡¯ ˆ ‰ 6 zw³ũậ‡ ă‰¯ ”w —sz z‰x {| ỹ‡w {ằz ’‚ư‰ 6 •x ẻŽ‡ {~‘s‡ wừ‡w 6 •‡ Ê tw¿‡ twŒă }㠇 6 zw³ũậ‡ ă‰ ”ôx‡ ỹ‡w {ằz tw¿‡ twŒă ă‡w ẻx‰‡w }㠇 ‡â‡¯ ẻ±zw 1¿‡ z‰x ‡â‡ ằz ²³•‡ Ê zwx zžz zž‡ —ạ ‘Á uwžz‚‚~œ €„œúỹ‡w {ằz uă‡w ẻx‰‡w 6 uăv‡ ”wŸz {| ‰‡ ”x~œ’‚1G6 ừ– ụ6ừx ”yx {| ‰‡ ”x~œ ’ỷœ€ƒ’r™ à•x ắŽ‡¯ ƯĐà }㠇 óóó4ễọồIổỗồIÿởớI I!ỡớI"ở#ổ44 ƒ’ắằ ž‡ 6 $ ‡³ứ‡ ‚Â%‡ —± ‡³ứ‡ ‡w¿‡ ằz zwx zžz 2‡ ”ũ }㠇 –Íă ’° twđ‡ ”w‹ũ }㠇¯ ‡w㠔 }㠇 ‚Â%‡ —± }ạ㠇& 221@ zwx {ă z ”w~œ‚ 2žz 6 –Íă úst zžz 6 –Íă
 21.     !"#%&'()0#%&1#234#5 A'#55BC#2D#2(E#289@@FGHIPQRS 6)789@@ T)U01V0#52W05WXY`Y"VaY%B89@@ bQc%5Yd%e7f#2#25X A@#g#27h1Fipc%5Yd%6GqrststuX „#2(E#289@@V…%W†‡%5'e`Y"#2U0 vwxy€‚ƒst %5Bˆ#25WXYe75‰‘’7p50755Gst   “ @‰#27B–#2FG‚yx!T—Wpc#‰#2‘˜ ”ƒ†#2•#5 TE#2#21™W#2d7518e89fV…%&)q‚ƒ†‡ gGh6ƒX7FCWViW%07#BC7#21Gƒjs†Y7’kl bqtH™W#2dp507 ”yxstm'Fi#%nF)#2pc%5Yd%%&1#2707 g4#5F)7pW#5(1h#57oh#2Gsup rssq™#5%a`Yh#%&t#27ohFWX7u07V'#5#vW(Y#2pW†#%5D7 Vw1%™1%5x6ƒX73)h75t#2W"#2FWssS‚u–W2Wh#5t7‚d‡e#25y#2ˆWepz3Yd% gC‡5t7e{7|#2"#55B}#2&~%3C#V†#75~%3B#2p510VGH‚™1€ ‚ƒ„…†‡ƒˆ‰Š‹ŒŽŒ‘’Ž“”•–—Œ˜™š›œŽš†…ƒˆœ› A…žŸ T)#2S%&BC7%WssĂu"W()hFGHhE7%Ws!S€†51™75ÂÊÔƠ stƯ#5™#STGƒu™#7ohĐf9ăâăêT)hFGHsu!qaYVGH‚™199ô5ƒX#7’€ ơưđ¯°±ư²³´àảãáạảºãằẳáãẵẳáãắ¿ảÀãảÀÁãáÂÁãắ°¯ư²ÃÄư ŃX7u07V'#5#5Y7aYVGH‚™1%&ặ#‡5Bˆ#2(WX#u07V'#5E7%Ws! qa#VB7VGH‚™13wVw1%™170W2xSg4#5F)7pW†#%5D7FG€c#‰#2sGHqa# VB7VGH‚™1eppĂu"WVB7%W†#5Gsu‚uHst! ss‚Ư7V0‡D#2ầs!qaY7oh qrst6ƒX7€A—#2%5–We‡u"W%W†#5GsuĂuŸs‚ẩqueV0#52W0p†%`Y"%5)75WX# qrst6ƒX7V…u07V'#5#5Y7aY‡50%‘W#5‚yHstẫ!ấ‚yxsu‚u)75WX#qrst 6ƒX7€8f#2%07sG qa#%5)75WX#()h%&sssud#2%5f#2%W#‘hYậ èQ†51™75‘"#uY~%pW#5(1h#5(Gƒu™#FGstƯ#5™#7ohĐf9ăâăp èwE7%Ws!SsuƒXFE7oh%n#2‡5ÍstmxsSVˆ#F'7ˆẻ}€ èr"#‡5g#7f#27f#2FWX77oh%n#2Vˆ#F'ẽqấsuŸsp èQ†51™75VGH‚™1V'#5pé7oh%n#231™W5xsuqrst6ƒX7p ẹuƯ775Ư#&ề#2‘ểp5’7’Vo%5–W2Wh#FwpW#5‡5ễV…%5)7%5Wv% 75Bˆ#2%&xsuVw1%™1&v#23C#751%1Gs‚u…8e89f7ếsthv%%5–WVW…€ Ơ1V’e‘ể&~%`Yh#%&t#2FCWFWX7u07V'#5%n‘C#5d#275Bˆ#2%&xsuVw1 ‚™17a#Vệ%%&t#2%gFGHpÅGq|#27a#u07V'#5#5d#2pc#‰#2#GHgGqa# ‚uƒ†%#5~%V…V0‡D#2ầs!qaY7f#2FWX7uƒX#%™We7f#2FWX7%&1#2%Bˆ#23hW FwVì3™W#5d#23Wễ75%5W†%%5)7#5~%€ ơưỉẳáãắ¿ảÀãắÙÚãằÛĩảºãắ°¯ư²ÃÄư qu!qaYVGH‚™17ohíW70#5g#3wVh(™#2ehW7|#27’#5Y7aY Vw1%™1FwVB7VGH‚™1#5B#2%&1#2VWiYpWX#ÂÊÔƠe%xsuuxsu‚Gƒquẩsu
 22.  !"#$%&'()01203452067 89&6!@ ABC4@DEF G92H3ICI067 8905PQ0RSH(IT4U V!WQX@I3S84Y`a404 Ybcde ! )f`H303452 0 067 89SA3gVh84Hi05067 89p67f`a404 YTqr!s!5t uDvwY@bcde ! 0`2p4%04xIt34U&' y7V€!780`2‚ƒ„SH…†25t&‡340(Q2Iˆ&'4%F‰ 3452067 89(bcde ! 05tU&984H(I‘ ’“”•–—qV˜`E™dc0(2&wYp4% ’“qV˜`“dfe4IX †2ffe404xIIX g2p4% ’–'&52&(90`2 y' $@tHhPIi0(2&6f#$% ’–'&52&(90`2G'4@tHhPIiYe4IX †2 jklmnopqrsotsuvowvxropyzk{|}k $%PQ0Ra424( s~ !`p67 €203452S V€6V!V€!x—h78$!"V!0w989!qV!‰“e ! tU&984H(I‘ ‚w9892W8SFa424(†e4ƒQ2 ’67 89€ƒQ20@†e4„…†Y ’w989pe4a424(G‡„…†Yk ˆ‰Šk‹|vŒ#$%PUX†'2T@98067 89Sˆ4†Ž2ddvth40hY ˜h9Q†BT9()p6r!s!5tpe40Re2tQG4 ( DEg2Q0w989Sˆ4†Ž2ddvTg2I(UY0@ $@Bp6‘†22x24%tY6gV!’“0@G”Vh~%Qt92 •V€V€!$%tSˆ4†Ž2&u2UY2x24%tp6V$xY'67#x2x V€!$%t9–(bcd‰ –—˜™š›œ˜žŸ ĂÂÊÔƠƯĂĐÂÊÔăÊÂâêôÂơưôđ ¯itQ€03452S°ig2p4%YwFtu2tQt 0w989S4@t±9ts!5tS0 Tg2²2U2(94%IIh067 89 f6gV0hYh9(96V y7V€³q y"V!0w989D“e ! PQ0Rtu2 tQt0w9899ƒFY03452H(I‘ jk´àkảãoáạàºkp|}Œoằẳẵroáắk jk´àkảãonsẳ¿ÀàkŠÁàkàºÃÄÅoặầk jkÁàÂkàºẩàk{ẫấnotvậÅoèẵroÍẳẻt ẽ—˜éẹÂềểĂĐÂÔễ ếÂệếìÂỉễĂÔÂÊÔÙÂ⛚˜ưô˜ k 084%IIh(9"$V!r!Ú0w989th4thQ0CX0Q h7844t°F tQA$V! y7V€³q y"V!0w989S0ˆ2a42IˆT4 t°0Fth405Ih&‡—A…†2p6r!ÛV˜ĩY`Q5t&‡D…†2 !$%IIh2IˆT4t°0íe—0CI012ịS012²2TF()C !$@S01203452C05067 89Dò!a424(0@SbcdC‘
 23.    ! " # $%&'(# )0 12# 3 #( 4) 0 5$6  17 $8 9@A'B CDE FG H8 IPQRSRTU VWXY4'4H 17 $8 ! " $%&'(# D`a 8# b c H8 dedf6! $g D h! ip1 1 1 31 qrsdH8 t u t 6! 1tv$wD 1 0xy €&%‚WXdƒ'4a  CDE u ! „Y'W6 h! 0h1 ic F%…†% 'WXY4'4H t Dg 1%‚'W6 t$a ‡ # $ˆ# 1(#U ‰[’“”•[–—˜”•[–™”•[de–[fe”g[•he[ijd[klm[fnopqrst[gsnupqvwx”[ynpuzu{pp ppp|}op|v~d[—€”•[fnopqrsp ‚ƒ„…†‡‚…ˆ‰Š…‹Œ…Ž‘’“…”•–—˜…”™š›ƒ…Š„‡‰Šœ…Š„žƒ†…ŸŒ ĂÂÊÔƠ ™Ư‡…ˆ„Đㅎ‘’“…ƒ„âê…êô˜…Žơ˜„…Ÿưê…ŸđŠ…˜¯ƒ†…Š‚˜…Ž‘’“…˜Đ…Ž‚°…±ƒ† Ž²˜…êô˜…Š‡³Œ…Ž´…àㅋŒă…ŽĐ…àảŠ…àㅃ„テ…ˆ‡ƒ„…ƒ†„‡—ê…˜„“…”›ƒ…Šá…˜„±˜…Š‡‰° ‘ạºằP–—˜…Ž‚ƒ„…†‡‚…ẳ㓅†ẵêắ ¿á…˜„±˜…ˆ‡ÀꅊàㅘŒÁ‡…ˆ„Đㅎ‘’“ ‚ƒ„…†‡‚…ˆ‰Š…‹Œ…ˆạÂÔạ؅˜Äă…„Ã˜…ŇĂ ặầšầẩ‰Š…‹Œ…Ž‘’“ ẫạấẬšÂÂạテ…ˆ‰Š…‹Œ…ŽèŽ²˜…Ž‚ƒ„…†‡‚…˜„ŒÍƒ…Ÿ‚˜œ…˜„ảƒ†…Šă ẻžƒ†…ƒ„…ˆ„¯ƒ†…Š„À…ƒ„ẽÂÂạ郅„“’Š…Žẹƒ†…Ž‘’“…ƒ„…ẳềŠ…ˆÀ…Š„±…†ẽẩạầš Ậ–™ẹŠ…ˆ„“ƒ…˜„‡…°„ơể…ễèếệƠế‰Š…Žìƒ„…Ÿưꅘ„ảƒ†…Šă…ỉمŠ„Œ…Š„é°…ƒ„…Š„‰ šầšẩ‰Š…‹Œ…Ž‚ƒ„…†‡‚…˜Đ…Š„À…˜„ề°…ƒ„郅Ž²˜…Å´…ƒ„テ…”²‡…ơ˜„…ê ẩạƒ…Ž›Œ…Š…˜„“…„“’Š…Žẹƒ†…Ž‘’“…Žưꅔ’‡ể…Ú„ž…ŽĐœ…˜„ảƒ†…Šă…ỉم˜Đ…Ž²˜ Âạ–´Œ…Ž‡´Œ…ˆ‡—ƒ…Š„Œéƒ…”²‡…˜…Å´…Š–šạÛÂạ•‘ạž‡…†‡ăƒ…˜„“…ƒ„テ…ẩạÂÔŽĩ“ ‘’“…ˆ„‚˜…Šà“ƒ†…Šíƒ†…”㇅êẹŠ…ˆ„‡…ƒịê…Åテ…Ž²˜…šầšẩ‰Š…‹Œ…˜ô…Š„Àể òàỏàỏàõóọồõổỗốỗõộờọộõởờỡớõờợùởõðờỗủởõồũởổõðọồõộờọðõðúỗụởõừừửõ }ữpứonupqvwx”[–ự[–~ỳpỷỷỹp ý텘ềŒ…ÚÚỵ…”™ẹŠ ‰Œ…ŠÁ…ˆ„¯ƒ†…Š„À…Š„‡‰Œ…ˆ„‡…Ÿưê…ŸđŠœ…Ž‚ƒ„…†‡‚ •´…ÚÚỵểPẽ•é œ…ŽÀ…„“Â‘ạ–—ƒ…˜í…˜ềŒ…ÚÚỵ…Š’‡…ÿÚRSR‘ầšậ–…Ž´…ŸŒềŠ š›ƒ…Ž‡…ỉŒ…ŏạ‘ۚạ‘ẽÂạŽẹ…Ž‘’“…Š„ư“…Šƒ†…”ƒ„…Ř…˜¯ƒ†…Ň—˜œ ‘ƒ†…”“’‡…„ẽÂạạ’Š…Žẹƒ†…Š„˜…Š‰œ Š…ŽĐ…ꇅ˜Đ…˜í…ỉ…Ž‡´Œ…˜„ƒ„œ…ẳá…ỉŒƒ† QQ‘Ậ‘ƒ†…ƒ†Âạ‘ƒ†…”ƒ„…Ř…êẹŠ…˜‚˜„…„²°…”…ŽÀ…Ž‚°…±ƒ†…Ž²˜ šầš™ô˜…Š‡ĂƠÂạ–—ê…Åô…Åĩ…Žìƒ„…„ƒ†……˜Äă…IPQRSRằ ữpỷzu•[– s[”“”•[!–[”•—˜h[ s[f"”•[p #ƠÁƒ…ƒƒ†…˜ă“…ƒ$ƒ†…”˜…˜„“…Úỵ…Š„ẽạ‡…”™‘ÁŠ…˜¯ƒ†…Š‚˜…Ž‘’“ể… %ˆ# 1(# x $3 ! t1 12a 12&Y4$' D`(Y…)Y0E 1 Dp11 2à˜…ˆ„‡…Š‡‰ƒ…„ĩƒ„…Žĩ“…Š’“œ…ƒ³ƒ…Ž‡…ỉŒ…Åĩ“…°„ƒ…Šơ˜„…걘…Žẹ…°„3ạ²° ậ–ãㅘ„Œ ³ƒ…ꯃ…Žĩ“…Š’“…Ň…šấẬ•–—˜…Š„˜…Š‰…Žăƒ†…Žê…ƒ„郅°„ƒ…Š„ư“ ‘ƒ†…”“’‡…„ẽÂạạ’Š…Žẹƒ†…˜ô…Š„Àœ…˜Đ…ƒ„…Åé ꇅŠ„ề Ž²˜…ˆ‡‰ƒ…Š„±˜ šạƠếĂ™ấÂẩ4…Š„ŒéŠ…Šà“ƒ†…”ƒ„…Ř…˜¯ƒ†…Ň—˜…ƒ‘Ậ5’‡…„ẽÂạạ’Š
 24.   !"#$ #%&'(#)&)#0#1# 23)#456789@!A)&##B%)CDEFGHIHP QRSD)3#%T U8WXY<abY<cdefg<hif<pcqa<arstf<uv<fwfg<fgcx<fgcsyp€‚R8ƒ „51#$#!…†"‡4Qˆ7‰&#&&(')‘"’)‘D)!“ P”Q7 #•)–—)#˜)#9#B#S@™d˜)7 #3#% )e!f‡(•†g‡h˜!A))&))!“#B”Q7 #i7A•‡45 "&##B%)CDEFGHIHj U8WXY<abY<cdefg<hif<fkfg<lmY<arnop8hq<fcrf<acsl<lcY8tuW€‚ R8ƒ†"1##…D9EFGHIHB ‰&#†v(†w#&&@ P”Q7f#'))CDGxyzƒ#B”Q7)"‡4Q2{Q6ˆ7|#9)f „}@~#–#%"9#†€7|eD'†}TTT#BS‚™˜) {QRd8—))3#%%!DBD‘h"!“!• A@~ Q7ƒ(g)D#B”Q7f#'))CDGxy(#‚778—"„"1#T8 †‡ˆ‰Š‡‹ŒŽ‡‘’‡“”•–—˜™˜—˜š›–š—œ™˜š—šž˜—Ÿ Š‡ĂÂŠÊ–—Ôš›˜š—ƠƯĐă U8âêôo8ơpưyf<lcđfc<¯qlc<ar°<±d²fg€³´àả˜„"‡)9„"@~ 78P#ƒ@!“#!ã‰D)A@~({QRáƒdˆạ7 #’)!A)!…@DT U8âêôo8ơpưyf<lcđfc<¯qlc<ucºf<acdằfgẳ<uẵ<±ắra€¿v#!ãÀÁ ‚5f#ÀÂ#…Ã#!…†"‡4QÄQ7‘%"h!“!“%”Q784Q 89!…#0#—)#0#Å#…42ˆ7ặ)#BS#B‘#B!…A d8ầ7(„"‡@D#@fÀÁ)!“#B@D‰Q„51#T U8Hpẩ8ơẫấfg<lậfg<aql<lqf<èq€yÂÀÍ)#ẻ)')B ‰&#& R8‚6ẽ5à7 ))&)#!“@Dà #——)&&g4Q %#Se)e)’‰&)ƒ##"‡4Q75à%A@~Ä"‡Â)9 P‚7Q78—(BéPQRj8 U8H°s<acsyf<hsxắ<usyf<±mY<hqfg<ẹô8oềoể8ễếê8ễpệa<±dìfg<ỉậs8ardÙfg< ÚôÛ8ĩưyl€í#(–#B!…‚2d8—)0#•‡C)&)ƒ"À—f#)1# ˆị#"f#(–#B!…7´Q78—6Gxy(f!A)‰˜#–#Bò àỏ‰ #!“#BAD")iQR7 Q7Q70#)–—)‰õ@ ‚˜)R8óầ Gxy##!ã#ọ)ồ‡À|)0789‰&##B)–—)j ổỗốỗổỗăộờởăỡớợớăùðờùăủðũúăðụừủăửðớữủăứựỳủăðữăỡớỷỹýỵÿýụăừăùðờửă ăăăăửớủăủỡựủăủðủă ởă ‚R8ƒ†"1#(#‰0&)3#%!‰D" 7óPòặ •‰}h3€8QR) @ ƒ" ˆ8—)@à45"ặ#")%†v(†w#0#B’)–—)i7AÆ&) ÂBéP‚7Q78—(ẽ5àƒ@A)CDGxy‰D"À#D(D TTT„"D eÀ"‡9À’)Gxy#’))˜)#D(D T
 25.   !"#$%&' ()01&23 456789@ABCDE F!GHGIEIPG(6 %&' @Q@RS0%TUV&1&W!" 8@X Y@! 8AB @0 8@X`!)aaa 8b7c8QGC!88dPe"PfbgG hg@0VUVV&g898iW1p9C a qG"rst !@! 7G Gbd Y@! uv 1&W!"8QuFhgw7ArEG8cF B)7xy€8 AB da‚dt !8AB @! 0ƒ#„…†‡ˆ‡VPb`t‰5V& T‘T01pS01&(HG Y 8QuFuv!" u9a’“1pSX8D 40”•ƒ–t "Y—1&˜&U%%TWdQ!)hgw) d ††™pd@X" ‰5˜&U%%TWd efg‡ˆ‡h YC Y HGbF u9Ar78i %&j DAX80k%Fui`Al8d7t 7AB u98AB HGbF 10ƒ˜&U%%TWdm t eb‰5VG" ‰5V&Wg7AB efg‡ˆ‡h ‚b7c"9@! 70n&gE' gF r9897t go‚ 2&p1p1p€`i01%&W!Cg' Cqhaaa@0%F8QGC!8d –kr1&1p&W!) 89r Y 8cF u9eHGbF # e8D DEt YCs h7t go‚y€@tm dh D mE Es`8iW1p9u8 8@X8AB 8AB s880k%F a vk01%&W! mE V&%&5&w%S0%5ƒd`Es`go‚a xyzy{y|}~|€‚|ƒ„~ƒ|…†|‡ˆ‰|Š„~| ‹•ƒ–t@02W!01n9u9)6 Gb‰1%TUV&40nVp1p%UV Œ5It7t a &p1p1p€ 01%&W!!HGb—1&#Œ5ƒV&g HGb8t9u9AŽ‘’“”•–—’“‘˜™š›œ™šžŸ šĂ™Ê|‘’“”•–—’ĂÔ šƠƯ Ê| ‘’Đ—ăšâêô™šžơšưđ’Đ—¯’“”ôšƠ°±™šž²³™#hhh1&´"dHGbQ7B go‚ SX7Bm `!)h Aj !" C37G67 899HGb789a ‹•ƒ–tCIhtà 01%&d’ả’gf%Tk1p„…†‡ˆ‡h ã1&s mE @0pWI) ) d8dGáGi 4t D (7AB ạu‰1%Tk1pS0º‰11pk0Wằh ‚ẳb"F@! Pb`t@0%&t !@h `!) @hD7c"@! go‚a ẵh Aj)B) ắ ¿rs@X rÀy80k%F %Tk1pS01pk0W1p01&h &w%Tk1pVp1p%UV1•1pVrkÀ' Cue go‚a
 26.   !" #$%&'"( 0 !" 12345%& 6&78(9 6@#AB CD1EFG# HIPQRSQTUVWX Y`a bc`a `de`a fdPRghip qdrs dtX uPvwRIRIgW gVW` xy€ uP‚ƒ„h…†Rg‡ˆ` ‰pf x‘’P“R”`a •pf –sr x—`a f”`a `ds`d˜ d™`a qdrs dtX uPvwRIRIgW Xd •YX ey`d fdf `Pvg`a qdh`a fdi fdsj hgf drPRhPRUSVh…kvls Xr` `a™m€˜ d™ unjo HHpeq xrX s€Wf –q xqr fyr UPtg„hh…Vi` HHpxd`a us€ fuk‚ƒQff xv`d uP‚ƒ„h…†Rg‡ˆ` ‰pfof”`a fu™w`a uPtg„hh…Vi` Xls brs`d `ad€Wxo –PQfp fy fdz` Xdyf {pjff xv`d •i hgPRg|y€ Xg`a `d™ –}€ fdf Xy`d fus`d Xls brs`d `ad€Wx xd fu~Rhgv fu™m`a˜ Hgn` fdYX x™}X fe {ps` fut`a xdo fur`a `de`a `”e {ps €H‚ƒ‚vg`a x‘…f {ps` f„e xf` Xh`a f…X xPhyrTtg„hh…Vi` † uP ‰…X xv`d x„j –P|VW` xd…x ™p f€‡` dq`a xp fur`a f€f` fu†RgRˆRIvSvgf –™}`a †o x…x Y`a j~ƒvp `d€We uc `r`a `‰ uPvx s…Xd Xls `aPRg x€W` fur`a {p fu†Rgtg„hh…Vi` ŠVRghfo xˆe sˆr x€W` xdcX uc s` `€`d {pyX tgkRIUPSR‡VRg‹‘g—€ fur`a f†Rgg†Rg“Œ€˜ pj `d€~RvwRIh„vRPQUŽ` vkRRge`a erf dy` Xdf˜ r xdo a€ˆ€ xd…x xi drPRhgVW` Xh`a f…X xPhyr UPtg„hh…Vi` † –Pv` fd€ff˜ †pn` u”` ‘’“”•–—˜6&(™&š@›(4”“–œ5 ”ž—Ÿ–– ˜Ă&&šÂÊ&&$Ô&78(@œ 1Ơ&šƯ™&š@Đ 6&78(B ă&1â•êô x‘gPRhgPRgRIgV~RvYp e—f •y `—€ bp`a Xơ sˆ` •sp ư‘gW fdy`a dr `de`a u` x‰ –đ –pn` u‰ xPhyr uPtg„hh…Vi` HHppƒn` u”` x‘‹„vxv`d xPhyr uPtg„hh…Vi` † –PQfp fy ™p f€‡` dq`a xp {pjff xv`d fdPRgvwRIvls brs`d `ad€Wx fur`a a€s€ xry` dVW` RSQ ư‘tgˆRh¯vgx™}X fdiX fuy`a †o x…`d a€ fdiX fuy`a Xh`a f…X xqr fyr uPtg„hh…Vi` † fy€ °± ‚ƒ‚˜ ư‘‹„vxv`d e—f •y `apj~RRgˆR vgl jfpo –P“…²Rge`a erf dy` Xdf fur`a {p fu†Rgxqr fyr uPtg„hh…Vi` HHphy€ °± ‚ƒ‚ ³gwRI‚ƒS’´’ƒn` uPhgiX fuy`ao –pn` u”` x‘x‰ ‰pf e—f •y xv`d d™Œ`a uPIVˆ€ xd…x Xơ sˆ` `dàe drPRhgVW` Xh`a f…X xPhyr uPtg„h h…Vi` † fy€ °± ‚ƒ‚hgm€ a€s` fŒ€˜ ư‰ ‰pf q€f` `adv uŒ€ dq ™ŒXo aq`d xi Xd •i {ps` f„e dả h…} fur`a u€WX fu€i` qds€ fdiX d€W` X…X a€ˆ€ xd…x h…~Rã