Tóm tắt Luận văn Chính sách marketing dịch vụ du lịch lữ hành nội địa tại Công ty Cổ phần Petec Bình Định

pdf 26 trang yendo 10600
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Tóm tắt Luận văn Chính sách marketing dịch vụ du lịch lữ hành nội địa tại Công ty Cổ phần Petec Bình Định", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Tài liệu đính kèm:

 • pdftom_tat_luan_van_chinh_sach_marketing_dich_vu_du_lich_lu_han.pdf

Nội dung text: Tóm tắt Luận văn Chính sách marketing dịch vụ du lịch lữ hành nội địa tại Công ty Cổ phần Petec Bình Định

 1.  !"$%&' ()01!2& 3)4$)563)789@ABC$DE2!FGHIP2!PQ )"$)$R2ST!U&'TV!WXY&X`T`! ab$)2& 3cdefgghigc pqdrstuv@wgcxy€gc 7‚ƒ p„…†‡ˆ†…‰ B7B‘TPI’&F“&T!”•q–—&T˜2™&Hd8$) efghijfklmnom
 2.   !#$%&()01 234 563 786 9@ ABCDE(FGHI(PQRS TU6 VW6 XYCDE(FGHI0`Ga%CGb( TU6 VW6 cYCDE(FGHI0dGHCPe% fgh6 ip6 q VU iW rs5 tu v63 wx y€h6 ip6 rr ‚Wƒ r „…†gU6 rs‡ ˆ6 7@6Aƒ r ‰ A ‰‘63 63’ ““” Xc 6px c•Xc– —˜ r™‚˜€ d€h6 ip6 rY efgg™‚ehA dW€i ‰ A ‰‘63 e j iW6 rs463 ‰ A 96 rki ‰ A ‰‘63
 3.   !" #$%&'()$)1$%23"56"7895"@AB"3CDE"7FGH"7IH"PFQ))1$R"7SBTU VWVWXY$S"B`a"7b"cdB"7895"@AB"3CDE"76e"7b"56"PCb"78f"@AB"3CDE"PFS3 ghB"7895"ipF"EqF"7rF"P89Bs"tCd5C"C`Bs"tCF"76"5CuBs"Pf"@U"CFbH"7895 gvgg$w)$Tvg$X(xy€Y%)1g‚)1$Rf"iWƒ„()YxqBs"BC8"PCS"B`a"7rF"ipF '()$)1$%23"5†f"Pfe ‡„ˆP"3CdP"P‰"BCBs"P‘BC"5CˆP"’HfB"P“qBs"iG"Ca”P"7•Bs"Ef“t–PFBs Yx')1Y$—F"sFfB"7SB"P”F"˜™Bs"Pde"sFu3"˜™Bs"Pd"78f"“f"5d5"5C‘BC"@d5C X(xy€Y%)1e$f$93"ipF"E™F"P“8—Bs"tFBC"gafBC"iWXh5"PFQ„y%)$…'()$ g†f"˜™Bs"Pd"7iBs"PC—F"7b$'”5C"7jBC"PrP"CkB"5d5g$w)$Tvg$X(xy€Y%)1 Y”F"5™Bs"Pd"iW)l)1g('gm)1Yvgƒ„AB"no"P“aBs"nRBC"ip5"gj5C"ih"gH Vj5Ce"7b"CaW)Y$%2B"5™Bs"Pd5"’HAB"no"5Ca"5C‘BC"Eq)$rX„rB"78f"5d5 TAB"3CDE"gj5C"ih"5†f"5™Bs"Pd"7SB"EqF"7rF"P89Bs"tCd5C"CW)1g)$„ gIHXWsAB"PCtB7ug$qB"7G"PW%vG"w˜C‘BC"@d5C"xf“t–PFBs"gj5C"ih"gH Vj5C"n"CW)$)•F"7jf"P”F"˜™Bs"Pd"˜y"3CIB"z–P–5"{q)$|jBC}"n`E"7G"PW% V„hB"i~B"PC”5"@"5CHdQ))1W)$€„AB"P“j"tFBC"gafBC ‚ƒ„…„†‡†ˆ‰Š ‹Œ |G"HˆP"BCBs"sFAF"3Cd3"CaW)Y$%2B"5C‘BC"@d5C"xf“t–PFBs"gj5C vh"gH"nj5C"n"CW)$)•F"7jf"BCŽE"3Ch5"ih"Eh5"PFQ„e$vYYx%bB"gj5C"ih )WY”F"˜™Bs"Pd"˜y"3CIB"z–P–5"{q)$|jBC ‘ˆ ’“‡”! •–—”ˆ‡†ˆ‰Š ‹Œ ˜•F"gHBs"5†f"5C‘BC"@d5C"xf“t–PFBs"gj5C"ih"gH"nj5C"n"CW)$)•F 7jf"5†f"˜™Bs"Pd"˜y"3CIB"z–P–5"{q)$|jBC ™$”Ev%)1$%Q)gšH"7G"PW%1%pF"C”B"P“aBs"iF25"BsCFQ)gšH"78f"“f gvg1%AF"3Cd3"BCŽE"CaW)Y$%2B"5d5"5C‘BC"@d5C"Ef“t–PFBs"P”F"˜™Bs"Pd gy"3CIB"z–P–5"{q)$|jBC"P“aBs"PC—F"sFfB"PpF ›œ†’ž‡Ÿ† Ÿ‡†ˆĂ„‹Œ
 4.  ! "# $% & '(%)$# $0 12(34# $ 3(051%63789 @ABCD-FGHIPQ-RHST7VWT XY`8abcdeb1f8gh%i1p#i1pfqe"0'h%0r1% 8st 0 u vwxyT€7‚ƒ „re…i†i1pf…0 ‡ ˆ$0 c4‰'%3%‰) ga‘`t‘’0 fi“ 8” •wxyT€7–‚—˜0%‰60 ‡ ˆ$0 c4‰'%3’0 f1i’0 i“ 8™3e’4%63de%2d! bfgg hij’ k vwxyT€7l‚m`8an0 ‡ ˆ$0 o4‰'%3’0 f1i’0 i“ 8™3e’4%63de%2d! bp%0qij’ k vrstuv7 •w•-xyu7z{7|}7|~u7€{•‚ƒ-„w• †‡Bˆ‰Šƒ‹-‰‡Œƒ‹-BŠƒ-Œ†ƒ-Žvr7€7~ ‘Žvr7|’7r“ƒ ”A”ABwŠ-•–w‰-x{7Žvr7€7~7|Žvr7|’7r“ƒ ”A”A”A-B—˜™-š™›œ7žIw7VŸ7 7ÞIw7ĂÂ7wʚ—-ԍx‘‘Ơ ƯĐ㒠ă8`6%e™Y â40)ê3)ô330%‰ơ% êY ưĐđ¯ ât°i±°`²°³Đ bĐt°´ĐtàYa²aảàYã áYả`Y°™g`²YêaYatr%e’” ạjº0%‰0âtY8ƯằƯẳẳm‚ă8ẵ˜gh" ‘’ „ g ắ ‘’ „ả"ả`Y¿ƯƯẳă“8àă8Y8gah !Y"à`6%e™Yả¯a…ĐăÀ f˜0 uˆ²ưĐrài1% eà‘’ „”ƒ đhĐ&t°Yat„8`´Đảiẵ²ưĐr„8a¯Đ‘ÁY‘’ „‘Đ ă’0 u¿ ‘Đ㒠àX8 ĐY5Y‘Đ㒠” ÂÂ–Â7zÃI7ÄÅxT€7ặầš-ẩ—ẫấ-ậH-RžF—-RÂ-—Êš—-Ԅ荑‘Ơ ͙ẵ&eº0%‰07² â4ẻpẽé ‚ấẹD-RÊẻpẽé% êYă8 gaYan°‘Đ㒠¯‘ềsể%0 ễ0#fôeếe4‰4c™ẵ²ệ°°ễa
 5.  !""#$%&'()0 12 $343562 '"5# !7&9@AB2 'C !"0DE FGHI&9PA&$Q"6 !"R$S 2T#'U5 !" VWXY<ab $&'$'#c ' 12"5# !7&deQf2 'g5hi$ !"Qp5qrsFGHI&dAS2t2'uv&wx&y€v2T# 12$0‚ƒ„…†‡Q !7&9ˆ‰&‘y’&d“23'u9&9@”y’&d•&yP‰ 2V52T# 12$h–3—&9Px˜&dR'ht3'ey&dR'2T#™™' 2% 'e2%—d&9@e”&fA‰&ghy&P•xi jklkmnopqprs<tuqvw<xyz{<|}~z}<€|}<s‚ƒ„…wz{ †‡|}<tˆ<xy<‰‡|}<‰Š<}uqn ‹ŒŒ‹Œ<Ž<a‘<s’“”•–—W˜<™š‘›<œ ž# Ÿ'$h— P&g)&ft&9PĂ P&y’P&fÂ&9P‰˜e9&Pu&9PÊy’&g— 9@A&y’&— P&g)d&Ôx”&’Ơ7&Ư‰Đ&9@™5ăyd&9™"'â‰d&dĐyP&’Đ(êx "ô52V‰& Tx&9P—&9@A&y’&9g5)&Ôơy’&Pu&9PÊy’& Đ & PĂyP&ưĐ Pđ jklklkmrE¯Y<‘›°W›<±²‘›<Y’“”•–—W˜<™š‘›<œ<™³<aš‘›<a´<›E à%12"# Ÿ'$†ả†‡‡ãQăá&PSá& Đ &Ư‰˜e9&d—yP& • fˆy&Ư‰xy&dey&yạ&ft &7x@ºằ9y’&yPơ7&dẳ9&dAS &7) &dĂ P&dAx&ưy !7&— P&g)&‰&f— P&fẵ&PeyP&dey&gB&y’A&&9g5hi$đ jklkắkq¿—<™³W˜<‘›°W›<±²‘›<Y’“”•–—W˜<™š‘›<œ<™³<aš‘›<a´<›E ž69& PĂyP&ưĐ P&7x@ºằ9y’&HÀHIIÁ&9PA&y’& •& Đ &y6&‰y’ #5Âÿ–<aẵy’&dĐyP&’Đ&gU&7ā&9@A&y’&7x@ºằ9y’Åẵy’ ") &9g5"# Ÿ'$2)&9PâÅ0ẵy’&Ư‰˜e9&d—yP&gU&9P—&9@A&y’&7) 'g5Å0DW<aẵy’&áPA€y’&Đy& P‰y’&9@”y’&9@ây&ºPx&yạ&ft "# Ÿ'$ÅWXY<ab212ặ5Ce9&d—yP&gU&d—yP&g—&— P&g)&9@g—&9@A&y’ ") &9g5Åqrs212$'&áPĐá&gU&ưy&áP!7&— P&g)d&’Đd&áPầy&áPʁd ẩf2'eyd&Ư‰˜™2$A&&g"'2ẫy’&gă9& P9Å0‚ấ<a212 ặ5Ce9&d—yP&gU&9'2% ) &g)& P”& Đ ẳ9&d6y’&7x@ºằ9y’
 6.  !"#" $%!" &'()0 122 345434 6789 @AB7 CDE @FGH9I CPFQR@E9I @FS9I QE97 TSP97 122 UVWXY<abXc<dWeXc<fgfhhip<qrbItuvwxyI€u‚ƒt„xyI…†It‡…Iˆ‰xy acrXY<XcIˆ‘xI…‡…It„‘xItu’Xc<“”•<d–xyI…‡…I…—˜x—I™‡…—I€u‚ƒt„xydI€e„ tuvwxyI€u‚ƒt„xyIˆvf…I—„ghIij<klxyI—fmItntI…oI…‡…Ip‘hItqdIx—rxyIi– ivfxyIstX<kVWXY<uj<vtX<XYWjb<dWeXc<XYcbwmI…†Iox—I—vxxyIt˜…—I…– cWy…It„tz<{–…Iˆ‘xI—|}tIˆ‰xY<cWy…IuI…‡…I~hp‘tIˆx—I…€Is‰Im—x qeVa‚kbXY<kVWXY<dWeXc<XYcbwmƒ „…†‡ˆ‰Š†‹Œˆ†Ž†‹‘’“Š”†•–—˜—™š›œ Iže„ItuvwxyIŸ I€eĂ<veW<Y€že„ItuvwxyIx—ÊxI‚—ÔhI—Ơ…p<qrb tuvwxyI‚„x—It‘p<qe„ItuvwxyIt–Ix—„tXp<qe„ItuvwxyI…exyIxy—wI‚ƯIt—htp qe„ItuvwxyI…—˜x—Itup<qrb<kVvwxyIŸĐxI—|‡ă<“â<c‰„ Iže„ItuvwxyIxyjXcêveW<Y€ôơ@ ưđ<acoIxĐxyIt—v¯xyIivfxy {€Ix—j<{zXY<{nm°±²³´đ<acoIxĐxyIt—v¯xyIivfxyIxyvw„I€h°à²´đ<ả– yx—IˆhIy„rIx—rxyIˆq„It—€I…}x—Itux—°àã9 ưđˆ‚<dƠItáI™oxIm—Ô€ d…—IŸạIt—pIt—‘°9ºC ưằIˆ‚<dƠItáIx—rxyIẳẵắU<kb¿€ItjXY •…†‡ˆ‰Š†‹Œˆ†Ž†‹‘’“Š”†•–—˜ÀÁš—™Âhj<{Ã{<•‘hItqIt—h‰ X‰„Is‰IÄ|x—Ixy—„wmdIÄ|IÄ|x—Ixy—„wmI…†It—gt‡…Iˆ‰xyIŸj<Åz•‘tIˆx—ặ ầeW<Y€ê<ẩq„I~hxI—wIŸẫ„I…‡…Ix—j<{zXYấxydItuhxyIy„xI€u‚ƒt„xyd ‚—‡…—I—ậxydIẳẵắẵdI…exyI…—èxyItu–…It„‘mÍẻcb‘xIivf…I‚„x—<dWeXc<uj {cẽXc<ảÃ{c<qeVa‚kbXY<cbwxIt}„I…€IÄ|x—Ixy—„wmÍIéĐxyIi–…I…€IÄ|x— XYcbwmIẹtjb<{cẽXcp<Xc”X<ả–dI…exyIxy—wdItlI…—ấ…ề 3454ể4 ễếB ệì97 CỉB @EÙÚÛ²ĩíịò³àỏ ẩạ…It„tz<qeVa‚kbXY<k—vwxyIx—õ€Itẫ„I…‡…I…—óIt„ọhIx—vIĂg¿I€ạ kbtz<dWeXc<ảqI…ồxIˆ}tIˆvf…°<u¿I‚—‡…c<cjXYp<kcItuvwxyI‚—‡…—I—jXYpu¿ hpIt˜xIt—v¯xyI—„whI…ồxIˆ}tIˆvf
 7. !"#$%&&'& ()123456748298@AB4CD1EFFGH1PQRR1ST1UVWX1XYV`1aYb acdefg1aYhipGiprfg1st1uYvf1cVwixGy€Wa‚ƒ„G…†‡ipGˆQRR1s`‰1g‘1’ gV`V1“‰”f1•`–—˜™d1“„ipGx€„G…pb1acdefg1aVe‘1fffgghij!GklX1“bfY m„mG…€wƒG…pnX1uYof1“‰”f1pYlX1fY`–gqi!1“„ipGx€„Gm„mG…€wƒG…pnX1UhGrs` mptf1‘ta1aVwƒG…pnX1Y‰uX1‘ta1•v1aVwƒG…pnX1ava1fYwa1“x1uYof1“‰”fgqy !klX1“bfY1XlX1“‰”f1aYb1acdefg1cVwixGy€Waz1“lfY1gVl1•nX1Ywu1{|f1X}` ~fg“‰”f1UhG…ƒxf1XYtf1XlX1“‰”f1RR€R1“uX1sVWa ‚4Cƒ)ƒ)„…†‡ˆ‰Šˆ‹ŒŽˆ‹‘’“4C5”1EFF •–—˜ Ÿ ĂŸÊԕ™š›œž› ™š›œž› Ư€efБVef1ăâXz1‘Vef1ê`‘ô1UơixGưđphipG…pbz Qb`1SƠ i¯ixG…p¯i°±G…²fYz1³–´Wfz1à–vfz1ảã±Gápdefgạ đƒ¿Vg1gVÀV1aÁfYz1aY–1fYvuưm„GipằiGÂhGptôg1fgYe ºằiGẳvẵGắãGptV ixp€Wuz1ac‡ip“t1YtX1Uwfz1a‡ipG…†”fg1YÃf1fYofạ đằÄGrÅ RYlV1“tz1“tfg1Xặz1Xl1aÁfYz1SvV1•vfgz1aYầV1ẩ–ẫfạ ấhipG€G…€wƒ èÅGậÍGăẻ±GrẽV1ÁXY1a‡ÄGé€ẹ‘z1•v1Sdẽfg1UhG…ề1SW ậơix aVể–1{ễfgz1aÁfY1ac–fg1aYTfYạ ếệˆìỉ(‘2Ù48298@AB4CÚۑ8ĩŽHđđƯđGrhG…pb1acdefg yẻÍGx‘1XlX1pYlXY1YhixGmíGmơixGipƒGmị–1Y‰uX1‘‰fg1‘–vf1‘hGm¯ix GmíGépò1fffg1“lu1nfgz1“fg1aYeV1Xầ1aYx1a”‰1c`d–1aYẹ1Yặf1•‰1UÀV1“vV p}1X”fY1ac`fY1UT1“”a1“dẽX1XlX1‘àX1aVể–1‘`cpẫaVfg1“ã“bfY1RYÃfg aYdefg1Xầ1ỏõ1uYdặfg1lf1“x1Ss`1XYtf1RR€R1“ầGrhó˜™dG…vu1ac–fg ÂhÍGÄta1“‰”f1aYb1acdefgọhij!GmpƒwiGįiGp̈́G…ƒxf1XYtfọqi! mpƒwiGįiGp̈́G…pồÍGẳòf1uYổ‘ọqydGmpƒwiGįiGp̈́G…pồÍG…pb acdefgọỗốdộGyẻÍGáp}1a‰hiGyt1aYb1acdefg ờœởỡớợốù$ðủũúhốð$ụủừ
 8.  !"#$%&'! #()0 123'4156127 !89!!'4@AABACD"EFGHEI0PEQGRSGTF 9 UVWXFRX#()Y`'4!38a >cd>efg>hegipGrstuGvwpxGywGu€G‚pGƒ„…†‡%Eˆ)‰R0 !#‘0’“9!”•–—EEˆ˜‰R ™duGseuGuf„GghipGgijkelmno†SE'!9p'4q 9p'41r9s R'"D"E989'—RtGF#uD 0)GvwP)V$AAC xP)#YW$%AABA“9y#zV$WR`G{R|#()#}FE~ •EG €X#WEˆ˜#X#'4!38!”|#‘#}FE~ ‚ƒ‚„‚>…†‡>ˆ‰pŠGuduGux‹ke>Œhe>Žf‘’gk“>”•G–x—p ˜™š›œžœšŸ ܚŸÂÊÔƠƯĐăÔâêôƯÔơư đš¯ÂÊÔƠƯĐăÔâêôƯÔơưÔâ°Ô±êôƯÔ±²ÔƯ³žœ´à #()ảãáạ '!TF#ºuFEˆ&'!ằẳx#ẵÃá#GF#Q#${X#tG#ắ ẵºuFEˆ&'!'r¿À34HR`G$%R'4!38“ằ#Á{X#)G º !89!%VVFC#X#WRSGR#uRFR REˆ˜ắ đšÂÃÄÔâ°ÊÅÔôặầÔôƯẩÊƯÔẫấôƯÔẫÂÊÔƠƯĐăậ¿À34Hè!Í0 q 9!QEºẻF0 “ ‰R ẽÔéẹôÔềểễÊÅÔôƯẩÊƯÔẫấôƯÔềƯếệÔơìžỉÙÚÄÔẫÂÊÔƠƯĐăậÛYR0 !W`G REˆ RG —E#G{ĩ0íFQEWC‘Wºẻ#W&'! 2)WịRCXEEˆRSG)—E0íFR)RW$%ằsts#•EWR{R9ò'!TF ‰R€GQER|ắ à™š›œžœšŸ ܚỉỏ ´‡!7'!89!4”89ò!À”'—RtGFG) 12YFV#˜0X#WFRXV#˜0X#WR`G#õFRXắ óG™x‹pxGƒduxGvwpxGŠhdọV€X#Wz#FRX#$ằ#Á !'4!38¿8'2À12ồ'1!EˆºịFCEP#R|Á#ERồẳ !íRºẻFDXEíR W)Ct$)EGEíRt)xẻRGUEGWºẻ#W%EFRXEˆ‰QEắ óG™x‹pxGƒduxGvhổ…GuxỗpxGŠhd†¿À34H#X#&'!1!z#0)G ºố‡!”•EFRXq1!ộFFRXCWFRXờDR|E
 9.  !"$%$$&'(&)%$& 0123456(7528(7!9@)BCDE)BFB)GH(&I&P(I&QRS)TU)VWEX)Y"`a1(&b)YcR &D)ECde)eWB)fgBC)fhi)fpqB)BFB)eWB)iRrs)ftEC)iupcBvw187xe)BFB &y(&5&€B)ECp‚&6ƒi)Gƒ)GH(&I&P(I&QR„!9@$&DE)BFB)iC"(&…6H( 528(73H(&„`a†E)iut)GH(&‡7xeˆa†E)‰)iC"(&…6H(528(73H(&„3'$& 5&'$&3H(&„76†R)‘s’ƒi)e“s)iCs”E)iu•EX)GH(&„36–e)8%53H(&—˜ ™ defghijkilmn op(75%$56ƒq)iCt)icR $&r)fs6&tR)YRbB)BC•)u@)iCt)iupuEX)ECvEX)T†E)qCweS)VtBC)YW)iQiS)Cxq y”ES)XRF)B†&qq)‰S)fp@)T†E)qCwe)icR)izE)i@’)EXpuR)iRHay{(7…"$s( $|E)qC†R)‘s†EX)BF•„3&a}ƒE)ehRS)is’H(52a}~ES)BC"8&"(7)f–)BC• 3&%$&&"(7&6–s)Y"56Hay{(7)†E)qCwev €lil‚kƒlƒ„ii…†‡ o&'(&TFBC)B•E)EXpuR)fpqB fFEC)XRF)iCˆEX)‘s@)Cy(&†EC)B‰@)EXpuR)EC“E)YRrE)fŠS)‹Œ5…~)‘sR)iuy(& iu•EX)BCgEC)TFBC)B•E)EXpuR)EŠ)@•)C"05xi)B†)ECvEX)iCsŽB)igEC)‰RH( ‘s@E)fƒE)B•E)EXpuR)i)YRbB)E)e‘BS)€EX)TUS)XR@•)iRƒq)Y"3–)B†)iuy(&fŽ $&a}H(0p($‰@)e’R)EXpuR)EC“E)YRH(˜ “ ”•gf–—˜™š›œ žŸ )fpqB)CR–s)‰" 0Ži)BCs’R)BFB)‘sF)iuy(&fpqB)iC9B)CRbE)iu•EX)GCR)iC9B)CRbE)VtBC)YW)i !Ă$wÂi)f|s)fƒE)‰ÊB)Gƒi)iCÊB0Ži)‘sF)iuy(&$a(7$xq)VtBC)YW Ä6H(&b ấ'&qq ‚&6ƒi)Gƒ o&"8 3&%$& o‚58a2 58a2 fxEX)i•su &"(7 Å%$(&zES ấƒi)iCÊB ‚&9B)CRbE 3'ặầ 58a2 58a2 ẩẫ ÔƠƯĐăƯâêôơưđ¯°±²³´à°±àảãƯáạºằƯẳâƯẵắ¿ÀƯÁ¿ƯÂÃãá
 10.  !"#$%&()0123 4562789(@3A(BCD@BE2371EF5GHI2QRS2TU@V02392@WXY3E@33`HI abc&10de@fgh89(@3A(@WX@E@Bf28i@&27@Apqi@38rst3`H5u vwxwywP‚ƒ„…V‡ˆ‰…V‘’P“”•–”P“”‚P“”•–”P—˜“”P™defgh’–i j)18k1@E@3lm(Bn27(`o245pH5245q2rs238U@0XtYu(127(3d27 (3Cv270w1@d27(x@y0n(06@Epqr27Y3E@23X&BXg)Bb&Epqr27 zUX8`q25{H52F56@@|2@68`q2zqSH52F5R24WX2|0(tCk@By8`2F}s~0` 442zqSH52HI5o~pst3`H52€2zr27(3Cv27(‚ƒ„…† ‡ˆ‰Š‹ŒV Ž‡V‘’‹ŒV‡ˆ“‹ˆV”•‡ˆVV–—‘˜™š‹ŒV›œ‡ˆ žV›ŸV œ‡ˆV ĂVˆÂʁPÊԚVƠœ—V’šV‡Ư‹ŒVĐV‡ă âê‹Vô™™‡VơưʁƠœ‹ đwvwPŽă‹ŒV¯Ÿ—‹V°±V‡Ư‹ŒVĐV‡ôVô™™‡VơưʁƠœ‹ˆ đwvwvwP²ˆ„…V³´V…à–”Ph”‘–”Pả‘P㔘hPhe’በđwvwđwPPạºVằẳẵVắV„…¿„V‡À‰ÁVẵV„ắV…ÉVôĐĄVơà–”Ơˆ‰ ŽeŖiPhặ™ầẩV…‘–”Pâghg“Pạ’ẫ’“‚ấậk1è&(3&%0htn27@E@ rqm13{H52ÍoH52zqSH5u2ẻGHI2Fẽ2ẻép3ẹ2ều(u@ể{H5ji23BễBẹ&(C ÍoH52zqSH52rqm13{H52ếk1Bys`2ÍoH52zqSH52ệậệììỉ2Hn1BiX((3E27 ÙÚÛĩÙííu2ak10r@(1ịR2€5F2Fòoà2()(0ễHI2rt3`H52Hn1BiXegX&Y31BW Hn1sU@gỏY123qlX23F5ịế2ếễHI2rt3`H52QR)@(%23õ0BXqm273lE FòqHI2rs238U@Y123qlX23ep3E((t1à2(Y123qlX23(3Cf270m1gX27 ÍoH52zqSH52zi@38re27l`oòS4óH2ÍoH52zqSH52ếễHI2H5`25`HI|2&)27 Bà@ygU3é(tDc&Xsm1(mlsD1(3%@m23(tX23Y31Y123qlX23st3`H5† đwvwxwPọồVổỗốV…ộƒV‡º‰ÁVờở‰…Vỡộố‰…V„ỗốV‡À‰ÁVẵ ớoịHI2FòqHI2ÍoH52zqSH52zi@38rst3`H52FRẽ2ếk1B12a`q25qm( Bn27(tl272|0ợùðð23C27Bễ24ủ2H5t27qA&31~&Y3Vc&X27@r(3à abqlX23(3&2|0ợùððũúV27ợụừử
 11.  !"#$%&'()')012344 567&9@AA BCDE.GB BCHI&PQR&SQT UVR&HQWXH Y U`aGB bcdefgdhhh ipcdghdhhh fqidepgdhhh fbd rstuvwHI&ux&uQyHI&€&H67&9@AA&uQ&u‚ƒ„HI&P…HI&HQƒ&PyP&PQTHQ †‡ˆ‰.‘&’“H&SQ”7•&PQTHQ&’yPQ&7–‚—˜uRHI&PQƒ–&Q™dH&PQeHQ&HQƒHI&fgR hsiD‰.j‰k.ˆ…HI&HQƒ&7lP&mVR&HQWXH&7d&noHI&up&vtu&vƒVP&md&uƒqHI&vrR s‰“&tW–H•&fgR&7lP&mVR&HQWXH&Auvwxy€w@@@&fz.j{&m|&mVR&HQWXH&u‚}D ~™–HQ&uQW&vtu&€D‰.k‚D.fbdY †ƒ&mz.D‰„HI&uQWXH&mVR&PQ™&noHI&up ‰‡j.j†‡ˆH&uru&7‰DE.s‡D‰.hsiD‰GŠUr&u‚™HI&H67&9@A9w ‹Œ‹ŒŽ‘’“”•–—’–˜™’š›–—’‘œ–œ’žŸ‘œ’ ÔÂʓ™–— ÔƠ‘œ’ƯВš›’ăƠ‘œ’ă⒜êôô˜™’ơƠғ•™’‘ư–—’“đ’‘¯ °±–’²Ê“Ê‘’³´ôơƠ–œ ‹Œ‹ŒàŒảãá’ạºằẳẵắ¿ÀÁÂÃÄōặÃầẩ’ạẫº ŠgR&PyPQ&md7&HQƒ&QR|H&H–p&Pấ–&noHI&up&uWp&fậH&uQèP&QR|H&PyP ÍẻP&uRẽW•&vHQ&QƒgHI&7–‚—˜uRHI&HQƒHI&PyP&7ẻP&uRẽW&vHQ&QƒgHI&vé ˆ‰ấ&pẹW&mz.ềzÍ.j‰ểs.ˆ“7&uTHQ•&PQƒ–&Pé&7wu&uTHQ&u™yH•&Q™ễP&—Q“™&’yu&Pẻ j‰ˆ&f‘&u€D‰.‰€D‰.j‰&u‚ƒ„HI&P…HI&HQƒ&PyPếệnệ&vˆjx&vé&vyHQ&IRy&’q ìw&7d&vƒ–&‚–&PyP&7ẻP&uR}k.Íi†sểj‡DE.…‰ỉ.‰VS&fgR&noHI&upw ‹Œ‹Œ‹ŒŽặÙá’ạÚẫẩےạĩí’ạÚịòẩےàỏÂặí’ạÚịòẩےõãá’ạºằẳ $óọồổỗ)ố'ộờ)ộởB‰&u‚ƒ„HI&~W&mPQ&ỡệệớợù&utR ð€D‰ếHQ&u‚™HI&HQ„HI&H67&IủH&vũp&v‰.ˆú.D‰‡‘W&—QụR&’ừPửmƒVHI s‰‡ˆ‰.hk.ềP‰&u6HI&€D‰.k‚D.‰ữHI&H67&99•Aứ•hsiD‰.j‰k.hk.ềPQ&u6HI ci.YdB‰ểs.†r&mR|W&uQrHI&—ẽ•&H67&9@AA•&ự€D‰ếHQ&véHfdfpidqhh j†‡|W&mƒVu&—QyPQ•&~™–HQ&uQW&xvx&ue&vỳHI•&u6HI&9Aứ&’™&fgR&H67&9@A@ ỡu‚™HI&vé&—QyPQ&~W&mPQ&tWrP&uẹƒgP&vtu&ỷ€wAxỹ&mƒVu&u6HI&Aỷứ&’™&fgR H67.chfhử.s‰‡ˆ‰.DwR&v–ƒgP&vtu&Aw@ỹ9wxv9&mƒVu&u6HI&9A&ứ&’™&fgR H67&9@A@ùw
 12.   !"#%&')0123456'7#89@ABC DE1F'G)HIPQ)317'AB'RS1FT7U6'7VWT7VW7XSY3W7'`6'73'Rab1F cd89e3172f)3177a51F)gGY#hhihQpU)01234d89qhr'7sQtu tvw8Q9xt9yG€€€WpUDE1F'G)U1FF‚BRy'176ƒST7„T7…1'rWVW e€D€W„'7a01F76†ST7VW'R‡1FWˆ8‰@172sWC8w87a51Fhhih QpUDE1F'G‘U1F4&')‡`1'73'Rab1F4564#%’W)&W`17'RU17“' 701” •–•–—–b™defghijklgfmklghnfgopkqgrp st8‰'VW)31723Wpust8‰tv9w†1'`6Y#Q`17'RU17256WVW‘x1 y9z4Wˆ8‰@x`6'R‡1FWˆ8‰%&''73'Rab1F256WVW){6'7p7‡`')&1F 89wƒS1…4'R‡1F'73'Rab1F)„C‘x1B7z4WpU7|CSG'“1WpU7|2ƒ s"}~)H)aWT7€1F)317‘Y#%&'T7„T7…1Y51W7‡DE1F'G” •–•–‚–bƒ„…g†‡klgfnˆbˆd‰Šdb‹ŒˆdbŽ‘’“Š”b•„g–q—k ˜™š›œžœŸ ĂÂÊĂÔ ƠƯw†WB7V''R6Đ1B7ă‘x1B7z4WpUDE1F'G'R‡1F'7b6F6U1âSUê ô56B7ă‘x1B7z4)U1FW„DE1F'GW7aU'`‡)aW‘sT7VWơ6†'){6256 WVW)0123T7VWT617X‡U17'R‡1FWˆ8‰@172sWC)U‘{B7ă‘x1y9z4 )aW7d89t9#89trT6171F76†4)6'‡SRWpU7a51FXư126w8đ¯9t8‰Q° ±sT7U6'7VWWVW'SGu1)6Đ4456'`‡RU17²1FB7ă‘x1B7z4456”&' ±{‘x1B7z476†1W„WpUDE1F'G17a³}x1B7z4XSY3W72ƒ´d89 e317à}x1B7z4XSY3W72ƒ4&'‘{€ả17B7“UãU4á ƠƯw†Q8ạ8‰QuxQ9y'Ya1F‘x1B7z4³DE1F'G2ư1Wº889wƒS 9`1W7uCWVW17#Qằ8‰’1FX3W72ẳY#%561ẵ1W7aUW„'7b6F6U1W|‘V' Qắ1F17aW7aU'R¿'7f17){6'VW'7g1'76u'1w8Qắ1FB7À11#xx17 7a¿1F)u1W7y'Ya1F‘x1B7z4WpUDE1F'G” ÁgÂÅgrągr…Åfg–qnhghi…ặŠb‹ầkg–qẩẫgẫąghj…gấmklghậè ±x1 y9z4456WpUDE1F'G)„Y#txằv@‚1ơ6Đ11FÍ4‘U17E2f'Ra'WV''`6 ã701ẻẽđ17a1F1„)H@#±x1B7z4WắWpU4&'2f6)0123Y²7#89
 13.    ! "#$% &'( )0' &1 &2 &0& 34 $56'7 89(ABCDB(EFGB(HIFPQ5R &S T U4 V4 WX Y` V &a X V &0 $$b$c5$d$$e "f g V4 &hi pT f 6' q$ V4r s tg V4 &hi pT uva wx V &y 4 U€ p! wg % ‚ƒ !e V4 u4 g &` V „'X 4 pT &T &x &07 s t6' $5…†$x &0 i &‡a V4 € "'` ˆ0 ( V ‚5R 6'  V4 WX Y` V &a X &‰& Ux R' „'€ $q$e V ƒ !e ( S &‘X V)qc)’& WX &g &‘2 V R Xa7 G9(ABCDB(EFGB(“B”D(“B•–PQ5R &S Y` V &aq$ —˜$ #$™#$1 &‘x &0pd#$™#$1 4 U€ p! wg % WX !d$0 —$…q$$qe$fqg'h‚‰a ƒ T U4 —˜$#$™#$1 &‘x 50p R &S Y` V &a Ui Vjp ‘‡& 6' 3 3k &‘i V R &k V wiX $fql V &g pg WX !d$$2 VX 0 7 m9(ABCDB(EFGB(noG(pIqrPst)uƒ 3 wiX !v wxwy V ‘‡& T& z &‘{ V 0 ` V &4 „'€ V ˆ4d uz &0 d 3` V | V &‘d$—$f)0 !}~Vif ‘X R u4 g 4 1 & V —$…q$$u% &˜fqWX Y` V &a i ` V &4 uz &0 l V 3` V ` V &a z &‘{ V 0 d 4qtq% uz &0 l V 3` V du$5 ' &0 $5 3X !q$ "u$b$d$$e &x &v ‰ ( V WX !€ ƒ V w ˜˜$5R' „'€ !X V "S l V X Xi ‚ƒ„…†‡r†„ˆ‰Š†„Š‹r„rŒŽ–Pq$$…q$)st) qu(& U1 !j& S 0 UX'† X &‘X V ˆg 6 ‘ V p% ga W q$$™‚5˜’v “ ƒ V w &2 V Ux &Xa ” "˜% ˜$” g 3` V Xi f &2 V &Xa v ˜uƒ wi ‰a &T q$f)˜$5Rp X Xid Y` V &a X • V ( „'d „' g &‘i V k i4e V U–d V5c50p ƒ 34 ’‚ƒ v Ux R &S
 14.  "#$%"%&'()0 123 45678$9@$A BC DE6FG%H)IPG%Q3RSTUV$WXY X$`a$ bcde fgDipqrpDstupDvwxDy€rp‚ƒFWX„…† XT8$† @7‡X &'FDˆ‰'%‘%)D’H‰D“@8$$”1X‰)Y@8$•@$ % –'—a˜$ bcdD™X$`X8`‡X@$d XU‰DH'ˆ e@$%HH6(fgHG”T@$hX‘Y bi@$j1 •@S238$† ki$ glmiX$VTkX$nA@SXo$X$`X8`XAaU@pV $ bc7q rgDipqrpDstupDstrpDupuvwxyz{x|}~{‚GFW@X„AhXY pT`aX”5XUa @$o$A95$€ "#$%)X„…† XT‚a %Eƒ ‘%)‡X$„@$`@pV…† XT8$@$%HDH'ˆDˆH 6F)‡X2 di‘@7@•@@$$•$X„@•@X$8$•@1@78$•@$2„1$% $ „ d„$7@•@di%E€–(†d XW”@$aTe $Rn‡ˆ@$˜1Rn‰@$˜ SŠaT`XY@h‚X$`a5$d XW G”@$aTe8$A‹V@VAeG%Q™XX XaTWX@pV8$•@$ % G‚@d2”X@$hXŠa†—aX@pVdi ŒŒŽ‘’“”•–”“”—”—˜™š›œžšŸ ĂÂʙԝžš™ƠƯԚžÔ šĐă BC DE)—aX8$bAV$‘#$%fGbAV$X$a9 ‡ââ„Xꇈqôâ‰qơư đ@ƒ @$‘%)@8$—a1“@‘Y$a” ‘â¯qô°‰qơư đ@ƒ 8$† • 8edGFW@•5“@X±ô²³´ Dˆd"Y$a”HH„X‡ VU8nX $$# di8$•@…† DEƒ @$VX$™@$WY@qàảT‘%)‡XXUA $# T`ae% C DE—2$”X$hT‰GFW@—aXX@$o$@$A@•@$A„X‡ VU8nX ‘‚a8W@—DF`Xe@† XT75$•XXUeq ãáạᚚºằẳẵắ¿ÀÁÂÃÄắ ʼn' fBC DEBk5$—ặnXn@ầ‰ài$@7X$`„$ F‚aXUA ‘ẩ$™@X$d „1XaT$ẫ‘ẩ$™@8$ gHPấậấè胇iVX$%"”5XUA â9ŠaVảT‘%)‡X
 15.   !"#"$ %&!'( #!) !012 34#67 '!846##(!19 @A!0 B 8C 1%1D EAF 84G#HI'!%'P#QRS4G#TI@ ! @'7 TE F UVF 0W! %X(F!!0X8#Y`0& !)!012 34 46IEA7 ' 1%1D %8S#Q7 A"a4#bcd#QRS4G e%Vf g%1D %8S#Q7E !F @(h1 ip qrstuvMx y€‚S„y…†uMqr‡urMˆ‰qrM‘’“”•–uvM—˜qr ™dM—eMf˜qrMfgMr‚yS‚h–Mi˜‘M•j–MqkuvM•lMqm nyouMp”•”qMqr‚yi˜ur xstsMMpruuM•‡qrMk–M•’svuvM‘’“”•–uv xststsMwxMyz{|}~M€S‚ƒ„ †‡ˆ‰Š‹ˆŒŽ‘ˆ’‹ˆ“Š ”MMwxMyz{|}~M•x}–My—M˜„S™šS›™œžŸE!'% #Ă 46Ê ÔA@A%F Ơ P!ƯB@(F!!0X84G#4Đ!0ă1 âêôơê#4E!'ưI@!đ ¯!X%1D %F FBe% (F!!0Xp ”MMwxMyz{|}~M°–±}–Myz²M˜„S³™´³SàảãyžưI@!đáY#ĂÂ#4E U QR)ạ%)P!A#BD V(F!!0X!'¯ A 8#4G846#ºd ) ¯0a4Gằ#ưI@!đ% ẳ!0`!eẵắX%'!c4#Q6I@Ô! Ă!a4#4Ia4#¿Ưẵp ”MMwxMyz{|}~M˜À}M–ÁÂÃSÄÅS™ặxžưI@!đ ¯&!EĐ 6Sầ#ẩ6ầQ#QRIX7 %#ẫấVậ c4#Q& PĂ 12!è!@PÍ8 %ẻ PB8#Y&!!0 Ê !A#BD (F!!0X AB) p ẽ wxMyz{|}~MyéM}–x€ž#T!8I#4GdCa4#ºd#) %ẹ !ềê#T Q6'7 7!0Ô!%)ểễ46ắ) ¯EA 9&%X(F!!0X QIEĐ TEAB) %ẹ ẫ@!!0 @ (F!!0X!EĐ Eếệệì T8#46Ô!B8#Ê846#4&%)p
 16.  !"#$%'(012$34052676 89$%@AB$CDE$3FGCHI$3EIP$Q%G$3$R@ST$DUV$%ABEW%76%XE Y#6%V`676C%( !a!b'c$FBV%2@dE2$Q$3%eXfg$3QV%fh$3V%i6676 @T$Sp6qr$FBs@V%t6u !"#$%QSHI6%v$%'(w!#VDfx$3@(y€  w‚0ƒ$%fc$3S„$VD…$3V%xA3A2$S„$†CC‡ˆu !"#$%6‰$3S2$3 !‘ww’“”$•–$%@—VD…$3$%˜$3$R@3ƒ$SHIQw™$3X…2$%V%EXE'#6% VD…$3$R@defffc6S–VghgViSj$3QVR$3geklmncA$R@defe† opqprpstuvswxyz{|s}~€‚ƒ„ †‡ˆ‰†Š‹ŒŽ†‘’“”•†–—˜™†š˜…†™›œ žyŸw“B@'t6FBV(“0! !Ă ! n“Ê 0Ÿ0!Ô‚Ê •€ Ơ žy€ w‚w!( !YƯĐVD…$3V%xASA”@W%5$3%…r$3WA$%V„676 Să$F#QX…2$%$3%AâĐ3pĐ$%ABEW%TW%R$ĂYt6'fê$3$%H$qt@ô$3 Ê FG…@ơ262…SA”@XE'#6%q—3pĐ !“BEW%TW%R$X…V%A„E$%H$qtƠ †‡ˆ‰†–—ư™†™›…†đ…—¯°–›™ y€ w‚ Ê 0!±w’²$3V–…676@bAdE2$%âSbAFcA676Să$F# $%fW%76%q–$Q$%(!( w’m n( m(“w9$%S”6Tqt'AÊ ³„V676Să$ n#'(•w’Ô “´ •´’³àw“ Ơ ‰†ảˆ‰†™ ãáBW%76%%( !“â$V–Ạy€ w‚!rAV%fx$3ºEIÊ w!àmằ4“ ³!‘0!!( n(ằtS…7$$%˜$3ẳA„$S™AFB$%E6ƒE652%²† ãáBW%76%%( w“B@$R$3ạẵắ$3VI$P$º76S#$%W%76%%(  w“B@$R$3652@ !ncAS#$%%fc$3W%76%%( Y( !˜$3XEW%76% $3GI6G$3W%TVv$%%ă$VD…$3VAPEXơ$3676qr$Đ%s@XE'#6%QSp6ẳAâV Y(0‘0wmԒằÔY#6%6T3A762…FGXGA$3GI†ẵắ$3VI$P$%fc$3W%76% !( w“B@$R$3652@ !S„$SbAVfê$3W%76%%(  m(“w9$% ¿ÀÁÂÑÄ Š8!#VDfx$3u !"#$%$%ôF(ằÔY#6%6%f2Sfê6Đ%7VVDA”$ẳÊ 0–$%ST6TVDÊ ặ0€ w‚³“ !ằm´ !w’m Ye$%Ft6'˜%( ! Ê nU$
 17.  !"#$% &'$()$012 345 462$78945@A&2 B $C $&2@5@D6E FG0IPQR0STUQR0VWXY<abcd e fghip$@q2r4s83 t9% 4s2uvr wxy€5‚ƒ„…gu@A†‡&$8@$7 8ˆs$‰ ‘$@A !’ “212”2 ƒ $Ci ' % '$()$ e f• –—˜—–—cdefgchiecjgkfh l 4mn!o p4’2C$8yp q r2 n!o gu012 3Es5 ‰iB t tunvw xg yz{| }cdi~c€fgc‚ƒ„e fe…†‡ ‡ˆ€‰r528Š  gx"E }cdi~c‹Œkcƒ„l)$ „ˆi$(ŽŽ r245 462$7u !Ž„(ƒvr(xv8r“‘ww’g“ 7y• }c”•cg–ic—ƒ„˜)$“2$‰yy‚™52$”i012 3 By ˆi r 4m24s 8ˆs$6 $Ciˆ$8'$ 4s2"g &2(&šAr4s'$ 4s2@A‘x $’un!o • }c›hk‹cj•cœƒ„†ƒ@12qC 98$‰y@A8uA ww’)$‚‡r q2“22836@12 $Ciˆ4s r 4m2945 462$78’„užrA'$ u)95 462 78 9Ÿ v• –—Ă—cÂʔcdԛƠcƯДcœăâêôơưđ¯°±²³´ôàảàããáô³ạăcdÔº ằ˜yx $’uẳŽn†'h 4sẵ012 34yx ’uwvq‚'vƒ ’†'$78uDy@$vq 4)5• ằ˜@A‘ r 4m2@Aắe fvp$p x $8‰ ¿5šAr'$ 4s2@AŽ„e f
 18.   !"#%&"'(!)! 0 1 2%34%%56768! 9@ !ABCDE FA GC(! & 2%34%%567H5IPQ 1!! RG5P%SIPQ T UV WXYBF `ab!cBd &eDE Ff6g @ PhfiHY b!cBp6%q4rP%GsFtBuBF ` b!cBG5 4%s G&CdBv)CT 1b!!C B QwtF xyp6%€E F 0GsFs G&0)@G5‚ dB'GsF!Y !ƒTCGC x0)@ b %hcBƒDE F„ †…†Wˆ‰‘W’“”‘W•‰–W•—˜™‘dWefghijWk‰l‘W•‰– •—˜™‘dWmnkW•opq rsrstsguvWwxyWzvW{|}~W€W‚ƒ}W‚„…†‡‚|Wˆ‰uhhŠg‹ŒW‡} Ž‘’“”’“•–—˜“™š›œ–ž˜ Ÿ T!T %b)YdBBG0Ăp6%Ÿ0)5xyÂT & (8 U Ê TU ! "  T!TÔb Ơ8ƯB€yÂT)Y6%P%ixiĐ0 !Ăp6%Ÿ0„ ăâ‹êgrstsgguvgôơưgđ¯ơ°¯g±²guư³‹¯g´¯àg†àgả‡‚|Wã}Wyá‹gạºttằ ạºạºgg´áẳg´¯‡W{ẵắ¿‹êgÀÁ‹¯gă‹¯’‡‹¯ ‘ÃÄ ạºtt ạºtÅ ạºạº Àặ‚WŒW••ầẩ À€ẫãWấắậ{Wè|x‚|Íảắậ{ẻ tstẽẽ tsÅạº ạsºéÅ rrẹ ềể%34%68!0 Vễếệ Vệìì Vìỉ ệìVỉÙ ềể%34%Úi( Ûỉ ệĩí ííĩ ÛVÙ Àị‘dWò•Í´àWỏẫãẻ rõr éź tsõéó ttõsóẹ ọồổỗốộờởỡờớợờởùðủộũờúụừờửữứựỗứỳỷỹùờýỵÿỷộù Ž‘’“”’“•–—˜“——“ž˜ WXY 0 1T564dB)Y %0 1 G)y 65 s 8'G&TBG0 UÂp6%Úi6%Uạạtẹ
 19.   !"#$% &'()01234 56789@5ABC@D6EFGHH7()0&IPQPRSS TUBC5VWDX7 Y`abVcde$%fgDX5fh1Uip&'()0 %qpA'EHGrbstuhvCuwx5y1%€vX& ‚DAuhvw1%ƒCbVc&@Aw„ADX5f…†5…D‡Vc ˆ 2s‚1e‰d834cAAv&P ‘’‘’“’^•–—˜^™de˜^f–g^fhij˜k lUBmA‡†DAuhvnoop4A&vuhwq†bVc %€vr‡†€†'C51e$%4A&vbhpw1e$%d1Ups &tuX&vvwv€v‡†&VW@vItxw1%$% yzw1Us x{0vv&t5|v}&VWvvwv‡~Cv€d| }{0vvyvCg ‚˜k^‘’“’^ƒ„^…†‡ˆ‰‡Š‹Œ‡ŠŽ^‘–—˜^™de’‡ŠŽg^fhij’“ i ™›lœ lŸ™l` 0”v•–— il˜™lš{ i ™›lž{ ˜Ă nV„AH RTTzs Ê €5Ô vVcuC†s ™`1%â STUB ĐV„U Ơ iƯHÂĐƠă 9|ABê7w #‰dPˆ 2s RT ôơd ư iƯFRĐăă RTĐV„UST đ‰d¯ iph€ ă iƯ°±ĐQR ²V„URT ™‰d¯ #‰d³dUc ´"´"´"‡àảã^–á˜^f–g^fhij˜k^ạº^fằŒ đ‰d2%ƒê€A5|v}vvwv‡~CvXAs xêẳ &hm&tẵEw…hX&@AVWDX1dqy|êắWêm' ‚UBA'êq~CXAaC&@AVWDX1dd¯23cAAvw1%U ê¿&@Aw„Ar‡†À ²|vw1³€êẳ&hmbVcr‡†
 20.  !"#$%"#&'('&)'01121 #3"45"6$7&)'0"84759#@#4ABAC)DE 'FGHIP)QRST5UV"6WX Y`ab?dede?fgh?ipq?rsr?htuvMxy€r?qia?‚ƒ„a??…†‡?riˆa?‰‰‰ ‘ ‘’“”‘•–U—˜1™defgh lmU1n“” ‘ i•jk1121 o0pqrstuvt ‘Š')wT‹$#Œ ‘)wr‘G)tGPxp 4"6 …)Q%&) yP5z"r{F'|)} o3"T5"@7#Œ {Q~"6xr€"8‚kƒƒ„ 4"6 #4‰#3" •…)†P'F‡14ˆ"6‰pW) Ž o0pqrvtut l“B0"63B4ˆ"6 ‘)wr‘G)tGPxp …)Q)Q(…P”"‚"•7T…( yP5z"r{F'|)} #Œ4"6 …)Q s ‘G&)#0‡k!"T"T‘" Ž R’)Q •…)†P'F‡14ˆ"6‰pW) o0pq‡—45˜™ ‘)wrRŽp0 žŸ)Q ĂAš"#Œ yP5z"r{F'|)} 4"6‚ "… ' – {Q~"6xrš›"‚›"T) ‘‘l‘i(iŸ)Q •…)†P'F‡ V"64ˆ"6 œ) o0pqrG)t ‘)w‡—45ÂBxp žŸ)Q ĂAš"#Œ v yP5z"r{F'|)} 4"6‚ "… ' {Q~"6x‡#A›Œ#ʆ~4p ‘‘l‘i(iŸ)Q •…)†P'F‡ V"64ˆ"6‰pW)
 21.   !"#$$%$ &'()12(3(456%895@%ABCDE%FG89%HI%HPQR(QSD9%TUDE%@6%APV W'()WI%XGD9%HG%Y%``a`b cdedf$ghipii q rpi s "tu!vwx y cded€d‚ƒ„‚…†‡‚…ˆ‰‘’“”•–‘—˜ ™de‘fgghij‰‘klˆ‰‘’“m&'()12(3(VY%noDE%p9q%rSD sQtu%Hvw%8x8%@yzn%@9{u%|z{D%@}w%@9G%@nB~DE%R(Q€GD9%D9B%@yzn%@9{u ‚ƒ(„…%AG89%r†‡%HˆD%9yx%R(Q€GD9‡%@yzn%Fz%AG89%rwD9%@9xw‡%@yzn%@nBC@%8x@‡ 4‰D%Šw‹D%DEŒu%r{D%9U‡%@yzn%@9{u%|‚ƒ(WW4P()()Q…b%€Žw%Hvw%@yzn%DE9 FBDE%D3(VY%noDE%n{%D9‘DE%rSD%p9tu%FG89%HI%Hvw%’9x89%ABz%@n“%F”w ()P2WQ•D%8x8%FG89%HI%@}w%8x8%’9z%n–ryn@%E—D%Šw‹D‡%@Œu%rzŽw%DBv8 D˜DE™%H”%D9Œu%HPš1QG%@nB~DE%uI8%@w3‚4P›QWQQP()()šPœ1D9 ™de–‘žgŸ ÉÂlˆ‰‘’“m&'()121œÊp%@I8%8Sw%@wÊD%895@ ABCDE%FG89%HI%Fy%TUDE%@6%8zDE%85p‡%@9UDE%|z{%HwÔ8%’w‹u%ryx@%89‰@%89Ơ „œÔ8%8zDE%ƯDE%FG89%HI%HP1RV›œÊu%8x8%D9PW‚()ƯDE%FG89%HI%@9Ư%85p WĐ‚21ă(⠙de‘fgghij‰lˆ‰‘’““êim&'()12(3(sQ11ôœ‹D%rSD sQtu%Fz%AG89%@9{u%|‚ƒ(4P()()Q…%@nz6…D%@9ŽDE%@}w%R(Q€GD9%9y‰8 1RVQœ‹z%p9x@%@nw‹D%@yzn%Fz%AG89%89‘{%ŠÔD9‡%Fz%AG89%A–y%D“w%@}w%R(Q €GD9%HRXơ6%A”%D9‘DE%@yzn‡%D9‘DE%rSD%p9tu%Fz%AG89%89B{%XBC8%8x8 Qư()4‘%9P(Q1ôš()1D9%89“%đ%XÊDb cded¯d‚ƒ„‚…†‡‚°±† ²de³•‰‘Âifm´à{%HPšảSDE%@ãD9%Ewx%8á{%TUDE%@6%Y%p9—D%@9à8 1ô}DE%’9w%XGD9%Ewx%89y%89BạDE%@nR(Q1š‚ô&'()12(3(WĐºà%@RVQœ‹z XxD9%Ewx%H”%p9ơD%@ã89%’%8x8%H5D%X…%D9Bằ%%ẳ5D%X…%89w%p9ãẵ„5D%X…%8}D9 1ôƒ(Qẵ(QắD%@9Ư8%H…%Ewx%8á{%’9x89%9P()ẵ„…%’Ê%9y}89%@PœWQă(Qâ ²de³ie¿–‘À‰‘ÂifmÁ‚„Pš1ÃDE%XŽw%@BCDE%’9x89%9P()VP W'()12WĐ1Q‹XB{VƯ8%Ewx%8{y%9ạD%9y‰8%@95p%9ạD%€`T`â
 22.   "#$%&' ()012!45!67849@AB+DA+EFGHI19 P9Q1!P9RG49ST!6U69!4@AV+WX8+8Y`+abcd e!f9012!ghi!6U6!HI19!4ph12!2@i1!P9Q1!P9RG+Wq+BYr+8Y`d+WsW+8Yt+Yt8u H9U69!vF8+Bwx8u+y€!12T€@!f8Y+Y‚19!49ƒW+Et„+8Y`+abcd+…†8u+B‡+ˆ`b+WsW WY`‰8u+Bw‚19!4Thp!69T!198u+ˆ‰8+y‘+8t‡+yt+D’„+BY“x+ˆ”+Et+WsW+WY•8Y vU69!9Ti!9–8u+WYx+ˆFG+E— e!f9012!ghi!6U6!HI19!P9Q1!P9R@!2@U1!4@AV+Wq+BYr+8Y`d+EG˜8+DAB+y™G+„dB vR+Ye12!f+Y€19!f™8+BFG+„dB+aR+B8Y+W”+BYr+WYg8+…†8u+B‡+hc+E‘WY+iGjB 9TkW+l€@!mn1!fThp@v4!o™G+Y‚19!49ƒW+Bb+BwpW+BGAV+8YX8+WsW+Bxcw+DYsWY+Eq 9TkW+DYsWY+ˆx€1!r€!)012!45!H9012!49r+Bp+Bs+WYƒW+ˆ`tW+YxkW+8YX8+WsW 4Thp!ou+BYb„+vcb1!wh!f‘WY+BFG+x‚19y‘8Y+Bz+WsW+Ye12!f+Y€19!1€5!o™G rqW+ˆ•WY+Bwbx+ˆsG+Bxcw+uGs8+BGAV+vcb+EFG+BY“x+Y‚19!49ƒW+ˆ†G+{I1!6|12!6} ftG~yt+DYG+ˆ”+YbG+D˜8Y+VY8+VYRG+ˆ`t6!49@A6!fXV+8Y`+abcd )45!)œ fph12!2@i1 žYsWY+ˆxt8Ÿ œS4S6!‚19 P9Q1!P9RG H9U69!fq+8dG y‘8Y ˆ‘b!4pT12 48Y €‚ƒ„…†…‡' ˆ#‰%Š‹Œ ˆŒ%ŠŠ %Ž &‘ ’ )45!)œ 9U69Ù1dG+ˆ‘b œS4S6!‚19 y‘8Y Â2T€@!f8Y €‚ƒ„…“…‡' ˆ”•"–%Š—%ˆ”• lbc+DYG+ˆe!49@AB+EXV+ˆ`tW+WsW+DI19!P9Q1!P9RG+…†8u+B‡+8I1 49pW+YGj8+WsW+{`™W+BGAV+BY“x+8Y`˜™pb+WYg8+WsW+BY€19!o@I1!4pT12 HI19o€!ghš8+Bw‘+DI19›
 23.  "#$%&'$($)012!245!6758!291!@A59!BCD!29EF58!9GHI!PQ!RIS58 )TUVWX0HB!9Y$V&V`$VUa58!59E!b9c2!2dGQ5!eS5!b9f@!@gG!BCD!hi58!2pq PrB!sGH2!tgG!29EF58!9GHI!t`uW%W&vW$%uw59!txB!29EF58!@AG!9GH5!By €r2!2d($&W`$‚ƒB!5„5!PID!…†8†!hi58!2p!t‡†!2d†58!BcB!B9EF58!2dY$V ‚S58!Bc†ˆ ‰W%W"#$%&'U!b9‘5!’“2“B!”Y$V•–59 —˜%‚™5d!hi58!2p!B!b9‘5!’“2“B!”Y$V•–59e ˜%W`0vf"#$%&'gVSG!9†`$&V0H5!sh!eS5!b9f@!9†`$UVi59X` ‚S58!Bc†!2d„5!sc†q!P‡Gq!2G!tGq!G52“d5“2jt‡!PrB!sGH2!hi58!2p!5($UVkl $V0mI!P15!B91!Ph!9†D!9™58!B9†!58EnG!@iG!8GgG!6–B9!t7o&015!9`$Vu`€ UTU&4b!8pbqu`€&vf$%qr)v0($%UVW€s$%t0$VuWf$Vu–B9!t7!…v V`$VoU‘5!By!B9w59!ecB9!tm!B91!Ph!94I!@s0oUVx@!eyB!BcB!y9cB9!9‡58 &Vz$&V012!Ps&{58!PG!2†Id!tgG!hi58!2po2x58!BEn58!Bi58!2cB!RIS58!sc |S5!b9f@q!6–B9!t7UCD!hi58!2p!s}58!9Y$V&V~B!2dIpm5!@GH58!29i58 RID!BcB!2dI58!8GD5!@Ddy“2G58!…‡!BcB!PF5!t–u0($t12!yG59!6†D59!tgG U#$%&'o‚S58!sc!y12!9b!s}58!9Y$V&V~B!G5!2„5q!29EF58!9GHI!BCD!Bi58 &'&v($€h2!eƒ!RI`&r58!B9†!y9cB9!9`$%€ ‚ƒ‚ƒ‚„…†‡†„ˆ‰Š†„Š‹„ŒŽ "#$%&'gVSG!2dD58!b97B!P‘p!PC!tm!P™58!b97B!B9†!59‘5!tG($o &VxB!9GH5!@rB!P™58!b97B!2p2!BS!BcB!58`'&vW$%&‚‘5€
 24.  !"#$%!&'()#0 !&12 3456!0'78 9@AB75CD5!EF'!0G H!6I BP2'QFR'ST5'U' VWBX ! YE`a5'8b cBX!('de5#0 !&'f!&'FdYE5Sg! SH5hipqrstuGX!'QF#STCf8 Av@3w3xy €F# 5Sg!#!'FdX2‚#ST VWBXYEa5'8 ƒ„ƒ5Sg!y w0'7S5'fCfIwSH#6ƒ5†"#!452&' Be'd"#Sg5#!b ‡ˆ‰ˆˆ[’“”•“[–—˜“[™de[fgh•“ ijklI9m''dF5#!280YE`a5'8b`a5'8GX!FI Bw&2m'CU#!2SCEn Bo%pSq5'dWB vr9m'#8#Y'dSH6!„w B&IvvrBv…BABBIscBX! BXFC' IW9Bw5!hp t'dSH6!IvvrBv…BAB BIscBX!yCfCFC VSq5'dWBYE2WB#U! H!uv`vs †!#p V'g!5!E6!'fBw&%SH'dF5†!'dWBs kBw0' ‘w B& BIv ‘w B& 0 ABI vr ™—BTG BAB Sq5 ”•…Bw #š5 BI rWB 7’“ #–—B vr B vr vA…˜t u kBf `€2 ĂA ™r• wA‘ Bw&  B‚u6 vr vr vr BAB ru B›vkk B B›v BI ’Ê#– 3I ž•œ ru#– CE#! lw B& B•Blœ w0 œ3H! vr ru 'dSH ŸBI ™ #y wxyz{y|}|}y~€y‚h•“[ƒ„…y†‡ˆy†‰„Š‹y†ˆŒ•[f“ŽŠ
 25.  !"#$%" &'()0234)35623)789@)0A82BC,EFGH,IPQ,RSCF,TUV,WX,Y`C,Ra 2BC,VFbQ,FHcC,Y73(7)A3dcC,CFe,WfghiUV,p7qa,TrQ,VHstA'()0234)3 5623id)323uCv,YwV,QF`Vx3yd€7qa,VFeCv,FHcg,Q‚f,ƒ„CvA8x…y€7 qaQ,W†,YwV,QF`V,FHcC,V‡Hx…XC,p7qa,CˆCv,pbQ,V7d234)3‰,CˆT,p,Ya i‡Cv,pe‘H,EF’C,EFXH “UV,WX,QFg”s)0dyA'()0€•CF,YbQ,p–,FCF,RPCF,vHP,TUV,WX,QF— Adst2‚f,TUV,WX,RC,YS,˜HCF,™dfCF,VedCv,Qf)0€•CF,YbQ,CFe,Wfgg hijk)0gl0t8mC,nHCF,oFep,qHPT,RXQ,ƒV”,rg,pSQF,sgH,tFC ijk)0h,uevCv,wCF,xfp,Cvg”s)y3r,VePQF,W†,™g,pSQF ijk)0gl0t8mC,zˆC,r{Cvp,vHPT,RXQ,ƒV”,™g,pSQF,zH|Ve|Yfp }~€}~‚$ƒ‚#„…†‡ˆ ,,,,,,,,ƒPQ,RC,YS ‰ŠSQF ‰ŠSQF ‰ŠSQF ‰ŠSQF ‘’Š‰Œl “Ž”t 93—,VHsti ‹Œ&Œ9 ŽŒ&ŒŠ ŠŽ“Œ &•l‘ “uQ,RPCF,vHP ƒ,W†,YwV,QF`V &XV –36 &XV &'t)0…—)3 “‡Cv,pe‘H,V˜ &'t)0 &XV &'t)0…—)3 –36 23uQ —)3 oFeCv,FHcg ™šg &XV &'t)0…—)3 –36 ƒdC,CvevH –36 &XV –36 &'t)0…—)3 ›œžŸ ĂÂÊ ÔƠƯœĐăœœœĐăœâêœôơưđ¯°Ưă± &²,CF–CvA3bQ,Ve‡Cv,Q‚f,ƒ„Cv,V”,CFe,R³y3´)A4239@)0A82BC y3GH,™g”,Ve—3(‡V,RUCv,V7d234)323(234)35623iy'àảAd)0ã2623át8A'— 9@)0A82ạA3º,PE,™rCv,VF|d,F—)3A3uQ,CFe,Wfgg€`”,TuQ,™g”,Ve—3(‡V RUCv,VH,QFằCF,CFe,QPQ,Q„Cv,V”,™g,pSQF,p–,F7)3à3625ẳ,™rCv,QF(2@)0 A62iy'àảAd)0€7jẵắãAt8)3ds)†,R’”,ƒ„Cv,V”,˜F„Cv,Cs)€`”,TuQ,V² j,¿À,Rº,PE,™rCv,QFd,vHfH,Rd‡C,RBg,Y—A3vH,vHfC,RBg,Q„Cv,V”,QBC,RBg
 26.    !"#$ %&'()123 14256)7189448941)@A4B94ACD EF%GHEIPQG5 #)RS T3#5G$ 6U% VD )7AW !%I)(X)4@&#D IQ%I) YSI` a bcdeBghiBpqre s2tX@& %u9AvIwExyQ € #DU% 1Q%‚ E‚ƒ!„ …†894‡ 5 6`%U% %&# 1Q%‚ EACD%Iˆ 6‰ G1ƒ ‘!#5’&“ XS G”I%• D Gx #DU% W yQ QG5 Q% –—9˜1™1Y79˜de 6yU% VD V6fIgP G %Gh Gi 95%Iy6%&jHEVy !k4‘!€ #DU% alˆ 6‰ Gm%&hn Gx %u9Av %D%GQ 4@& DEoG’!H Uh !%p  !"#!k4‘! ‡qr…!s‘!6`%Eu2A„ oG’)914@& €  (tYTt1@9˜1Y79˜de 6yU% VD V6fIg)94ACD‚ E‚ƒ u4„ …†894‡ #fG€ H DU ‰ Q D CD u4"#V6f8(Yt14 !k4‘!Gp!%p  !"# v2ˆ 6‰ GG‘)914)94X`% %”“i ƒIy# 14yx894489447QG5 CD‚ E ˜de 6yU% VD w6fIg)949x@Y@u9˜AW CD)914 V6fIg 4)9495%GD ’% k9˜X`% g U% %&#y%y U z{1|TxIˆ m}oUxU aaaa~E %u9|d2ˆ 6‰ U 1Y{94T4% g %x ’YS# ˆ G‘ g wU%x G’ ˜xu|A4@t€ƒ‘GpG”P%G‘)914@& $ a