Tóm tắt đồ án Xây dựng phần mềm quản lý điểm sinh viên bằng ngôn ngữ lập trình C#

pdf 16 trang thiennha21 14/04/2022 190
Bạn đang xem tài liệu "Tóm tắt đồ án Xây dựng phần mềm quản lý điểm sinh viên bằng ngôn ngữ lập trình C#", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Tài liệu đính kèm:

 • pdftom_tat_do_an_xay_dung_phan_mem_quan_ly_diem_sinh_vien_bang.pdf

Nội dung text: Tóm tắt đồ án Xây dựng phần mềm quản lý điểm sinh viên bằng ngôn ngữ lập trình C#

 1. TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG VIỆT - HÀN KHOA KHOA HỌC MÁY TÍNH  XÂY DỰNG PHẦN MỀM QUẢN LÝ ĐIỂM SINH VIÊN BẰNG NGÔN NGỮ LẬP TRÌNH C# TÓM TẮT ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP NGÀNH: LẬP TRÌNH MÁY TÍNH Sinh viên thực hiện : Võ Phương Hậu Mã sinh viên : K12C05444 Giảng viên hướng dẫn : TS. Lê Tân Khóa đào tạo : 2018 - 2021 Đà Nẵng - 01/2021
 2. MỞ ĐẦU 1. Lý do chọn đề tài. Trải qua rất nhiều năm, phương pháp quản lý đào tạo theo kiểu truyền thống cho thấy sự đóng góp rất lớn trong việc quản lý giảng dạy và học tập. Cùng với xu hướng phát triển của công nghệ thông tin và các phương tiện truyền thông, việc ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác quản lý hiện đang là một nhu cầu cấp thiết nhằm tiết kiệm công sức và thời gian, nâng cao chất lượng dạy và học. Theo đó là việc áp dụng nhiều phương pháp đào tạo mới, cũng như liên kết đào tạo giữa các trường đòi hỏi công tác quản lý phải thường xuyên có sự thay đổi, như quản lý đào tạo, quản lý tuyển sinh, quản lý điểm Đặc biệt, quản lý điểm đã và đang là một vấn đề nan giải trong việc đào tạo của các trường. Nhận thấy được nhu cầu đó, em quyết định chọn đề tài “Xây dựng phần mềm quản lý điểm sinh viên bằng ngôn ngữ lập trình c#”, với mục đích giảm tải chi phí trong công tác quản lý, tiết kiệm thời gian nhằm nâng cao hiệu quả trong công tác quản lý dạy và học. 2. Mục tiêu nghiên cứu. Phần mềm dễ sử dụng, có tính khả thi, đầy đủ thông tin, tránh dư thừa thông tin. Hỗ trợ cho công tác quản lý giáo viên, sinh viên một cách thuận lợi. Hỗ trợ cho công tác quản lý trong việc cập nhật, sửa đổi, tra cứu, tra cứu thông tin liên quan đến sinh viên về điểm của sinh viên. Tiết kiệm thời gian, công sức thay thế các công việc làm bằng thủ công dựa trên giấy tờ. 3. Đối tƣợng và phạm vi nghiên cứu. Đối tượng nghiên cứu: phần mềm quản lý điểm sinh viên Phạm vi nghiên cứu: các trường. 4. Phƣơng pháp nghiên cứu. 1
 3. Phương pháp nghiên cứu lý luận: Đọc tài liệu, thu thập thông tin, phân tích, tổng hợp, khái quát các nguồn tài liệu có liên quan để làm rõ các nội dung đề tài. Phương pháp nghiên cứu thực tiễn: Quan sát hoạt động quản lý điểm của nhân viên quản lý để thu thập thông tin và rút ra kết luận. Thu thập thông tin qua việc trao đổi, xin ý kiến trực tiếp của nhân viên quản lý về một số vấn đề thực tiễn có liên quan. Xử lý kết quả điều tra và số liệu thu được. 5. Ý nghĩa khoa học và thực tiễn của đề tài. Khi phần mềm được ứng dụng vào các trường sẽ tiết kiệm được chi phí ở trường.Phần mềm giúp giảm nhiều thời gian và tăng độ chính xác cho việc tổng kết điểm, tổng kết kết quả học tập. 2
 4. CHƢƠNG I: CƠ SỞ LÝ THUYẾT 1.1. GIỚI THIỆU TRƢỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG VIỆT – HÀN 1.1.1. Giới thiệu chung. 1.1.2. Cơ sở vật chất. 1.1.3. Chức năng. 1.1.4. Nhiệm vụ, quyền hạn. 1.2. NGÔN NGỮ LẬP TRÌNH C#. 1.2.1. C# là gì? 1.2.2. Đặc trƣng của ngôn ngữ lập trình C#. 1.3. GIỚI THIỆU VISUAL STUDIO. 1.3.1. Khái niệm. 1.3.2. Cấu trúc. 1.3.3. Tính năng. 1.4. VISUAL STUDIO 2019. 1.4.1. Giới thiệu. 1.5. MICROSOFT SQL SERVER 1.5.1. Khái niệm 1.5.2. Lịch sử. 3
 5. CHƢƠNG II: PHÂN TÍCH VÀ THIẾT KỆ HỆ THỐNG. 2.1. PHÂN TÍCH HỆ THỐNG. 2.1.1. Yêu cầu chức năng. - Đăng nhập hệ thống. - Quản lý khoa. - Quản lý lớp. - Quản lý quê quán. - Quản lý sinh viên. - Quản lý học phần. - Quản lý điểm thi. - Báo cáo - thống kê thông tin sinh viên. - Báo cáo – thống kê điểm thi. 2.1.2. Yêu cầu phi chức năng. - Giao diện đồ họa đẹp. - Tính bảo mật cao. - Thân thiện với người dùng. 2.2. CÁC BIỂU ĐỒ 2.2.1. Biểu đồ use case. Hình 2.1.Biểu đồ use case. 2.2.2. Biểu đồ lớp. 4
 6. Hình 2.2.Biểu đồ lớp. 2.3. BIỂU ĐỒ HOẠT ĐỘNG. 2.3.1. Biểu đồ hoạt động đăng nhập. 2.3.2. Biểu đồ hoạt động quản lý khoa. 2.3.3. Biểu đồ hoạt động quản lý lớp. 2.3.4. Biểu đồ hoạt động quản lý quê quán. 2.3.5. Biểu đồ hoạt động quản lý sinh viên. 2.3.6. Biểu đồ hoạt động quản lý học phần. 2.3.7. Biểu đồ hoạt động quản lý điểm thi. 2.3.8. Biểu đồ hoạt động tìm kiếm. 2.3.9. Biểu đồ hoạt động báo cáo – thống kê thông tin sinh viên. 2.3.10. Biểu đồ hoạt động báo cáo - thống kê điểm thi. 2.4. CƠ SỞ DỮ LIỆU. 2.4.1. Từ điển cơ sở dữ liệu. 5
 7. - KHOA: Bảng 2.1. Bảng KHOA. TT Tên trường Mô tả Kiểu dữ liệu Khóa 1 MAKHOA Mã khoa varchar(10) Chính 2 TENKHOA Tên khoa nvarchar(50) 3 DIENTHOAI Điện thoại varchar(20) - LOP: Bảng 2.2.Bảng LOP TT Tên trường Mô tả Kiểu dữ liệu Khóa 1 MALOP Mã lớp varchar(15) Chính 2 TENLOP Tên lớp nvarchar(50) 3 KHOAHOC Khóa học int 4 MAKHOA Mã khoa varchar(10) Ngoại -QUEQUAN: Bảng 2.3.Bảng QUEQUAN. TT Tên trường Mô tả Kiểu dữ liệu Khoá Mã quê 1 MAQUEQUAN varchar(10) Chính quán Tên quê 2 TENQUEQUAN nvarchar(50) quán 6
 8. - SINHVIEN: Bảng 2.4.Bảng SINHVIEN. TT Tên trường Mô tả Kiểu dữ liệu Khoá Mã sinh 1 MASV varchar(15) Chính viên Tên sinh 2 TENSV nvarchar(50) viên Ngày 3 NGAYSINH date sinh 4 GIOITINH Giới tính bit Mã quê 5 MAQUEQUAN varchar(10) Ngoại quán 6 MALOP Mã lớp varchar(15) Ngoại - HOCPHAN: Bảng 2.5.Bảng HOCPHAN. TT Tên trường Mô tả Kiểu dữ liệu Khóa Mã học 1 MAHOCPHAN varchar(10) Chính phần Tên học 2 TENHOCPHAN nvarchar(50) phần Số tín 3 SOTINCHI int chỉ - DIEMTHI Bảng 2.6.Bảng DIEMTHI. TT Tên trường Mô tả Kiểu dữ liệu Khóa Mã học 1 MAHOCPHAN varchar(10) Chính phần Mã sinh 2 MASV varchar(15) Chính viên 3 LANTHI Lần thi int Chính 4 DIEM Điểm float 7
 9. -TAIKHOAN Bảng 2.7.Bảng TAIKHOAN. TT Tên trường Mô tả Kiểu dữ liệu Khóa Tên tài 1 TENTAIKHOAN varchar(30) Chính khoản 2 MATKHAU Mật khẩu varchar(20) 2.4.2.Quan hệ giữa các bảng. Hình 2.3. Quan hệ giữa các bảng. 8
 10. CHƢƠNG III: XÂY DỰNG ỨNG DỤNG. 3.1. TRANG CHỦ 3.2. ĐĂNG NHẬP Hình 3.1.Đăng nhập 3.3. QUẢN LÝ KHOA 3.4. QUẢN LÝ LỚP 3.5. QUẢN LÝ QUÊ QUÁN 3.6. QUẢN LÝ SINH VIÊN 3.7. QUẢN LÝ HỌC PHẦN 3.8. QUẢN LÝ ĐIỂM THI 9
 11. Hình 3.2.Quản lý điểm thi 3.9. TÌM KIẾM . Hình 3.3.Tìm kiếm. 3.10. BÁO CÁO – THỐNG KÊ THÔNG TIN SINH VIÊN. 10
 12. 3.11. BÁO CÁO – THỐNG KÊ ĐIỂM THI Hình 3.4. Báo cáo – thống kê điểm thi. 11
 13. KẾT LUẬN VÀ HƢỚNG PHÁT TRIỂN.  Kết quả đạt đƣợc Tuy thời gian thực hiện đề tài có hạn chế, nhưng nhìn chung, đã hoàn thành được các yêu cầu mà giáo viên bộ môn đã giao, xây dựng chương trình quản lý điểm sinh viên thực hiện tốt các chức năng: đăng nhập, đăng xuất, quản lý khoa, quản lý lớp, quản lý quê quán, quản lý sinh viên, quản lý học phần. quản lý điểm thi, tìm kiếm, báo cáo – thông kê thông tin sinh viên, báo cáo – thông kê điểm.  Các hạn chế Vẫn còn tồn tại một số lỗi như chưa thực hiện chức năng: hỗ trợ.  Hƣớng phát triển - Xây dựng chức năng chưa làm được: hỗ trợ. - Thiết kế giao diện đẹp và tiện lợi hơn. - Tăng cường tính bảo mật. 12