Đồ án Mô hình giảng dạy hệ thống phun xăng xe gắn máy

pdf 64 trang yendo 12/05/2021 810
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Đồ án Mô hình giảng dạy hệ thống phun xăng xe gắn máy", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Tài liệu đính kèm:

 • pdfdo_an_mo_hinh_giang_day_he_thong_phun_xang_xe_gan_may.pdf

Nội dung text: Đồ án Mô hình giảng dạy hệ thống phun xăng xe gắn máy

 1. BOÄ GIAÙO DUÏC VAØ ÑAØO TAÏO TRÖÔØNG ÑAÏI HOÏC SÖ PHAÏM KYÕ THUAÄT TP.HCM KHOA CÔ KHÍ ÑOÄNG LÖÏC .& . ÑOÀ AÙN TOÁT NGHIEÄP Ñeà taøi: MOÂ HÌNH GIANGÛ DAÏY HE Ä THOÁNG PHUN XANGÊ XE GAÉN MAÙY GVHD: PGS.TS ÑOÃ VAÊN DUÕNG SVTH: DÖÔNG THAØNH LONG ÑOAØN QUANG LÔÙP: 05305A TP. HOÀ CHÍ MINH – 07/2007
 2. Tröôøng Ñaïi Hoïc Sö Phamï Ky õ Thuaät TPHCM Ñoà anù toát nghieäp BOÄ GIAÙO DUÏC VAØ ÑAØO TAÏO TRÖÔØNG ÑAÏI HOÏC SÖ PHAÏM KYÕ THUAÄT TP.HCM KHOA CÔ KHÍ ÑOÄNG LÖÏC .& . ÑOÀ AÙN TOÁT NGHIEÄP Ñeà taøi: MOÂ HÌNH GIANGÛ DAÏY HE Ä THOÁNG PHUN XANGÊ XE GAÉN MAÙY GVHD: PGS.TS ÑOÃ VAÊN DUÕNG SVTH: DÖÔNG THAØNH LONG ÑOAØN QUANG LÔÙP: 05305A TP. HOÀ CHÍ MINH – 07/2007 Moâ hình giaûng daïy he ä thoná g phun xaêng xe maùy Trang 1
 3. Tröôøng Ñaïi Hoïc Sö Phamï Ky õ Thuaät TPHCM Ñoà anù toát nghieäp BOÄ GIAÙO DUÏC VAØ ÑAØO TAÏO COÄNG HOØA XAÕ HOÄI CHUÛ NGHÓA VIEÄT NAM TRÖÔØNG ÑAÏI HOÏC SÖ PHAÏM KYÕ THUAÄT Ñoäc Laäp- Töï Do-Haïnh Phuùc TP. HOÀ CHÍ MINH KHOA CÔ KHÍ ÑOÄNG LÖÏC BOÄ MOÂN ÑOÄNG CÔ NHIEÄM VUÏ LUAÄN AÙN TOÁT NGHIEÄP Hoï va ø teân: Döông Thaønh Long - 05305011 Ñoaøn Quang - 05305014 Lôùp: 05305A Ngaønh: cô khí ñonä g löïc 1. Ñaàu ñe à luaän aùn: mo â hình giaûng daïy heä thoáng phun xanê g xe gaén maùy 2. Caùc soá lieuä ban ñauà : 3. Noäi dung luaän an:ù - Cheá taïo mo â hình he ä thoáng phun xaêng xe gaén maùy Wave-i - Vieát thuyeát minh: + Toång quan veà he ä thoáng phun xanê g trenâ xe maùy. + Giôùi thieäu caùc maïch ñienä xe gaén maùy phun xaêng ñieän töû. + Mo â hình heä thoná g phun xaêng xe mayù Wave-i. + Soanï baøi giaûng heä thongá phun xangê trenâ xe mayù . 4. Caùn bo ä höôngù daãn: Phaàn Hoï vaø tenâ caùn boä höôùng danã 5. Ngaøy giao nhiemä vuï: 6. Ngaøy hoanø thanhø nhieäm vuï: . Caùn boä höôùng danã Thoâng qua boä monâ Ky ù teân Ngayø thaùng naêm 2007 Moâ hình giaûng daïy he ä thoná g phun xaêng xe maùy Trang 2
 4. Tröôøng Ñaïi Hoïc Sö Phamï Ky õ Thuaät TPHCM Ñoà anù toát nghieäp NHAÄN XEÙT CUÛA GIAÙO VIEÂN HÖÔÙNG DAÃN Moâ hình giaûng daïy he ä thoná g phun xaêng xe maùy Trang 3
 5. Tröôøng Ñaïi Hoïc Sö Phamï Ky õ Thuaät TPHCM Ñoà anù toát nghieäp NHAÄN XEÙT CUÛA GIAÙO VIEÂN DUYEÄT Moâ hình giaûng daïy he ä thoná g phun xaêng xe maùy Trang 4
 6. Tröôøng Ñaïi Hoïc Sö Phamï Ky õ Thuaät TPHCM Ñoà anù toát nghieäp Lôøi caûm ôn Trong thôøi gian thöïc hieän ñoà aùn toát nghieäp taïi tröôøng Ñaïi Hoïc Sö Phaïm Kyõ Thuaät, nhôø söï taän tình höôùng daãn, giuùp ñôõ cuûa caùc thaày, coâ thì ñoà aùn ñaõ hoaøn thaønh toát ñeïp.Chuùng em xin toû loøng bieát ôn saâu saéc ñeán: - Thaày PGS.TS Ñoã Vaên Duõng laø ngöôøi tröïc tieáp höôùng daãn vaø taïo moïi ñieàu kieän cho chuùng em trong suoát quaù trình thöïc hieän ñoà aùn. - Thaày Leâ Vaên Ñieän laø giaûng vieân Tröôøng Cao Ñaúng Giao Thoâng Vaän Taûi III ñaõ giuùp ñôõ taän tình trong nhöõng luùc tuïi em gaëp khoù khaên. - Ban laõnh ñaïo Tröôøng Ñaïi Hoïc Sö Phaïm Kyõ Thuaät vaø caùc thaày coâ trong Khoa Cô Khí Ñoäng Löïc ñaõ taïo ñieàu kieän thuaän lôïi cho chuùng em hoaøn thaønh toát nhieäm vuï. - Cuoái cuøng laø gia ñình vaø baïn beø cuûa chuùng em ñaõ cuøng nhau trao ñoåi thoâng tin, kinh nghieäm trong quaù trình hoaøn thaønh ñoà aùn toát nghieäp. Moâ hình giaûng daïy he ä thoná g phun xaêng xe maùy Trang 5
 7. Tröôøng Ñaïi Hoïc Sö Phamï Ky õ Thuaät TPHCM Ñoà anù toát nghieäp Muïc luïc Trang Trang bìa 1 Nhieäm vuï ñoà aùn toát nghieäp. 2 Nhaän xeùt cuûa giaùo vieân höôùng daãn. 3 Nhaän xeùt cuûa giaùo vieân duyeät. 4 Lôøi caûm ôn. 5 Muïc luïc. 6 Kyù hieäu vaø vieát taét. 7 Lôøi noùi ñaàu. 8 Noäi dung cuûa ñeà taøi. Chöông 1: Toång quan veà heä thoáng phun xaêng ñieän töû treân xe maùy 1.1 Giôùi thieäu chung veà heä thoáng phun xaêng treân xe maùy 11 1.2 Giôùi thieäu moät vaøi loaïi xe maùy phun xaêng ñieän töû 12 1.3 Öu ñieåm vaø haïn cheá cuûa heä thoáng phun xaêng ñieän töû. 17 Chöông 2: Giôùi thieäu caùc maïch ñieän xe maùy phun xaêng ñieän töû. 2.1 Maïch ñieän xe SH i Honda 20 2.2 Maïch ñieän xe SCR Honda 22 2.3 Maïch ñieän xe PS Honda 24 2.4 Maïch ñieän xe Future Neo FI Honda 26 Chöông 3: Moâ hình heä thoáng ñieän phun xaêng xe maùy Wave- i 3.1 Caáu taïo moâ hình 29 3.2 Sô ñoà maïch ñieän 33 3.3 Muïc ñích vaø yeâu caàu khi söû duïng moâ hình 36 Chöông 4: Baøi giaûng heä thoáng phun xaêng ñieän töû xe maùy Wave-i Baøi 1: Kieåm tra maïch caáp nguoàn 38 Baøi 2: Kieåm tra rôle. 43 Baøi 3: Kieåm tra caûm bieán. 46 Baøi 4: Kieåm tra hoäp ECM. 50 Baøi 5: Kieåm tra heä thoáng nhieân lieäu. 52 Baøi 6: Kieåm tra heä thoáng ñaùnh löûa. 54 Baøi 7: Ñoïc maõ loãi heä thoáng phun xaêng xe Wave-i. 56 Keát luaän vaø ñeà nghò. 62 Taøi lieäu tham khaûo 63 Moâ hình giaûng daïy he ä thoná g phun xaêng xe maùy Trang 6
 8. Tröôøng Ñaïi Hoïc Sö Phamï Ky õ Thuaät TPHCM Ñoà anù toát nghieäp Kyù hieäu vaø vieát taét - CKP sensor (Crankshaft Position sensor): caûm bieán vò trí truïc khuyûu. - ECM (Engine Control Module): Boä ñieàu khieån trung taâm. - ECT sensor (Engine coolant temperature sensor): caûm bieán nhieät ñoä nöôùc laøm maùt. - E2: Mass cuûa caûm bieán. - IAT sensor (Intake air temperature sensor): caûm bieán nhieät ñoä khí naïp - ISCV (Idle Speed Control Valve) :Van ñieàu khieån caàm chöøng - MAP sensor ( Manifold Absolute Pressure sensor): caûm bieán aùp suaát treân ñöôøng oáng naïp. - PIM : Tín hieäu töø Map sensor gôûi veà ECM. - TP sensor (Throttle Position sensor): caûm bieán böôùm ga. - VC: Ñieän aùp 5V töø ECM caáp cho caûm bieán. - VTA (Voltage Throttle Angle): Tín hieäu töø vò trí böôùm ga gôûi ñeán ECM. - EOT sensor (Engine Oil Temperature): caûm bieán nhieät ñoä daàu ñoäng cô. - DLC (Data Link Connector): ñaàu noái döõ lieäu. - MIL (Malfunction Indicating Lamp): ñeøn baùo söï coá. òCaùc kyù hieäu maøu daây: - Bl (Black): ñen. - Y (Yello): vaøng. - Br (Brown): naâu. - W (White): traéng. - Bu (Blule): xanh bieån. - G (Green): xanh luïc. - P (Pink): hoàng. - Lg (Light Green): xanh caây lôït. - Gr (Gray): xaùm. - O (Organe): cam. Moâ hình giaûng daïy he ä thoná g phun xaêng xe maùy Trang 7
 9. Tröôøng Ñaïi Hoïc Sö Phamï Ky õ Thuaät TPHCM Ñoà anù toát nghieäp Lôøi noùi ñaàu ÔÛ nöôùc ta, xe maùy laø phöông tieän giao thoâng khaù phoå bieán.Vì vaäy, nhu caàu hoïc ngheà söûa chöõa xe gaén maùy ngaøy caøng taêng, theâm vaøo ñoù laø chöông trình daïy ngheà xe maùy cho hoïc sinh phoå thoâng cuõng ñaõ ñöôïc Boä Giaùo Duïc vaø Ñaøo Taïo trieån khai. Do vaäy,nhaø tröôøng phaûi luoân ñöa vaøo chöông trình hoïc nhöõng thaønh töïu khoa hoïc môùi nhaát, löôïng thoâng tin truyeàn ñeán hoïc sinh ngaøy caøng phöùc taïp vaø ña daïng. Moät trong nhöõng thaønh töïu môùi naøy ñoù laø heä thoáng phun xaêng ñieän töû ñieàu khieån baèng vi xöû lyù aùp duïng cho xe maùy. Haàu heát xe maùy hieän nay söû duïng boä cheá hoaø khí vaø ñaùnh löûa ñieän töû CDI. Vì theá maø löôïng tieâu hao nhieân lieäu nhieàu hôn, hieäu suaát söû duïng nhieân lieäu khoâng cao vaø moâi tröôøng ngaøy caøng oâ nhieåm.Ñeå khaéc phuïc ñöôïc ñieàu naøy thì xe maùy söû duïng coâng ngheä phun xaêng ñieän töû seõ tính ñöôïc löôïng nhieân lieäu lyù töôûng caàn phaûi phun vaøo buoàng ñoát giuùp söû duïng nhieân lieäu hieäu quaû vaø giaûm thieåu möùc hao phí, ñoàng thôøi coøn giuùp xe khôûi ñoäng nhanh choùng ngay caû khi thôøi tieát laïnh vaø bình accu bò hö. Ñeå giuùp ngöôøi hoïc hieåu roõ hôn veà heä thoáng ñieän töû xe maùy thì “ Moâ hình giaûng daïy heä thoáng phun xaêng xe maùy” laø moät ñeà taøi thieát thöïc cho sinh vieân naêm cuoái laøm ñoà aùn toát nghieäp ra tröôøng. Ñeán nay, moâ hình giaûng daïy töông ñoái hoaøn chænh, tuy coøn nhieàu thieáu soùt nhöng nhìn chung thì ñaït yeâu caàu ñeà ra. Moâ hình giaûng daïy he ä thoná g phun xaêng xe maùy Trang 8
 10. Tröôøng Ñaïi Hoïc Sö Phamï Ky õ Thuaät TPHCM Ñoà anù toát nghieäp Phaàn noäi dung Moâ hình giaûng daïy he ä thoná g phun xaêng xe maùy Trang 9
 11. Tröôøng Ñaïi Hoïc Sö Phamï Ky õ Thuaät TPHCM Ñoà anù toát nghieäp Chöông 1 Toång quan veà heä thoáng phun xaêng ñieän töû xe maùy Moâ hình giaûng daïy he ä thoná g phun xaêng xe maùy Trang 10
 12. Tröôøng Ñaïi Hoïc Sö Phamï Ky õ Thuaät TPHCM Ñoà anù toát nghieäp Chöông 1: Toång quan veà heä thoáng phun xaêng ñieän töû treân xe maùy 1.1 Giôùi thieäu chung veà heä thoáng phun xaêng ñieän töû xe maùy: Heä thoáng ñieàu khieån phun xaêng bao goàm caùc caûm bieán lieân tuïc ño ñaïc caùc traïng thaùi hoaït ñoäng cuûa ñoäng cô. Boä ECM seõ nhaän caùc tín hieäu naøy döôùi daïng xung ñieän hoaëc ñieän aùp thay ñoåi töø caùc caûm bieán ñöa ñeán. Sau ñoù boä ñieàu khieån trung taâm CPU seõ tính toaùn caùc döõ lieäu chöùa trong boä nhôù vaø hình thaønh caùc xung ñieän ñeå ñieàu khieån cô caáu chaáp haønh . 1.1.1 Sô ñoà caáu truùc cuûa heä thoáng ñieàu khieån laäp trình cho ñoäng cô: Input (sensor) Output (actuators) Bank angle E injector oxi Oxy C KP C KP Ignition System ECTE CT C IACV IAT IAT Diagnostic System TP TP M Moâ hình giaûng daïy he ä thoná g phun xaêng xe maùy Trang 11
 13. Tröôøng Ñaïi Hoïc Sö Phamï Ky õ Thuaät TPHCM Ñoà anù toát nghieäp 1.1.2 Sô ñoà caùc khoái chöùc naêng: Ñieàu khieån toác ñoä caàm chöøng Heä thoáng caáp khí Ñoäng cô Caûm bieán böôùm ga MAP Caùc caûm ECM Kim phun bieán khaùc Heä thoáng caáp nhieân lieäu Moâ hình giaûng daïy he ä thoná g phun xaêng xe maùy Trang 12
 14. Tröôøng Ñaïi Hoïc Sö Phamï Ky õ Thuaät TPHCM Ñoà anù toát nghieäp 1.2 Giôùi thieäu moät vaøi loaïi xe maùy phun xaêng ñieän töû: 1.2.1 Xe maùy Future Neo FI: Hình1.1: Future Neo FI maøu ñoû loaïi vaønh ñuùc Hình 1.2: Future Neo FI maøu traéng loaïi nan hoa Moâ hình giaûng daïy he ä thoná g phun xaêng xe maùy Trang 13
 15. Tröôøng Ñaïi Hoïc Sö Phamï Ky õ Thuaät TPHCM Ñoà anù toát nghieäp a. Giôùi thieäu vaø nguyeân lyù hoaït ñoäng: - Ngaøy 20/4/2007, coâng ty Honda Vieät Nam chính thöùc giôùi thieäu Saûn phaåm xe maùy môùi mang teân Future Neo FI ra thò tröôøng Vieät nam. - Future Neo FI laø phieân baûn caûi tieán töø maãu xe Future Neo öùng duïng coâng ngheä phun xaêng ñieän töû PGM – FI (Programed Fuel Injection). Coâng ngheä naøy tröôùc nay chæ öùng duïng cho oâ toâ, xe maùy phaân khoái lôùn vaø raát haïn cheá ñoái vôùi xe maùy côû nhoû do ñaëc thuø coâng ngheä vaø giaù thaønh. - Heä thoáng phun xaêng ñöôïc moät maùy tính sieâu nhoû goïi laø ECM (Boä ñieàu khieån trung taâm) ñieàu khieån töï ñoäng ñeå ñaûm baûo cung caáp nhieân lieäu/ khí toái öu vaøo buoàng ñoát. Coù caùc caûm bieán giaùm saùt caùc hoaït ñoäng thoâng soá cuûa xe nhö: + Tình traïng hoaït ñoäng cuûa ñoäng cô (caûm bieán vò trí truïc cam). + Nhieät ñoä ñoäng cô (caûm bieán nhieät ñoä ñoäng cô). + Aùp suaát khoâng khí (caûm bieán MAP). + YÙ ñònh cuûa ngöôøi laùi (caûm bieán goùc nghieâng xe). Caùc caûm bieán naøy gôûi tín hieäu ñeán ECM, ECM seõ tieáp nhaän, xöû lyù vaø ñöa tín hieäu ñeán boä chaáp haønh ñeå töø ño ECMù: C Ra quyeát ñònh löôïng nhieân lieäu vaø khí caàn cung caáp cho ñoäng cô. C Tính toaùn chính xaùc thôøi ñieåm phun nhieân lieäu vaø ñaùnh löûa. Keát quaû : nhieân lieäu seõ ñöôïc ñoát chaùy hieäu quaû nhaát daãn ñeán tieát kieäm nhieân lieäu vaø giaûm löôïng khí thaûi ñoäc haïi. òNgoaøi caûi tieán ñoäng cô, Future Neo FI coøn caùch taân ngoaïi thaát ñeå noù sinh ñoäng vaø tinh teá hôn: EAán töôïng veà kieåu daùng: sang troïng vaø cao caáp. ETem xe ba chieàu sang troïng, toân theâm veû lòch laõm. E Coâng-tô-meùt laáy caûm höùng thieát keá töø xe hôi. E Maët naï tinh xaûo. E Ñeøn halogen ña chieàu. E Khoaù töø nhieàu chöùc naêng. E Hoäp ñoà döôùi yeân ñaët vöøa muõ baûo hieåm. b.Thoâng soá kyõ thuaät: - Troïng löôïng: 105kg - Daøi´roäng´cao: 1089mm´705mm´1075mm - Ñoä cao yeân: 767mm. - Dung tích bình xaêng: 3.7lít. - Loaïi ñoäng cô: Xaêng, 4 kyø, Laøm maùt baèng khoâng khí. - Dung tích xilanh: 124cm3. - Ñöôøng kính´haønh trình piston: 52.4mm´57.9mm. - Tyû soá neùn: 9.3:1 Moâ hình giaûng daïy he ä thoná g phun xaêng xe maùy Trang 14
 16. Tröôøng Ñaïi Hoïc Sö Phamï Ky õ Thuaät TPHCM Ñoà anù toát nghieäp 1.2.2 Xe maùy SH-i: Hình1.3: Xe maùy SH-i Rơle bơm Rơle Stop ECM Bô m nhieân lieäu Kim phun Coâng taét maùy Caûm bieán Goùc nghieâng Caûm bieán Oxy Caûm bieán ECT DLC Hình 1.4: Caáu taïo beân trong xe maùy SH-i Moâ hình giaûng daïy he ä thoná g phun xaêng xe maùy Trang 15
 17. Tröôøng Ñaïi Hoïc Sö Phamï Ky õ Thuaät TPHCM Ñoà anù toát nghieäp a.Nguyeân lyù hoaït ñoäng: Töông töï nhö heä thoáng phun xaêng ñieän töû cuûa xe Future Neo FI, xe SH-i cuõng coù caùc caûm bieán giaùm saùt caùc hoaït ñoäng thoâng soá cuûa xe nhö: E Caûm bieán goùc nghieâng xe. E Caûm bieán oxy. E Caûm bieán nhieät ñoä nöôùc laøm maùt. E Caùc caûm bieán naèm trong thaân böôùm ga vaø ECM: + Caûm bieán aùp suaát tuyeät ñoái treân ñöôøng oáng naïp. + Caûm bieán nhieät ñoä khí naïp. + Caûm bieán böôùm ga. Caùc caûm bieán naøy gôûi tín hieäu ñeán ECM, ECM seõ tieáp nhaän, xöû lyù vaø ñöa tín hieäu ñeán boä chaáp haønh ñeå töø ño ECMù: C Ra quyeát ñònh löôïng nhieân lieäu vaø khí caàn cung caáp cho ñoäng cô. C Tính toaùn chính xaùc thôøi ñieåm phun nhieân lieäu vaø ñaùnh löûa. òNgoaøi caûi tieán ñoäng cô, SHi coøn coù caùc ñieåm noåi baät: - Ngoaïi hình cuûa SHi khoeû khoaén, thanh thoaùt vôùi caùc ñöôøng neùt goïn gaøng. - Khe taûn nhieät lôùn hình quaû traùm ngöôïc traán giöõ ngay chính giöõa maët naï xe vôùi logo SHi noåi baät. - Cuïm ñeøn tín hieäu vuoát leân phía treân oâm saùt vieàn croâm cuûa khe taûn nhieät. - Ñeøn pha lôùn ñaët ngay treân tay laùi ñeå taïo vuøng saùng roäng vaø xa, ñoàng thôøi cuõng deã daøng hôn cho ngöôøi laùi khi quan saùt ñöôøng ôû nhöõng goùc cua. - Baùnh xe ñöôïc thieát keá vôùi kích thöôùc lôùn, keát hôïp vôùi maûng thaân sau maûnh neân maëc duø kích thöôùc lôùn nhöng troâng xe vaãn nheï nhaøng vaø thaân thieän. b.Thoâng soá kyõ thuaät: SHi-125 - Troïng löôïng: 134kg - Daøi´roäng´cao: 2020mm´700mm´1140mm - Ñoä cao yeân: 790mm. - Dung tích bình xaêng: 7.5lít. - Loaïi ñoäng cô: Xaêng, 4 kyø, moät xilanh, laøm maùt baèng nöôùc. - Dung tích xilanh: 124.6cm3. - Ñöôøng kính´haønh trình piston: 52.4mm´57.8mm. - Tyû soá neùn: 11:1 Moâ hình giaûng daïy he ä thoná g phun xaêng xe maùy Trang 16
 18. Tröôøng Ñaïi Hoïc Sö Phamï Ky õ Thuaät TPHCM Ñoà anù toát nghieäp 1.2.3 Xe maùy PS-i: Hình1.5: Xe maùy PSi - Thò tröôøng xe tay ga cao caáp vöøa coù theâm loaïi xe môùi mang nhaõn hieäu Honda PS ñöôïc nhaäp khaåu nguyeân chieác. Giaù baùn leû töø 6400 – 6600 USD/ chieác. - Nguyeân lyù hoaït ñoäng töông töï nhö Shi vaø Future Neo FI. Tuy nhieân, kieåu daùng xe ñöôïc thieát keá khaù ñoäc ñaùo taïo neân söï haøi hoaø giöõa maïnh meõ vaø trang nhaõ. Phía tröôùc ñöôïc thieát keá hao hao nhö xe SH, nhöng phaàn ñeøn phía tröôùc laïi khaù gioáng kieåu xe Piaggio, coøn phaàn hoâng vaø ñuoâi laïi na naù chieác Dylan. - Neáu ví SHi laø coâ gaùi goïn gaøng, mang chaát theå thao thì thaân hình PSi ñaày ñaën hôn. Nhöõng maûng hình troøn bao boïc quanh thaân xe, theâm vaøi ñöôøng gaân uoán löôïn taêng veû cöùng caùp cho daùng ngoaøi. Ñoâi xi-nhan ñöôïc ñaët caùch haún ra taïo caûm giaùc maët naï cuûa xe lôùn hôn. Ngoaøi ra PSi söû duïng loáp xe coù kích thöôùc nhoû hôn vôùi loáp xe daøy hôn taïo caûm giaùc ñaàm vaø chaéc hôn SHi. Ñieåm khaùc bieät laø PSi coù ñeøn baùo heä thoáng phun xaêng ñieän töû F I ñöôïc taùch rieâng. Caùc ñeøn baùo khaùc vaø caùc ñoàng hoà ñöôïc boá trí trong maët ñoàng hoà lôùn hình haït ñieàu. - Laø nhöõng phieân baûn söû duïng ñoäng cô môùi nhaát cuûa Honda daønh cho doøng scooter, PSi seõ giuùp giaûm thieåu noàng ñoä khí thaûi vaø chæ soá tieâu thuï nhieân lieäu, ñaëc bieät ngöôøi laùi seõ coù caûm giaùc ñaàm hôn khi phaûi di chuyeån treân nhöõng quaõng ñöôøng xa. 1.3 Öu ñieåm vaø haïn cheá cuûa heä thoáng phun xaêng ñieän töû 1.3.1 Öu ñieåm: - Toái öu hoaù löôïng xaêng bôm vaøo ñeå taïo hoaø khí coù tyû leä chaùy toát nhaát trong xi lanh. - Giuùp ñoäng cô laøm vieäc oån ñònh. - Taêng coâng suaát ñoäng cô. - Giaûm möùc tieâu hao nhieân lieäu. Moâ hình giaûng daïy he ä thoná g phun xaêng xe maùy Trang 17
 19. Tröôøng Ñaïi Hoïc Sö Phamï Ky õ Thuaät TPHCM Ñoà anù toát nghieäp Ngaøy 20/4/2207 HondaVieät Nam giôùi thieäu maãu xe môùi Future Neo FI aùp duïng coâng ngheä phun xaêng ñieän töû ñaàu tieân ñöôïc saûn xuaát taïi Vieät Nam vaø möùc tieâu hao nhieân lieãu thaáp hôn 6% so vôùi Future Neo. - Khí thaûi saïch vaø giaûm oâ nhieãm moâi tröôøng. Future Neo FI coù löôïng khí thaûi chæ baèng ½ khí thaûi theo tieâu chuaån Euro 2 vôùi khí CO (carbon oxide) vaø HC (hydro carbon). - Khaû naêng khôûi ñoäng vaø vaän haønh toát trong caùc ñieàu kieân laùi xe khaùc nhau. - Nhöõng söï coá lieân quan ñeán töøng caûm bieán ñöôïc maõ hoaù trong boä ECM vaø caùc kyõ thuaät vieân phaûi söû duïng boä giaûi maõ ñeå ñoïc loãi. Nhôø maùy ñoïc loãi maø thôï söûa xe coù theå bieát chính xaùc thieát bò naøo hoûng ñeå leân phöông aùn khaéc phuïc chöù khoâng moø maãm nhö vôùi xe trang bò cheá hoaø khí. 1.3.2 Haïn cheá: - Coâng ngheä phun xaêng ñieän töû khoù aùp duïng cho xe maùy phaân khoái nhoû nhaát laø giaûm thieåu kích thöôùc cuûa caùc chi tieát maùy. - Giaù thaønh xe cao. - Do caàn quaù nhieàu thoâng soá ñeå toái öu hoaù quaù trình phun nhieân lieäu neân heä thoáng naøy deã gaëp caùc söï coá: + Neáu moät caûm bieán naøo ñoù hoaït ñoäng khoâng bình thöôøng hoaëc hoûng thì thoâng tin gôûi ñeán ECM seõ sai vaø aûnh höôûng ñeán toaøn boä heä thoáng. + Bôm nhieân lieäu hoûng, bôm khoâng ñuû aùp suaát hoaëc löu löôïng thaáp thì ñoäng cô seõ cheát maùy ñoät ngoät, khoâng khôûi ñoäng ñöôïc, hao xaêng baát thöôøng. + Chaát löôïng nhieân lieäu khoâng toát hoaëc boä loäc laøm vieäc khoâng hieäu quaû seõ daãn tôùi vieäc kim phun bò taét, ñoùng caën. + Doøng ñieän khoâng ñaùp öùng yeâu caàu thì kim phun bò taét. Vì vaäy, löôïng xaêng cung caáp khoâng ñuû theo nhu caàu thöïc teá neân xe yeáu vaø thöôøng xuyeân cheát maùy. + Vaán ñeà cuoái cuøng laø thieát bò ñieàu khieån trung taâm bò hoûng. Hieän nay, caùc ECM ñeàu ñöôïc saûn xuaát rieâng cho töøng maãu xe vaø caùc thoâng soá, keát caáu vi maïchkeå caû döõ lieäu ñöôïc löu trong boä nhôù cheát PROM, ngöôøi söû duïng khoâng bieát. Vì vaäy khi xaûy ra hoûng hoùc chæ coù theå kieåm tra caùc thoâng soá vaøo vaù ra cuûa ECM. Daáu hieäu nhaän bieát ECM bò hoûng laø caùc caûm bieán hoaït ñoäng toát nhöng kim phun khoâng kích hoaït. Moâ hình giaûng daïy he ä thoná g phun xaêng xe maùy Trang 18
 20. Tröôøng Ñaïi Hoïc Sö Phamï Ky õ Thuaät TPHCM Ñoà anù toát nghieäp Chöông 2 Giôùi thieäu caùc maïch ñieän xe maùy phun xaêng ñieän töû Moâ hình giaûng daïy he ä thoná g phun xaêng xe maùy Trang 19
 21. Tröôøng Ñaïi Hoïc Sö Phamï Ky õ Thuaät TPHCM Ñoà anù toát nghieäp 2.1 Mạch điện xe Shi Honda: 2.1.1 Sơ đồ mạch điện: Moâ hình giaûng daïy he ä thoná g phun xaêng xe maùy Trang 20
 22. Tröôøng Ñaïi Hoïc Sö Phamï Ky õ Thuaät TPHCM Ñoà anù toát nghieäp 2.1.2 Nguyeân lyù hoaït ñoäng xe SH i : - Khoâng baät coâng taét ž ñoäng cô khoâng hoaït ñoäng. - Baät coâng taét seõ coù doøng ñieän I qua caàu chì 30Až coâng taét IG SW ñeán: + Cuoän daây rôle chính ž mass. + Caàu chì 10A ž moät ñaàu daây caûm bieán goùc nghieâng ž mass. m cuoän daây rôle Stop. Neáu caûm bieán goùc nghieâng xaùc ñònh goùc nghieâng xe vaãn naèm trong giôùi haïn cho pheùp thì cuoän daây rô le Stop seõ ñöôïc noái mass. Keát quaû caùc tieáp ñieåm rôle chính vaø Stop ñoùng laïi. ò Khi tieáp ñieåm rôle Stop ñoùng laïiseõ coù doøng qua: + Cuoän daây rôle bôm ž chaân 21 ECM. + Caáp nguoàn ñeán chaân 26 ECM + Cuoän daây kim phun ž 20 ECM. + Ñieän trôû caûm bieán oxi ž 23 ECM. + Bobine ž 17 ECM. Khi tín hieäu ñöa ñeán ECM toát thì Ecm seõ noái mass cho cuoän daây rôle bôm. Keát quaû bôm hoaït ñoäng vaø cung caáp nhieân lieäu ñeán kim phun. ò Khi tieáp ñieåm rôle chính ñoùng laïiseõ coù doøng qua: + Caàu chì 10A ž cuoän daây rôle quaït ž 22 ECM. + Caàu chì 15A ž ñeøn Mil ž 25ECM. Khi ñoäng cô noùng ôû moät nhieät ñoä cho pheùp thì chaân 22 ECM seõ ñöôïc noái mass ž ñoùng tieáp ñieåm rôle quaït. Keát quaû quaït quay ñeå giaûi nhieät cho ñoäng cô. Cho ñeán khi nhieät ñoä ñoäng cô haï xuoáng möùc chuaån thì ECM seõ ngaét mass chaân 22 ž quaït ngöøng hoaït ñoäng. Trong luùc naøy, caùc caûm bieán :vò trí truïc khuyûu, nhieät ñoä nöôùc laøm maùt, caûm bieán oxy, caûm bieán aùp suaát tuyeät ñoái treân ñöôøng oáng naïp, caûm bieán nhieát ñoä khí naïp, caûm bieán böôùm ga ñöa tín hieäu ñeán ECM, ECM tieáp nhaän, xöû lyù tín hieäu vaø ñöa ra tín hieäu ñieàu khieån ñeán cô caáu chaáp haønh laø bobine, kim phun, van ñieàu khieån caàm chöøng cho phuø hôïp vôùi tình traïng hoaït ñoäng cuûa ñoäng cô cuï theå laø löu löôïng phun, thôøi ñieåm ñaùnh löûa theo töøng cheá ñoä hoaït ñoäng cuûa ñoäng cô. Moâ hình giaûng daïy he ä thoná g phun xaêng xe maùy Trang 21
 23. Tröôøng Ñaïi Hoïc Sö Phamï Ky õ Thuaät TPHCM Ñoà anù toát nghieäp 2.2 Mạch điện xe SCR Honda: 2.2.1 Sơ đồ mạch điện : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 Moâ hình giaûng daïy he ä thoná g phun xaêng xe maùy Trang 22
 24. Tröôøng Ñaïi Hoïc Sö Phamï Ky õ Thuaät TPHCM Ñoà anù toát nghieäp 2.2.2 Nguyeân lyù hoaït ñoäng xe SCR: - Khoâng baät coâng taét ž ñoäng cô khoâng hoaït ñoäng. - Baät coâng taét seõ coù doøng ñieän I qua caàu chì 30Až coâng taét IG SW ñeán: + Cuoän daây rôle chính ž mass. + Caàu chì 10A ž moät ñaàu daây caûm bieán goùc nghieâng ž mass. m cuoän daây rôle Stop. Neáu caûm bieán goùc nghieâng xaùc ñònh goùc nhieâng xe vaãn naèm trong giôùi haïn cho pheùp thì cuoän daây rô le Stop seõ ñöôïc noái mass. Keát quaû caùc tieáp ñieåm rôle chính vaø Stop ñoùng laïi. ò Khi tieáp ñieåm rôle Stop ñoùng laïiseõ coù doøng qua: + Cuoän daây rôle bôm ž chaân 7 ECM. + Caáp nguoàn ñeán chaân 1 ECM + Cuoän daây kim phun ž 16 ECM. + Bobine ž 11 ECM. Khi tín hieäu ñöa ñeán ECM toát thì ECM seõ noái mass cho cuoän daây rôle bôm. Keát quaû bôm hoaït ñoäng vaø cung caáp nhieân lieäu ñeán kim phun. ò Khi tieáp ñieåm rôle chính ñoùng laïiseõ coù doøng qua: + Caàu chì 10A ž cuoän daây rôle ñeà ž 8 ECM. + Caàu chì 15A ž ñeøn MIL ž 18 ECM. Khi muoán khôûi ñoäng xe thì phaûi baät coâng taét thaéng vaø coâng taét ñeà. Töø ñoù, cuoän daây rôle ñeà seõ ñöôïc noái mass ž tieáp ñieåm rôle ñeà ñoùng laïi. Keát quaû Motor ñeà hoaït ñoäng. Khi ñoäng cô ñaõ hoaït ñoäng thì ECM seõ ngaét doøng ñeán Motor khôûi ñoäng. Ngoaøi ra, caùc caûm bieán :vò trí truïc khuyûu, nhieät ñoä nöôùc laøm maùt, caûm bieán oxy, caûm bieán aùp suaát tuyeät ñoái treân ñöôøng oáng naïp, caûm bieán nhieát ñoä khí naïp, caûm bieán böôùm ga ñöa tín hieäu ñeán ECM, ECM tieáp nhaän, xöû lyù tín hieäu vaø ñöa ra tín hieäu ñieàu khieån ñeán cô caáu chaáp haønh laø bobine, kim phun, van ñieàu khieån caàm chöøng cho phuø hôïp vôùi tình traïng hoaït ñoäng cuûa ñoäng cô cuï theå laø löu löôïng phun, thôøi ñieåm ñaùnh löûa theo töøng cheá ñoä hoaït ñoäng cuûa ñoäng cô. Ñieåm noåi baät cuûa maïch SCR laø coù heä thoáng choáng troäm noái vaøo chaân 13 ECM. Moâ hình giaûng daïy he ä thoná g phun xaêng xe maùy Trang 23
 25. Tröôøng Ñaïi Hoïc Sö Phamï Ky õ Thuaät TPHCM Ñoà anù toát nghieäp 2.3 Maïch ñieän xe PSi Honda: 2.3.1 Sô ñoà maïch ñieän: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1112 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 Main Relay 15A 10A Ignition Engine Stop Switch Relay Fuel Pump 30A Bank Angle Sensor Fuel Pump Relay 12 ACCU ST Relay 7 ST Motor Injector ECM 13 Oxy Sensor 10 ST SW Brake SW 4 8 2 MIL MAP To Coolant 20 Temprature TP Gause IAT 17 ECT CKP Sensor Sensor 18 16 Ignition Coil 21 DLC Pair 24 Solenoil Valve 3 9 14 Fan Motor 11 Fan Relay Moâ hình giaûng daïy he ä thoná g phun xaêng xe maùy Trang 24
 26. Tröôøng Ñaïi Hoïc Sö Phamï Ky õ Thuaät TPHCM Ñoà anù toát nghieäp 2.3.2 Nguyeân lyù hoaït ñoäng xe PS- i : - Khoâng baät coâng taét ž ñoäng cô khoâng hoaït ñoäng. - Baät coâng taét seõ coù doøng ñieän I qua caàu chì 30Až coâng taét IG SW ñeán: + Cuoän daây rôle chính ž mass. + Coù doøng ñeán ž moät ñaàu daây caûm bieán goùc nghieâng. m moät ñaàu tieáp ñieåm vaø cuoän daây rôle Stop. Neáu caûm bieán goùc nghieâng vaãn naèm trong giôùi haïn cho pheùp thì Transistor trong caûm bieán goùc nghieâng daãn. Töø ñoù coù doøng qua cuoän daây rô le Stop ñeán mass. Keát quaû caùc tieáp ñieåm rôle chính vaø Stop ñoùng laïi. ò Khi tieáp ñieåm rôle Stop ñoùng laïiseõ coù doøng qua: + Cuoän daây rôle bôm ž chaân 12 ECM. + Caáp nguoàn ñeán chaân 7 ECM + Cuoän daây kim phun ž 13 ECM. + Ñieän trôû caûm bieán oxy ž 10 ECM. + Bobine ž 16 ECM. Khi tín hieäu ñöa ñeán ECM toát thì ECM seõ noái mass cho cuoän daây rôle bôm. Keát quaû bôm hoaït ñoäng vaø cung caáp nhieân lieäu ñeán kim phun. ò Khi tieáp ñieåm rôle chính ñoùng laïiseõ coù doøng qua: + Caàu chì 10A ž cuoän daây rôle quaït ž 11 ECM. + Caàu chì 15A ž ñeøn baùo loãi MIL ž 8 ECM. Khi ñoäng cô noùng ôû moät nhieät ñoä cho pheùp thì chaân 11 ECM seõ ñöôïc noái mass ž ñoùng tieáp ñieåm rôle quaït. Keát quaû quaït quay ñeå giaûi nhieät cho ñoäng cô. Cho ñeán khi nhieät ñoä ñoäng cô haï xuoáng möùc chuaån thì ECM seõ ngaét mass chaân 11 ž quaït ngöøng hoaït ñoäng. Trong luùc naøy, caùc caûm bieán :vò trí truïc khuyûu, nhieät ñoä nöôùc laøm maùt, caûm bieán oxy, caûm bieán aùp suaát tuyeät ñoái treân ñöôøng oáng naïp, caûm bieán nhieät ñoä khí naïp, caûm bieán böôùm ga ñöa tín hieäu ñeán ECM, ECM tieáp nhaän, xöû lyù tín hieäu vaø ñöa ra tín hieäu ñieàu khieån ñeán cô caáu chaáp haønh laø bobine, kim phun, van ñieàu khieån caàm chöøng cho phuø hôïp vôùi tình traïng hoaït ñoäng cuûa ñoäng cô cuï theå laø löu löôïng phun, thôøi ñieåm ñaùnh löûa theo töøng cheá ñoä hoaït ñoäng cuûa ñoäng cô. Khi muoán khôûi ñoäng ñoäng cô thì phaûi baät coâng taét thaéng vaø coâng taét khôûi ñoäng, seõ coù doøng ñeán cuoän daây rôle ñeà ž mass. Töø ñoù tieáp ñieåm rôle ñeà ñoùng laïi vaø doøng seõ ñeán Motor khôûi ñoäng ž mass. Keát quaû maùy khôûi ñoäng hoaït ñoäng. Moâ hình giaûng daïy he ä thoná g phun xaêng xe maùy Trang 25
 27. Tröôøng Ñaïi Hoïc Sö Phamï Ky õ Thuaät TPHCM Ñoà anù toát nghieäp 2.4 Maïch ñieän xe Future Neo FI Honda: 2.4.1 Sô ñoà maïch ñien:ä G G/Bl G/O Gr/Bu Y/R Bl/Bu P/Bu Y/Bu Lg/Y R/Bu ST Relay ST Motor ST SW Coâng taté maùy Tôùi coâng taét ñenø pha/ coát 15A W Y R/Y R Tietá cheá/ Bl/Bu Chænh löu Kim phun ACCU P/Bu W/Y P/Bu Maùy phaùt Bu/Y Bobine Camû bieán coát maùy 5v Y/R MIL Camû bieán R/Bu W/Bu goùc G/O Coâng taté vò Lg/R trí soá Ñeøn baoù vò Bo ä caûm IAT Gr/Bu trí so á 0 biená tích MAP Lg/Y hôïp TP Bôm xaêng Y Br Ñongà hoà Caûm bieán baoù xangê EOT Y/Bu P Y Ñoàng hoà ECM W/G coâng tô meùt DLC Br/Bu Bu G/Bl G Camû bieán tocá ño ä xe Moâ hình giaûng daïy he ä thoná g phun xaêng xe maùy Trang 26
 28. Tröôøng Ñaïi Hoïc Sö Phamï Ky õ Thuaät TPHCM Ñoà anù toát nghieäp 2.4.2 Nguyeân lyù hoaït ñoäng xe Future Neo FI : Khi ñaïp caàn khôûi ñoäng thì voâ laêng treân coát maùy quay. Maùy phaùt sinh ra doøng ñieän xoay chieàu moät pha qua boä tieát cheá/chænh löu ñeå: E Saïc cho Accu. E Caáp doøng cho coâng taét maùy. - Khoâng baät coâng taét maùy ž ñoäng cô khoâng hoaït ñoäng. - Baät coâng taét seõ coù doøng ñieän I : + Caáp nguoàn ñeán chaân Bl/Bu cuûa ECM + Cuoän daây kim phun ž P/Bu ECM. + Ñeøn MIL ž W/Bu ECM. + Bobine ž P/Bu ECM. + Qua ñeøn baùo vò trí soá 0 ž Lg/R cuûa ECM. + Moät ñaàu cuûa bôm nhieân lieäu. Khi tín hieäu ñöa ñeán ECM toát thì ECM seõ noái mass cho cuoän daây rôle bôm. Keát quaû bôm hoaït ñoäng vaø cung caáp nhieân lieäu ñeán kim phun. ò Khi muoán khôûi ñoäng ñoäng cô thì phaûi baät coâng taét khôûi ñoäng thì seõ coù doøng ñeán cuoän daây rôle ñeà ž coâng taét khôûi ñoäng ž mass. Töø ñoù tieáp ñieåm rôle ñeà ñoùng laïi vaø doøng seõ ñeán Motor khôûi ñoäng ž mass. Keát quaû maùy khôûi ñoäng hoaït ñoäng. Beân caïnh ñoù, caùc caûm bieán : coát maùy, nhieät ñoä nöôùc laøm maùt, caûm bieán aùp suaát tuyeät ñoái treân ñöôøng oáng naïp, caûm bieán nhieät ñoä khí naïp, caûm bieán böôùm ga, caûm bieán nhieát ñoä daàu ñoäng cô ñöa tín hieäu ñeán ECM, ECM tieáp nhaän, xöû lyù tín hieäu vaø ñöa ra tín hieäu ñieàu khieån ñeán cô caáu chaáp haønh laø bobine, kim phun, van ñieàu khieån caàm chöøng cho phuø hôïp vôùi tình traïng hoaït ñoäng cuûa ñoäng cô cuï theå laø löu löôïng phun, thôøi ñieåm ñaùnh löûa theo töøng cheá ñoä hoaït ñoäng cuûa ñoäng cô. Moâ hình giaûng daïy he ä thoná g phun xaêng xe maùy Trang 27
 29. Tröôøng Ñaïi Hoïc Sö Phamï Ky õ Thuaät TPHCM Ñoà anù toát nghieäp Chöông 3 Moâ hình heä thoáng phun xaêng xe maùy Wave-i Moâ hình giaûng daïy he ä thoná g phun xaêng xe maùy Trang 28
 30. Tröôøng Ñaïi Hoïc Sö Phamï Ky õ Thuaät TPHCM Ñoà anù toát nghieäp Chöông 3: Moâ hình heä thoáng phun xaêng xe maùy Wave-i 3.1 Caáu taïo moâ hình: 3.1.1 Phaàn sa baøn: Hình 3.1: sa baøn moâ hình xe Wave-i Moâ hình giaûng daïy he ä thoná g phun xaêng xe maùy Trang 29
 31. Tröôøng Ñaïi Hoïc Sö Phamï Ky õ Thuaät TPHCM Ñoà anù toát nghieäp 3.1.2 Phaàn moâ hình ñoäng cô: Moâ hình ñöôïc gaén treân ñoäng cô Trung Quoác nhöng thay boä cheá hoaø khí baèng phun xaêng ñieän töû cuûa xe Wave-i. a.Ñoäng cô nhìn töø traùi: Hình 3.2: moâ hình xe Wave-i töø phía traùi Moâ hình giaûng daïy he ä thoná g phun xaêng xe maùy Trang 30
 32. Tröôøng Ñaïi Hoïc Sö Phamï Ky õ Thuaät TPHCM Ñoà anù toát nghieäp b.Ñoäng cô nhìn töø phaûi: Hình 3.3: moâ hình xe Wave-i töø phía phaûi Moâ hình giaûng daïy he ä thoná g phun xaêng xe maùy Trang 31
 33. Tröôøng Ñaïi Hoïc Sö Phamï Ky õ Thuaät TPHCM Ñoà anù toát nghieäp Treân moâ hình goàm coù: òHeä thoáng ñieän töû: - Nguoàn ñieän: Accu, maùy phaùt. - ECM: boä ñieàu khieån trung taâm. - Ñoäng cô khôûi ñoäng. òCaùc caûm bieán : - Caûm bieán goùc nghieâng xe. - Caûm bieán oxy. - Caûm bieán goùc nghieâng xe. - Caùc caûm bieán naèm trong thaân böôùm ga vaø ECM: + Caûm bieán aùp suaát tuyeät ñoái treân ñöôøng oáng naïp. + Caûm bieán nhieät ñoä khí naïp. +Caûm bieán böôùm ga. òCaùc rôle: - Rôle chính. - Rôle Stop - Rôle bôm. - Rôle quaït. òHeä thoáng nhieân lieäu: - Kim phun. - Nhieân lieäu. - Thuøng chöùa. - Bôm xaêng. - Loïc xaêng. - Oáng daãn xaêng ñi vaø veà. - Oáng boâ. òHeä thoáng laøm trôn: daàu boâi trôn. òHeä thoáng ñieàu khieån: coâng taét maùy. òHeä thoáng truyeàn ñoäng: - Boä ly hôïp. - Hoäp soá. - Cô caáu khôûi ñoäng: caàn khôûi ñoäng. òCô caáu phaân phoái khí: - Baùnh raêng truïc khuyûu. - Baùnh raêng truïc cam. - Xích cam. - Truïc cam. - Caàn moå. - Xu paùp. - Cô caáu caêng xích cam. òÑoäng cô: Moâ hình giaûng daïy he ä thoná g phun xaêng xe maùy Trang 32
 34. Tröôøng Ñaïi Hoïc Sö Phamï Ky õ Thuaät TPHCM Ñoà anù toát nghieäp - Bloác maùy. - Boä daãn nhieân lieäu ñöa ñeán kim phun. 3.2 Maïch ñieän treân moâ hình: Moâ hình giaûng daïy he ä thoná g phun xaêng xe maùy Trang 33
 35. Tröôøng Ñaïi Hoïc Sö Phamï Ky õ Thuaät TPHCM Ñoà anù toát nghieäp a.Sô ño à machï ñien:ä 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1112 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 Main Relay Engine Stop Relay Fuel Pump Ignition Switch Bank Fuel Pump Angle Relay Sensor ACCU 21 26 22 Injector Regulator 20 15 17 CKP Sensor 16 Ignition Coil ECM To Coolant Temprature 13 Gause MIL 25 ECT Sensor 31 9 DLC MAP Fan Motor 14 TP 30 IAT 19 Fan Motor Relay Moâ hình giaûng daïy he ä thoná g phun xaêng xe maùy Trang 34
 36. Tröôøng Ñaïi Hoïc Sö Phamï Ky õ Thuaät TPHCM Ñoà anù toát nghieäp b.Nguyeân lyù hoaït ñoäng xe Wave-i: - Khoâng baät coâng taét ž ñoäng cô khoâng hoaït ñoäng. - Baät coâng taét seõ coù doøng ñieän I ž coâng taét IG SW qua : + Cuoän daây rôle chính ž 22 ECM ž cuoän daây rôle quaït. + Coù doøng ñeán ž moät ñaàu daây caûm bieán goùc nghieâng. m moät ñaàu tieáp ñieåm vaø cuoän daây rôle Stop. Neáu caûm bieán goùc nghieâng vaãn naèm trong giôùi haïn cho pheùp thì Transistor trong caûm bieán goùc nghieâng daãn. Töø ñoù coù doøng qua cuoän daây rô le Stop ñeán mass. Keát quaû caùc tieáp ñieåm rôle chính vaø Stop ñoùng laïi. ò Khi tieáp ñieåm rôle Stop ñoùng laïiseõ coù doøng qua: + Cuoän daây rôle bôm ž chaân 21 ECM. + Caáp nguoàn ñeán chaân 26 ECM + Cuoän daây kim phun ž 20 ECM. + Bobine ž 17 ECM. + Ñeøn MIL ž 25 ECM Khi tín hieäu ñöa ñeán ECM toát thì ECM seõ noái mass cho cuoän daây rôle bôm. Keát quaû bôm hoaït ñoäng vaø cung caáp nhieân lieäu ñeán kim phun. ò Khi tieáp ñieåm rôle chính ñoùng laïiseõ coù doøng qua: + Tieáp ñieåm vaø cuoän daây rôle quaït . + Tieát cheá/chænh löu. Ñeán luùc ñoäng cô noùng vöôït qua giaù trò nhieät ñoä cho pheùp thì cuoän daây seõ ñöôïc noái mass ž ñoùng tieáp ñieåm rôle quaït. Keát quaû quaït quay ñeå giaûi nhieät cho ñoäng cô. Cho ñeán khi nhieät ñoä ñoäng cô haï xuoáng möùc chuaån thì ECM seõ ngaét mass cuoän daây rôle quaït ž quaït ngöøng hoaït ñoäng. Trong luùc naøy, caùc caûm bieán :vò trí truïc khuyûu, nhieät ñoä nöôùc laøm maùt, caûm bieán aùp suaát tuyeät ñoái treân ñöôøng oáng naïp, caûm bieán nhieät ñoä khí naïp, caûm bieán böôùm ga ñöa tín hieäu ñeán ECM, ECM tieáp nhaän, xöû lyù tín hieäu vaø ñöa ra tín hieäu ñieàu khieån ñeán cô caáu chaáp haønh laø bobine, kim phun, van ñieàu khieån caàm chöøng cho phuø hôïp vôùi tình traïng hoaït ñoäng cuûa ñoäng cô cuï theå laø löu löôïng phun, thôøi ñieåm ñaùnh löûa theo töøng cheá ñoä hoaït ñoäng cuûa ñoäng cô. Ñieåm khaùc bieät cuûa xe Wave i laø coù theâm diode ngaên khoâng cho doøng ñieän töø sau coâng taét ñeán tieáp ñieåm rôle chính ñeå baûo veä rôle chính trong maïch. Moâ hình giaûng daïy he ä thoná g phun xaêng xe maùy Trang 35
 37. Tröôøng Ñaïi Hoïc Sö Phamï Ky õ Thuaät TPHCM Ñoà anù toát nghieäp 3.3 Muïc ñích vaø yeâu caàu khi söû duïng moâ hình: 3.3.1 Muïc ñích: - Moâ hình ñöôïc söû duïng vaøo vieäc giaûng daïy vaø hoïc taäp cuûa giaùo vieân vaø sinh vieân khoa cô khí ñoäng löïc veà heä thoáng phun xaêng ñieän töû xe maùy. - Giuùp giaùo vieân coù phöông tieän daïy hoïc, laøm cho vieäc giaûng daïy trôû neân cuï theå hôn vaø kieán thöùc truyeàn ñeán hoïc sinh ñaùng tin caäy hôn. - Giuùp hoïc sinh taäp trung ñöôïc söï chuù yù, gaây ñöôïc höùng thuù trong hoïc taäp, ruùt ngaén thôøi gian lænh hoäi kieán thöùc, ñoàng thôøi naâng cao hieäu quaû trong vieäc giaûng daïy cuûa thaày giaùo. - Ngöôøi hoïc coù ñieàu kieän quan saùt moâ hình moät caùch tröïc quan, deã hình dung ñöôïc hình daïng vaø caáu taïo cuûa caùc chi tieát laép treân moâ hình. - Giuùp sinh vieân coù theå ñaáu daây, kieåm tra vaø ño ñaïc caùc thoâng soá cuûa caùc chi tieát caàn khaûo saùt. - Coù kinh nghieäm trong vieäc thieát keá caùc moâ hình töông töï. 3.3.2 Yeâu caàu: - Ngöôøi hoïc phaûi hieåu caáu taïo, nguyeân lyù hoaït ñoäng cuûa moâ hình tröôùc khi söû duïng. - Ñieän aùp söû duïng cho moâ hình laø 12V, phaûi chuù yù laép ñuùng cöïc döông vaø aâm cuûa Accu, coïc bình phaûi laép chaët. - Nhieân lieäu phaûi saïch, söû duïng xaêng khoâng pha chì. - Tröôùc khi noå maùy phaûi boâi trôn cho ñoäng cô. - Khi ñoäng cô ñaõ hoaït ñoäng thì khoâng baät coâng taét sang vò trí Start vì seõ laøm hoûng boä phaän khôûi ñoäng cuûa ñoäng cô. - Khi kieåm tra, ño ñaïc caùc thoâng soá thoâng qua ECM thì caàn coù söï höôùng daãn cuûa giaùo vieân ñeå traùnh laøm hoûng ECM. - Quan taâm ñeán vaán ñeà an toaøn lao ñoäng khi söû duïng moâ hình, ñaëc bieät laø vaán ñeà chaùy noå. Moâ hình giaûng daïy he ä thoná g phun xaêng xe maùy Trang 36
 38. Tröôøng Ñaïi Hoïc Sö Phamï Ky õ Thuaät TPHCM Ñoà anù toát nghieäp Chöông 4 Baøi giaûng heä thoáng phun xaêng ñieän töû xe maùy Wave-i Moâ hình giaûng daïy he ä thoná g phun xaêng xe maùy Trang 37
 39. Tröôøng Ñaïi Hoïc Sö Phamï Ky õ Thuaät TPHCM Ñoà anù toát nghieäp Baøi 1: Kieåm tra maïch caáp nguoàn I. Muïc ñích: Sau khi hoïc xong baøi naøy, ngöôøi hoïc coù theå: - Veà kieán thöùc : + Naém ñöôïc nguyeân lyù hoaït ñoäng cuûa maïch caáp nguoàn. + Bieát caùch kieåm tra nguoàn ñieän ñeán caùc boä phaän. + Ñöa ra ñöôïc keát luaän sau khi kieåm tra vaø bieän phaùp khaéc phuïc. - Veà kyõ naêng : + Bieát söû duïng ñoàng hoà ño ñieän trôû, ñieän aùp trong maïch ñieän. + Xaùc ñònh ñuùng caùc cöïc ñeå ño. + Thao taùc kieåm tra phaûi ñuùng kyõ thuaät. - Veà thaùi ñoä : + Nghieâm tuùc khi thöïc hieän. + Baûo veä an toaøn caùc thieát bò. + Yeâu thích coâng vieäc. II. An toaøn: - Thöïc hieän ñuùng noäi qui an toaøn lao ñoäng. - Khoâng ñaáu sai caùc ñaàu daây döông vaø aâm cuûa Accu. - Söû duïng ñoàng hoà phaûi ñuùng thang ño, ñuùng giaù trò caàn ño. - Kieåm tra laïi caùc moái noái ñeå traùnh chaäp maïch, chaïm mass. III. Chuaån bò: - Nhöõng duïng cuï caàn thieát duøng ñeå ño ñieän trôû, ñieän aùp. - Nhöõng thieát bò khaùc duøng ñeå söûa chöõa, thay theá nhö : daây daãn, giaéc caém, keàm caét daây IV. Sô ñoà maïch ñieän Moâ hình giaûng daïy he ä thoná g phun xaêng xe maùy Trang 38
 40. Tröôøng Ñaïi Hoïc Sö Phamï Ky õ Thuaät TPHCM Ñoà anù toát nghieäp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1112 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 ECM Main Relay Engine Stop Relay Fuel Pump Ignition Switch Bank Fuel Pump Angle Relay Sensor ACCU 21 26 22 Injector Regulator 20 15 17 CKP Sensor 16 Ignition Coil ECM To Coolant Temprature 13 Gause MIL 25 ECT Sensor 31 9 DLC MAP Fan Motor 14 TP 30 IAT 19 Fan Motor Relay Hình 4.1: Sô ñoà maïch ñieän xe Wave-i Moâ hình giaûng daïy he ä thoná g phun xaêng xe maùy Trang 39
 41. Tröôøng Ñaïi Hoïc Sö Phamï Ky õ Thuaät TPHCM Ñoà anù toát nghieäp V. Caùc böôùc thöïc hieän: 1. Kieåm tra ñieän aùp Accu: - Thaùo daây accu ra. - Duøng voân keá ño ñieän aùp giöõa hai cöïc döông vaø aâm roài so saùnh vôùi giaù trò chuaån cuûa nhaø cheá taïo: + Neáu dao ñoäng trong giaù trò chuaån thì Accu coøn toát. + Neáu nhoû hôn nhieàu thì phaûi saïc laïi Accu hoaëc thay theá . 2. Kieåm tra hôû maïch vaø ñieän aùp cuûa daây ñieän noái Accu vaø coâng taét maùy: a.Kieåm tra hôû maïch: - Baät coâng taét sang ON. - Kieåm tra thoâng maïch giöõa hai ñaàu daây daãn tröôùc vaø sau coâng taét : + Neáu thoâng maïch thì daây daãn toát. + Neáu khoâng thoâng thì kieåm tra, söûa chöõa hoaëc thay theá. b.Kieåm tra suït aùp khi qua coâng taét : - Baät coâng taét sang ON. - Ño ñieän aùp giöõa ñaàu daây daãn sau coâng taét vaø mass : + Ñieän aùp gaàn baèng Accu thì toát. + Ñieän aùp nhoû hôn nhieàu thì phaûi kieåm tra, söûa chöõa hoaëc thay theá coâng taét môùi. 3.Kieåm tra nguoàn ñeán rôle Stop: - Baät coâng taét sang ON. - Khoâng xoay caûm bieán goùc nghieâng quaù 60 ñoä. - Ño ñieän aùp giöõa moät cöïc cuûa tieáp ñieåm hoaëc cuoän daây rôle Stop ñeán mass : + Ñieïân aùp baèng accu thì toát. + Khoâng coù hoaëc nhoû hôn nhieàu thì phaûi kieåm tra laïi daây daãn hoaëc rôle Stop. Neáu hoûng thì phaûi söûa chöõa hoaëc thay theá. 4. Kieåm tra nguoàn ñeán rôle bôm: a.Caùch 1 : - Baät coâng taét sang ON - Khoâng xoay caûm bieán goùc nghieâng quaù 60 ñoä. - Ño ñieän aùp giöõa moät cöïc cuûa tieáp ñieåm hoaëc cuoän daây rôle bôm ñeán mass : + Ñieïân aùp baèng Accu thì toát. + Khoâng coù hoaëc nhoû hôn nhieàu thì phaûi kieåm tra laïi daây daãn hoaëc rôle bôm. Neáu hoûng thì phaûi söûa chöõa hoaëc thay theá. b.Caùch 2: - Baät coâng taét sang ON - Ño ñieän aùp chaân 21 ECM vaø mass : + Ñieän aùp gaàn baèng accu thì toát. + Neáu khoâng coù ñieän hoaëc nhoû hôn nhieàu so vôùi accu thì kieåm tra laïi heä thoáng daây daãn töø accu ñeán rôle bôm vaø ECM. 5. Kieåm tra nguoàn ñeán bôm nhieân lieäu : - Baät coâng taét sang ON - Ño ñieän aùp chaân döông bôm nhieân lieäu vaø mass : + Ñieän aùp gaàn baèng accu thì toát. Moâ hình giaûng daïy he ä thoná g phun xaêng xe maùy Trang 40
 42. Tröôøng Ñaïi Hoïc Sö Phamï Ky õ Thuaät TPHCM Ñoà anù toát nghieäp + Neáu khoâng coù ñieän hoaëc nhoû hôn nhieàu so vôùi accu thì kieåm tra laïi heä thoáng daây daãn töø Accu ñeán ECM. 6. Kieåm tra maïch caáp nguoàn ñeán ECM : - Baät coâng taét sang ON - Ño ñieän aùp chaân 26 ECM vaø mass : + Ñieän aùp gaàn baèng accu thì toát. + Neáu khoâng coù ñieän hoaëc nhoû hôn nhieàu so vôùi accu thì kieåm tra laïi heä thoáng daây daãn töø accu ñeán ECM. 7. Kieåm tra nguoàn ñeán rôle chính: a.Caùch 1: - Baät coâng taét sang ON - Ño ñieän aùp chaân 22 ECM vaø mass : + Ñieän aùp gaàn baèng accu thì toát. + Neáu khoâng coù ñieän hoaëc nhoû hôn nhieàu so vôùi accu thì kieåm tra laïi heä thoáng daây daãn töø cuoän daây rôle chính ñeán ECM. b.Caùch 2: - Baät coâng taét sang ON - Ño ñieän aùp chaân cuoän daây rôle chính vaø mass : + Ñieän aùp gaàn baèng accu thì toát. + Neáu khoâng coù ñieän hoaëc nhoû hôn nhieàu so vôùi accu thì kieåm tra laïi cuoän daây rôle chính. c.Caùch 3: - Ño ñieän aùp chaân 9 tieáp ñieåm rôle chính vaø mass : + Ñieän aùp gaàn baèng accu thì toát. + Neáu khoâng coù ñieän hoaëc nhoû hôn nhieàu so vôùi accu thì kieåm tra laïi daây daãn töø tieáp ñieåm 9 cuûa rôle chính vôùi accu. d.Caùch 4: - Baät coâng taét sang ON - Ño ñieän aùp chaân 10 tieáp ñieåm rôle chính vaø mass : + Ñieän aùp gaàn baèng accu thì toát. + Neáu khoâng coù ñieän hoaëc nhoû hôn nhieàu so vôùi accu thì kieåm tra laïi daây daãn töø rôle chính vôùi accu. 8. Kieåm tra nguoàn ñeán rôle quaït: a.Caùch 1: - Baät coâng taét sang ON - Ño ñieän aùp chaân 22 ECM vaø mass : + Ñieän aùp gaàn baèng accu thì toát. + Neáu khoâng coù ñieän hoaëc nhoû hôn nhieàu so vôùi accu thì kieåm tra laïi heä thoáng daây daãn töø cuoän daây rôle quaït ñeán ECM. b.Caùch 2: - Baät coâng taét sang ON - Ño ñieän aùp giöõa tieáp ñieåm rôle quaït vaø mass : + Ñieän aùp gaàn baèng accu thì toát. Moâ hình giaûng daïy he ä thoná g phun xaêng xe maùy Trang 41
 43. Tröôøng Ñaïi Hoïc Sö Phamï Ky õ Thuaät TPHCM Ñoà anù toát nghieäp + Neáu khoâng coù ñieän hoaëc nhoû hôn nhieàu so vôùi accu thì kieåm tra laïi daây daãn töø rôle quaït vôùi rôle chính. 9. Kieåm tra nguoàn ñeán kim phun: a.Caùch 1: - Baät coâng taét sang ON - Ño ñieän aùp chaân 20 ECM vaø mass : + Ñieän aùp gaàn baèng accu thì toát. + Neáu khoâng coù ñieän hoaëc nhoû hôn nhieàu so vôùi accu thì kieåm tra laïi heä thoáng daây daãn töø accu ñeán kim phun vaø ECM. b.Caùch2: - Baät coâng taét sang ON - Ño ñieän aùp giöõa moät cöïc cuûa cuoän daây kim phun ñeán mass : + Ñieïân aùp baèng accu thì toát. + Khoâng coù hoaëc nhoû hôn nhieàu thì phaûi kieåm tra laïi daây daãn hoaëc kim phun. Neáu hoûng thì phaûi söûa chöõa hoaëc thay theá. 10. Kieåm tra nguoàn ñeán bobine söôøn: a.Caùch1: - Baät coâng taét sang ON. - Ño ñieän aùp chaân 17 ECM vaø mass : + Ñieän aùp gaàn baèng accu thì toát. + Neáu khoâng coù ñieän hoaëc nhoû hôn nhieàu so vôùi accu thì kieåm tra laïi heä thoáng daây daãn töø accu ñeán bobine söôøn vaø ECM. b.Caùch 2: - Baät coâng taét sang ON - Ño ñieän aùp giöõa moät cöïc cuûa cuoän daây sô caáp ñeán mass : + Ñieïân aùp baèng accu thì toát. + Khoâng coù hoaëc nhoû hôn nhieàu thì phaûi kieåm tra laïi daây daãn hoaëc bobine. Neáu hoûng thì phaûi söûa chöõa hoaëc thay theá. 10. Kieåm tra nguoàn ñeán caûm bieán ECT: - Baät coâng taét sang ON. - Ño ñieän aùp chaân 13 ECM vaø mass : + Ñieän aùp gaàn baèng 5V thì toát. + Neáu khoâng coù ñieän hoaëc nhoû hôn nhieàu so vôùi treân thì kieåm tra laïi heä thoáng daây daãn töø accu ñeán caûm bieán ECT vaø ECM. Moâ hình giaûng daïy he ä thoná g phun xaêng xe maùy Trang 42
 44. Tröôøng Ñaïi Hoïc Sö Phamï Ky õ Thuaät TPHCM Ñoà anù toát nghieäp Baøi 2: Kieåm tra rôle I. Muïc ñích: Sau khi hoïc xong baøi naøy, ngöôøi hoïc coù theå: - Veà kieán thöùc : + Naém ñöôïc nguyeân lyù hoaït ñoäng cuûa caùc maïch rôle. + Bieát caùch kieåm tra rôle. + Ñöa ra ñöôïc keát luaän sau khi kieåm tra vaø bieän phaùp khaéc phuïc. - Veà kyõ naêng : + Bieát söû duïng ñoàng hoà ño ñieän trôû, ñieän aùp trong maïch ñieän. + Xaùc ñònh ñuùng caùc cöïc ñeå ño. + Thao taùc kieåm tra phaûi ñuùng kyõ thuaät. - Veà thaùi ñoä : + Nghieâm tuùc khi thöïc hieän. + Baûo veä an toaøn caùc thieát bò. + Yeâu thích coâng vieäc. II. An toaøn: - Thöïc hieän ñuùng noäi qui an toaøn lao ñoäng. - Khoâng ñaáu sai caùc ñaàu daây döông vaø aâm cuûa accu. - Söû duïng ñoàng hoà phaûi ñuùng thang ño, ñuùng giaù trò caàn ño. - Kieåm tra laïi caùc moái noái ñeå traùnh chaäp maïch, chaïm mass. III. Chuaån bò: - Nhöõng duïng cuï caàn thieát duøng ñeå ño ñieän trôû, ñieän aùp. - Nhöõng thieát bò khaùc duøng ñeå söûa chöõa, thay theá nhö : daây daãn, giaéc caém, keàm caét daây IV. Caùc böôùc thöïc hieän: 1.Kieåm tra rôle Stop: a.Thaùo rôle Stop ra khoûi ñoäng cô: - Kieåm tra thoâng maïch hai ñaàu 3 vaø 4 cuûa cuoän daây: + Neáu thoâng thì cuoän daây cuûa rôle coøn toát. + Neáu khoâng thoâng thì phaûi söûa chöõa hoaëc thay theá. - Kieåm tra thoâng maïch tieáp ñieåm 1 vaø 2 cuûa rôle: + Neáu khoâng thoâng thì tieáp ñieåm cuûa rôle coøn toát. + Neáu thoâng thì phaûi söûa chöõa hoaëc thay theá. Hình 4.2: Rôle Stop b.Gaén rôle Stop vaøo ñoäng cô : Baät coâng taét ôû vò trí ON. - Kieåm tra thoâng maïch ñaàu 1 cuûa tieáp ñieåm vaø cuoän daây rôle Stop vôùi caûm bieán goùc nghieâng: + Neáu thoâng maïch thì toát. + Neáu khoâng thoâng thì kieåm tra, söûa chöõa hoaëc thay theá daây daãn noái töø rôle Stop ñeán caûm bieán goùc nghieâng. - Kieåm tra thoâng maïch ñaàu 1 cuûa tieáp ñieåm vaø cuoän daây rôle Stop vôùi moät ñaàu sau coâng taét: + Neáu thoâng maïch thì toát. Moâ hình giaûng daïy he ä thoná g phun xaêng xe maùy Trang 43
 45. Tröôøng Ñaïi Hoïc Sö Phamï Ky õ Thuaät TPHCM Ñoà anù toát nghieäp + Neáu khoâng thoâng thì kieåm tra, söûa chöõa hoaëc thay theá daây daãn noái töø rôle Stop ñeán coâng taét. 2.Kieåm tra rôle bôm: a.Thaùo rôle bôm ra khoûi ñoäng cô: - Kieåm tra thoâng maïch hai ñaàu 7 vaø 8 cuûa cuoän daây: + Neáu thoâng thì cuoän daây cuûa rôle coøn toát. + Neáu khoâng thoâng thì phaûi söûa chöõa hoaëc thay theá. - Kieåm tra thoâng maïch tieáp ñieåm 5 vaø 6 cuûa rôle: Hình 4.3: Rôle bôm + Neáu khoâng thoâng thì tieáp ñieåm cuûa rôle coøn toát. + Neáu thoâng thì phaûi söûa chöõa hoaëc thay theá. b.Gaén rôle bôm vaøo ñoäng cô: Baät coâng taét ôû vò trí ON. - Kieåm tra thoâng maïch ñaàu 5 cuûa tieáp ñieåm vaø cuoän daây rôle bôm vôùi chaân 21 ECM: + Neáu thoâng maïch thì toát. + Neáu khoâng thoâng thì kieåm tra, söûa chöõa hoaëc thay theá daây daãn noái töø rôle bôm ñeán ECM . - Kieåm tra thoâng maïch ñaàu 5 cuûa tieáp ñieåm vaø cuoän daây rôle bôm vôùi moät ñaàu sau tieáp ñieåm rôle Stop, chaân 26 ECM, kim phun, daây sô caáp bobine, DLC: + Neáu thoâng maïch thì toát. + Neáu khoâng thoâng thì kieåm tra, söûa chöõa hoaëc thay theá daây daãn noái töø rôle bôm ñeán caùc boä phaän treân. - Kieåm tra thoâng maïch ñaàu 6 cuûa tieáp ñieåm rôle bôm vôùi cöïc döông cuûa bôm nhieân lieäu: + Neáu thoâng maïch thì toát. + Neáu khoâng thoâng thì kieåm tra, söûa chöõa hoaëc thay theá daây daãn noái töø tieáp ñieåm rôle bôm ñeán bôm nhieân lieäu . 3.Kieåm tra rôle chính: Hình 4.4: Rôle chính a.Thaùo rôle chính ra khoûi ñoäng cô: - Kieåm tra thoâng maïch hai ñaàu 11 vaø 12 cuûa cuoän daây: + Neáu thoâng thì cuoän daây cuûa rôle coøn toát. + Neáu khoâng thoâng thì phaûi söûa chöõa hoaëc thay theá. - Kieåm tra thoâng maïch tieáp ñieåm 9 vaø 10 cuûa rôle: + Neáu khoâng thoâng thì tieáp ñieåm cuûa rôle coøn toát. + Neáu thoâng thì phaûi söûa chöõa hoaëc thay theá. b.Gaén rôle chính vaøo ñoäng cô: Baät coâng taét ôû vò trí ON. - Kieåm tra thoâng maïch ñaàu 9 cuûa tieáp ñieåm rôle chính vôùi döông nguoàn vaø ñaàu aâm diode: + Neáu thoâng maïch thì toát. + Neáu khoâng thoâng thì kieåm tra, söûa chöõa hoaëc thay theá daây daãn noái töø rôle chính ñeán caùc boä phaän treân . Moâ hình giaûng daïy he ä thoná g phun xaêng xe maùy Trang 44
 46. Tröôøng Ñaïi Hoïc Sö Phamï Ky õ Thuaät TPHCM Ñoà anù toát nghieäp - Kieåm tra thoâng maïch tieáp ñieåm 10 cuûa rôle chính vôùi moät cöïc cuûa tieát cheá: + Neáu thoâng thì toát. + Neáu khoâng thoâng thì phaûi söûa chöõa hoaëc thay theá daây daãn noái töø tieáp ñieåm 10 cuûa rôle chính vôùi moät cöïc cuûa tieát cheá . - Kieåm tra thoâng maïch cuoän daây rôle chính vôùi moät cöïc cuûa tieát cheá, ñaàu döông diode vaø moät ñaàu sau coâng taét, chaân 22 ECM, chaân 15 cuoän daây rôle quaït: + Neáu thoâng thì toát. + Neáu khoâng thoâng thì phaûi söûa chöõa hoaëc thay theá daây daãn noái töø cuoän daây rôle chính vôùi caùc boä phaän treân . 4.Kieåm tra rôle quaït: Hình 4.5: Rôle quaït a.Thaùo rôle quaït ra khoûi ñoäng cô: - Kieåm tra thoâng maïch hai ñaàu 15 vaø 16 cuûa cuoän daây: + Neáu thoâng thì cuoän daây cuûa rôle coøn toát. + Neáu khoâng thoâng thì phaûi söûa chöõa hoaëc thay theá. - Kieåm tra thoâng maïch tieáp ñieåm 13 vaø 14 cuûa rôle: + Neáu khoâng thoâng thì tieáp ñieåm cuûa rôle coøn toát. + Neáu thoâng thì phaûi söûa chöõa hoaëc thay theá. b.Gaén rôle quaït vaøo ñoäng cô: Baät coâng taét ôû vò trí ON. - Kieåm tra thoâng maïch ñaàu 13 tieáp ñieåm , ñaàu 16 cuoän daây rôle quaït vôùi ñaàu 10 tieáp ñieåm rôle chính: + Neáu thoâng maïch thì toát. + Neáu khoâng thoâng thì kieåm tra, söûa chöõa hoaëc thay theá daây daãn noái töø rôle quaït ñeán rôle chính . - Kieåm tra thoâng maïch ñaàu 15 cuoän daây rôle quaït vôùi cuoän daây rôle chính, chaân 22 ECM: + Neáu thoâng maïch thì toát. + Neáu khoâng thoâng thì kieåm tra, söûa chöõa hoaëc thay theá daây daãn noái töø rôle quaït ñeán rôle chính, chaân 22 ECM . - Kieåm tra thoâng maïch ñaàu 14 tieáp ñieåm rôle quaït vôùi ñaàu döông bôm nhieân lieäu: + Neáu thoâng maïch thì toát. + Neáu khoâng thoâng thì kieåm tra, söûa chöõa hoaëc thay theá daây daãn noái töø tieáp ñieåm rôle quaït ñeán bôm nhieân lieäu . Moâ hình giaûng daïy he ä thoná g phun xaêng xe maùy Trang 45
 47. Tröôøng Ñaïi Hoïc Sö Phamï Ky õ Thuaät TPHCM Ñoà anù toát nghieäp Baøi 3: Kieåm tra caûm bieán I. Muïc ñích: Sau khi hoïc xong baøi naøy, ngöôøi hoïc coù theå: - Veà kieán thöùc : + Naém ñöôïc nguyeân lyù hoaït ñoäng cuûa caùc maïch caûm bieán. + Bieát caùch kieåm tra caûm bieán. + Ñöa ra ñöôïc keát luaän sau khi kieåm tra vaø bieän phaùp khaéc phuïc. - Veà kyõ naêng : + Bieát söû duïng ñoàng hoà ño ñieän trôû, ñieän aùp trong maïch ñieän. + Xaùc ñònh ñuùng caùc cöïc ñeå ño. + Thao taùc kieåm tra phaûi ñuùng kyõ thuaät. - Veà thaùi ñoä : + Nghieâm tuùc khi thöïc hieän. + Baûo veä an toaøn caùc thieát bò. + Yeâu thích coâng vieäc. II. An toaøn: - Thöïc hieän ñuùng noäi qui an toaøn lao ñoäng. - Khoâng ñaáu sai caùc ñaàu daây döông vaø aâm cuûa Accu. - Söû duïng ñoàng hoà phaûi ñuùng thang ño, ñuùng giaù trò caàn ño. - Kieåm tra laïi caùc moái noái ñeå traùnh chaäp maïch, chaïm mass. III. Chuaån bò: - Nhöõng duïng cuï caàn thieát duøng ñeå ño ñieän trôû, ñieän aùp. - Nhöõng thieát bò khaùc duøng ñeå söûa chöõa, thay theá nhö : daây daãn, giaéc caém, keàm caét daây IV. Caùc böôùc thöïc hieän: 1.Kieåm tra caûm bieán goùc nghieâng xe: a.Thaùo caûm bieán ra khoûi ñoäng cô: - Kieåm tra caùc cöïc cuûa caûm bieán coù bò hoûng hoùc, buïi baån hoaëc aên moøn hoaù hoïc: + Neáu khoâng coù thì toát. + Neáu coù thì phaûi söûa chöõa hoaëc thay theá - Kieåm tra thoâng maïch hai ñaàu 1 vaø 2 cuûa caûm bieán vaø 1 ñaàu noái mass: + Neáu thoâng thì toát. + Neáu khoâng thoâng thì phaûi söûa chöõa hoaëc thay theá. b.Gaén caûm bieán vaøo ñoäng cô: Baät coâng taét ôû vò trí ON. - Kieåm tra thoâng maïch ñaàu 1 cuûa tieáp ñieåm vaø cuoän daây rôle Stop vôùi ñaàu 1 vaø 2 cuûa caûm bieán goùc nghieâng: + Neáu thoâng maïch thì toát. + Neáu khoâng thoâng thì kieåm tra, söûa chöõa hoaëc thay theá daây daãn noái töø rôle Stop ñeán caûm bieán goùc nghieâng. - Kieåm tra thoâng maïch tieáp ñieåm 1 vaø 2 cuûa caûm bieán goùc nghieâng vaø moät ñaàu sau coâng taét: + Neáu khoâng thoâng thì toát. Moâ hình giaûng daïy he ä thoná g phun xaêng xe maùy Trang 46
 48. Tröôøng Ñaïi Hoïc Sö Phamï Ky õ Thuaät TPHCM Ñoà anù toát nghieäp + Neáu thoâng thì phaûi kieåm tra, söûa chöõa hoaëc thay theá daây daãn töø coâng taét maùy ñeán caûm bieán goùc nghieâng. 2.Kieåm tra caûm bieán vò trí truïc khuyûu: a.Thaùo caûm bieán ra khoûi ñoäng cô: - Kieåm tra caùc cöïc cuûa caûm bieán coù bò hoûng hoùc, buïi baån hoaëc aên moøn hoaù hoïc: + Neáu khoâng coù thì toát. + Neáu coù thì phaûi söûa chöõa hoaëc thay theá - Kieåm tra thoâng maïch hai ñaàu cuûa cuoän daây caûm bieán: + Neáu thoâng thì toát. + Neáu khoâng thoâng thì phaûi söûa chöõa hoaëc thay theá. b.Gaén caûm bieán vaøo ñoäng cô: Baät coâng taét ôû vò trí ON. - Kieåm tra thoâng maïch giöõa chaân 15,16 ECM vôùi cuoän daây caûm bieán : + Neáu thoâng maïch thì toát. + Neáu khoâng thoâng thì kieåm tra, söûa chöõa hoaëc thay theá daây daãn noái töø ECM ñeán caûm bieán vò trí truïc khuyûu. 3.Kieåm tra caûm bieán nhieät ñoä nöôùc laøm maùt: a.Thaùo caûm bieán ra khoûi ñoäng cô: - Kieåm tra caùc cöïc cuûa caûm bieán coù bò hoûng hoùc, buïi baån hoaëc aên moøn hoaù hoïc: + Neáu khoâng coù thì toát. + Neáu coù thì phaûi söûa chöõa hoaëc thay theá - Kieåm tra thoâng maïch hai ñaàu ñieän trôû caûm bieán : + Neáu thoâng thì toát. + Neáu khoâng thoâng thì phaûi söûa chöõa hoaëc thay theá. b.Gaén caûm bieán vaøo ñoäng cô: Baät coâng taét ôû vò trí ON. - Kieåm tra thoâng maïch giöõa chaân 13,31 ECM vôùi hai ñaàu bieán trôû cuûa caûm bieán : + Neáu thoâng maïch thì toát. + Neáu khoâng thoâng thì kieåm tra, söûa chöõa hoaëc thay theá daây daãn noái töø ECM ñeán caûm bieán nhieät ñoä nöôùc laøm maùt. - Kieåm tra thoâng maïch giöõa moät cöïc cuûa bieán trôû coøn laïi vôùi mass: + Neáu thoâng maïch thì toát. + Neáu khoâng thoâng thì kieåm tra, söûa chöõa hoaëc thay theá daây daãn noái töø bieán trôû vôùi mass. 4.Caùc caûm bieán trong hoäp ECM: a.Caûm bieán MAP: Moâ hình giaûng daïy he ä thoná g phun xaêng xe maùy Trang 47
 49. Tröôøng Ñaïi Hoïc Sö Phamï Ky õ Thuaät TPHCM Ñoà anù toát nghieäp - Ño ñieän aùp chaân A vaø mass: + Ñieän aùp trong khoaûng 5V laø toát. + Ñieän aùp nhoû hôn nhieàu so vôùi 5V hoaëc khoâng coù ñieän thì phaûi kieåm tra laïi daây daãn noái töø ECM ñeán tín hieäu ñaàu vaøo cuûa caûm bieán. - Ño ñieän aùp ñaàu ra vaø mass: + Ñieän aùp trong nhoû 5V laø toát. + Ñieän aùp raát nhoû so vôùi 5V hoaëc khoâng coù ñieän thì phaûi kieåm tra laïi daây daãn noái töø ECM ñeán tín hieäu ñaàu ra cuûa caûm bieán. - Kieåm tra thoâng maïch giöõa chaân mass cuûa caûm bieán vôùi mass ECM: + Neáu thoâng maïch thì toát. + Neáu khoâng thoâng thì kieåm tra, söûa chöõa hoaëc thay theá daây daãn noái töø mass ECM ñeán mass caûm bieán Map. - Ño ñieän aùp chaân mass cuûa caûm bieán: + Ñieän aùp 0V laø toát. + Coù ñieän aùp hoaëc khoâng coù ñieän thì phaûi kieåm tra laïi chaân mass cuûa caûm bieán Map. b.Caûm bieán IAT: - Kieåm tra thoâng maïch giöõa hai cöïc cuûa caûm bieán IAT: + Neáu thoâng maïch thì toát. + Neáu khoâng thoâng thì kieåm tra, söûa chöõa hoaëc thay theá bieán trôû caûm bieán IAT. - Ño ñieän aùp ñaàu vaøo cuûa caûm bieán vaø mass: + Ñieän aùp trong khoaûng 5V laø toát. + Ñieän aùp nhoû hôn nhieàu so vôùi 5V hoaëc khoâng coù ñieän thì phaûi kieåm tra laïi daây daãn noái töø ECM ñeán tín hieäu ñaàu vaøo cuûa caûm bieán IAT. - Ño ñieän aùp chaân mass cuûa caûm bieán: + Ñieän aùp 0V laø toát. + Coù ñieän aùp hoaëc khoâng coù ñieän thì phaûi kieåm tra laïi chaân mass cuûa caûm bieán IAT. Moâ hình giaûng daïy he ä thoná g phun xaêng xe maùy Trang 48
 50. Tröôøng Ñaïi Hoïc Sö Phamï Ky õ Thuaät TPHCM Ñoà anù toát nghieäp c.Caûm bieán TP: - Kieåm tra thoâng maïch ñaàu vaøo cuûa caûm bieán IAT vaø mass: + Neáu thoâng maïch thì toát. + Neáu khoâng thoâng thì kieåm tra, söûa chöõa hoaëc thay theá daây daãn noái ñaàu vaøo cuûa caûm bieán vaø mass thoâng qua bieán trôû. - Kieåm tra thoâng maïch ñaàu ra cuûa caûm bieán IAT vaø mass: + Neáu thoâng maïch thì toát. + Neáu khoâng thoâng thì kieåm tra, söûa chöõa hoaëc thay theá daây daãn noái ñaàu ra cuûa caûm bieán vaø mass thoâng qua bieán trôû. - Ño ñieän aùp ñaàu vaøo cuûa caûm bieán vaø mass: + Ñieän aùp trong khoaûng 5V laø toát. + Ñieän aùp nhoû hôn nhieàu so vôùi 5V hoaëc khoâng coù ñieän thì phaûi kieåm tra laïi daây daãn noái töø ECM ñeán tín hieäu ñaàu vaøo cuûa caûm bieán TP. òBöôùm ga ôû vò trí trung bình: - Ño ñieän aùp ñaàu ra cuûa caûm bieán vaø mass: + Ñieän aùp nhoû hôn 5V vaø lôùn hôn 0V laø toát. + Khoâng thuoäc khoaûng treân thì phaûi kieåm tra laïi daây daãn noái töø ECM ñeán tín hieäu ñaàu ra cuûa caûm bieán TP. Moâ hình giaûng daïy he ä thoná g phun xaêng xe maùy Trang 49
 51. Tröôøng Ñaïi Hoïc Sö Phamï Ky õ Thuaät TPHCM Ñoà anù toát nghieäp Baøi 4: Kieåm tra hoäp ECM I. Muïc ñích: Sau khi hoïc xong baøi naøy, ngöôøi hoïc coù theå: - Veà kieán thöùc : + Naém ñöôïc nguyeân lyù hoaït ñoäng cuûa caùc maïch ñieän ñeán ECM. + Bieát caùch kieåm tra ECM. + Ñöa ra ñöôïc keát luaän sau khi kieåm tra vaø bieän phaùp khaéc phuïc. - Veà kyõ naêng : + Bieát söû duïng ñoàng hoà ño ñieän trôû, ñieän aùp trong maïch ñieän. + Xaùc ñònh ñuùng caùc cöïc ñeå ño. + Thao taùc kieåm tra phaûi ñuùng kyõ thuaät. - Veà thaùi ñoä : + Nghieâm tuùc khi thöïc hieän. + Baûo veä an toaøn caùc thieát bò vaø nhaát laø ECM. + Yeâu thích coâng vieäc. II. An toaøn: - Thöïc hieän ñuùng noäi qui an toaøn lao ñoäng. - Khoâng ñaáu sai caùc ñaàu daây döông vaø aâm cuûa accu. - Söû duïng ñoàng hoà phaûi ñuùng thang ño, ñuùng giaù trò caàn ño. - Kieåm tra laïi caùc moái noái ñeå traùnh chaäp maïch, chaïm mass. III. Chuaån bò: - Nhöõng duïng cuï caàn thieát duøng ñeå ño ñieän trôû, ñieän aùp. - Nhöõng thieát bò khaùc duøng ñeå söûa chöõa, thay theá nhö : daây daãn, giaéc caém, keàm caét daây IV. Caùc böôùc thöïc hieän: 1.Thaùo ECM ra khoûi ñoäng cô: - Kieåm tra caùc cöïc cuûa ECM coù bò hoûng hoùc, buïi baån hoaëc aên moøn hoaù hoïc: + Neáu khoâng coù thì toát. + Neáu coù thì phaûi söûa chöõa hoaëc thay theá 2.Gaén ECM vaøo ñoäng cô : Baät coâng taét ôû vò trí ON. - Kieåm tra thoâng maïch ñaàu 2 cuûa tieáp ñieåm vaø rôle Stop vôùi chaân 26 ECM: + Neáu thoâng maïch thì toát. + Neáu khoâng thoâng thì kieåm tra, söûa chöõa hoaëc thay theá daây daãn noái töø rôle Stop ñeán chaân 26 ECM. - Kieåm tra thoâng maïch ñaàu 5 cuûa tieáp ñieåm vaø cuoän daây rôle bôm vôùi chaân 21 ECM: + Neáu thoâng maïch thì toát. + Neáu khoâng thoâng thì kieåm tra, söûa chöõa hoaëc thay theá daây daãn noái töø rôle bôm ñeán chaân 21 ECM. - Kieåm tra thoâng maïch cuoän daây kim phun vôùi chaân 20 ECM: + Neáu thoâng maïch thì toát. + Neáu khoâng thoâng thì kieåm tra, söûa chöõa hoaëc thay theá daây daãn noái töø kim phun ñeán chaân 20 ECM. Moâ hình giaûng daïy he ä thoná g phun xaêng xe maùy Trang 50
 52. Tröôøng Ñaïi Hoïc Sö Phamï Ky õ Thuaät TPHCM Ñoà anù toát nghieäp - Kieåm tra thoâng maïch 1 ñaàu cuoän sô caáp bobine vôùi chaân 17 ECM: + Neáu thoâng maïch thì toát. + Neáu khoâng thoâng thì kieåm tra, söûa chöõa hoaëc thay theá daây daãn noái töø bobine ñeán chaân 17 ECM. - Kieåm tra thoâng maïch cuoän daây cuûa caûm bieán vò trí truïc khuyûu vôùi chaân 15,16 ECM: + Neáu thoâng maïch thì toát. + Neáu khoâng thoâng thì kieåm tra, söûa chöõa hoaëc thay theá daây daãn noái töø cuoän daây caûm bieán CKP ñeán chaân 15,16 ECM. - Kieåm tra thoâng maïch cuoän giöõa 2 ñaàu ñieän trôû caûm bieán ECT vôùi chaân 13,31 ECM: + Neáu thoâng maïch thì toát. + Neáu khoâng thoâng thì kieåm tra, söûa chöõa hoaëc thay theá daây daãn noái töø caûm bieán ECT ñeán chaân 13,31 ECM. - Kieåm tra thoâng maïch moät cöïc ñeøn MIL vôùi chaân 25 ECM: + Neáu thoâng maïch thì toát. + Neáu khoâng thoâng thì kieåm tra, söûa chöõa hoaëc thay theá daây daãn noái tö øñeøn MIL ñeán chaân 25 ECM. - Kieåm tra thoâng maïch moät cöïc coøn laïi ñeøn MIL vôùi chaân 26 ECM, moät ñaàu tieáp ñieåm rôle Stop, kim phun, cuoän sô caáp : + Neáu thoâng maïch thì toát. + Neáu khoâng thoâng thì kieåm tra, söûa chöõa hoaëc thay theá daây daãn noái töø coøn laïi cuûa ñeøn MIL ñeán caùc boä phaän treân. - Kieåm tra thoâng maïch töø 26,21,20,17,15,16,13,22,25,9,14 ECM vôùi chaân 19,30 ECM: + Neáu thoâng maïch thì toát. + Neáu khoâng thoâng thì kieåm tra, söûa chöõa hoaëc thay theá chaân 19,30 ECM. - Kieåm tra thoâng maïch moät cöïc DLC vôùi chaân 26 ECM, moät cöïc DLC vôùi chaân 30,19 ECM vaø hai ñaàu coøn laïi cuûa DLC vôùi chaân 9,14 ECM : + Neáu thoâng maïch thì toát. + Neáu khoâng thoâng thì kieåm tra, söûa chöõa hoaëc thay theá daây daãn noái tö øDLC ñeán ECM. - Kieåm tra thoâng maïch chaân 22 ECM vôùi cuoän daây rôle chính, rôle quaït, moät cöïc cuûa tieát cheá: + Neáu thoâng maïch thì toát. + Neáu khoâng thoâng thì kieåm tra, söûa chöõa hoaëc thay theá daây daãn töø caùc boä phaän treân ñeán chaân 22 ECM. Moâ hình giaûng daïy he ä thoná g phun xaêng xe maùy Trang 51
 53. Tröôøng Ñaïi Hoïc Sö Phamï Ky õ Thuaät TPHCM Ñoà anù toát nghieäp Baøi 5: Kieåm tra heä thoáng nhieân lieäu I. Muïc ñích: Sau khi hoïc xong baøi naøy, ngöôøi hoïc coù theå: - Veà kieán thöùc : + Naém ñöôïc nguyeân lyù hoaït ñoäng cuûa caùc maïch ñieän ñeán bôm nhieân lieäu. + Bieát caùch kieåm tra bôm nhieân lieäu. + Ñöa ra ñöôïc keát luaän sau khi kieåm tra vaø bieän phaùp khaéc phuïc. - Veà kyõ naêng : + Bieát söû duïng ñoàng hoà ño ñieän trôû, ñieän aùp trong maïch ñieän. + Xaùc ñònh ñuùng caùc cöïc ñeå ño. + Thao taùc kieåm tra phaûi ñuùng kyõ thuaät. - Veà thaùi ñoä : + Nghieâm tuùc khi thöïc hieän. + Baûo veä an toaøn caùc thieát bò vaø nhaát laø hôi nhieân lieäu deã chaùy. + Yeâu thích coâng vieäc. II. An toaøn: - Thöïc hieän ñuùng noäi qui an toaøn lao ñoäng. - Khoâng ñaáu sai caùc ñaàu daây döông vaø aâm cuûa accu. - Söû duïng ñoàng hoà phaûi ñuùng thang ño, ñuùng giaù trò caàn ño. - Kieåm tra laïi caùc moái noái ñeå traùnh chaäp maïch, chaïm mass. III. Chuaån bò: - Accu. - Caùc duïng cuï thaùo laép ñeå kieåm tra bôm. - Nhöõng duïng cuï caàn thieát duøng ñeå ño ñieän trôû, ñieän aùp. - Nhöõng thieát bò khaùc duøng ñeå söûa chöõa, thay theá nhö : daây daãn, giaéc caém, keàm caét daây, nhieân lieäu IV. Caùc böôùc thöïc hieän: 1.Kieåm tra bôm nhieân lieäu: a.Thaùo bôm ra khoûi ñoäng cô: - Kieåm tra bôm, loïc nhieân lieäu vaø thuøng nhieân lieäu coù bò hoûng hoùc, buïi baån hoaëc aên moøn hoaù hoïc: + Neáu khoâng coù thì toát. + Neáu coù thì phaûi söûa chöõa hoaëc thay theá. - Kieåm tra thoâng maïch 2 ñaàu cuûa bôm: + Neáu thoâng maïch thì toát. + Neáu khoâng thoâng thì phaûi kieåm tra, söûa chöõa heä thoáng daây daãn ñaáu vaøo bôm. b.Gaén bôm nhieân lieäu vaøo ñoäng cô : Baät coâng taét ôû vò trí ON. - Kieåm tra thoâng maïch ñaàu döông cuûa bôm vaø ñaàu 6 cuûa tieáp ñieåm rôle bôm: + Neáu thoâng maïch thì toát. + Neáu khoâng thoâng thì phaûi kieåm tra, söûa chöõa hoaëc thay theá heä daây daãn töø rôle bôm ñaáu vaøo bôm nhieân lieäu. Moâ hình giaûng daïy he ä thoná g phun xaêng xe maùy Trang 52
 54. Tröôøng Ñaïi Hoïc Sö Phamï Ky õ Thuaät TPHCM Ñoà anù toát nghieäp - Kieåm tra thoâng maïch ñaàu döông cuûa bôm vôùi moät ñaàu sau coâng taét, caûm bieán goùc nghieâng, rôle Stop, rôle bôm : + Neáu thoâng maïch thì toát. + Neáu khoâng thoâng thì phaûi kieåm tra, söûa chöõa hoaëc thay theá heä daây daãn töø bôm ñeán caùc boä phaän treân. 2.Kieåm tra kim phun: a.Thaùo kim phun ra khoûi ñoäng cô: - Kieåm tra kim phun coù bò hoûng hoùc, buïi baån hoaëc aên moøn hoaù hoïc: + Neáu khoâng coù thì toát. + Neáu coù thì phaûi söûa chöõa hoaëc thay theá. - Kieåm tra thoâng maïch ñaàu hai ñaàu cuoän daây cuûa kim phun: + Neáu thoâng maïch thì toát. + Neáu khoâng thoâng thì phaûi kieåm tra, söûa chöõa hoaëc thay theá kim phun. b.Gaén kim phun vaøo ñoäng cô : Baät coâng taét ôû vò trí ON. - Kieåm tra thoâng maïch moät ñaàu cuoän daây kim phun vôùi chaân 20 ECM: + Neáu thoâng maïch thì toát. + Neáu khoâng thoâng thì phaûi kieåm tra, söûa chöõa hoaëc thay theá heä daây daãn töø kim phun ñeán ECM . - Kieåm tra thoâng maïch ñaàu coøn laïi cuûa cuoän daây kim phun vôùi chaân 26 ECM, moät ñaàu cuoän sô caáp bobine, rôle bôm, rôle Stop, moät ñaàu sau coâng taét : + Neáu thoâng maïch thì toát. + Neáu khoâng thoâng thì phaûi kieåm tra, söûa chöõa hoaëc thay theá heä daây daãn töø kim phun ñeán caùc boä phaän treân . 3.Kieåm tra ñöôøng oáng daãn nhieân lieäu ñi vaø veà: a.Thaùo oáng daãn ra khoûi ñoäng cô: - Kieåm tra oáng daãn coù bò hoûng hoùc, buïi baån hoaëc aên moøn hoaù hoïc: + Neáu khoâng coù thì toát. + Neáu coù thì phaûi söûa chöõa hoaëc thay theá. b.Gaén oáng daãn vaøo ñoäng cô : Baät coâng taét ôû vò trí ON. - Kieåm tra coù roø ræ nhieân lieäu ra ngoaøi khi bôm hoaït ñoäng: + Neáu khoâng thì toát. + Neáu coù thì phaûi kieåm tra, söûa chöõa hoaëc thay theá choã roø ró. Moâ hình giaûng daïy he ä thoná g phun xaêng xe maùy Trang 53
 55. Tröôøng Ñaïi Hoïc Sö Phamï Ky õ Thuaät TPHCM Ñoà anù toát nghieäp Baøi 6: Kieåm tra heä thoáng ñaùnh löûa I. Muïc ñích: Sau khi hoïc xong baøi naøy, ngöôøi hoïc coù theå: - Veà kieán thöùc : + Naém ñöôïc nguyeân lyù hoaït ñoäng cuûa caùc maïch ñieän heä thoáng ñaùnh löûa treân ñoäng cô. + Bieát caùch kieåm tra heä thoáng ñaùnh löûa. + Ñöa ra ñöôïc keát luaän sau khi kieåm tra vaø bieän phaùp khaéc phuïc. - Veà kyõ naêng : + Bieát söû duïng ñoàng hoà ño ñieän trôû, ñieän aùp trong maïch ñieän. + Xaùc ñònh ñuùng caùc cöïc ñeå ño. + Thao taùc kieåm tra phaûi ñuùng kyõ thuaät. - Veà thaùi ñoä : + Nghieâm tuùc khi thöïc hieän. + Baûo veä an toaøn caùc thieát bò vaø nhaát laø vaán ñeà chaùy noå. + Yeâu thích coâng vieäc. II. An toaøn: - Thöïc hieän ñuùng noäi qui an toaøn lao ñoäng. - Khoâng ñaáu sai caùc ñaàu daây döông vaø aâm cuûa accu. - Söû duïng ñoàng hoà phaûi ñuùng thang ño, ñuùng giaù trò caàn ño. - Kieåm tra laïi caùc moái noái ñeå traùnh chaäp maïch, chaïm mass. III. Chuaån bò: - Accu. - Nhöõng duïng cuï caàn thieát duøng ñeå ño ñieän trôû, ñieän aùp. - Nhöõng thieát bò khaùc duøng ñeå söûa chöõa, thay theá nhö: daây daãn, giaéc caém, keàm caét daây, nhieân lieäu IV. Caùc böôùc thöïc hieän: 1.Kieåm tra bobine: a.Thaùo bobine ra khoûi ñoäng cô: - Kieåm tra toång quaùt bobine vaø caùc cöïc coù bò hoûng hoùc, buïi baån hoaëc aên moøn hoaù hoïc: + Neáu khoâng coù thì toát. + Neáu coù thì phaûi söûa chöõa hoaëc thay theá. - Ño ñieän trôû giöõa hai ñaàu cuoän sô caáp bobine: + Neáu ñieän trôû trong khoaûng vaøi oâm thì toát. + Neáu khoâng coù hoaëc nhoû hôn nhieàu thì phaûi kieåm tra, söûa chöõa cuoän daây sô caáp bobine. - Ño ñieän trôû giöõa moät ñaàu cuoän sô caáp vaø moät ñaàu cuoän thöù caáp cuûa bobine: + Neáu ñieän trôû trong khoaûng vaøi kiloâ oâm thì toát. + Neáu khoâng coù hoaëc nhoû hôn nhieàu thì phaûi kieåm tra, söûa chöõa cuoän daây sô caáp vaø thöù caáp bobine. - Kieåm tra tình hình chaïm mass cuûa cuoän sô caáp vaø thöù caáp: + Daây aâm cuûa oâm keá vaøo loõi bobine söôøn vaø daây döông vaøo moät ñaàu cuoän sô caáp. + Daây aâm cuûa oâm keá vaøo loõi bobine söôøn vaø daây döông vaøo moät ñaàu cuoän thöù caáp. C Neáu oâm keá chæ voâ cuøng thì cuoän sô caáp vaø thöù caáp khoâng chaïm mass. Moâ hình giaûng daïy he ä thoná g phun xaêng xe maùy Trang 54
 56. Tröôøng Ñaïi Hoïc Sö Phamï Ky õ Thuaät TPHCM Ñoà anù toát nghieäp C Neáu oâm keá chæ moät giaù trò khaùc thì cuoän sô caáp vaø thöù caáp chaïm mass thì phaûi kieåm tra, söûa chöõa hoaëc thay theá cuoän sô caáp vaø thöù caáp bobine. b.Gaén bobine vaøo ñoäng cô : Baät coâng taét ôû vò trí ON. - Kieåm tra thoâng maïch moät ñaàu cuoän sô caáp bobine vôùi chaân 17 ECM : + Neáu thoâng maïch thì toát. + Neáu khoâng thoâng thì phaûi kieåm tra, söûa chöõa hoaëc thay theá heä daây daãn töø bobine ñeán ECM . - Kieåm tra thoâng maïch ñaàu coøn laïi cuoän sô caáp bobine vôùi chaân 26, 21 ECM, kim phun, rôle bôm, rôle Stop, moät ñaàu sau coâng taét : + Neáu thoâng maïch thì toát. + Neáu khoâng thoâng thì phaûi kieåm tra, söûa chöõa hoaëc thay theá daây daãn töø bobine ñeán caùc boä phaän treân . 2.Kieåm tra tia löûa buri: - Thaùo buri ra khoûi ñoäng cô vaø baét mass buri vaøo ñaàu naép maùy. - Baät coâng taét sang ON. - Kieåm tra buri coù phoùng tia löûa: + Neáu tia löûa toát thì ñaït yeâu caàu. + Neáu tia löûa yeáu hoaëc khoâng coù thì phaûi kieåm tra, söûa chöõa hoaëc thay theá buri, heä thoáng daây daãn ñaáu vaøo buri . 3. Kieåm tra thôøi ñieåm ñaùnh löûa: - Khôûi ñoäng ñoäng cô. - Duøng ñeøn caân löûa ñeå kieåm tra goùc ñaùnh löûa sôùm. Keát quaû ta ñöôïc goùc ñaùnh löûa töông öùng vôùi soá voøng quay ñoäng cô: + Neáu goùc ñaùnh löûa quaù sôùm thì xoay cuoän kích ngöôïc chieàu voâ laêng( chieàu voâ laêng ngöôïc chieàu kim ñoàng hoà). + Neáu goùc ñaùnh löûa quaù treå thì xoay cuoän kích cuøng chieàu voâ laêng. ò keát quaû ñieàu chænh caàm chöøng cho ñoäng cô vôùi goùc ñaùnh löûa sôùm 15 ñoä vôùi yeâu caàu: C Tieáng noå cuûa ñoäng cô khoâng oàn vaø phaûi oån ñònh. C Khoâng rung maùy. Moâ hình giaûng daïy he ä thoná g phun xaêng xe maùy Trang 55
 57. Tröôøng Ñaïi Hoïc Sö Phamï Ky õ Thuaät TPHCM Ñoà anù toát nghieäp Baøi 7: Ñoïc maõ loãi heä thoáng phun xaêng xe Wave- i I. Muïc ñích: Sau khi hoïc xong baøi naøy, ngöôøi hoïc coù theå: - Veà kieán thöùc : + Thöïc hieän ñöôïc caùch xuaát code, xoaù code cuûa heä thoáng. + Bieát phaùt hieän hö hoûng thoâng qua heä thoáng töï chaån ñoaùn. + Ñöa ra ñöôïc keát luaän sau khi chaän ñoaùn vaø bieän phaùp khaéc phuïc. - Veà kyõ naêng : + Bieát söû duïng duïng cuï kieåm tra ñeå xaùc ñònh hö hoûng. + Thao taùc kieåm tra phaûi ñuùng kyõ thuaät. - Veà thaùi ñoä : + Nghieâm tuùc khi thöïc hieän. + Yeâu thích coâng vieäc. II. An toaøn: - Thöïc hieän ñuùng noäi qui an toaøn lao ñoäng. - Baûo veä an toaøn caùc thieát bò khi tieán haønh kieåm tra. III. Chuaån bò: - Nhöõng duïng cuï caàn thieát duøng ñeå kieåm tra. - Nhöõng thieát bò khaùc duøng ñeå söûa chöõa, thay theá nhö : daây daãn, giaéc caém, keàm caét daây IV. Heä thoáng töï chaån ñoaùn kyõ thuaät soá:PGM-FI 1.Quaù trình töï chaån ñoaùn kyõ thuaät soá - Döïng xe baèng choáng ñöùng. - Vaën coâng taét maùy ñeán vò trí ON - Ñeøn baùo söï coá MIL saùng trong moät vaøi giaây, sau ñoù taét: + Neáu ñeøn MIL khoâng nhaáp nhaùy, ECM bình thöôøng. + Neáu ñeøn MIL nhaáp nhaùy, heä thoáng PGM-FI coù hö hoûng. Ñeå tìm hö hoûng ta thöïc hieän nhö sau: C Chuù yù xem ñeøn MIL nhaáp nhaùy bao nhieâu laàn. Töø ñoù xaùc ñònh nguyeân nhaân cuûa hö hoûng. CXem maõ loãi chaån ñoaùn baèng heä thoáng töï chaån ñoaùn cuûa Honda laø Pocket Tester. Neáu muoán ñoïc boä nhôù ECM ñeå tìm maõ ñeøn MIL hoaëc maõ chaån ñoaùn hö hoûng (DTC) ta thöïc hieän nhö sau: òMaõ ñeøn MIL - Thaùo oáp tröôùc. - Vaën coâng taét maùy ñeán vò trí OFF - Thaùo oáp ñaàu noái ra khoûi ñaàu noái döõ lieäu DLC. - Noái duïng cuï chuyeân duøng vaøo DLC. Duïng cuï: Ñaàu noái DLC 070PZ-ZY30100 - Vaën coâng taét maùy ñeán vò trí ON vaø kieåm tra laïi ñeøn MIL. Moâ hình giaûng daïy he ä thoná g phun xaêng xe maùy Trang 56
 58. Tröôøng Ñaïi Hoïc Sö Phamï Ky õ Thuaät TPHCM Ñoà anù toát nghieäp + Neáu ECM khoâng coù hö hoûng döõ lieäu trong boä nhôù töï chaån ñoaùn thì ñeøn MIL seõ saùng. + Neáu ECM coù hö hoûng döõ lieäu trong boä nhôù töï chaån ñoaùn thì ñeøn MIL seõ baét ñaàu nhaáp nhaùy. Ñoïc vaø ghi laïi soá laàn nhaáp nhaùy cuûa ñeøn MIL, töø ñoù xaùc ñònh nguyeân nhaân cuûa vaán ñeà hö hoûng. òDTC (Töï chaån ñoaùn maõ hö hoûng) - Thaùo oáp tröôùc. - Vaën coâng taét maùy ñeán vò trí OFF - Thaùo oáp ñaàu noái ra khoûi ñaàu noái döõ lieäu DLC. - Noái duïng cuï chuyeân duøng vaøo DLC. Duïng cuï: Ñaàu noái DLC 070PZ-ZY30100 - Vaën coâng taét maùy ñeán vò trí ON - Ñoïc chaån ñoaùn maõ hö hoûng vaø xaùc ñònh nguyeân nhaân cuûa vaán ñeà hö hoûng. Ñoàng thôøi kieåm ta laïi söï oån ñònh cuûa döõ lieäu. òQuaù trình töï ñieàu chænh chaån ñoaùn caøi ñaët laïi boä nhôù E Thaùo oáp tröôùc. E Noái duïng cuï chuyeân duøng vaøo DLC vôùi coâng taét maùy ôû vò trí OFF. Duïng cuï: Ñaàu noái DLC 070PZ-ZY30100 E Vaën coâng taét maùy ñeán vò trí ON. E Thaùo duïng cuï chuyeân duøng ra khoûi DLC. E Ñeøn MIL saùng khoaûng 5 giaây. Trong khi ñeøn MIL saùng noái duïng cuï chuyeân duøng vaøo DLC. Neáu ñeøn MIL taét vaø baét ñaàu nhaáp nhaùy thì boä nhôù töï chaån ñoaùn seõ bò xoaù. òQuaù trình laøm vieäc vôùi duïng cuï kieåm tra: - Khi duøng duïng cuï kieåm tra thì phaûi caøi ñaët laïi boä nhôù töï chaån ñoaùn trong ECM. òKieåm tra caùc cöïc cuûa giaéc noái: - Thaùo hoäp haønh lyù. - Vaën coâng taét maùy ñeán vò trí OFF. - Thaùo ECM 32 chaân ra khoûi ECM. - Noái duïng cuï kieåm tra giöõa ECM vaø giaéc noái ECM. Duïng cuï: Duïng cuï kieåm tra ECM,32 chaân 070MZ-0010201 ò Kieåm tra caùc cöïc ñaàu ra ECM: laø kieåm tra soá chaân ECM coù gioáng nhö chæ daãn 2.Chæ soá maõ MIL: - Ñeøn baùo söï coá PGM-FI chæ roõ nhöõng maõ söï coá (soá laàn nhaáp nhaùy töø 0 ñeán 29). Ñeøn MIL coù hai loaïi nhaáp nhaùy, moät nhaáp nhaùy daøi vaø moät nhaáp nhaùy ngaén. Nhaáp nhaùy daøi keùo daøi khoaûng 1.3 giaây, coøn nhaáp nhaùy ngaén laø 0.5 giaây. Khi hai nhaáp nhaùy daøi xuaát hieän vaø ba Moâ hình giaûng daïy he ä thoná g phun xaêng xe maùy Trang 57
 59. Tröôøng Ñaïi Hoïc Sö Phamï Ky õ Thuaät TPHCM Ñoà anù toát nghieäp nhaáp nhaùy ngaén thì maõ loãi laø 23 (hai nhaáp nhaùy daøi baèng 20 nhaùy, ba nhaáp nhaùy ngaén baèng ba nhaùy. Sau ñoù xem treân baûng muïc 23 nhaáp nhaùy ñeå tìm ra vò trí vaø nguyeân nhaân hö hoûng. - Khi ECM löu giöõ moät vaøi söï coá, ñeøn MIL theå hieän nhöõng maõ söï coá töø soá nhoû nhaát ñeán soá lôùn nhaát. Ví duï, khi ñeøn MIL nhaáp nhaùy moät laàn, sau ñoù laïi nhaáp nhaùy baûy laàn, nghóa laø hai söï coá ñaõ xuaát hieän. Xem baûng döôùi ñeå bieát maõ söï coá 1 vaø 7. MIL Chöùc naêng hö hoûng Nguyeân nhaân Trieäu chöùng Khoâng nhaáp nhaùy Söï coá veà daây nguoàn - Hôû maïch daây nguoàn vaøo - Ñoäng cô khoâng khôûi ECM/ caùc maïch noái ECM. ñoäng. mass. - Hôû maïch trong rôle Stop lieän quan ñeán cuoän daây. - Hoûng rôle Stop. - Hôû maïch caûm bieán goùc nghieâng lieân quan ñeán cuoän daây. - Hoûng caûm bieán goùc nghieâng. - Ñöùt caàu chì 10A. Khoâng nhaáp nhaùy Söï coá maïch ñeøn - Hôû hoaëc ngaén maïch trong - Ñoäng cô hoaït ñoäng MIL. MIL. bình thöôøng. Saùng trong moät Söï coá trong maïch döõ - Ngaén maïch caùc cöïc trong - Ñoäng cô hoaït ñoäng thôøi gian lieäu keát noái. ñaàu noái döõ lieäu. bình thöôøng. - Ngaén maïch trong ñaàu noái daây DLC. - Hoûng ECM. 1 nhaáp nhaùy Söï coá trong maïch - Hoûng caûm bieán MAP. - Ñoäng cô hoaït ñoäng caûm bieán MAP. bình thöôøng. 7 nhaáp nhaùy Söï coá trong maïch - Loûng hoaëc noái keùm trong - Khoù noå ôû nhieät ñoä caûm bieán ECT. caûm bieán ECT. thaáp (ECM söû duïng - Hôû hoaëc ngaén maïch trong giaù trò caøi ñaët, nhieät caûm bieán ECT. ñoä nöôùc laøm maùt: 90 - Hoûng caûm bieán ECT. 0C / 194 0F) 8 nhaáp nhaùy Söï coá trong maïch - Hoûng caûm bieán TP. - Ñoäng cô hoaït ñoäng caûm bieán TP. yeáu khi taêng ga nhanh (ECM söû duïng giaù trò caøi ñaët, böôùm ga môû: 0 0) 9 nhaáp nhaùy Söï coá trong maïch - Hoûng caûm bieán IAT. - Ñoäng cô hoaït ñoäng caûm bieán IAT. bình thöôøng(ECM söû duïng giaù trò caøi ñaët, nhieät ñoä khoâng khí naïp:25 0C / 77 0F). Moâ hình giaûng daïy he ä thoná g phun xaêng xe maùy Trang 58
 60. Tröôøng Ñaïi Hoïc Sö Phamï Ky õ Thuaät TPHCM Ñoà anù toát nghieäp 12 nhaáp nhaùy Söï coá trong maïch - Loûng hoaëc noái keùm ñaàu - Ñoäng cô hoaït ñoäng kim phun nhieân lieäu. noái kim phun. bình thöôøng. - Hôû hoaëc ngaén maïch daây kim phun. - Hoûng kim phun. 21 nhaáp nhaùy Söï coá trong maïch - Loûng hoaëc noái keùm ñaàu - Ñoäng cô hoaït ñoäng caûm bieán Oxy. noái caûm bieán Oxy. bình thöôøng. - Hôû hoaëc ngaén maïch daây caûm bieán Oxy. - Hoûng caûm bieán Oxy. 23 nhaáp nhaùy Söï coá trong maïch - Loûng hoaëc noái keùm ñaàu - Ñoäng cô hoaït ñoäng caûm bieán nhieät Oxy. noái caûm bieán Oxy. bình thöôøng. - Hôû hoaëc ngaén maïch daây nhieät caûm bieán Oxy. - Hoûng caûm bieán Oxy. 29 nhaáp nhaùy Söï coá trong maïch - Hoûng van IAC. - Ñoäng cô hoaït ñoäng IAC. bình thöôøng. Keát luaän: töø baûng treân ta xaùc ñònh ñöôïc boä phaän hö hoûng vaø tieán haønh kieåm tra, söûa chöõa hoaëc thay theá(nhö baøi tröôùc). 3. DTC index: (Chæ soá maõ chaån ñoaùn hö hoûng) - Caùc maõ chaån ñoaùn hö hoûng ñöôïc döïa treân caùc maõ cuûa ñeøn baùo loãi MIL vaø ñöôïc bieåu dieãn baèng daáu gaïch noái giöõa hai chöõ soá. Caùc coân soá ôû tröôùc gaïch noái thì baèng vôùi moät maõ MIL vaø chæ ra chöùc naêng hö hoûng. Coøn con soá ôû phía sau daáu gaïch noái trình baøy trieäu chöùng. Ví duï, trong tröôøng hôïp cuûa caûm bieán TP, ECM seõ löu tröû hai möùc ñoä thoâng tin, moät cuûa chöùc naêng hö hoûng vaø moät cuûa trieäu chöùng: + 08 -1 = Ñieän aùp cuûa caûm bieán TP – thaáp hôn so vôùi giaù trò chuaån. Hoaëc + 08 -2 = Ñieän aùp cuûa caûm bieán TP – cao hôn so vôùi giaù trò chuaån. - Caùc caûm bieán MAP, ECT, TP, IAT cuõng coù theå chaån ñoaùn theo giaù trò ñieän aùp ra cuûa caûm bieán. Neáu hö hoûng xaûy ra, ECM seõ xaùc ñònh chöùc naêng hö hoûng, ñieän aùp ôû ñaàu ra cao hôn hoaëc thaáp hôn ñöôïc so saùnh vôùi giaù trò chuaån: Ví duï: - Neáu tín hieäu ñieän aùp ñaàu vaøo A cuûa caûm bieán MAP bò hôû maïch, ECM xaùc ñònh ñieän aùp ñaàu ra laø khoaûng 5V, sau ñoù soá maõ 1-2 seõ ñöôïc ñoïc ra ngoaøi. - Neáu tín hieäu ñieän aùp ñaàu vaøo B cuûa caûm bieán TP bò hôû maïch, ECM xaùc ñònh ñieän aùp ñaàu ra laø khoaûng 0V, sau ñoù soá maõ 8-1 seõ ñöôïc ñoïc ra ngoaøi. Moâ hình giaûng daïy he ä thoná g phun xaêng xe maùy Trang 59
 61. Tröôøng Ñaïi Hoïc Sö Phamï Ky õ Thuaät TPHCM Ñoà anù toát nghieäp DTC Chöùc naêng hö hoûng Nguyeân nhaân Trieäu chöùng - Söï coá veà daây nguoàn - Hôû maïch ôû daây nguoàn vaøo - Ñoäng cô khoâng khôûi ECM/ caùc maïch noái ECM. ñoäng. mass. - Hôû maïch trong rôle Stop lieân - Ñeøn MIL khoâng quan ñeán cuoän daây. nhaáp nhaùy. - Hoûng rôle Stop. - Hôû maïch caûm bieán goùc nghieâng lieân quan ñeán cuoän daây. - Hoûng caûm bieán goùc nghieâng. - Ñöùt caàu chì 10A. - Söï coá maïch ñeøn MIL. - Hoûng ECM. - Ñoäng cô hoaït ñoäng - Hôû hoaëc ngaén maïch trong bình thöôøng. MIL. - Ñeøn MIL khoâng nhaáp nhaùy. - Söï coá trong maïch keát noái - Ngaén maïch caùc cöïc trong ñaàu - Ñoäng cô hoaït ñoäng döõ lieäu. noái döõ lieäu. bình thöôøng. - Ngaén maïch trong ñaàu noái daây - Ñeøn MIL nhaáp nhaùy DLC. ít. - Hoûng ECM. 1-1 Ñieän aùp trong maïch caûm - Hoûng caûm bieán MAP. - Ñoäng cô hoaït ñoäng bieán MAP thaáp. bình thöôøng. 1-2 Ñieän aùp trong maïch caûm - Hoûng caûm bieán MAP. - Ñoäng cô hoaït ñoäng bieán MAP cao. bình thöôøng. 7-1 Ñieän aùp trong maïch caûm - Ngaén maïch trong daây daãn caûm - Khoù noå ôû nhieät ñoä bieán ECT thaáp. bieán ECT. thaáp (ECM söû duïng - Hoûng caûm bieán ECT. giaù trò caøi ñaët; nhieät ñoä nöôùc laøm maùt: 90 0C / 194 0F). 7-2 Ñieän aùp trong maïch caûm - Loûng hoaëc noái keùm giaéc noái - Khoù noå ôû nhieät ñoä bieán ECT cao caûm bieán ECT. thaáp (ECM söû duïng - Hôû maïch trong daây daãn caûm giaù trò caøi ñaët; nhieät bieán ECT. ñoä nöôùc laøm maùt: 90 - Hoûng caûm bieán ECT. 0C / 194 0F). 8-1 Ñieän aùp trong maïch caûm - Ñoäng cô hoaït ñoäng bieán TP thaáp. - Hoûng caûm bieán TP. yeáu khi taêng ga nhanh (ECM söû duïng giaù trò caøi ñaët; böôùm ga môû: 0 0) 8-2 Ñieän aùp trong maïch caûm - Hoûng caûm bieán TP. - Ñoäng cô hoaït ñoäng bieán TP thaáp. yeáu khi taêng ga nhanh (ECM söû duïng giaù trò caøi ñaët; böôùm Moâ hình giaûng daïy he ä thoná g phun xaêng xe maùy Trang 60
 62. Tröôøng Ñaïi Hoïc Sö Phamï Ky õ Thuaät TPHCM Ñoà anù toát nghieäp ga môû: 0 0) 9-1 Ñieän aùp trong maïch caûm - Ñoäng cô hoaït ñoäng bieán IAT thaáp. - Hoûng caûm bieán IAT. bình thöôøng (ECM söû duïng giaù trò caøi ñaët; nhieät ñoä khoâng khí naïp: 25 0C / 77 0F). 9-2 Ñieän aùp trong maïch caûm - Hoûng caûm bieán IAT. - Ñoäng cô hoaït ñoäng bieán IAT cao. bình thöôøng (ECM söû duïng giaù trò caøi ñaët; nhieät ñoä khoâng khí naïp: 25 0C / 77 0F). 12-1 Söï coá trong maïch kim - Loûng hoaëc noái keùm giaéc noái - Ñoäng cô khoâng khôûi phun. kim phun. ñoäng. - Hôû hoaëc ngaén maïch trong daây daãn kim phun. - Hoûng kim phun. 21-1 Söï coá trong maïch caûm - Loûng hoaëc noái keùm giaéc noái - Ñoäng cô hoaït ñoäng bieán Oxy. caûm bieán Oxy. bình thöôøng. - Hôû hoaëc ngaén maïch trong daây daãn caûm bieán Oxy. - Hoûng caûm bieán Oxy. 23-1 Söï coá trong maïch caûm - Loûng hoaëc noái keùm giaéc noái - Ñoäng cô hoaït ñoäng bieán nhieät Oxy. caûm bieán Oxy. bình thöôøng. - Hôû hoaëc ngaén maïch trong daây daãn nhieät caûm bieán Oxy. - Hoûng caûm bieán Oxy. 29-1 Söï coá trong maïch van - Hoûng van IAC. - Ñoäng cô hoaït ñoäng IAC. bình thöôøng. 33-2 Söï coá E2-PROM trong - Hoûng ECM. - Ñoäng cô hoaït ñoäng ECM bình thöôøng. Keát luaän: töø baûng treân ta xaùc ñònh ñöôïc boä phaän hö hoûng vaø tieán haønh kieåm tra, söûa chöõa hoaëc thay theá (nhö baøi tröôùc). Moâ hình giaûng daïy he ä thoná g phun xaêng xe maùy Trang 61
 63. Tröôøng Ñaïi Hoïc Sö Phamï Ky õ Thuaät TPHCM Ñoà anù toát nghieäp Keát luaän vaø ñeà nghò I. Keát luaän: Sau thôøi gian nghieân cöùu vaø thöïc hieän, moâ hình ñaõ hoaøn thaønh. Noù mang laïi nhieàu yù nghóa veà thöïc tieãn cuõng nhö khoa hoïc. - Tröôùc maét moâ hình giuùp cho nhoùm thöïc hieän hoaøn thaønh toát chöông trình hoïc tröôùc khi toát nghieäp. - Goùp phaàn cuõng coá kieán thöùc ñaõ hoïc ñoàng thôøi taïo ñieàu kieän thuaän lôïi cho quaù trình daïy vaø hoïc sau naøy. - Ñoà aùn naøy giuùp cho sinh vieân coù theå hieåu roõ hôn veà heä thoáng phun xaêng ñieän töû treân xe maùy vaø coù theå döïa vaøo neàn taûng naøy ñeå vaän duïng vaøo thöïc teá khoâng nhöõng bieát veà oâtoâ maø coøn phaûi bieát veà xe maùy. - Töø caùc baøi giaûng giuùp cho giaùo vieân vaø sinh vieân khai thaùc toái ña moâ hình, coù ñieàu kieän aùp duïng nhöõng kieán thöùc ñaõ hoïc vaøo thöïc taäp. - Vôùi keát caáu goïn gaøng cuûa moâ hình vaø caùch boá trí hôïp lyù treân sa baøn seõ laøm taêng möùc ñoä tröïc quan cuûa ngöôøi hoïc, kích thích khaû naêng tìm toøi vaø saùng taïo trong hoïc taäp, nghieân cöùu khoa hoïc. II. Ñeà nghò: Ñeà taøi chæ thöïc hieän trong thôøi gian ngaén neân nhoùm thöïc hieän chæ taäp trung, nghieân cöùu nhöõng vaán ñeà cô baûn xung quanh noäi dung ñeà taøi nhö: gaù ñaët ñoäng cô leân khung, tieán haønh ñi daây ñieän cho ñoäng cô, soaïn baøi giaûng heä thoáng ñieän xe maùy Tuy nhieân do trình ñoä coù haïn neân trong quaù trình thöïc hieän seõ khoâng traùnh khoûi nhöõng thieáu soùt, sai laàm. Kính mong quyù thaày coâ vaø caùc baïn sinh vieân ñoùng goùp yù kieán ñeå ñeà taøi naøy ñöôïc phaùt trieån vaø hoaøn thieän hôn. Cuoái cuøng, chuùng em mong muoán veà sau seõ coù nhieàu tröôøng ñaïi hoïc, cao ñaúng coù höôùng phaùt trieån roäng hôn vôùi phöông thöùc ñaøo taïo: hoïc ñi ñoâi vôùi haønh ñeå sinh vieân coù cô hoäi tìm toøi, nghieân cöùu thöïc teá ñoàng thôøi kích thích tính saùng taïo, naêng ñoäng cuûa tuoåi treû ñeå cho ra nhöõng saûn phaåm coù khaû naêng öùng duïng cao, ñaëc bieät laø trong coâng taùc giaûng daïy. Moâ hình giaûng daïy he ä thoná g phun xaêng xe maùy Trang 62
 64. Tröôøng Ñaïi Hoïc Sö Phamï Ky õ Thuaät TPHCM Ñoà anù toát nghieäp Taøi lieäu tham khaûo 1. Trang bò ñieän – ñieän töû oâ toâ hieän ñaïi, PGS.TS Ñoã Vaên Duõng . 2. Heä thoáng phun xaêng ñieän töû, Toyota. 3. Ñoà aùn toát nghieäp: - Moâ hình ñoäng cô phun xaêng ñaùnh löûa tröïc tieáp Toyota 4S-FE, Leâ Thaønh Huy – Nguyeãn Quoác Phong. - Cheá taïo moâ hình giaûng daïy ñoäng cô ñaùnh löûa tröïc tieáp, Nguyeãn Böûu An – Hoà Quang Tieán. - Bieân soaïn giaùo trình giaûng daïy moân thöïc taäp ñieän oâ toâ, Nguyeãn Vaên Nhaân – Nguyeãn Ngöu. - Chuyeân ñeà veà moâ toâ- xe maùy, Nguyeãn Vónh Loäc – Phaïm Phuù Huøng. 4. Xe maùy SHi. Moâ hình giaûng daïy he ä thoná g phun xaêng xe maùy Trang 63